Legea 107 din 27 05 2016

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 107
din  27.05.2016

cu privire la energia electrică

Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 413
    MODIFICAT
    LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Scopul legii şi sfera de aplicare
(1) Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării  eficiente şi monitorizarea sectorului electroenergetic menit să aprovizioneze consumatorii cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa energiei electrice; promovarea producerii energiei electrice; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii interconexiunilor pentru facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică; dezvoltarea pieţei energiei electrice şi integrarea într-o piaţă de energie electrică competitivă; stabilirea măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică; îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu public; asigurarea respectării drepturilor  consumatorilor, precum şi a normelor privind protecţia mediului.
(2) Sub incidenţa prezentei legi intră:
a) producerea energiei electrice, inclusiv producerea energiei electrice şi a energiei termice la centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare;
b) transportul energiei electrice, inclusiv fluxurile transfrontaliere de energie electrică în contextul importului, exportului și al tranzitului energiei electrice, precum şi operarea sistemului electroenergetic;
c) distribuţia energiei electrice;
d) furnizarea energiei electrice;
e) determinarea şi aprobarea preţurilor reglementate pentru energia electrică şi a tarifelor reglementate ce ţin de accesul la reţelele electrice, precum şi pentru alte servicii prestate de întreprinderile electroenergetice în conformitate cu prezenta lege;
f) licenţierea genurilor de activitate pe piaţa energiei electrice;
g) piaţa energiei electrice, accesul la piaţa energiei electrice şi operarea pieţei energiei electrice;
h) organizarea, funcţionarea şi monitorizarea sistemului electroenergetic;
i) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;
j) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construcţiei, exploatării, întreţinerii, reabilitării sau modernizării, inclusiv retehnologizării, a reţelelor electrice;
k) accesul reglementat al terţilor la reţelele electrice;
l) protecţia consumatorilor.
    Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    acces la reţea – drept al utilizatorului de sistem, inclusiv al consumatorului final, de a prelua şi livra energia electrică în cantităţile şi pe perioada indicate în contractul pentru prestarea serviciului de transport, în contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie prin utilizarea reţelelor electrice de transport, a reţelelor electrice de distribuţie, în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege;
    act de corespundere – act permisiv, emis de către organul supravegherii energetice de stat în urma examinării unei instalații electrice noi sau existente ori a unei centrale electrice noi sau existente, ce confirmă, fără a se limita, corespunderea instalației electrice executate sau a centralei electrice construite avizului de racordare, documentaţiei de proiect, cerinţelor de securitate;
    avarie – deranjament în funcționarea instalaţiilor sau a echipamentului unei/unor reţele electrice, care a condus la o abatere periculoasă a parametrilor regimului de funcționare a reţelei electrice respective de la cei prevăzuţi în documentele normativ-tehnice în domeniu;
    centrală electrică – instalaţie sau ansamblu de instalaţii tehnice care produc energie electrică, utilizînd diverse feluri de combustibili (cărbune, gaze, produse petroliere etc.) sau alte resurse energetice, inclusiv surse regenerabile de energie;
    centrală electrică de termoficare urbană – centrală electrică de termoficare sau centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă, care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
    centrală electrică destinată uzului intern – centrală electrică din a cărei producţie anuală de energie electrică mai mult de 40% sînt destinate consumului intern al deţinătorului;
    centrală electrică eligibilă care produce din surse regenerabile de energie – centrală electrică ce produce energie electrică din surse regenerabile de energie, al cărei proprietar beneficiază de dreptul de a i se achiziţiona în mod obligatoriu toată cantitatea de energie electrică livrată în reţelele electrice în condiţiile Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    centrală electrică publică – centrală electrică din a cărei producţie anuală de energie electrică cel puţin 60% sînt destinate livrării în reţelele electrice şi vînzării pe piaţa energiei electrice;
    certificare – procedură în cadrul căreia se examinează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerințelor privind separarea şi independenţa acestuia, precum şi a altor cerinţe relevante impuse operatorului sistemului de transport prin prezenta lege, şi care constituie o precondiţie pentru desemnarea prin licenţiere a operatorului sistemului de transport;
    conducere centralizată a sistemului electroenergetic – planificare şi dirijare operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic pentru asigurarea echilibrării şi a siguranţei funcţionării acestuia, asigurarea stabilităţii frecvenţei, a tensiunii şi a continuităţii în alimentare cu energie electrică, pentru gestionarea fluxurilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi pentru coordonarea schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice;
    congestie – situaţie în care o interconexiune  nu poate face faţă  tuturor fluxurilor  fizice de energie electrică ce rezultă din tranzacţiile internaţionale solicitate de participanţii pe piaţa energiei electrice  din cauza lipsei capacității sau a capacităţii insuficiente a interconexiunilor şi/sau a reţelelor electrice de transport în cauză;
    consumator – consumator angro sau consumator final;
    consumator angro – persoană fizică  întreprinzător individual sau persoană juridică care procură energie electrică în scopul revînzării ei în interiorul sau în exteriorul  sistemului electroenergetic;
    consumator casnic – persoană fizică care procură energie electrică pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acesteia în scopuri comerciale, pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător sau profesionale;
    consumator eligibil – consumator de energie electrică care este liber să îşi aleagă furnizorul de la care să procure energie electrică;
    consumator final – consumator casnic sau consumator noncasnic care procură energie electrică pentru consum propriu;
    consumator noncasnic – persoană fizică sau persoană juridică care procură energie electrică în alte scopuri decît pentru propriile necesităţi casnice, inclusiv producătorii şi consumatorii angro;
    consumator noncasnic necomercial – organizație nonguvernamentală cu statut de utilitate publică, cult religios și părțile componente ale acestuia, care procură energie electrică pentru propriile necesități, cu excepția utilizării acesteia în scopuri comerciale;
    consumator vulnerabil – consumator casnic care, în conformitate cu actele normative în domeniul protecţiei sociale, este definit ca persoană defavorizată sau membru al familiei defavorizate;
    contract de furnizare a energiei electrice –  contract în baza căruia se furnizează energie electrică consumatorului, dar care nu cuprinde un instrument derivat al energiei electrice;
    controlul asupra unei întreprinderi – drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, separat sau împreună şi avînd în vedere circumstanțele de drept sau de fapt implicate, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra tuturor activelor întreprinderii sau a unei părţi din acestea şi/sau prin drepturi sau prin contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii întreprinderii, asupra voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale întreprinderii;
    dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie – majorare a capacităţii reţelei electrice de distribuţie existente ori construcţie a unor noi reţele sau porţiuni de reţele electrice de distribuţie;
    dezvoltarea reţelei electrice de transport – majorare a capacității rețelei electrice de transport existente ori construcție a unor noi rețele sau porțiuni de rețele electrice de transport;
    dispecerizare – activitate tehnică specifică sectorului electroenergetic, care este efectuată de unităţi specializate ale operatorului sistemului de transport în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi a echipamentelor componente ale sistemului electroenergetic care necesită o comandă unitară;
    distribuţie a energiei electrice – transmitere a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie în vederea livrării ei către consumatori, fără a se include furnizarea;
    echilibrare – ansamblu de acţiuni şi procese, realizate la toate intervalele de timp, prin intermediul cărora operatorul sistemului de transport asigură în mod continuu echilibrul între producere, import, export și consum de energie electrică, în condițiile menţinerii frecvenţei în limitele de stabilitate predefinită, pentru a respecta cantitatea rezervelor necesare pentru fiecare proces de menţinere a frecvenţei şi de înlocuire a rezervei cu privire la calitatea necesară, în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor electrice, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    echilibru între ofertă şi cerere – satisfacere a cererilor previzibile de consum al energiei electrice fără a fi necesară aplicarea de măsuri de reducere a consumului;
    echipament de măsurare – aparat sau sistem destinat măsurării cantităţii de energie electrică livrată şi, după caz, a puterii electrice în scopul facturării;
    electrician autorizat – persoană fizică autorizată de organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de a executa instalaţiile electrice şi, respectiv, cu dreptul de a întocmi documentaţia aferentă lucrărilor efectuate;
    energie electrică de echilibrare – energie electrică necesară pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în vederea acoperirii complete a cererii de energie electrică, suplimentar celei planificate şi confirmate, care asigură acoperirea curbei reale de sarcină;
    export declarat – livrarea energiei electrice din sistemul electroenergetic al Republicii Moldova în baza unui acord contractual care va prevedea că preluarea corespunzătoare simultană (importul declarat) a energiei electrice va avea loc într-o ţară parte a Comunităţii Energetice sau într-o ţară terţă;
    externalizare a unui serviciu sau a unei lucrări – transmitere de către titularul de licență în favoarea unei părți terțe a unui serviciu sau a unei lucrări pe care trebuie să le îndeplinească în conformitate cu prezenta lege și potrivit condițiilor licenței, fără a include cesiunea licenței către o parte terță;
    flux tehnologic – flux neintenționat de energie electrică pe interconexiunile cu sistemele electroenergetice vecine;
flux transfrontalier de energie electrică
– flux fizic de energie electrică în reţelele de transport ale Republicii Moldova, care rezultă din impactul activităţii producătorilor şi/sau a consumatorilor din afara Republicii Moldova asupra reţelei sale electrice de transport;
    furnizare a energiei electrice – vînzare, inclusiv revînzare, a energiei electrice către consumatori;
    furnizor – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru furnizarea energiei electrice care furnizează energie electrică în condiţiile prezentei legi;
    furnizor al serviciului universal – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să asigure serviciul universal consumatorilor casnici şi societăţilor comerciale mici;
    furnizor central de energie electrică – furnizor desemnat de Guvern să procure energie electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum şi energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, şi să o furnizeze pe piaţa energiei electrice la preţuri reglementate, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile prezentei legi;
    furnizor de ultimă opţiune – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să furnizeze, pentru o perioadă limitată de timp, energie electrică consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii specifice reglementate, stabilite prin prezenta lege;
    grup de echilibrare – grup constituit din unul sau mai mulţi participanţi la piaţa energiei electrice care îşi transferă obligaţiile aferente responsabilităţii de echilibrare în sarcina responsabilului grupului de echilibrare;
    grup generator – ansamblu de maşini rotative destinate să transforme energia de altă formă în energie electrică;
    import declarat – introducerea energiei electrice în Republica Moldova concomitent cu livrarea energiei electrice (exportul declarat) dintr-o ţară parte a Comunităţii Energetice sau dintr-o ţară terţă;
    instalație electrică – instalație de racordare și instalație de utilizare;
    instalaţie de racordare – instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi centrala electrică sau instalaţia de utilizare;
    instalaţie de utilizare – ansamblu de instalaţii electrice ale consumatorului final destinate utilizării energiei electrice;
    instrument derivat al energiei electrice – instrument financiar menit să asigure participanţii la piaţa energiei electrice împotriva unor posibile fluctuaţii ale preţului la energia electrică pe piaţă, în cazul în care acest instrument ţine de sectorul electroenergetic;
    interconexiune – instalaţii şi echipamente utilizate la interconectarea a două sisteme electroenergetice;
    întreprindere electroenergetică – persoană fizică sau persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producere, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi de operare a pieţei energiei electrice, și care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice și/sau funcţii de întreţinere aferente activităţilor respective, fără a include consumatorii finali;
    întreprindere electroenergetică integrată – întreprindere electroenergetică integrată pe orizontală sau pe verticală;
    întreprindere electroenergetică integrată pe orizontală – întreprindere electroenergetică care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producere în scopul vînzării, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul electroenergetic;
    întreprindere electroenergetică integrată pe verticală – întreprindere electroenergetică sau grup de întreprinderi care pot exercita control una asupra alteia sau în cadrul cărora aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane sînt îndreptăţite, direct sau indirect, să exercite controlul astfel cum este definit în prezenta lege, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi cel puţin una dintre activităţile de producere sau de furnizare a energiei electrice;
    întreprindere înrudită – întreprindere afiliată care deţine majoritatea drepturilor de vot în cadrul altei întreprinderi și/sau care are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de conducere ale unei alte întreprinderi, şi care este în acelaşi timp acţionar, fondator al întreprinderii respective, și/sau care, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari, fondatori ai acestei întreprinderi, deține controlul asupra drepturilor de vot în cadrul întreprinderii respective; şi/sau întreprindere dependentă în raport cu întreprinderea dominantă; şi/sau întreprindere asociată care exercită o influenţă semnificativă asupra politicii financiare şi de administrare a unei alte întreprinderi; şi/sau o întreprindere influențată de o altă întreprindere; și/sau întreprinderi care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, fondatori; și/sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane; şi/sau alte tipuri de societăţi comerciale afiliate;
    linie electrică directă – linie electrică ce leagă o centrală electrică izolată de sistemul electroenergetic cu instalaţiile electrice ale unui consumator izolat sau linie electrică ce leagă o centrală electrică şi un furnizor al energiei electrice în vederea livrării energiei electrice în mod direct către propriile spaţii, filiale şi consumatori finali;
    loc de consum – amplasament al instalaţiilor electrice ale consumatorului final unde, printr-o singură instalaţie de utilizare, se consumă energie electrică livrată prin una sau mai multe instalaţii de racordare;
    managementul eficienţei energetice şi/sau al cererii – abordare globală sau integrală în scopul de a influenţa cantitatea şi perioada de consum al energiei electrice în vederea reducerii consumului de energie primară şi a vîrfurilor de sarcină prin acordare de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienţă energetică sau în alte măsuri, precum contractele de furnizare întreruptibilă cu energie electrică, investiţiilor pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente şi economice opţiuni, avîndu-se în vedere impactul pozitiv pe care îl are reducerea consumului de energie electrică asupra mediului, asupra securităţii aprovizionării cu energie electrică, precum şi asupra costurilor serviciului de distribuţie a energiei electrice aferente acestor măsuri;
    obligaţie de serviciu public – obligaţie impusă întreprinderii electroenergetice în interesul economic general, care se poate referi la securitate, inclusiv la securitatea aprovizionării cu energie electrică, la continuitate, la calitate şi la preţurile furnizărilor, precum şi la protecţia mediului, şi care nu este discriminatorie şi nu denaturează concurenţa în afară de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obligaţia de serviciu public în cauză;
    operator al pieţei energiei electrice – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, responsabilă de operarea şi de asigurarea funcţionării pieţelor organizate de energie electrică;
    operator al sistemului de distribuţie – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru  distribuţia energiei electrice care dispune de reţele electrice de distribuţie, îndeplineşte funcţii de distribuţie a energiei electrice şi este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    operator al sistemului de transport – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru transportul energiei electrice care dispune de reţele electrice de transport, îndeplineşte funcţii de transport al energiei electrice şi de dirijare operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi a interconexiunilor, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
    operator de sistem – operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie;
    ordine de prioritate economică – ierarhizare a surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;
    parametri de calitate – totalitate a caracteristicilor energiei electrice stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare şi indicate ca obligatorii în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi în Regulile pieţei energiei electrice;
    parte a Comunităţii Energetice – parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice, precum şi Uniunea Europeană şi statele sale membre;
    parte responsabilă pentru echilibrare – participant la piața energiei electrice, înregistrat de operatorul sistemului de transport, care este responsabil de a-i notifica acestuia un program echilibrat de producere, de vînzare, de cumpărare și de consum al energiei electrice în intervalul de timp pentru care se calculează dezechilibrele şi care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la programul notificat operatorului sistemului de transport şi acceptat de acesta;
    participant la piaţa energiei electrice – persoană fizică sau persoană juridică care vinde sau procură energie electrică pe piaţa energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu Regulile pieţei energiei electrice;
    piaţă a contractelor bilaterale – piaţă în care  vînzarea şi cumpărarea  energiei   electrice  au loc direct între participanţii la piaţa energiei electrice în baza contractelor bilaterale de vînzare-cumpărare a energiei electrice;
    piaţă a energiei electrice – cadru organizat de vînzare-cumpărare a energiei electrice de către participanţii la piaţă şi de prestare a serviciilor de sistem în scopul asigurării continue şi fiabile a consumatorilor cu energie electrică în cadrul sistemului electroenergetic;
    piaţă a energiei electrice de echilibrare – piaţă angro organizată, destinată vînzării şi procurării energiei electrice pentru acoperirea necesităţilor de echilibrare a sistemului electroenergetic;
    piaţă a energiei electrice pe parcursul zilei – piaţă angro organizată în care vînzarea şi procurarea energiei electrice se efectuează în baza tranzacţiilor ce au loc în ziua de livrare, după închiderea pieţei energiei electrice pentru ziua următoare;
    piaţă a energiei electrice pentru ziua următoare – piaţă angro organizată în care vînzarea şi procurarea energiei electrice au loc pentru fiecare oră a fiecărei zile înainte de ziua de  livrare fizică a energiei electrice;
    planificare pe termen lung – planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţile de producere, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie în vederea satisfacerii cererii de energie electrică din sistem, a diversificării surselor şi a garantării continuităţii furnizării energiei electrice consumatorilor;
    procedură de licitaţie – procedură prin care puterea instalată în capacităţi de producere a energiei electrice este majorată prin investiţii în noi capacităţi sau prin extinderea capacităţilor existente;
    producător – întreprindere electroenergetică care dispune de o centrală electrică, o exploatează şi  produce energie electrică;
    producere a energiei electrice – acţiunea de producere a energiei electrice;
    producere distribuită – producere a energiei electrice de către o centrală electrică racordată la o reţea electrică de distribuţie;
    punct de racordare – punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează, prin intermediul instalaţiei de racordare, centrala electrică sau instalaţia de utilizare;
    putere a centralei electrice – sumă a puterilor active nominale ale generatoarelor de energie electrică ale unei centrale electrice;
    racordare – realizare de către operatorul sistemului de transport sau de către operatorul sistemului de distribuţie a instalaţiei de racordare a unui solicitant potenţial consumator final şi/sau punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice în condiţiile în care a fost emis actul de corespundere a instalaţiei electrice sau a centralei electrice;
    responsabilul grupului de echilibrare – participant la piaţa energiei electrice, care este responsabil de a-i notifica operatorului sistemului de transport programele echilibrate de producere, de vînzare, de cumpărare și de consum al energiei electrice ale participanţilor la piaţa energiei electrice pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării şi responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele provocate de un grup de echilibrare;
    rețea electrică – rețea electrică de transport și rețea electrică de distribuție;
    reţea electrică de distribuţie –  sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare situate în aval de punctul de racordare la reţeaua electrică de transport sau la centrala electrică şi în amonte de punctul de racordare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, care servește la distribuţia energiei electrice;
    reţea electrică de transport – sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care servește la transportul energiei electrice;
    securitate – securitatea furnizării şi livrării de energie electrică, precum  şi securitatea tehnică;
    securitate a aprovizionării cu energie electrică – capacitate a sistemului electroenergetic de a furniza consumatorilor finali energie electrică în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi;
    securitate a exploatării reţelei electrice – exploatare continuă a reţelei electrice de transport şi, după caz, a reţelei electrice de distribuţie în circumstanţe previzibile;
    servicii auxiliare – servicii adiționale transportului sau distribuţiei energiei electrice, acordate utilizatorilor de sistem şi terţilor de către operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuţie, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, în baza tarifelor aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  în conformitate cu metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare;
    servicii de sistem – servicii necesare pentru operarea reţelelor electrice de transport şi a reţelelor electrice de distribuţie;
    serviciu universal – serviciu prestat pentru asigurarea dreptului consumatorilor casnici şi al societăţilor comerciale mici de a li se furniza energie electrică în mod garantat, în condiţii reglementate stabilite prin prezenta lege, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi, la tarife reglementate, rezonabile, transparente şi uşor comparabile;
    sistem de distribuţie închis – sistem autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege, prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic;
    sistem electroenergetic – centrale electrice şi utilaje necesare dirijării operativ-tehnologice, reţele electrice, precum şi instalaţii electrice ale consumatorilor finali, care, în ansamblu, funcţionează într-un sistem unic;
    sistem interconectat – ansamblu de rețele electrice de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;
    sistem izolat – sistem electroenergetic care nu este interconectat cu alte sisteme sau în care mai puţin de 5% din consumul anual se asigură prin capacităţile interconexiunilor cu alte sisteme;
    sistem pauşal – metodă de determinare prin calcul a cantităţii de energie electrică consumată, în funcţie de puterea receptoarelor electrice şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau în funcţie de puterea contractată şi de numărul orelor de utilizare a acestei puteri, metodă aplicată în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;
    societate comercială mică – întreprindere care are un număr de angajaţi de pînă la 50 de persoane şi o cifră anuală  de afaceri sau un bilanţ ce nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane de euro;
    subvenţii încrucişate – utilizarea unui profit obţinut în cadrul desfăşurării unui tip de activitate sau în legătură cu o anumită categorie de consumatori pentru a acoperi cheltuielile sau pierderile înregistrate în urma desfăşurării altui tip de activitate sau în legătură cu alte categorii de consumatori de către aceeaşi întreprindere electroenergetică;
    surse regenerabile de energie – surse de energie regenerabile din categoria celor nefosile, precum ar fi energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, energia hidroelectrică, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit) și gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate;
    tarif binom – tarif pentru energie electrică care constă din două componente: una pentru putere electrică şi alta pentru energie electrică;
    tarif de punere sub tensiune – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor aferente conectării la reţeaua electrică şi punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    tarif de racordare – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor aferente realizării instalaţiei de racordare a unui solicitant, potenţial consumator final, şi pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    transport al energiei electrice – transmitere a energiei electrice prin reţelele electrice de transport în vederea livrării acesteia către consumatorii finali sau către operatorii sistemelor de distribuţie, fără a se include furnizarea;
    tranzit declarat – situaţie în care apare un „export declarat” de energie electrică şi în care pe  traseul desemnat al tranzacţiei respective se află o ţară pe al cărei teritoriu nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;
    utilizator de sistem – persoană fizică sau persoană juridică care livrează energie electrică în sistemul electroenergetic sau căreia i se livrează energie electrică din sistemul electroenergetic;
    zonă de protecţie a reţelelor electrice – zonă adiacentă reţelelor electrice, cu condiţii deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului reţelei  electrice şi în jurul altor obiecte ale reţelei electrice, în limitele căreia, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, se introduc interdicţii privind accesul persoanelor, efectuarea lucrărilor stabilite şi regimul construcţiilor în scopul asigurării condiţiilor normale de exploatare şi al excluderii posibilităţii de deteriorare a reţelelor electrice.
    Articolul 3. Obiective de reglementare
(1) În conformitate cu prezenta lege, energia electrică se produce, se transportă, se distribuie, se furnizează şi se consumă în cel mai eficient mod.
(2) Obiectivele de reglementare ale prezentei legi sînt următoarele:
a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale;
b) asigurarea funcţionării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic menită să garanteze furnizarea neîntreruptă a energiei electrice şi satisfacerea cererilor de energie electrică ale consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliţi, precum şi prestarea serviciilor de sistem şi auxiliare;
c) organizarea şi asigurarea funcţionării pieţei energiei electrice în condiţii de transparenţă, de competitivitate şi de nediscriminare, integrarea acesteia în piaţa regională şi europeană, crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea concurenţei pe piaţa energiei electrice;
d) asigurarea accesului reglementat și nediscriminatoriu, pentru toate persoanele fizice şi juridice, la piaţa energiei electrice, la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, precum şi la serviciile de sistem;
e) stabilirea  atribuţiilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, a drepturilor şi obligaţiilor întreprinderilor electroenergetice, a relaţiilor reciproce între întreprinderile electroenergetice, precum şi a relaţiilor acestora cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
f) stabilirea cadrului juridic necesar pentru reglementarea şi monitorizarea separării efective a operatorului sistemului de transport şi a operatorilor sistemelor de distribuţie, precum şi asigurarea independenţei lor faţă de întreprinderile electroenergetice care desfăşoară activităţile de producere sau de furnizare a energiei electrice;
g) crearea condiţiilor necesare pentru efectuarea de investiţii adecvate în sistemul electroenergetic, inclusiv pentru asigurarea de capacităţi  suficiente de producere a energiei electrice, de capacităţi suficiente în reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în interconexiuni, necesare pentru funcţionarea stabilă şi fiabilă a sistemului electroenergetic, precum şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică;
h) promovarea utilizării tehnologiilor moderne, inteligente şi ecologice, a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă;
i) facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică în baza unor mecanisme clar definite, transparente şi nediscriminatorii privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor în scopul utilizării eficiente a capacităţilor de interconexiune, al promovării diversificării şi a competitivităţii la importurile de energie electrică;
j) stabilirea condiţiilor de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu public în sectorul electroenergetic şi asigurarea protecţiei consumatorilor finali;
k) stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali;
l) sporirea eficienţei şi reducerea impactului negativ al activităţilor din sectorul electroenergetic asupra mediului, precum şi promovarea dezvoltării sectorului în conformitate cu politicile economice, de mediu şi sociale ale statului;
m) asigurarea cooperării regionale şi internaţionale a operatorului sistemului de transport şi a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, precum şi a cooperării între autorităţile de resort ale statului.

Capitolul II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE
ŞI DE REGLEMENTARE

    Articolul 4. Competenţa Guvernului
(1) Pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltării durabile a sectorului electroenergetic, Guvernul:
a) elaborează şi promovează politica de stat în sectorul electroenergetic, stabileşte direcţiile de dezvoltare ale acestuia;
b) asigură crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea durabilă a sectorului electroenergetic;
c) elaborează strategia energetică şi o prezintă Parlamentului spre adoptare;
d) aprobă balanţa energetică pe termen mediu, pentru 5 ani, elaborată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;
e) impune întreprinderilor electroenergetice obligaţii de serviciu public în conformitate cu prezenta lege;
f) asigură securitatea energetică a statului, inclusiv pentru aprovizionarea cu energie electrică a consumatorilor finali, prin crearea, la sesizarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu art. 15 alin. (8), a unor întreprinderi care să desfăşoare activitatea de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public privind asigurarea serviciului universal, privind furnizarea de ultimă opțiune sau privind realizarea activității de furnizor central de energie electrică;
g) autorizează instalarea centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 20 MW şi majorarea capacităţilor centralelor electrice de termoficare existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW, în conformitate cu Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice;
h) stabileşte cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili;
i) lansează procedura de licitaţie în condiţiile legii;
j) desemnează furnizorul central de energie electrică;
k) desemnează operatorul pieţei energiei electrice;
l) aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice;
m) aprobă Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice, Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice și componența Comisiei pentru situații excepționale, de asemenea monitorizează, prin intermediul organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, respectarea prevederilor prezentei legi privind securitatea aprovizionării cu energie electrică;
n) promovează, în limita mijloacelor financiare disponibile, politica de ajutor social;
o) aprobă documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare şi de exploatare a centralelor electrice, a reţelelor electrice şi a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, elaborate de organul supravegherii energetice de stat;
p) asigură protecţia mediului;
q) promovează interesele sectorului electroenergetic pe plan internațional.
(2) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi în cooperare cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, asigură monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică, care vizează în special:
a) acoperirea balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa energiei electrice;
b) nivelul cererii prognozate de energie electrică şi sursele de acoperire disponibile;
c) capacităţile suplimentare planificate sau în curs de construcţie;
d) calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelelor electrice, securitatea exploatării reţelelor electrice, precum şi îndeplinirea măsurilor de acoperire a sarcinii de vîrf şi a deficitului în furnizarea energiei electrice în cazul indisponibilităţii unuia sau a mai multor furnizori.
(3) O dată la doi ani, pînă la data de 31 iulie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va întocmi un raport de monitorizare privind securitatea aprovizionării cu energie electrică, îl va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa web oficială, de asemenea îl va prezenta Secretariatului Comunităţii Energetice. Raportul va cuprinde rezultatele monitorizării aspectelor indicate la alin. (2), măsurile luate sau preconizate pentru soluţionarea problemelor aferente, precum şi capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface cererea existentă şi prognoza consumului de energie electrică, de asemenea informaţii cu privire la:
a) securitatea exploatării reţelelor electrice;
b) balanţa energetică pe termen mediu, pentru 5 ani;
c) perspectivele securităţii aprovizionării cu energie electrică pentru o perioadă ulterioară de 5–15 ani;
d) proiectele de investiţii privind construcţia şi punerea în funcţiune a noilor interconexiuni, cel puţin pentru următorii 5 ani, elaborate de operatorul sistemului de transport, de operatorii sistemelor de distribuţie, precum şi de alte părţi;
e) măsurile adoptate, în temeiul prezentei legi, privind îndeplinirea serviciului universal şi a furnizării de ultimă opțiune, precum şi efectul posibil al acestora asupra concurenţei pieţei de energie electrică naţionale şi regionale.
(4) La întocmirea raportului indicat la alin. (3), organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii utilizează informaţia prezentată de operatorul sistemului de transport, de operatorii sistemelor de distribuţie, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi de alte autorităţi publice, asigurînd nedivulgarea informaţiilor care constituie secret comercial.
(5) Guvernul asigură cooperarea la diferite niveluri în scopul armonizării practicilor administrative în sectorul electroenergetic şi al promovării cooperării regionale.
(6) Guvernul exercită şi alte funcţii stabilite în prezenta lege.
    Articolul 5. Competenţa autorităţilor administraţiei
publice locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale acordă, la solicitare, autorizaţii de construire pentru obiectele sistemului electroenergetic, inclusiv pentru centralele electrice, în conformitate cu Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
(2) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru casele de locuit, clădiri şi  alte construcţii, autorităţile administrației publice locale sînt obligate să  respecte cerințele față de zonele de protecţie a reţelelor electrice, stabilite în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcţie a reţelelor electrice de distribuţie cu destinaţie locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii sistemelor de distribuţie şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului, de asemenea prezintă proiectele respective operatorilor sistemelor de distribuţie.
(4) Terenurile proprietate publică a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale se transmit în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorilor de sistem pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei şi/sau exploatării reţelelor electrice.
    Articolul 6. Autoritatea de reglementare
(1) Autoritatea învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a activităţilor din sectorul electroenergetic este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie).
(2) Agenţia este organizată, administrată şi finanţată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energetică.
(3) În sectorul electroenergetic, Agenţia îşi desfăşoară activitatea în  conformitate cu prezenta lege, cu Legea cu privire la energetică şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în energetică, aprobat de Parlament.
(4) Agenţia elaborează, prezintă Parlamentului şi publică pe pagina sa web oficială raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent, în modul şi în termenele stabilite în Legea cu privire la energetică.
    Articolul 7. Atribuţiile Agenţiei
(1) În domeniul reglementării activităţilor din sectorul electroenergetic supuse reglementării prin licenţiere şi autorizare, Agenţia:
a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage licenţele eliberate, eliberează copii şi duplicate ale acestora în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
[Art.7 al.(1), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
b) desemnează titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă pentru transportul energiei electrice şi, după caz, pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, pentru distribuţia energiei electrice, pentru operarea pieţei energiei electrice sau pentru furnizarea energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public de furnizor al serviciului universal, de furnizor de ultimă opțiune, de furnizor central de energie electrică a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;
c) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a obligaţiilor stabilite în prezenta lege privind calitatea serviciilor prestate şi privind performanţa activităţilor desfăşurate, precum şi a altor condiţii stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
d) certifică operatorul sistemului de transport şi monitorizează respectarea continuă de către acesta a cerinţelor privind separarea şi independenţa, precum şi a altor exigenţe prevăzute de lege;
e) monitorizează respectarea continuă de către operatorul sistemului de distribuţie a cerinţelor privind separarea şi independenţa, precum şi a altor exigenţe prevăzute de lege;
f) aprobă Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor şi monitorizează respectarea acestuia de către operatorii de sistem;
g) aprobă Normele tehnice ale reţelelor electrice şi monitorizează respectarea de către operatorii de sistem a normelor respective, precum şi a obligaţiei de întreţinere a reţelelor electrice;
h) aprobă Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (în continuare – Regulamentul privind racordarea), care reglementează termenele şi condiţiile de racordare, de deconectare şi de reconectare la reţelele electrice, inclusiv pentru centralele electrice, pentru a garanta că acestea sînt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special prin prisma costurilor şi a beneficiilor diverselor tehnologii de producere a energiei electrice şi de producere distribuită, de asemenea monitorizează respectarea acestora de către operatorii de sistem;
i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, monitorizează respectarea de către operatorii de sistem a indicatorilor de calitate;
j) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage autorizaţii pentru linii electrice directe, eliberează duplicate ale acestora în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, de asemenea monitorizează activitatea titularilor autorizaţiilor pentru linii electrice directe;
k) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage autorizaţiile pentru sisteme de distribuţie închise, eliberează duplicate ale acestora în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, de asemenea monitorizează activitatea titularilor autorizaţiilor pentru sisteme de distribuţie închise;
l) elaborează şi aprobă clauzele obligatorii pentru contractele de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali, stabileşte termenele şi condiţiile de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali, inclusiv termenele şi condiţiile de prestare a serviciului universal şi de realizare a furnizării de ultimă opţiune, de asemenea monitorizează respectarea acestora de către furnizori;
m) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe, care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;
n) elaborează şi aprobă Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor în sectorul electroenergetic;
o) aprobă, în condiţiile art. 34 și 35, planurile de dezvoltare a reţelelor electrice de transport și de distribuție, precum şi planurile anuale de investiţii ale operatorilor de sistem, monitorizează realizarea acestora şi prezintă în raportul său anual informaţii privind realizarea planurilor anuale de investiţii;
p) elaborează şi aprobă, în scopul calculării tarifelor, metoda de determinare a consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi în reţelele electrice de distribuţie;
q) stabileşte informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe, şi modul de publicare a acestora, ţinînd cont de necesitatea nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată;
r) elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate;
s) stabileşte sistemul de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei şi monitorizează modul de respectare de către titularii de licenţe a obligaţiilor privind prezentarea informaţiilor necesare participanţilor la piaţa energiei electrice, stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(2) În domeniul de reglementare a preţurilor şi a tarifelor, Agenţia:
a) elaborează şi aprobă metodologiile de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi pentru energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane,  a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv a tarifelor diferențiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice, a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice, precum şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, pentru energia electrică furnizată de furnizorul de ultimă opţiune şi pentru energia electrică furnizată de furnizorul serviciului universal, inclusiv a tarifelor binome şi a preţurilor diferenţiate în funcţie de orele de consum;
b) elaborează şi aprobă metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie, inclusiv a tarifelor de racordare, a tarifelor de punere sub tensiune şi a tarifelor de reconectare;
c) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate;
d) aprobă preţurile reglementate pentru energia electrică şi energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, tarifele reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice, tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice, precum şi preţurile reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, de furnizorul de ultimă opţiune şi de furnizorul serviciului universal, inclusiv tarifele binome şi preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum, calculate în conformitate cu metodologiile respective de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate;
e) aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie, calculate în conformitate cu metodologia respectivă;
f) asigură ca preţurile şi tarifele reglementate şi metodologiile de calculare respective să fie aprobate înainte de intrarea acestora în vigoare, în condiţiile stabilite în Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, precum şi ca aceste preţuri şi tarife reglementate să fie justificate, rezonabile, transparente şi nediscriminatorii, bazate pe performanţă, ca acestea să reflecte cheltuielile necesare şi justificate, să permită efectuarea de investiţii pentru asigurarea funcționării continue a reţelelor electrice şi să ofere stimulente pentru a spori eficienţa şi pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică;
g) monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licenţe a metodologiilor aprobate, a preţurilor și tarifelor reglementate, aprobate în conformitate cu metodologiile respective;
h) stabileşte, în condiţiile prezentei legi, în vederea evitării discriminărilor, a subvenţiilor încrucişate şi a denaturării concurenţei, cerinţe privind separarea contabilităţii pe tipuri de activități desfăşurate de întreprinderile electroenergetice, reglementate prin aprobarea de preţuri sau tarife, şi pe categorii de consumatori cărora le este asigurată prestarea serviciului universal și furnizarea de ultimă opţiune, de asemenea monitorizează respectarea acestor cerinţe;
i) asigură excluderea subvenţiilor încrucișate între activităţile de producere, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, precum şi între categoriile de consumatori, şi monitorizează respectarea de către întreprinderile electroenergetice a principiului costurilor şi al cheltuielilor necesare şi justificate. Cheltuielile care nu sînt necesare şi justificate nu se iau în calcul la aprobarea preţurilor şi tarifelor reglementate.
(3) În domeniul reglementării pieţei energiei electrice şi a schimburilor transfrontaliere de energie electrică, Agenţia:
a) elaborează şi aprobă Regulile pieţei energiei electrice care reglementează termenele şi condiţiile de organizare şi de operare a pieţei energiei electrice, inclusiv a pieţei pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei, a pieţei organizate a contractelor, a pieţei energiei electrice de echilibrare şi a pieţei serviciilor de sistem, funcţiile şi obligaţiile operatorului pieţei energiei electrice şi ale operatorului sistemului de transport în legătură cu gestionarea pieţelor menţionate, precum şi drepturile şi obligaţiile altor participanţi la piaţa energiei electrice;
b) monitorizează piaţa energiei electrice şi modul în care participanţii la piaţa energiei electrice îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite în prezenta lege şi Regulile pieţei energiei electrice;
c) promovează, monitorizează şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa energiei electrice;
d) monitorizează importul de energie electrică sub aspectul fluxurilor de energie electrică care au avut loc pe parcursul a 3 luni anterioare, stabileşte condiţiile de export al energiei electrice în cazul în care este necesar să se asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică;
e) aplică principiul procurării obligatorii a energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane, precum şi principiul dispecerizării prioritare a centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a centralelor electrice de termoficare urbane;
f) stabileşte, în Regulile pieţei energiei electrice, modalitatea de repartizare între participanţii la piaţa energiei electrice a energiei electrice furnizate de furnizorul central de energie electrică;
g) monitorizează nivelul şi eficacitatea deschiderii pieţei energiei electrice, evaluează nivelul de eficienţă, de concurenţă şi de transparenţă pe piaţa energiei electrice;
h) monitorizează nivelul de dezvoltare a concurenţei pe piaţa energiei electrice, inclusiv pe piețele angro şi cu amănuntul,  respectarea libertăţii contractuale, inclusiv pe termen lung sau de furnizare întreruptibilă, apariţia unor practici contractuale restrictive sau de exclusivitate, a clauzelor care pot împiedica consumatorii noncasnici să încheie contracte cu mai mulţi furnizori şi sesizează Consiliul Concurenţei dacă constată cazuri de denaturare sau de restrîngere a concurenţei;
i) iniţiază investigaţii pe piaţa energiei electrice în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege;
j) monitorizează disponibilitatea şi calitatea datelor tehnice şi comerciale cu privire la interconexiuni, solicitate de utilizatorii de sistem pentru participarea în condiţii nediscriminatorii la piaţa energiei electrice;
k) colaborează cu autorităţile de reglementare din țările părți ale Comunității Energetice, cu Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice şi cu autorităţile de reglementare ale altor țări privind aspectele transfrontaliere, privind dezvoltarea pieţei regionale de energie electrică şi privind crearea de condiţii necesare pentru concurenţa loială.
(4) În domeniul protecţiei consumatorilor finali, Agenţia:
a) promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor finali, în special prin asigurarea prestării de către titularii de licenţe a serviciilor de calitate, prin susținerea şi asigurarea tratamentului echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu consumatorii finali, prin prevenirea măsurilor anticoncurenţiale, precum şi prin asigurarea accesului la datele de consum, în condiţiile stabilite în prezenta lege;
b) elaborează și aprobă regulamente, norme, ghiduri, monitorizează respectarea acestora, adoptă hotărîri și emite decizii menite să asigure protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale consumatorilor finali în conformitate cu prevederile prezentei legi;
c) elaborează şi aprobă termenele şi condiţiile de schimbare de către consumatorii eligibili a furnizorului şi monitorizează respectarea acestora de către titularii de licenţe;
d) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a drepturilor consumatorilor finali stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;
e) examinează şi soluţionează problemele expuse în reclamaţiile consumatorilor finali în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
f) colaborează cu organizaţiile care promovează interesele consumatorilor;
g) prezintă, la solicitare, organizaţiilor care promovează interesele consumatorilor, precum şi consumatorilor finali, informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată;
h) examinează şi soluţionează, în procedură extrajudiciară, neînţelegerile survenite între consumatorii finali şi furnizori, operatori de sistem, inclusiv în legătură cu racordarea la reţelele electrice, precum şi neînțelegerile referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice;
i) emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţelele electrice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali sau privind reconectarea acestora pe parcursul examinării reclamaţiilor consumatorilor finali.
(5) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi pentru executarea prezentei legi, Agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi administrative centrale, cu alte autorităţi publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi consultă, după caz, participanţii la piaţa energiei electrice. Prevederile prezentului alineat nu pot fi aplicate în sensul diminuării sau denaturării principiului independenţei Agenţiei.
(6) Pentru a realiza obiectivele stabilite în prezenta lege, Agenţia colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul finanţelor şi cu autoritatea de reglementare a pieţei financiare prin stabilirea, de comun acord, a platformei necesare pentru un schimb de informaţii reciproc şi continuu, precum şi pentru iniţierea şi desfăşurarea controalelor comune în legătură cu problemele ce ţin de reglementarea sectorului electroenergetic.     Principiul enunţat în prezentul alineat nu împiedică autorităţile care participă la controale comune cu Agenţia să îşi exercite drepturile şi funcţiile stabilite în legile care reglementează activitatea autorităţilor respective.
    Articolul 8. Alte atribuții și drepturi ale Agenţiei
(1) Pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor sale, Agenţia:
a) controlează dacă titularii de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
b) controlează dacă participanţii la piaţa energiei electrice aplică în mod corect preţurile şi tarifele reglementate la energia electrică;
c) are acces la contabilitatea participanţilor la piaţa energiei electrice, solicită şi are acces la informaţia şi la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, la informaţia şi documentele contabile, la informaţia şi la documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale şi de la alte autorităţi publice, în legătură cu activitatea participanţilor la piaţa energiei electrice;
[Art.8 al.(1), lit.c) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
d) obţine, în condiţiile legii, de la participanţii la piaţa energiei electrice copii, extrase din documentele menţionate la lit. c), precum şi informaţii suplimentare necesare;
e) pune în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea, transportul, distribuţia, furnizarea energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public de furnizor al serviciului universal, de furnizor de ultimă opțiune, de furnizor central de energie electrică, precum şi la operarea pieţei energiei electrice;
f) impune întreprinderilor electroenergetice obligaţii de serviciu public în conformitate cu prezenta lege;
g) elaborează şi aprobă, în conformitate cu legea, metodologii, regulamente, alte acte normative de reglementare, care stabilesc drepturile şi obligaţiile producătorilor, operatorului sistemului de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie, operatorului pieţei energiei electrice, ale furnizorilor şi consumatorilor;
h) adoptă hotărîri şi emite decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege;
i) iniţiază şi desfăşoară consultări publice şi de cooperare în scopul colectării informaţiilor şi a propunerilor necesare pentru evaluarea soluţiilor şi pentru adoptarea de hotărîri şi decizii justificate, precum şi în scopul armonizării practicilor de reglementare conform planurilor naţionale de armonizare;
j) în contextul investigaţiilor pe piața energiei electrice, efectuează controale la participanţii pieţei energiei electrice, ia decizii şi pune în aplicare măsuri necesare pentru organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a pieţei energiei electrice şi pentru promovarea concurenţei loiale şi eficiente;
k) iniţiază investigaţii în contextul sesizărilor parvenite, inclusiv pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice;
l) înaintează prescripţii în cazul constatării încălcării de către participanţii la piaţa energiei electrice a prevederilor prezentei legi, ale Legii cu privire la energetică şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, adoptă hotărîri şi emite decizii privind lichidarea încălcărilor depistate;
m) sesizează Guvernul, în cazurile prevăzute la art. 15 alin. (8), în vederea realizării de către acesta a funcţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f);
n) constată contravenţii în domeniul energiei electrice şi depune în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
o) aplică sancţiuni financiare asupra întreprinderilor electroenergetice în modul şi în condiţiile stabilite la art. 94 şi 95;
p) participă la forurile şi la evenimentele internaţionale în domeniu;
q) colaborează cu autorităţile de reglementare din ţările părți ale Comunităţii Energetice, cu Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice şi cu Secretariatul Comunităţii Energetice.
(2) Agenţia efectuează la necesitate controale la participanții la piața energiei electrice şi stabileşte durata de timp necesară pentru efectuarea acestora, care, în funcţie de complexitatea controlului, nu poate depăşi 90 de zile calendaristice. Termenul de întocmire a actului de control şi de prezentare a acestuia participantului la piaţa energiei electrice supus controlului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului.
(3) Agenţia exercită și alte atribuții și drepturi stabilite în prezenta lege şi în Legea cu privire la energetică.
    Articolul 9. Transparenţa activităţii Agenţiei.
Hotărîrile şi deciziile Agenţiei
(1) Transparenţa activităţii Agenţiei o asigură Consiliul de administraţie, care, în acest scop, face publice şedinţele sale şi anunţă părţile interesate despre organizarea şedinţelor în modul şi în termenele stabilite în Legea cu privire la energetică.
(2) În cazul în care Consiliului de administraţie i se propun spre examinare proiectele actelor normative de reglementare în sectorul energiei electrice, cererile privind costurile de bază, preţurile și tarifele reglementate ori alte hotărîri care pot avea impact asupra pieţei energiei electrice şi asupra obligaţiilor de serviciu public, Agenţia este obligată să publice pe pagina sa web oficială proiectul hotărîrii şi/sau proiectul actului ce se supune aprobării prin hotărîre şi informaţiile relevante în modul și în termenele stabilite în Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
(3) Cererile titularilor de licenţe privind costurile de bază, prețurile și tarifele reglementate, precum şi materialele ce justifică nivelul acestora se publică pe pagina web oficială a Agenţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor respective. Agenţia oferă publicului 15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor menţionate și a materialelor aferente pentru prezentarea recomandărilor cu privire la acestea. În termenele stabilite în Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional, Agenţia publică pe pagina sa web oficială rezultatele examinării cererilor titularilor de licenţă şi propunerile sale privind nivelul costurilor de bază, al prețurilor și tarifelor reglementate.
(4) Consiliul de administraţie al Agenţiei este obligat să examineze cererile privind costurile de bază, preţurile și tarifele reglementate în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unei întreprinderi electroenergetice şi după prezentarea tuturor documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de Agenţie, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate.
(5) Cu excepţia situaţiilor ce ţin de examinarea şi de soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice, pentru organizarea executării legilor, Consiliul de administraţie adoptă, în numele Agenţiei, hotărîri.
(6) Pentru organizarea executării actelor normative în sectorul electroenergetic, precum şi pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice, un director al Consiliului de administraţie emite, în numele Agenţiei, decizii care vizează raporturile juridice dintre un utilizator de sistem, un consumator final, un utilizator al sistemului de distribuţie închis şi un titular de licenţă sau de autorizaţie ori raporturile juridice dintre doi titulari de licenţe sau de autorizaţii.

Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI LICENŢIEREA ACTIVITĂŢILOR
DESFĂŞURATE ÎN SECTORUL ELECTROENERGETIC

    Articolul 10. Activităţile desfăşurate în sectorul
electroenergetic
(1) În sectorul electroenergetic se desfăşoară şi se reglementează următoarele activităţi:
a) producerea energiei electrice;
b) operarea pieţei energiei electrice;
c) transportul energiei electrice;
d) conducerea centralizată a sistemului electroenergetic;
e) distribuţia energiei electrice;
f) furnizarea energiei electrice.
(2) Întreprinderile care desfăşoară activităţile indicate la alin. (1) sînt organizate şi reglementate în conformitate cu legea şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulile stabilite în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenție.
(3) Guvernul şi Agenţia asigură, în limitele competenţelor stabilite prin lege, ca întreprinderile electroenergetice să îşi desfăşoare activitatea în condiţii nediscriminatorii, în baza principiilor caracteristice unei pieţe electroenergetice  competitive, sigure şi durabile.
(4) Întreprinderile electroenergetice funcţionează într-un sistem unic. Producătorii, operatorul pieţei energiei electrice, operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii colaborează în conformitate cu principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic.
(5) Dirijarea operativ-tehnologică unică, echilibrarea sistemului electroenergetic şi asigurarea livrării energiei electrice prin reţelele electrice de transport constituie principalele funcţii ale operatorului sistemului de transport.
(6) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa energiei electrice se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţele de activitate, în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
Articolul 11. Obligaţii de serviciu public
(1) În interesul economic general, în legătură cu securitatea, inclusiv securitatea aprovizionării cu energie electrică, continuitatea, calitatea şi preţurile furnizărilor, precum şi în legătură cu protecţia mediului, întreprinderile electroenergetice pot fi impuse să îndeplinească obligaţii de serviciu public. Obligaţiile de serviciu public sînt impuse de Guvern sau de Agenţie, conform competenţelor stabilite prin prezenta lege, în mod nediscriminatoriu, în calitate de măsură limitată în timp şi pot fi revizuite cu regularitate, din oficiu, în scopul determinării necesităţii menţinerii obligaţiilor respective.
(2) În conformitate cu prevederile prezentei legi, obligaţiile de serviciu public pot fi impuse în special întreprinderilor electroenergetice care desfăşoară următoarele activităţi reglementate:
a) producerea energiei electrice;
b) transportul energiei electrice;
c) distribuţia energiei electrice;
d) furnizarea energiei electrice.
(3) Întreprinderilor electroenergetice care desfăşoară activităţile menţionate la alin. (2) li se pot impune obligaţiile de serviciu public care ţin de:
a) securitatea aprovizionării cu energie electrică;
b) parametrii de calitate şi indicatorii de calitate stabiliţi în conformitate cu prezenta lege;
c) aplicarea preţurilor şi a tarifelor reglementate în conformitate cu prezenta lege;
d) protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice, precum şi promovarea utilizării tehnologiilor inteligente şi ecologice;
e) protecţia sănătăţii, a vieţii şi a proprietăţii;
f) măsurile de protecţie a consumatorilor finali.
(4) Obligaţiile de serviciu public urmează a fi îndeplinite în mod transparent, nediscriminatoriu şi uşor de verificat şi trebuie să garanteze accesul egal şi pe bază de reciprocitate al întreprinderilor electroenergetice din ţările părți ale Comunităţii Energetice la consumatorii finali din Republica Moldova. Orice forme de retribuire financiară sau de alt gen, precum şi drepturile exclusive care pot fi acordate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public se impun şi se realizează în mod transparent şi nediscriminatoriu.
(5) O dată la doi ani, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza informaţiei prezentate de Agenţie, este obligat să elaboreze şi să prezinte Guvernului şi Secretariatului Comunităţii Energetice rapoarte referitoare la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor de serviciu public impuse în conformitate cu prezenta lege, care vor cuprinde, inclusiv, informaţii cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentei legi referitoare la condiţiile de prestare a serviciului universal, de asigurare a furnizării de ultimă opțiune şi a altor obligaţii de serviciu public, referitoare la protecţia consumatorilor şi protecţia mediului, precum şi informații cu privire la impactul posibil al acestor măsuri asupra concurenţei pe piaţa națională a energiei electrice sau pe piaţa regională a energiei electrice.
Articolul 12. Principii generale de licenţiere a activităţilor
electroenergetice
(1) Activităţile specificate la art. 10 alin. (1) sînt activităţi reglementate şi se desfăşoară doar în baza licenţelor eliberate de Agenţie în conformitate cu legea.
(2) Agenţia eliberează următoarele tipuri de licenţe:
a) licenţă pentru producerea energiei electrice;
b) licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice;
c) licenţă pentru transportul energiei electrice;
d) licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic;
e) licenţă pentru distribuţia energiei electrice;
f) licenţă pentru furnizarea energiei electrice.
(3) Activitatea de producere a energiei electrice se desfăşoară de către producător în baza licenţei pentru producerea energiei electrice. Licenţa pentru activitatea de producere a energiei electrice se eliberează doar producătorului care dispune de o centrală electrică cu o putere instalată de 5 MW şi mai mult, dacă această putere este folosită pentru consum public. În cazul în care puterea centralei electrice este utilizată doar pentru consum intern, licenţa se eliberează numai dacă această putere este de cel puţin 20 MW.
(4) Activitatea de transport al energiei electrice se desfăşoară  de către operatorul sistemului de transport în baza licenţei pentru transportul energiei electrice.
(5) Dirijarea operativ-tehnologică unică şi echilibrarea sistemului electroenergetic se efectuează de către un singur operator al sistemului de transport în baza licenţei pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic.
(6) Activitatea de distribuţie a energiei electrice se desfăşoară de către operatorul sistemului de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia energiei electrice.
(7) Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul central de energie electrică îşi desfăşoară activitatea de furnizare a energiei electrice în baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice, în condiţii specifice şi la preţuri reglementate aprobate de Agenţie.
(8) Activitatea de operare a pieţei energiei electrice se desfăşoară de către operatorul pieţei energiei electrice în baza licenţei pentru operarea pieţei energiei electrice.
(9) Licenţele pentru producerea energiei electrice, transportul energiei electrice, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic şi pentru distribuţia energiei electrice se eliberează pe un termen de 25 de ani. Licenţa pentru furnizarea energiei electrice şi licenţa pentru operarea pieţei energiei electrice se eliberează pe un termen de 10 ani. La expirarea termenului de valabilitate, la solicitarea titularului de licenţă, Agenţia prelungeşte licenţele eliberate în condiţiile stabilite în prezenta lege şi înLegea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
[Art.12 al.(9) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(10) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care fac parte integrantă a licenţei.
    Articolul 13. Sfera de acţiune a licenţelor şi externalizarea
serviciilor sau lucrărilor de către titularii de licenţe
(1) Licenţa pentru transportul energiei electrice şi licenţa pentru distribuţia energiei electrice, eliberate operatorului sistemului de transport şi operatorului sistemului de distribuţie, acordă operatorului sistemului de transport şi operatorului sistemului de distribuţie dreptul de a desfăşura tipul respectiv de activitate în limitele teritoriului specificat în licenţă.
(2) Licenţa pentru  producerea energiei electrice acordă  titularului dreptul de a desfăşura tipul respectiv de activitate la centrala electrică indicată în licenţă. Licenţa pentru furnizarea energiei electrice este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile specificate în licenţă. Numărul licenţelor eliberate pentru activităţile respective nu este limitat, iar intrarea pe piaţa energiei electrice de noi producători şi de noi furnizori nu poate fi restricţionată.
(3) Pentru operarea pieţei energiei electrice se eliberează o singură licenţă care este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
(4) Furnizorii sînt obligaţi să îndeplinească obligaţia de serviciu public de a asigura serviciul universal şi/sau furnizarea de ultimă opţiune în limitele teritoriului specificat de Agenţie, în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege.
(5) Se interzice titularului de licenţă să transmită altor persoane fizice sau juridice drepturile şi obligaţiile aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă. Prin derogare de la principiul enunţat, titularul de licenţă este în drept să externalizeze un serviciu sau o lucrare pe care trebuie să le îndeplinească cu condiţia obţinerii acordului prealabil al Agenţiei şi după demonstrarea faptului că externalizarea serviciului, a lucrării respective va conduce la reducerea costurilor şi la eficientizarea activităţii aferente serviciului, lucrării externalizate, fără a fi afectate calitatea serviciului, a lucrării respective, separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție în raport cu întreprinderile electroenergetice integrate sau întreprinderile înrudite. Lista serviciilor şi a lucrărilor ce pot fi externalizate de către titularii de licenţă se aprobă prin hotărîrea Consiliului de administraţie.
(6) Externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări nu are ca efect transmiterea responsabilităţii titularului de licenţă pentru respectarea obligaţiilor ce-i revin conform prezentei legi, actelor normative şi licenţei deţinute şi nu lipseşte Agenţia de dreptul de a aplica titularului de licenţă respectiv sancţiunile stabilite în prezenta lege în cazul în care constată încălcarea obligaţiilor acestuia.
(7) Dacă Agenţia constată că externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări de către titularul de licenţă nu a avut ca efect reducerea  costurilor şi că nu a fost eficientizată activitatea aferentă serviciului sau lucrării externalizate, cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă în legătură cu externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea preţurilor sau tarifelor reglementate.
(8) Dacă, urmare a externalizării unui serviciu sau a unei lucrări de către titularul de licenţă, Agenţia constată faptul înrăutăţirii calităţii serviciului sau a lucrării respective, titularul de licenţă este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei create în termenele stabilite de Agenţie. În cazul în care titularul de licenţă nu întreprinde astfel de măsuri în termenele stabilite, Agenţia este în drept să-i solicite acestuia să desfacă, în termen de cel mult 3 luni, contractul cu prestatorul serviciului sau al lucrării externalizate şi să preia prestarea serviciului respectiv sau efectuarea lucrării respective. Cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă urmare a desfacerii contractului conform prezentului alineat nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea preţurilor sau  tarifelor reglementate.
(9) La constatarea de către Agenţie a faptului că au fost încălcate principiile privind separarea și independenţa operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție în raport cu întreprinderile electroenergetice integrate sau întreprinderile înrudite, titularul de licenţă este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei create în termenele stabilite de Agenţie. În cazul în care titularul de licenţă nu întreprinde astfel de măsuri, acesta urmează să desfacă, în termen de cel mult 3 luni de la solicitarea Agenţiei, contractul cu prestatorul serviciului sau al lucrării externalizate şi să preia prestarea serviciului respectiv sau efectuarea lucrării respective. Cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă urmare a desfacerii contractului conform prezentului alineat nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea preţurilor sau tarifelor reglementate.
(10) Se interzice externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări de către un titular de licenţă cu scopul de a se eschiva de la controlul Agenţiei. La solicitarea Agenţiei, titularul de licenţă este obligat să prezinte informaţia şi documentele aferente serviciului sau lucrării externalizate, inclusiv documentele ce ţin de activitatea prestatorului serviciului sau al lucrării externalizate. În cazul în care titularul de licenţă refuză prezentarea informaţiei sau a documentelor aferente serviciului sau lucrării externalizate ori prezintă cu întîrziere informaţia sau documentele solicitate, ori în cazul prezentării incomplete de către titularul de licenţă a informaţiei solicitate, Agenţia este în drept să iniţieze procesul contravenţional pentru sancţionarea acestuia conform Codului contravenţional sau să aplice titularului de licenţă respectiv sancţiunea stabilită conform art. 95 din prezenta lege.
Articolul 14. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor
(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) şi f) se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice, înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, iar licenţele pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b), c), d) şi e) se acordă în exclusivitate persoanelor juridice.
(2) Pentru a obţine licenţă pentru transportul, distribuţia şi producerea energiei electrice, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
c) să fie dotate tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să dispună de centrală electrică, de reţele electrice de transport sau de distribuţie, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi faptul că centrala electrică sau reţelele electrice sînt conforme cu cerinţele tehnice stabilite prin lege;
d)  să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.
(3) Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea energiei electrice, persoanele stabilite la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
c) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.
(4) Pentru a obţine licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, persoana stabilită la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie înregistrată în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
c) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
d) să fie desemnată în calitate de operator al pieței energiei electrice şi să prezinte copia hotărîrii Guvernului în acest sens.
(5) Pentru a obţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dispună de centre de dispecerizare şi să prezinte materiale confirmative în acest sens;
b) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.
(6) Administratorul întreprinderii care solicită licenţă pentru activităţile specificate la alin. (2)–(5) trebuie să corespundă următoarelor criterii:
a) să aibă studii superioare;
b) să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.
(7) Agenţia este în drept să refuze eliberarea licenţei pentru transportul energiei electrice operatorului sistemului de transport dacă acesta nu este certificat în conformitate cu art. 27 şi 29.
(8) Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2), precum și eliberarea duplicatelor acestora, se efectuează în condiţiile prezentei legi şi conform procedurilor stabilite în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
[Art.14 al.(8) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(9) Termenul de examinare a declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi a declaraţiei privind prelungirea termenului lor de valabilitate este de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii la Agenţie a declaraţiei, precum şi a documentaţiei stabilite în prezenta lege.
Articolul 15. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
(1) Titularul de licenţă este obligat:
a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă, precum şi să întrunească, pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate, condiţiile stabilite pentru eliberarea licenţei;
b) să nu admită discriminarea participanţilor la piaţa energiei electrice;
c) să nu întrerupă prestarea de servicii şi furnizarea de energie electrică, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în contracte şi în prezenta lege;
d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative şi să efectueze, în conformitate cu prezenta lege, separarea contabilităţii, separarea funcţională (organizaţională şi decizională) şi separarea legală pe gen de activitate desfăşurat;
e) să publice informaţii cu privire la sursele de energie electrică utilizate pentru acoperirea cererii în anul precedent, la cantităţile de combustibil utilizat de centralele electrice în producerea energiei electrice, la cantităţile de bioxid de carbon emise de centralele electrice;
f) să prezinte Agenţiei, în termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta în conformitate cu prezenta lege, rapoarte, inclusiv raportul cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa energiei electrice, precum şi altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară ei în exercitarea atribuţiilor conform legii;
g) să efectueze trimestrial, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la începutul trimestrului următor, plăţile regulatorii stabilite în conformitate cu Legea cu privire la energetică.
(2) La desfășurarea activității licențiate, titularul de licență trebuie să îndeplinească obligaţiile referitoare la securitate, calitate, eficienţă şi continuitatea aprovizionării cu energie electrică şi să respecte normele de securitate şi de sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii;
(3) Titularul de licenţă nu poate fi obligat să continue prestarea de servicii sau furnizarea energiei electrice persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile aprobate de prestare a acestor servicii, cu excepţiile stabilite la art. 7 alin. (4) lit. i) și la art. 91 alin. (4).
(4) Titularul de licenţă poate dezvălui informaţiile şi datele pe care le-a obţinut de la consumatorul final sau de la terţi şi informaţiile referitoare la consumul şi la achitarea facturilor emise numai după ce a obţinut acordul scris al consumatorului final sau al terţului, cu excepţiile prevăzute la art. 7 şi 8 din prezenta lege sau în alte situaţii stabilite în Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
(5) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi să publice pe pagina electronică informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient şi nediscriminatoriu la reţelele electrice, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.
(6) Titularul de licenţă are drept de acces la echipamentele de măsurare de pe teritoriul consumatorului final pentru realizarea evidenţei cantităţii de energie electrică consumată și pentru verificarea funcționalității și a integrității echipamentului de măsurare, în conformitate cu Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.
(7) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, furnizorul central de energie electrică, operatorul pieţei energiei electrice şi furnizorii care îndeplinesc obligaţiile de serviciu public privind asigurarea serviciului universal şi/sau privind furnizarea de ultimă opţiune sînt obligaţi să se conducă, în activitatea licenţiată, de principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor suportate.
(8) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, furnizorul central de energie electrică, operatorul pieţei energiei electrice şi furnizorii care îndeplinesc obligaţiile de serviciu public privind asigurarea serviciului universal şi/sau privind furnizarea de ultimă opţiune sînt obligaţi să anunţe Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre intenţia lor de a solicita suspendarea ori retragerea licenţei sau cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea valabilității licenţei în cazul în care nu intenţionează să o prelungească. Dacă titularii de licenţă menţionaţi anunţă despre intenţia de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei într-un termen mai mic de 3 luni, Agenţia va da curs cererii lor la expirarea termenului de 3 luni de la înregistrarea unei astfel de cereri. Întreprinderea a cărei licenţă a expirat şi care nu a respectat prevederile privind anunțarea Agenției este obligată să presteze activitatea pentru care i s-a acordat licenţă pe perioada de timp stabilită prin hotărîrea Agenţiei, dar care nu poate depăşi 3 luni. În cazul în care Agenţia nu poate desemna alt titular de licenţă, din motivul inexistenţei acestuia, care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat, aceasta sesizează Guvernul pentru a întreprinde măsurile necesare în vederea creării unei întreprinderi noi.
(9) Furnizorii care nu sînt specificaţi la alin. (8) sînt obligaţi să anunţe consumatorii cărora le furnizează energie electrică şi Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre intenţia de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei ori cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei despre intenţia de a nu prelungi licenţa.
(10) Pe durata situaţiilor excepţionale pe piaţa energiei electrice, titularii de licenţă care desfăşoară activităţi în sectorul electroenergetic au următoarele obligaţii:
a) în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere, la solicitarea operatorului sistemului de transport;
b) în cazul operatorului sistemului de transport, să preia cantităţile suplimentare de energie electrică puse la dispoziţie de producători şi să asigure serviciile de transport al energiei electrice în condiţiile prevăzute în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice;
c) în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie, să întreprindă măsurile de limitare şi/sau de sistare a furnizării energiei electrice, conform Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.
Articolul 16. Reperfectarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii
licenţei
(1) Reperfectarea licenței se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
[Art.16 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Suspendarea licenţei poate fi efectuată direct de Agenţie, la cererea titularului de licenţă, prin adoptarea unei hotărîri în termen de 3 zile lucrătoare. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată prin hotărîrea Agenţiei, adoptată în baza unei hotărîri judecătoreşti emise în temeiul legii.
(3) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu şi-a îndeplinit obligaţiile, inclusiv cele prescrise de Agenție, ceea ce a condus la întreruperea furnizării energiei electrice către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ei ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea de către Agenţie a hotărîrii privind suspendarea licenței. În cazul nerespectării acestui termen, hotărîrea privind suspendarea licenţei devine nulă de drept. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică pînă la emiterea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Concomitent, Agenţia este în drept să aplice titularului de licenţă respectiv sancţiunea financiară stabilită la art. 95 alin. (1) lit. c).
(4) Drept temeiuri pentru suspendarea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea licenţei;
b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;
e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenele stabilite de prezenta lege;
f) situaţia prevăzută la art. 28 alin. (6).
(5) În situaţiile menţionate la alin. (4) lit. b)–f), hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare, care nu poate depăşi 3 luni.
(6) Pentru perioada suspendării licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice sau pentru operarea pieţei energiei electrice, precum şi pentru perioada suspendării licenţei furnizorului serviciului universal, furnizorului de ultimă opţiune și furnizorului central de energie electrică, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă în cadrul obligaţiilor de serviciu public pentru desfăşurarea unuia dintre genurile de activitate menţionate în locul titularului căruia i-a fost suspendată licenţa. Întreprinderea electroenergetică a cărei licenţă a fost suspendată nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i toate informaţiile şi documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii.
(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.
(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.
(9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr. 160/2011privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. În cazul în care licenţa a fost suspendată în temeiul prevăzut la alin. (4) lit. a) din prezentul articol, iar titularul de licenţă nu a depus cerere privind reluarea valabilităţii licenţei, Agenţia adoptă hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei cel tîrziu în ziua în care expiră termenul de suspendare a acesteia.
[Art.16 al.(9) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 17. Retragerea licenţei
(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, emisă în conformitate cu legea, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
(2) Drept temeiuri pentru retragerea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei în legătură cu eliberarea, prelungirea sau reperfectarea licenţei;
d) constatarea faptului că titularul de licenţă nu întruneşte condiţiile stabilite pentru eliberarea şi prelungirea licenţei;
e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă;
f) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
g) neexecutarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate, emise de Agenţie;
h) incapacitatea titularului de licență de a desfăşura activitatea pentru care a fost eliberată licenţa.
(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii titularului de licenţă, de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti sau de la data primirii deciziei cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă şi a confirmării faptului respectiv de către organul înregistrării de stat. Hotărîrea privind retragerea licenţei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
(5) În cazul retragerii licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice sau pentru operarea pieţei energiei electrice, precum şi în cazul retragerii licenţei furnizorului serviciului universal, furnizorului de ultimă opţiune și furnizorului central de energie electrică, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă, în cadrul obligaţiilor de serviciu public, pentru desfăşurarea unuia dintre genurile de activitate menţionate în locul titularului căruia i-a fost retrasă licenţa. Întreprinderea electroenergetică a cărei licenţă a fost retrasă nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i toate informaţiile şi documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii.
(6) Titularul de licenţă căruia i-a fost retrasă licenţa este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii privind retragerea licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
(7) Titularul de licenţă căruia anterior i s-a retras licenţa poate să depună declaraţia privind eliberarea unei noi licenţe pentru activitatea în sectorul electroenergetic doar după expirarea termenului de 6 luni de la data retragerii licenței anterioare.
Articolul 18. Reorganizarea întreprinderilor electroenergetice
(1) Reorganizarea operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuţie, inclusiv fuziunea acestuia cu alte societăţi comerciale, se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată, în termen de o lună, să adopte hotărîrea privind acordul sau dezacordul față de reorganizarea întreprinderii electroenergetice respective. În cazul adoptării hotărîrii privind acordul față de reorganizarea întreprinderii electroenergetice, Agenţia este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. Din motive întemeiate, perioada de examinare a solicitării întreprinderii electroenergetice poate fi prelungită pînă la cel mult două luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu adoptă în termenul stabilit hotărîrea privind acordul sau dezacordul față de reorganizarea întreprinderii electroenergetice, acordul se consideră oferit.
(2) Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuţie nu au dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţă, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele sale afiliate, fără acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată ca, în termen de o lună, să adopte hotărîrea privind  acordul sau dezacordul față de procurarea de acţiuni de către întreprinderea electroenergetică respectivă. Din motive întemeiate, perioada de examinare a solicitării întreprinderii poate fi prelungită pînă la cel mult două luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu adoptă în termenul stabilit hotărîrea privind acordul sau dezacordul față de procurarea de acţiuni de către întreprinderea electroenergetică, acordul se consideră oferit.
(3) În cazurile prevăzute de Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, reorganizarea întreprinderilor electroenergetice se efectuează numai după notificarea Consiliului Concurenţei şi după autorizarea lor de către acesta.

Capitolul IV
PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 19. Principiile generale de producere a energiei
electrice
(1) Construcţia, exploatarea, întreţinerea, majorarea capacităţii centralelor electrice şi racordarea acestora la reţelele electrice de transport sau la reţelele electrice de distribuţie se efectuează în conformitate cu prezentul capitol, art. 47 și 48 din prezenta lege, cu Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi cu Regulamentul privind racordarea.
(2) Autorizarea instalării unei centrale electrice noi cu o putere instalată mai mare de 20 MW, precum şi autorizarea majorării capacităţii unei centrale electrice existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW se efectuează prin hotărîre de Guvern. După adoptarea hotărîrii de Guvern în cauză, beneficiarul este obligat să obţină autorizaţia de construire de la autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
(3) Obţinerea autorizaţiei de construire de la autorităţile administrației publice locale este obligatorie pentru construcţia tuturor centralelor electrice.
(4) Pentru desfăşurarea activităţii de producere a energiei electrice, producătorul este obligat să obţină de la Agenţie licenţă pentru producerea energiei electrice, în conformitate cu art. 12–14.
(5) Producătorul participă la piaţa energiei electrice dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţeaua electrică, iar calitatea energiei electrice livrate în reţelele electrice corespunde parametrilor de calitate stabiliți.
(6) Producătorul este în drept să vîndă energie electrică pe piaţa energiei electrice cu respectarea condiţiilor stabilite în prezenta lege. Producătorul este în drept să vîndă energie electrică pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice cu condiţia obţinerii și a licenţei pentru furnizarea energiei electrice.
(7) Producătorul trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de transport al energiei electrice sau de distribuţie a energiei electrice. El nu poate deţine licenţă pentru transportul energiei electrice sau pentru distribuţia energiei electrice.
(8) Producătorul respectă Regulamentul cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic, elaborat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic şi aprobat de Agenţie.
Articolul 20. Procedura de autorizare pentru noile capacităţi
de producere a  energiei electrice
(1) Autorizarea instalării sau a majorării capacităţii unei centrale electrice în cazurile stabilite la art. 19 alin. (2) şi eliberarea autorizaţiei de construire a centralei electrice noi se efectuează  în conformitate cu prezenta lege, Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, care vizează, în special, următoarele:
a) siguranţa şi securitatea centralei electrice, inclusiv impactul acesteia asupra siguranţei şi securităţii generale a sistemului electroenergetic;
b) protecţia sănătăţii şi a siguranței publice;
c) protecţia mediului şi reducerea emisiilor;
d) utilizarea terenurilor şi alegerea amplasamentelor;
e) utilizarea bunurilor domeniului public;
f) eficienţa energetică;
g) natura surselor primare;
h) caracteristicile specifice producătorului, cum ar fi capacităţile tehnice, economice şi financiare ale acestuia;
i) conformitatea cu măsurile privind obligaţiile de serviciu  public, după caz;
j) crearea de capacităţi de producere pentru realizarea obiectivelor cu privire la creşterea ponderii energiei din surse regenerabile de energie.
(2) La autorizarea de către Guvern a instalării şi majorării capacităţii centralelor electrice în cazurile stabilite la alin. (1) trebuie să se ţină cont de planurile de dezvoltare regională, de urbanism şi dezvoltare a teritoriului şi de standardele tehnice.
(3) Autorizarea instalării centralelor electrice noi cu o putere instalată mai mare de 20 MW sau a majorării capacităţii centralelor electrice existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW poate fi refuzată solicitantului doar din motive obiective, nediscriminatorii şi argumentate. Motivele refuzului vor fi comunicate în mod obligatoriu solicitantului.
(4) Solicitantul, în conformitate cu legea, se poate adresa în instanţa de contencios administrativ în cazul refuzului de a i se autoriza instalarea centralelor electrice noi cu o putere instalată mai mare de 20 MW sau majorarea capacităţii centralei electrice existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW.
Articolul 21. Procedura de licitaţie
(1) În cazul în care centralele electrice existente sau cele care urmează a fi construite şi măsurile de reglementare existente pentru desfăşurarea activităţilor din sectorul electroenergetic, precum şi măsurile întreprinse de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii nu sînt suficiente pentru a se asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică, pentru a promova interesele de protecţie a mediului şi/sau pentru a promova noile tehnologii de producere a energiei electrice, Guvernul este în drept să iniţieze procedura de licitaţie pentru construcţia de noi capacităţi sau pentru creşterea capacităţilor existente de producere a energiei electrice.
(2) Procedura de licitaţie se va baza pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, iar etapele desfăşurării vor fi prevăzute într-un regulament aprobat de Guvern.
(3) Procedura de licitaţie se organizează de către Guvern sau, la decizia lui, de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.
(4) Detaliile privind fiecare licitaţie pentru construcţia centralelor electrice sau pentru măsurile de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puţin 6 luni înainte de data-limită de prezentare a ofertei.
(5) Caietul de sarcini se pune la dispoziţia oricărei întreprinderi interesate astfel încît aceasta să dispună de timp suficient pentru a-şi depune oferta. În vederea asigurării principiului transparenţei şi nediscriminării, caietul de sarcini trebuie să conţină descrierea detaliată a prevederilor contractului şi a procedurii care trebuie urmată de către toţi participanţii la licitaţie, lista completă a criteriilor în baza cărora va fi efectuată selecţia ofertanţilor şi vor fi atribuite contractul, inclusiv stimulentele, şi/sau măsurile de sprijin care urmează să fie acoperite de ofertă.
(6) În cazul în care licitaţia este iniţiată pentru capacităţile de producere necesare, trebuie luate în considerare şi ofertele de furnizare a energiei electrice cu garanţii pe termen lung, provenite de la producătorii existenţi, cu condiţia ca acestea să permită acoperirea necesităţilor suplimentare de energie electrică.
(7) Informaţiile detaliate cu privire la fiecare procedură de licitaţie, stabilite de Guvern, se anunţă şi se publică pe pagina web oficială a Guvernului, precum şi pe pagina web oficială a Comunităţii Energetice. Informaţia cu privire la condiţiile pentru participare la licitaţie trebuie să fie făcută publică astfel încît toate întreprinderile înregistrate în ţările părți ale Comunităţii Energetice să dispună de suficient timp pentru a depune ofertele.
(8) Organizarea, monitorizarea şi controlul procedurii de licitaţie ţin de competenţa Guvernului, care este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura nedivulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată din oferte.
Articolul 22. Promovarea producerii energiei electrice
(1) În scopul asigurării realizării politicii energetice a statului şi al sporirii eficienței energetice, producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie şi producerea energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă se realizează de către centralele electrice în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative în domeniu.
(2) Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie include, în special, scheme de sprijin, stabilite în mod transparent şi nediscriminatoriu.
(3) Promovarea producerii energiei electrice se realizează luînd în considerare criteriile de fezabilitate economică, costul minim pentru consumatorii finali şi efectul general asupra balanţei energiei electrice şi exploatării sistemului electroenergetic.
Articolul 23. Obligaţiile producătorului
(1) Producătorul este obligat:
a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu respectarea condiţiilor licenţei, a Normelor tehnice ale reţelelor electrice, a Regulilor pieţei energiei electrice;
b) să instaleze şi să utilizeze echipamente de măsurare care permit măsurarea orară a cantităţilor de energie electrică consumate sau livrate în reţelele electrice, cu respectarea prevederilor art. 55 din prezenta lege şi ale Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;
c) să exploateze şi să întreţină centrala electrică astfel încît să asigure funcţionarea sigură şi continuă a acesteia;
d) să respecte cerinţele privind protecţia mediului şi să promoveze eficienţa energetică;
e) să respecte Regulile pieţei energiei electrice şi să nu denatureze concurenţa pe piaţa energiei electrice;
f) să echipeze, să exploateze, să întreţină și să modernizeze centrala electrică, precum şi instalaţiile conexe utilizate pentru livrarea energiei electrice în reţelele electrice, de asemenea să majoreze capacitatea centralei electrice, în condiţiile stabilite în prezentul capitol și în documentele normativ-tehnice aprobate de Guvern în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. o);
g) să pună la dispoziţia operatorului sistemului de transport sau a operatorului sistemului de distribuţie datele necesare pentru exploatarea reţelelor electrice şi pentru gestionarea sistemului electroenergetic;
h) să acorde acces personalului operatorului sistemului de transport şi personalului operatorului sistemului de distribuţie la echipamentele şi la instalaţiile sale care sînt utilizate pentru măsurarea energiei electrice şi pentru livrarea energiei electrice în reţelele electrice;
i) să se conformeze indicaţiilor operatorului sistemului de transport sau, după caz, ale operatorului sistemului de distribuţie în legătură cu dirijarea operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic;
j) să prezinte Agenţiei rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată, precum şi orice alte informaţii solicitate în conformitate cu prezenta lege şi potrivit condiţiilor licenţei;
k) să scoată din exploatare grupurile energetice dispecerizabile numai cu acordul prealabil al operatorului sistemului de transport.
(2) Producătorii care exploatează centralele electrice pe bază de combustibili fosili sînt obligaţi să menţină rezerve de combustibil la nivel suficient pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică în condiţiile stabilite de Guvern.
(3) Producătorul proprietar de centrală electrică publică cu o putere instalată mai mică de 5 MW sau proprietar de centrală electrică destinată uzului intern cu o putere mai mică de 20 MW este obligat doar să comunice Agenţiei data punerii în funcţiune a centralei electrice.
(4) Producătorul care exploatează centrala electrică cu puterea instalată de 250 MW şi mai mult este obligat să păstreze, timp de 5 ani, pentru a prezenta, la cerere, Agenţiei sau Consiliului Concurenţei informația orară necesară pentru a verifica corectitudinea deciziilor privind exploatarea şi dispecerizarea, precum şi comportamentul producătorului pe piaţa energiei electrice, inclusiv în legătură cu alocarea capacităţilor. De asemenea, producătorul este obligat să păstreze informaţia orară cu privire la capacitatea de producere disponibilă şi rezervele alocate, precum şi cu privire la activarea acestor rezerve.
(5) Producătorul îndeplineşte şi alte obligaţii stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
    Articolul 24. Drepturile producătorului
(1) Producătorul are următoarele drepturi:
a) să producă energie electrică, cu respectarea parametrilor de calitate, a prevederilor menite să asigure protecţia mediului şi a cerinţelor de securitate prevăzute de lege;
b) să aibă acces la reţelele electrice, în mod nediscriminatoriu, în condiţiile prezentei legi;
c) să vîndă energie electrică şi servicii de sistem pe piaţa angro a energiei electrice;
d) să vîndă energie electrică pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice;
e) să vîndă energie termică produsă în regim de cogenerare;
f) să acceseze schemele de sprijin, instituite la nivel naţional.
(2) Producătorul are şi alte drepturi stabilite în prezenta lege şi în actele normative în domeniu, inclusiv în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.

Capitolul V
TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 25. Operatorul sistemului de transport
(1) Transportul energiei electrice se efectuează de operatorul sistemului de transport în baza licenţei pentru transportul energiei electrice, eliberată de Agenţie în condiţiile legii.
(2) Operatorul sistemului de transport este organizat în calitate de întreprindere electroenergetică specializată şi independentă, cu statut de persoană juridică, certificată conform art. 27.
(3) Operatorul sistemului de transport îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi, potrivit condiţiilor prevăzute în licenţa pentru transportul energiei electrice şi cu respectarea actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(4) La executarea funcţiilor şi a obligaţiilor sale, operatorul sistemului de transport este independent de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de producere, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice şi nu poate deţine licenţa pentru producerea, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 40 alin. (9).
(5) Independenţa operatorului sistemului de transport se asigură prin punerea în aplicare şi prin respectarea termenelor şi a condiţiilor privind separarea operatorului sistemului de transport, stabilite la art. 26.
    Articolul 26. Separarea operatorului sistemului de transport
(1) Întreprinderea electroenergetică care deţine cu titlu de proprietate şi exploatează reţelele electrice de transport îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al sistemului de transport cu respectarea condițiilor licenței pentru transportul energiei electrice.
(2) Operatorul sistemului de transport trebuie să fie independent de întreprinderile electroenergetice care desfăşoară alte activităţi ce nu au legătură cu transportul energiei electrice. Pentru a asigura independenţa operatorului sistemului de transport, aceeași persoană sau aceleaşi persoane nu sînt în drept:
a) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra operatorului sistemului de transport sau în legătură cu o reţea electrică de transport;
b) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului sistemului de transport sau în legătură cu o reţea electrică de transport şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare;
c) să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic, în cazul operatorului sistemului de transport sau în cazul reţelei electrice de transport, şi, de asemenea, să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară una dintre activităţile de producere sau de furnizare;
d) să fie membru/membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic, atît în cazul unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare, cît şi în cazul operatorului sistemului de transport sau al unei reţele electrice de transport.
(3) Drepturile menţionate la alin. (2) lit. a) – c) cuprind, în special:
a) competenţa de a exercita drepturi de vot;
b) competenţa de a numi membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic;
c) deţinerea unei cote majoritare.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care două sau mai multe întreprinderi ce deţin reţele electrice de transport au creat o asociaţie în participaţiune care exercită în două sau mai multe ţări părți ale Comunităţii Energetice rolul de operator al sistemului de transport în raport cu reţelele electrice de transport în cauză. Nicio altă întreprindere nu poate lua parte la asociaţia în participaţiune decît dacă a fost desemnată ca operator de sistem independent sau ca operator de transport independent în urma îndeplinirii cerinţelor corespunzătoare privind separarea şi dacă a fost certificată în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege.
(5) În cazul în care persoana sau persoanele menţionate la alin. (2) reprezintă un organ central de specialitate al administraţiei publice, două organe centrale de specialitate ale administraţiei publice separate care exercită controlul asupra operatorului sistemului de transport sau asupra unei reţele electrice de transport, pe de o parte, şi asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare, pe de altă parte, nu se consideră a fi aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane.
(6) Întreprinderile electroenergetice care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului sistemului de transport în cadrul întreprinderilor electroenergetice integrate, nu pot anula aceste măsuri.
(7) Se interzice operatorului sistemului de transport care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală să transmită informaţia ce constituie secret comercial, deținută de operatorul sistemului de transport şi/sau de personalul său, întreprinderii care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare.
(8) În sensul prezentului articol, noţiunea de „întreprindere care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare” include noţiunea de „întreprindere care desfășoară una din activităţile de producere sau de furnizare” în sensul Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, iar termenii „operatorul sistemului de transport” şi „reţea de transport” vizează şi noţiunea de „operator al sistemului de transport” şi de „reţea de transport” cu semnificaţia prevăzută în legea menţionată.
(9) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor stabilite prin prezenta lege în vederea asigurării separării şi a independenţei acestuia.
    Articolul 27. Desemnarea şi certificarea operatorului
sistemului de transport
(1) Înainte de a fi desemnată în calitate de operator al sistemului de transport, prin eliberarea licenţei pentru transportul energiei electrice, întreprinderea electroenergetică urmează să fie certificată în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul articol.
(2) După îndeplinirea tuturor cerinţelor privind separarea și independența operatorului sistemului de transport, stabilite la art. 26, întreprinderea electroenergetică este obligată să notifice, în scris, Agenţia în legătură cu acest fapt, să solicite certificarea şi să prezinte toate documentele, datele şi informaţiile corespunzătoare.
(3) În termen de cel mult 4 luni de la data depunerii de către operatorul sistemului de transport a notificării conform alin. (2) şi cu condiția prezentării tuturor documentelor, a datelor şi a informaţiilor care atestă respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind separarea şi independenţa, Agenţia adoptă o hotărîre privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.
(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin. (3), Agenţia nu adoptă hotărîrea privind certificarea provizorie sau nu comunică, în scris, operatorului sistemului de transport despre refuzul privind certificarea, aceasta se consideră acordată în baza principiului aprobării tacite. După expirarea termenului stabilit, la solicitarea operatorului sistemului de transport, Agenţia este obligată, în termen de 5 zile lucrătoare, să adopte o hotărîre cu privire la constatarea aprobării tacite privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.
(5) Agenţia notifică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Secretariatul Comunităţii Energetice despre hotărîrea privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport, aprobată în mod explicit sau tacit, şi prezintă acestuia documente şi informaţii pertinente în acest sens. În termen de 4 luni de la primirea notificării, Secretariatul Comunităţii Energetice prezintă Agenţiei avizul său cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor de certificare. În cazul în care, în termenul stabilit, Secretariatul Comunităţii Energetice nu emite un aviz, se consideră că acesta nu a avut niciun fel de obiecţii împotriva hotărîrii Agenţiei privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.
(6) În termen de cel mult două luni de la primirea avizului Secretariatului Comunităţii Energetice cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor privind certificarea, Agenţia adoptă hotărîrea cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport, luînd în considerare avizul Secretariatului Comunităţii Energetice.
(7) Hotărîrea Agenţiei cu privire la certificarea operatorului  sistemului de transport şi avizul Secretariatului Comunităţii Energetice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe cea a Comunităţii Energetice. În cazul în care hotărîrea Agenţiei cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport diferă de avizul Secretariatului Comunităţii Energetice, Agenţia indică în hotărîre şi publică împreună cu aceasta motivele care au stat la baza deciziei sale divergente, de asemenea informează în modul corespunzător Secretariatul Comunităţii Energetice.
(8) În cadrul procedurii de certificare, Agenţia şi Secretariatul Comunităţii Energetice sînt în drept să solicite operatorului sistemului de transport, producătorilor şi furnizorilor să prezinte orice informaţii necesare privind certificarea operatorului sistemului de transport. Agenţia şi Secretariatul Comunităţii Energetice sînt obligate să nu divulge informaţiile care constituie secret comercial.
(9)  Operatorul sistemului de transport se consideră certificat numai după  publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărîrii cu privire la certificare, adoptată de Agenţie la finalizarea procedurii specificate în prezentul articol.
(10) După finalizarea procedurii de certificare, la solicitarea operatorului sistemului de transport sau din oficiu, Agenţia urmează să decidă cu privire la eliberarea unei noi licenţe pentru transportul energiei electrice sau cu privire la reperfectarea licenţei eliberate operatorului sistemului de transport pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 28. Monitorizarea principiilor separării operatorului
sistemului de transport
(1) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind separarea şi independenţa acestuia, stipulate în prezenta lege. În acest scop, Agenţia este în drept să iniţieze repetat procedura de certificare pentru evaluarea respectării cerinţelor privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport în următoarele cazuri:
a)  urmare a notificării parvenite de la operatorul sistemului de transport în conformitate cu alin. (2);
b)  din oficiu, atunci cînd a luat cunoştinţă de faptul că o modificare planificată a drepturilor sau a influenţei asupra operatorului sistemului de transport poate conduce la încălcarea condiţiilor privind realizarea separării şi independenţa operatorului sistemului de transport ori atunci cînd are motive să creadă că s-ar fi produs o asemenea încălcare;
c) la cererea motivată a Secretariatului Comunităţii Energetice.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să notifice Agenţia cu privire la orice tranzacţie planificată care poate necesita o reevaluare a respectării de către acesta a condiţiilor privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport.
(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind certificarea repetată a operatorului sistemului de transport în termen de cel mult 4 luni de la data apariţiei cazurilor indicate la alin. (1).
(4) În sensul prezentului articol, Agenţia efectuează repetat certificarea operatorului sistemului de transport în conformitate cu art. 27.
(5) În cazul în care Agenţia constată că cerinţele privind separarea şi/sau independenţa operatorului sistemului de transport au fost încălcate, operatorul sistemului de transport este obligat să înlăture aceste încălcări în termenele stabilite în hotărîrea Agenţiei. Operatorul sistemului de transport prezintă Agenției toate  documentele, datele şi informaţiile care atestă înlăturarea încălcărilor.
(6) În cazul în care operatorul sistemului de transport nu înlătură, în termenele stabilite, încălcările constatate, Agenţia este în drept să iniţieze procedura de suspendare a licenţei pentru transportul energiei electrice, în conformitate cu prezenta lege, şi să aplice sancţiunea financiară stabilită la art. 95 alin. (3) lit. c).
Articolul 29. Certificarea în raport cu țările terţe
(1) În cazul în care Agenţia înregistrează o solicitare de certificare din partea operatorului sistemului de transport care este sub controlul unei persoane sau al unor persoane din una sau din mai multe ţări terţe, Agenţia este obligată să notifice Secretariatul Comunităţii Energetice în legătură cu acest fapt.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia despre survenirea oricăror circumstanţe în baza cărora o persoană sau unele persoane din una sau din mai multe ţări terţe ar putea obţine controlul asupra operatorului sistemului de transport sau asupra unei reţele electrice de transport. În acest caz, Agenţia notifică fără întîrziere Secretariatul Comunităţii Energetice cu privire la survenirea circumstanţelor menţionate în prezentul alineat.
(3) Certificarea în raport cu ţările terţe se efectuează cu respectarea procedurii stabilite la art. 27, ţinîndu-se cont de cerinţele specifice menţionate în prezentul articol.
(4) Agenţia este în drept să refuze certificarea operatorului sistemului de transport care este controlat de o persoană sau de persoane din una sau din mai multe ţări terţe în cazul în care nu se demonstrează că:
a) operatorul sistemului de transport îndeplineşte cerințele privind separarea şi independenţa, stabilite prin prezenta lege;
b) acordarea certificării nu pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova şi a Comunităţii Energetice. La examinarea acestui aspect, Agenţia ţine cont de:
– drepturile şi obligaţiile Comunităţii Energetice faţă de ţara terţă respectivă, conform principiilor dreptului internaţional, inclusiv de drepturile şi de obligaţiile care rezultă din oricare acord încheiat cu una sau cu mai multe ţări terţe la care Comunitatea Energetică este parte şi în care sînt abordate aspecte legate de securitatea aprovizionării cu energie electrică;
– drepturile şi obligaţiile Republicii Moldova în raport cu ţara terţă în cauză în conformitate cu acordurile încheiate cu țara respectivă, în măsura în care acestea nu contravin Tratatului Comunităţii Energetice;
– drepturile şi obligaţiile care rezultă din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sau din acordurile comerciale încheiate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
– alte circumstanţe specifice cazului dat şi ţării terţe implicate.
(5) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi/sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sînt obligate să ofere Agenţiei, la cerere, un aviz cu privire la aspectele menţionate la alin. (4).
(6) Agenţia, luînd în considerare avizul Secretariatului Comunităţii Energetice, este în drept să refuze certificarea dacă acordarea certificării pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova sau a oricărei alte țări părți a Comunităţii Energetice ori dacă acordarea certificării pune în pericol interesele de securitate publică ale Republicii Moldova.
Articolul 30. Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului
de transport
(1) Operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:
a) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor electrice de transport pentru a acoperi cererile rezonabile de transport al energiei electrice, elaborînd şi executînd planuri de dezvoltare a reţelelor electrice de transport, ţinînd cont de prognoza producerii şi a consumului de energie electrică;
b) să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele electrice de transport în condiţii de securitate, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, operatorul sistemului de transport aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii, cu respectarea standardelor minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, inclusiv a interconexiunilor;
c) să contribuie la securitatea aprovizionării cu energie electrică prin reţelele electrice de transport întreţinute în mod corespunzător şi la fiabilitatea sistemului electroenergetic şi să prezinte organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii informaţiile aferente în conformitate cu prezenta lege;
d) să gestioneze fluxurile de energie electrică în reţelele electrice de transport, ţinînd cont de schimburile cu alte sisteme cu care sînt interconectate. În acest scop, operatorul sistemului de transport asigură funcţionarea sigură, fiabilă şi eficientă a reţelelor electrice de transport, precum şi disponibilitatea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv a celor oferite la cerere, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de un alt sistem de transport cu care este interconectată reţeaua sa;
e) să îndeplinească funcţia de gestionare a congestiilor în reţelele electrice de transport, inclusiv în interconexiuni, în conformitate cu Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, precum şi să asigure utilizarea eficientă a capacităţilor reţelelor electrice de transport, inclusiv a interconexiunilor;
f) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitînd, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;
g) să prezinte altui operator de sistem de transport sau operatorilor sistemelor de distribuţie informaţii suficiente pentru a asigura securitatea şi eficienţa exploatării, precum şi dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate;
h) să prezinte, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele electrice de transport şi pentru utilizarea acestor rețele, precum şi informațiile privind serviciile pe care le prestează şi condiţiile relevante aplicate, inclusiv cele privind capacitatea contractată şi capacitatea disponibilă, fără a se limita la informaţii de ordin tehnic, cu excepţia informaţiilor determinate de Agenţie ca fiind informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
i) să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, în Regulamentul privind racordarea, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
j) să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele electrice de transport în termenele şi în condiţiile stabilite la art. 47, 48, 56 și 66 din prezenta lege și în Regulamentul privind racordarea;
k) să plaseze zilnic pe pagina sa electronică informaţii cu caracter operativ şi tehnic privind funcţionarea sistemului electroenergetic. Lista informaţiilor ce urmează să fie publicate se aprobă de Agenţie;
l) să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, în condiţii reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind racordarea, ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, ale Regulilor pieţei energiei electrice şi ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficienţă, calitate şi transparenţă;
m) să prezinte Agenţiei, cel puţin o dată la 3 luni sau la solicitare, un raport cu privire la cantitatea energiei electrice livrate în contextul schimburilor transfrontaliere de energie electrică pe parcursul lunilor anterioare;
n) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice, conform actelor normative prevăzute de lege.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să organizeze, în conformitate cu licenţa pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic şi gestionarea fluxurilor de energie electrică provenite din sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine sau dirijate către acestea, în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu clauzele contractelor încheiate de participanţii la piaţa energiei electrice, în conformitate cu cererile depuse de părţile care au încheiat contracte în acest sens. Regulile privind dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic se stabilesc în prezenta lege, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulile pieţei energiei electrice şi în alte acte normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(3) Dispecerizarea centralelor electrice şi utilizarea capacităţii interconexiunilor se efectuează pe criterii obiective, publicate şi aplicate în  mod nediscriminatoriu, care asigură funcţionarea corespunzătoare a pieţei energiei electrice, ținîndu-se cont de ordinea de prioritate economică a energiei electrice provenită de la centralele electrice, de contractele notificate de participanţii  la  piaţa energiei electrice sau de transferurile prin interconexiuni şi de constrîngerile de ordin tehnic ale reţelei electrice de transport, acordîndu-se prioritate energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane şi energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să construiască capacitate transfrontalieră suficientă pentru a conecta sistemul electroenergetic de transport din Republica Moldova cu sistemele electroenergetice de transport din alte țări părţi ale Comunităţii Energetice şi/sau pentru a-l integra în piaţa regională, răspunzînd tuturor solicitărilor justificate din punct de vedere tehnic și economic privind capacitatea şi luînd în considerare necesitatea asigurării securităţii aprovizionării cu energie electrică.
(5) În conformitate cu licenţa pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport este responsabil pentru echilibrarea sistemului electroenergetic, cu respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime. Regulile utilizate de operatorul sistemului de transport în acest scop se stabilesc în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, în conformitate cu art. 84, şi trebuie să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, inclusiv regulile privind metoda de calcul şi modul de aplicare a plăţilor pentru prestarea serviciului de echilibrare utilizatorilor de sistem în cazul provocării dezechilibrelor în reţeaua electrică de transport.
(6) Operatorul sistemului de transport este obligat să achiziţioneze energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică din reţelele electrice de transport în mod transparent şi nediscriminatoriu, cu utilizarea mecanismelor de piaţă, care ar rezulta în cheltuieli minime pentru energia electrică procurată în acest scop. Costurile aferente procurării energiei electrice în conformitate cu prezentul alineat se iau în considerare de Agenţie la aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(7) Operatorul sistemului de transport este în drept să colecteze venituri rezultate din gestionarea congestiilor, precum şi plăţi efectuate în temeiul mecanismului de compensare între operatorii sistemelor de transport, în conformitate cu prezenta lege, acordînd şi gestionînd accesul terţilor şi oferind explicaţii motivate dacă refuză accesul.
(8) Operatorul sistemului de transport este obligat să presteze serviciul de transport al energiei electrice în conformitate cu un contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, încheiat în conformitate cu prezenta lege, în condiţiile stabilite în alte acte normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(9) Cu excepţia cazurilor stabilite la art. 4, 8 şi 15, operatorul sistemului de transport este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată, obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate, precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, utilizatorilor de sistem.
(10) Este interzis operatorului sistemului de transport să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele electrice de transport în situaţia în care procurarea sau vînzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
(11) Operatorul sistemului de transport îndeplineşte şi alte funcţii şi obligaţii în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi a eficienţei funcţionării sistemului electroenergetic. La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor sale, operatorul sistemului de transport ţine cont de necesitatea facilitării integrării pieţei energiei electrice într-o piață regională a energiei electrice, în conformitate cu strategia energetică a Republicii Moldova, precum și de necesitatea liberalizării acesteia.
Articolul 31. Funcţiile specifice ale operatorului sistemului de
transport în legătură cu securitatea aprovizionării
cu energie electrică
(1) Operatorul sistemului de transport decide privind construcţia şi investiţiile în interconexiuni în strînsă cooperare cu operatorii sistemelor de transport din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. La luarea deciziilor cu privire la construcţia de noi interconexiuni trebuie să se ţină cont de necesitatea menţinerii unui echilibru rezonabil între costurile pentru construcţia noilor interconexiuni şi avantajele pentru consumatorii finali. Operatorul sistemului de transport este obligat să ofere informaţii cu privire la proiectele sale de investiţii în interconexiuni, cu privire la proiectele de investiţii în interconexiuni ale altor părţi pe care le cunoaşte și/sau cu privire la investiţiile legate de construcţia rețelelor electrice de transport interne care ar afecta substanţial capacitatea de interconexiune.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să respecte documentele normativ-tehnice menite să garanteze securitatea reţelelor electrice de transport, aprobate de Guvern. Acestea trebuie să fie transparente, nediscriminatorii şi obiective şi trebuie făcute publice.
(3) Pentru asigurarea nivelului stabilit de securitate la exploatarea reţelei electrice de transport, operatorul sistemului de transport menţine un nivel suficient de capacitate de rezervă în reţeaua electrică de transport şi cooperează cu operatorii sistemelor de transport din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să respecte indicatorii de calitate stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(5) În scopul asigurării schimburilor transfrontaliere de energie electrică şi al securităţii exploatării reţelelor electrice de transport se interzice operatorului sistemului de transport să facă discriminare între contractele transfrontaliere şi contractele naţionale.
(6) În cazul apariţiei de situaţii excepţionale, operatorul sistemului de transport este obligat să întreprindă acţiunile prevăzute prin prezenta lege, precum şi în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.
Articolul 32. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către
operatorul sistemului de transport
(1) Operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de transport.
(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor electrice de transport, operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi cu privire la metoda de calcul şi structura tarifelor.
(3) În ceea ce priveşte serviciile prestate, operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la capacitatea totală de transport, marja de siguranţă și calculele aferente, în funcţie de particularităţile reţelelor electrice de transport.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la valoarea estimativă a capacităţilor disponibile şi cu privire la capacitatea deja alocată. Informaţia respectivă se publică, la intervale de timp prestabilite, în conformitate cu Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor.
(5) Pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcţionării reţelelor electrice de transport în contextul gestionării congestiilor, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii sistemelor de transport din statele  vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informaţii. Operatorul sistemului de transport face schimb de informaţii cu privire la indicaţiile echipamentelor de măsurare şi de alte informaţii necesare pentru reglarea frecvenţei, tensiunii şi a schimbului de energie electrică cu operatorii sistemelor de transport care exploatează sistemele electroenergetice interconectate.
(6) Operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la cererea prognozată şi cea reală de energie electrică, cu privire la disponibilitatea şi utilizarea centralelor electrice, cu privire la capacitatea şi utilizarea capacităţii reţelelor electrice de transport, precum şi cu privire la energia de echilibrare şi rezerve. În vederea reflectării informaţiei cu privire la centralele electrice mici pot fi utilizate date agregate.
(7) Operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi să prezinte, pînă la 31 martie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent, cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere pe piaţa energiei electrice, prognoza cererii şi a capacităţilor de producţie (centrale electrice) planificate sau aflate în construcţie, calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi nivelul de întreţinere a reţelei electrice de transport, măsurile de acoperire a sarcinii de vîrf, punerea în aplicare a Normelor tehnice ale rețelelor electrice şi a Codului reţelelor electrice, la nivelul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport, precum şi cu privire la securitatea aprovizionării cu energie electrică, inclusiv acţiunile care trebuie întreprinse în caz de reducere a cantităţilor furnizate de unul sau de mai mulţi furnizori. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport.
Articolul 33. Prezentarea datelor și informaţiilor operatorului
sistemului de transport
(1) La cererea operatorului sistemului de transport, producătorii, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorul pieţei energiei electrice, furnizorii şi consumatorii finali racordaţi la reţelele electrice de transport prezintă operatorului sistemului de transport date și informaţii necesare pentru:
a) dezvoltarea şi exploatarea reţelelor electrice de transport, precum şi pentru înregistrarea şi analiza evenimentelor operative;
b) examinarea caracteristicilor consumului de energie electrică, producerii de energie electrică, alte informaţii necesare pentru reglarea frecvenţei, tensiunii şi pentru gestionarea schimbului de energie electrică;
c) acordarea accesului la reţelele electrice de transport şi utilizarea reţelelor electrice de transport;
d) prognozarea cererii de energie electrică, precum şi a abaterilor de la planurile de dezvoltare a producţiei şi de la planurile anuale de investiţii;
e) planificarea exploatării reţelelor electrice de transport pe termen scurt, inclusiv planul orar pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie;
f) prestarea serviciilor de sistem;
g) operarea pieţelor centralizate, organizate şi gestionate de către operatorul sistemului de transport;
h) monitorizarea calităţii serviciului de transport al energiei electrice;
i) monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică.
(2) Participanţii la piaţa energiei electrice prezintă operatorului sistemului de transport şi alte date şi informaţii necesare pentru îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a funcțiilor şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta lege şi în alte acte normative în domeniu, inclusiv a funcţiilor de colectare şi de agregare a informaţiilor respective.
(3) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să prezinte operatorului sistemului de transport informaţiile menţionate în prezentul articol în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în Normele tehnice ale reţelelor electrice.
Articolul 34. Dezvoltarea reţelelor electrice de transport
şi planurile de investiţii
(1) Operatorul sistemului de transport efectuează dezvoltarea reţelelor electrice de transport în legătură cu creşterea cererii de energie electrică astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Cheltuielile de dezvoltare a reţelelor electrice de transport sînt suportate de către operatorul sistemului de transport. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor în sectorul electroenergetic (în continuare – Regulamentul privind investiţiile), aprobate de Agenţie.
(2) În contextul obligaţiei stabilite la art. 30 alin. (1) lit. a), operatorul sistemului de transport este obligat, ţinînd cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea actuale şi prognozate, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu participanţii interesaţi, să prezinte Agenţiei spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani (în acest articol, în continuare – plan de dezvoltare). Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea sistemului electroenergetic şi securitatea aprovizionării cu energie electrică şi să indice participanţilor la piaţa energiei electrice principalele reţele electrice de transport care se preconizează a fi reconstruite sau reabilitate în următorii 10 ani, să conţină informaţii cu privire la investiţiile deja stabilite, să identifice noi investiţii  care trebuie să fie efectuate în următorii 3 ani şi să prevadă un interval de timp pentru toate proiectele de investiţii. Planul de dezvoltare trebuie să conţină, fără a se limita la acestea:
a) descrierea infrastructurii existente, a stării ei actuale şi a gradului de uzură, lista intervenţiilor efectuate în ultimul an, precum şi rezultatele obţinute în urma studiilor efectuate privind dezvoltarea reţelelor electrice şi privind instalarea echipamentelor de măsurare inteligente;
b) descrierea reţelelor electrice de transport şi a obiectivelor aferente care necesită a fi construite, modernizate în următorii 10 ani. În legătură cu executarea prevederii respective, operatorul sistemului de transport trebuie să descrie scenariile de integrare a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie din perspectiva analizei cost-beneficiu, în conformitate cu obiectivele naţionale stabilite în actele normative în domeniul energiei regenerabile;
c) calendarul pentru proiectele de investiţii planificate a fi efectuate în următorii 10 ani;
d) estimarea capacităţilor necesare, prognoza evoluţiei producerii, inclusiv a producerii din surse regenerabile de energie, măsuri de eficienţă energetică, prognoza consumului şi estimări privind importurile;
e) descrierea mijloacelor şi a investiţiilor necesare pentru a satisface cererea  prognozată de energie electrică;
f) descrierea investiţiilor care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate şi efectuate în următorii 3 ani, precum şi calendarul pentru realizarea acestor proiecte;
g) obiectivele planificate a fi obţinute în urma implementării planului de dezvoltare, în special în ceea ce priveşte durata întreruperilor şi tensiunea în reţelele electrice de transport.
(3) La elaborarea planului de dezvoltare, operatorul sistemului de transport trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind evoluţia producerii, a furnizării, a consumului de energie electrică şi a schimburilor transfrontaliere, luînd în con­siderare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii sistemelor de distribuţie, precum şi cu operatorii sistemelor de transport din țările vecine.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să prezinte Agenţiei, pentru examinare şi aprobare, planul de dezvoltare. La examinarea planului de dezvoltare, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de transport să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi anumiți utilizatori de sistem, existenţi sau potenţiali, în legătură cu planul de dezvoltare şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Agenţia solicită operatorului sistemului de transport să își modifice planul de dezvoltare, inclusiv dacă acesta nu corespunde necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare.
(5) După examinarea şi evaluarea planului de dezvoltare, inclusiv prin prisma abordării necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare publică, Agenţia aprobă planul de dezvoltare respectiv.
(6) Planul de dezvoltare se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport şi pe pagina web oficială a Agenţiei. Agenţia monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare aprobat. O dată la doi ani, în funcţie de necesitate sau la solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de transport examinează oportunitatea modificării planului de dezvoltare şi, după respectarea procedurii descrise în prezentul articol, prezintă spre aprobare Agenţiei planul de dezvoltare modificat.
(7) În situaţiile în care operatorul sistemului de transport, din motive neimputabile lui, nu realizează o investiţie care, în conformitate cu planul de dezvoltare respectiv, trebuia realizată în următorii 3 ani şi care este încă relevantă conform  ultimelor modificări ale planului de dezvoltare, Agenţia are obligaţia de a lua cel puţin una dintre următoarele măsuri pentru a garanta realizarea investiţiei în cauză:
a) să solicite operatorului sistemului de transport să realizeze investiţia în cauză;
b) să organizeze licitaţie pentru realizarea investiţiei în cauză, deschisă tuturor investitorilor interesați.
(8) În cazul în care Agenţia a recurs la dreptul său stabilit la alin. (7) lit. b), aceasta poate obliga operatorul sistemului de transport să accepte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) finanţarea de către o parte terţă;
b) construirea de către o parte terţă;
c) construirea reţelei electrice de transport de către operatorul însuși;
d) exploatarea noii reţele electrice de transport de către operatorul însuși.
(9) Operatorul sistemului de transport este obligat să pună la dispoziţia investitorilor toate informaţiile necesare pentru realizarea investiţiei, să racordeze noua reţea electrică de transport la reţelele electrice de transport existente şi să depună toate eforturile necesare pentru a facilita realizarea investiţiei. Contractele cu privire la realizarea investiţiei, inclusiv cu privire la finanţare, se supun spre aprobare Agenţiei.
(10) În cazul în care Agenţia a recurs la drepturile sale prevăzute la alin. (7) şi (8), costurile respectivelor investiţii se includ în tarif.
(11) În baza planului de dezvoltare aprobat, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură al rețelelor electrice de transport, operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 30 septembrie, planul de investiţii pentru anul următor. Planurile anuale de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de transport în conformitate cu  cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile.
(12) Agenţia examinează şi aprobă, în termen de pînă la 30 noiembrie, planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de transport, cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună. La examinarea planului anual de investiţii, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de transport să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi anumiți utilizatori de sistem existenţi sau potenţiali în legătură cu planul anual de investiţii şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Dacă planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de transport nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind investiţiile, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de transport să efectueze modificările de rigoare.
(13) Operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică planul anual de investiții aprobat, detaliat pe proiecte ce urmează a fi realizate de operator.
(14)  Anual, pînă la 31 martie, operatorul sistemului de transport prezintă Agenţiei un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent, cu respectarea cerinţelor stabilite în Regulamentul privind investiţiile. Agenţia nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de operatorul sistemului de transport care nu corespund planurilor anuale de investiţii aprobate de Agenţie.

Capitolul VI
SCHIMBURI TRANSFRONTALIERE DE ENERGIE
ELECTRICĂ ŞI GESTIONAREA CONGESTIILOR

    Articolul 35. Schimburile transfrontaliere de energie electrică
şi alocarea capacităţii
(1) În conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, operatorul sistemului de transport gestionează transportul transfrontalier de energie electrică prin intermediul reţelelor electrice de transport, avînd în vedere capacităţile tehnice ale reţelelor electrice utilizate pentru fluxurile transfrontaliere de energie electrică, precum şi ale celorlalte reţele electrice de transport.
(2) Condiţiile de acces la interconexiuni şi reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere, metodele de determinare şi condiţiile de alocare a capacităţilor de transport, precum şi cele privind gestionarea congestiilor se stabilesc în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, elaborat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem, şi aprobat de Agenţie.
(3) Operatorul sistemului de transport este obligat să calculeze, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, capacitatea totală, capacitatea netă, capacitatea disponibilă, capacitatea deja alocată şi marja de siguranţă a reţelelor electrice şi să le coordoneze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine. Metodele de determinare a capacităţii totale de transport şi a marjei de siguranţă se elaborează de operatorul de sistem şi se supun spre aprobare, în prealabil, Agenţiei. Operatorul sistemului de transport este obligat să publice, săptămînal şi lunar, pe pagina sa electronică informaţii cu privire la calculul capacităţii totale de transport şi al marjei de siguranţă în funcţie de particularităţile reţelelor electrice de transport.
(4) Operatorul sistemului de transport oferă participanţilor la piaţa energiei electrice capacitatea maximă a interconexiunilor şi a reţelelor electrice de transport utilizate pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, asigurînd respectarea standardelor privind securitatea exploatării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova şi a sistemelor vecine.
(5) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să informeze operatorul sistemului de transport, în modul și în termenele stabilite în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor, dacă intenţionează să utilizeze capacităţile de transport alocate. Orice capacităţi de transport alocate care nu sînt utilizate se realocă de către operatorul sistemului de transport pe piaţa energiei electrice în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu.
(6) Operatorul sistemului de transport este în drept să limiteze tranzacţiile de energie electrică numai în situaţiile de urgenţă în care acesta trebuie să acţioneze rapid și în care nu este posibilă livra­rea din altă sursă sau schimburile în contrapartidă. Orice proce­dură de acest tip se aplică în mod nediscriminatoriu. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, participanţii la piaţa energiei electrice cărora    le-a fost alocată capacitatea de transport primesc compensaţii pentru orice limitare.
(7) În scopul asigurării schimburilor transfrontaliere de energie electrică şi al securităţii exploatării reţelei se interzice operatorului sistemului de transport să facă discriminare între contractele transfrontaliere şi contractele naţionale.
(8) În cazul schimburilor transfrontaliere de energie electrică, operatorul sistemului de transport prestează serviciul de transport al energiei electrice la tarifele aprobate de Agenţie în conformitate cu prevederile prezentei legi. Valorile fluxurilor transfrontaliere de energie electrică se stabilesc în baza indicaţiilor înregistrate de echipamentele de măsurare instalate la interconexiuni.
(9) Se interzice aplicarea de către operatorul sistemului de transport a unei taxe speciale de reţea la tranzacţiile individuale pentru tranzitul declarat de energie electrică.
(10) Informaţiile privind gestionarea fluxurilor transfrontaliere se prezintă Agenţiei de către operatorul sistemului de transport şi se publică pe pagina electronică a acestuia în modul şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor.
Articolul 36. Mecanismul de compensare între operatorii
sistemelor de transport
(1) Operatorii sistemelor de transport primesc compensaţii pentru costurile suportate ca rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică în reţelele electrice de transport pe care le exploatează.
(2) Compensaţiile prevăzute la alin. (1) se achită de către operatorii sistemelor de transport care gestionează sistemul de transport al statului de unde provin fluxurile transfrontaliere şi de către operatorii sistemelor de transport care gestionează sistemul de transport al statului unde aceste fluxuri se termină.
(3) Achitarea compensaţiilor se face periodic, pentru o anumită perioadă în trecut. Ajustările ex-post ale compensaţiilor se fac, la necesitate, pentru a reflecta costurile efectiv suportate.
(4) Cantitatea fluxurilor transfrontaliere găzduite şi cantitatea fluxurilor transfrontaliere desemnate ca provenind din şi/sau terminîndu-se în sistemele naţionale de transport se stabilesc în baza fluxurilor fizice efective de energie electrică măsurate într-o anumită perioadă de timp.
(5) Costurile suportate ca rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere se stabilesc luînd în considerare pierderile, investiţiile în infrastructuri noi şi un procent corespunzător din costul infrastructurii existente, în măsura în care această infrastructură este utilizată pentru transportul fluxurilor transfrontaliere, în special ţinînd cont de necesitatea de a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică.
(6) La stabilirea costurilor suportate în conformitate cu alin. (5), operatorii sistemelor de transport utilizează metodologii de calcul standard recunoscute. Beneficiile pe care le are reţeaua electrică de transport ca rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere se iau în considerare pentru a reduce compensaţiile primite.
Articolul 37. Gestionarea congestiilor
(1) Problemele legate de congestii în reţelele electrice de transport trebuie să fie rezolvate prin soluţii nediscriminatorii, bazate pe mecanisme de piaţă, care să ofere semnale economice eficiente participanţilor la piaţa energiei electrice. Problemele legate de congestii în reţelele electrice se soluţionează prin modalităţi care nu au legătură cu tranzacţiile de energie electrică, adică modalităţi care nu implică o selectare între contractele participanţilor individuali la piaţa energiei electrice.
(2) Operatorul sistemului de transport, în măsura posibilităţilor tehnice, compensează solicitările de capacitate ale oricărui flux de energie electrică în direcţii opuse pe linia de interconexiune congestionată pentru a utiliza această linie la capacitatea maximă.
(3) Ţinînd cont de necesitatea asigurării securității în exploatarea sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport acordă prioritate tranzacţiilor care înlătură congestiile.
(4) În legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor, în cazul survenirii congestiilor, operatorul sistemului de transport organizează licitaţii privind alocarea capacităţii interconexiunilor şi percepe plăţi pentru capacitatea alocată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor.
(5) Veniturile obţinute în legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor se utilizează de operatorul sistemului de transport în următoarele scopuri:
a) garantarea disponibilităţii reale a capacităţilor alocate;
b) menţinerea sau majorarea capacităţilor de interconexiune prin investiţii în reţeaua electrică de transport, în special în interconexiuni noi.
(6) Dacă veniturile obţinute de operatorul sistemului de transport nu pot fi utilizate în mod eficient în scopurile prevăzute la alin. (5), Agenţia va lua în considerare aceste venituri neutilizate în calculul tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice sau aceste venituri vor fi plasate într-un cont intern separat al operatorului sistemului de transport pînă atunci cînd vor putea fi utilizate în scopurile prevăzute la alin. (5).
(7) În cazul în care capacitatea solicitată a reţelei electrice de transport  de către toţi participanţii la piaţa energiei electrice este mai mică decît capacitatea totală disponibilă a interconexiunii şi nu există congestii, operatorul sistemului de transport oferă capacitate tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, fără a impune taxe suplimentare pentru gestionarea  congestiilor.
(8) Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia cu privire la utilizarea de facto a reţelelor electrice de transport şi cu privire la destinaţia veniturilor încasate în legătură cu utilizarea reţelelor electrice de transport pentru tranzacţiile transfrontaliere, inclusiv în cazul gestionării congestiilor.
(9) Operatorul sistemului de transport întocmeşte şi prezintă un raport cu privire la îndeplinirea funcţiilor stabilite în prezentul capitol, precum şi orice altă informaţie solicitată de Agenţie, inclusiv pentru a fi prezentată, la necesitate, Secretariatului Comunităţii Energetice. Acest raport cu privire la fluxurile transfrontaliere, alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor în anul precedent se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport.
Articolul 38. Derogările pentru interconexiuni noi
(1) Pentru capacitatea integrală sau parţială a interconexiunilor noi de curent continuu sau a extensiilor acestora poate fi acordată, la solicitare, pentru o perioadă limitată de timp, o derogare de la art. 7 alin. (2), de la art. 26 şi de la art. 37 alin. (5) şi (6), precum şi de la prevederile care reglementează accesul terţilor la reţelele electrice de transport, dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
a) investiţia contribuie la dezvoltarea concurenţei în contextul furnizării energiei electrice;
b) avînd în vedere gradul de risc, investiţia poate fi realizată numai dacă se acordă o derogare;
c) interconexiunea este în proprietatea unei persoane fizice sau juridice care este separată, cel puţin în privinţa formei sale juridice, de operatorul sistemului de transport cu care va fi construită interconexiunea;
d) tarifele urmează a fi achitate de utilizatorii interconexiunii respective;
e) nicio parte a capitalului sau a costurilor de exploatare a interconexiunii nu a fost recuperată prin intermediul vreunei componente a tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelelor electrice de transport sau de distribuţie legate prin interconexiunea respectivă;
f) derogarea nu trebuie să fie în detrimentul concurenţei sau în detrimentul funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice din Republica Moldova, în una sau mai multe regiuni, sau în detrimentul funcţionării eficiente a reţelei electrice reglementate la care este racordată interconexiunea respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul majorărilor semnificative de capacitate a interconexiunilor existente, precum şi în cazuri excepţionale, pentru interconexiunile de curent alternativ, cu condiţia ca costurile şi riscurile investiţionale în cauză să fie suficient de mari comparativ cu costurile şi riscurile suportate în mod normal la conectarea a două sisteme de transport vecine prin interconexiunea de curent alternativ.
(3) Derogarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă, pentru fiecare caz în parte, prin hotărîre a Agenţiei şi urmare a deciziei autorităţii de reglementare a ţării vecine în cauză. Hotărîrea privind acordarea derogării poate acoperi capacitatea integrală sau parţială a interconexiunii noi sau pe cea a interconexiunii existente, majorată semnificativ.
(4) La primirea cererii privind acordarea derogării, Agenţia notifică fără întîrziere Secretariatul Comunităţii Energetice şi Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice cu privire la solicitarea primită şi transmite o copie a acesteia. Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice, în termen de două luni, prezintă, în cazul în care consideră necesar, un aviz consultativ Agenţiei.
(5) La adoptarea hotărîrii privind acordarea unei derogări, Agenţia trebuie să examineze, pentru fiecare caz în parte, necesitatea impunerii unor condiţii cu privire la durata derogării şi accesul nediscriminatoriu la interconexiune. La stabilirea acestor condiţii, Agenţia urmează să ţină cont, în special, de capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificată, de durata proiectului şi de specificul sistemului electroenergetic.
(6) Înainte de acordarea unei derogări, Agenţia trebuie să decidă referitor la regulile şi mecanismele ce urmează a fi utilizate pentru gestionarea şi alocarea capacităţilor. Una din regulile privind gestionarea congestiilor urmează să instituie obligaţia de a oferi capacitatea neutilizată pe piaţa energiei electrice, precum şi dreptul utilizatorilor interconexiunii respective de a comercializa capacităţile contractate pe piaţa secundară. La evaluarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f), Agenţia trebuie să ţină cont de rezultatele procedurii de alocare a capacităţilor.
(7) Agenţia este în drept să consulte, în caz de necesitate, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în legătură cu adoptarea hotărîrii cu privire la acordarea derogării. Avizele primite de Agenţie se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
(8) Agenţia adoptă hotărîrea cu privire la acordarea derogării  în cazul în care, în termen de 6 luni de la primirea solicitării, a ajuns la un acord comun cu autoritatea de reglementare a ţării vecine. Hotărîrea cu privire la acordarea derogării urmează să fie motivată, inclusiv în privinţa condiţiilor stabilite în conformitate cu  alin. (6). Hotărîrea respectivă se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei.
(9) Agenţia informează Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice despre adoptarea hotărîrii privind acordarea derogării sau privind respingerea cererii referitoare la acordarea derogării şi expediază Secretariatului Comunităţii Energetice copia hotărîrii sale cu privire la acordarea derogării, copia cererii privind acordarea derogării, precum şi alte informaţii pertinente cu privire la:
a) motivele detaliate în baza cărora a fost acordată sau refuzată derogarea, inclusiv datele financiare care demonstrează necesitatea derogării;
b) analiza efectuată cu privire la efectul derogării asupra concurenţei şi asupra bunei funcţionări a pieţei energiei electrice;
c) motivele care justifică durata şi cota din capacitatea totală a interconexiunii respective pentru care se acordă derogarea;
d) rezultatul consultărilor cu autorităţile de reglementare implicate.
(10) În termen de două luni de le data primirii notificării în conformitate cu alin. (9), Secretariatul Comunităţii Energetice poate lua o decizie prin care să solicite Agenţiei să modifice sau să retragă hotărîrea  cu privire la acordarea derogării. Acest termen poate fi prelungit cu două luni prin acordul comun al Secretariatului Comunităţii Energetice şi al Agenţiei sau în cazul în care Secretariatul Comunităţii Energetice solicită informaţii suplimentare.
(11) În cazul în care Secretariatul Comunităţii Energetice a solicitat informaţii suplimentare, iar Agenţia nu prezintă în termenul stabilit informaţia solicitată, notificarea Agenţiei se consideră retrasă, excepţie fiind cazurile în care:
a)  înainte de expirarea termenului stabilit, perioada de examinare a fost prelungită prin acordul comun al Secretariatului Comunităţii Energetice şi al Agenţiei;
b)  printr-o declaraţie temeinic motivată, Agenţia a informat Secretariatul Comunităţii Energetice că aceasta consideră notificarea ca fiind completă.
(12) În funcţie de decizia şi de recomandările Secretariatului Comunităţii Energetice, Agenţia este obligată să revoce sau să modifice hotarîrea cu privire la acordarea derogării şi să notifice despre acest fapt Secretariatul Comunităţii Energetice în termen de o lună de la adoptarea hotărîrii respective.
(13) Secretariatul Comunităţii Energiei este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată.
(14) Hotărîrea Agenţiei şi decizia Secretariatului Comunităţii Energetice cu privire la acordarea derogării expira după doi ani de la data adoptării, în cazul în care construcţia interconexiunii încă nu a început către acea dată, sau după 5 ani din data adoptării, în cazul în care interconexiunea nu a devenit operaţională către acea dată, cu excepţia cazului în care Agenţia, Secretariatul Comunităţii Energetice decide că orice întîrziere se datorează unor impedimente majore, independente de voinţa persoanei căreia i-a fost acordată derogarea.
(15) Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice este în drept să aprobe hotarîrea privind acordarea derogării în unul din următoarele cazuri:
a) dacă Agenţia şi autorităţile de reglementare respective nu au ajuns la un acord comun în termen de 6 luni de la primirea solicitării de către cea din urmă autoritate de reglementare căreia i-a fost cerută acordarea derogării;
b) la solicitarea comună a Agenţiei şi a autorităţilor de reglementare implicate.
(16) Înainte de adoptarea hotărîrii în conformitate cu alin. (15), Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice este obligat să consulte autorităţile de reglementare respective şi solicitantul.
(17) Investitorul care a obţinut derogarea în conformitate cu prezentul articol îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei pentru transportul energiei electrice, eliberată de Agenţie în condiţiile prezentei legi.

Capitolul VII
DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 39. Operatorul  sistemului de distribuţie
(1) Întreprinderea electroenergetică care deţine cu titlu de proprietate sau cu drept de folosinţă şi exploatează reţelele electrice de distribuţie îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al sistemului de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia energiei electrice, eliberată de Agenţie în condițiile legii.
(2) Operatorul sistemului de distribuţie este organizat în calitate de întreprindere electroenergetică specializată şi independentă, cu statut de persoană juridică.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi, potrivit condițiilor prevăzute în licenţa pentru distribuţia energiei electrice şi cu respectarea actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(4) La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor  sale, operatorul sistemului de distribuţie este  independent de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice şi nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 40 alin. (9).
Articolul 40. Separarea operatorului sistemului de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată trebuie să fie independent, cel puţin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare, față de alte activităţi care nu au legătură cu activitatea de distribuţie a energiei electrice.
(2) Principiul independenţei operatorului sistemului de distribuţie stabilit la alin. (1) nu impune obligaţia de a separa proprietatea activelor operatorului sistemului de distribuţie de întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală.
(3) Pentru a asigura independenţa operatorului sistemului de distribuţie urmează să fie respectate următoarele condiţii minime:
a) persoanele cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităţilor de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice;
b) să fie întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie sînt luate în considerare astfel încît aceste persoane să aibă posibilitatea de a acţiona independent;
c) operatorul sistemului de distribuţie să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. Pentru a îndeplini aceste funcţii, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice şi financiare.
(4) Independenţa operatorului sistemului de distribuţie nu împiedică întreprinderea dominantă să aprobe planul financiar anual sau orice alt document echivalent, precum şi să stabilească plafonul maxim de îndatorare a operatorului  sistemului de distribuţie întreprindere dependentă.
(5) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucţiuni operatorului sistemului de distribuţie întreprindere dependentă cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente modernizării şi dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie, care nu depăşesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau în orice alt document echivalent.
(6) Se interzice operatorului sistemului de distribuţie să obţină avantaje din faptul că face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală pentru a denatura concurenţa pe piaţa energiei electrice. În special, la desfăşurarea activităţilor sale de comunicare şi de publicitate, operatorul sistemului de distribuţie care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală nu este în drept să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.
(7) Întreprinderile electroenergetice care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau juridice, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului sistemului de distribuţie în cadrul întreprinderii electroenergetice integrate, nu pot anula aceste măsuri sau măsurile întreprinse pentru separarea operatorului sistemului de distribuţie.
(8) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de distribuţie a condiţiilor privind separarea şi independenţa acestuia.
(9) Condiţiile privind separarea operatorului sistemului de distribuţie, stabilite în prezentul articol, nu împiedică funcţionarea unui operator combinat de transport şi de distribuţie, cu condiţia ca operatorul respectiv să respecte cerinţele privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport.
Articolul 41. Programul de conformitate şi agentul de
conformitate
(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze un program de conformitate care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament şi de practici discriminatorii, precum şi pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program. Programul de conformitate trebuie să conţină, de asemenea, informaţii cu privire la obligaţiile specifice impuse angajaţilor operatorului sistemului de distribuţie pentru realizarea obiectivelor respective. Monitorizarea respectării de către operatorul sistemului de distribuţie a programului de conformitate se asigură de către un agent de conformitate, care nu suplineşte funcţiile Agenţiei privind monitorizarea, stabilite în prezenta lege.
(2) Persoana fizică sau juridică ce urmează să exercite funcţiile agentului de conformitate se propune spre aprobare Agenţiei de către operatorul sistemului de distribuţie. Concomitent, operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei proiectul contractului ce urmează a fi încheiat de acesta cu agentul de conformitate și care trebuie să conțină inclusiv prevederile referitoare la începerea, durata şi încetarea contractului, la condiţiile de salarizare, la drepturile şi obligaţiile de bază, la alte drepturi şi obligaţii.
(3) Agentul de conformitate trebuie să fie independent în toate acţiunile sale în raport cu operatorul sistemului de distribuţie. Pentru a asigura independenţa agentului de conformitate trebuie întrunite următoarele condiţii:
a) agentul de conformitate nu poate deţine nicio funcţie sau nu poate avea nicio responsabilitate profesională, nu poate avea niciun interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea electroenergetică  integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuție;
b) cu cel puţin 3 ani pînă la data desemnării, agentul de conformitate nu poate deţine nicio funcţie sau nu poate avea nicio responsabilitate profesională, nu poate avea niciun interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuție;
c) timp de 4 ani după încetarea mandatului deţinut în cadrul operatorului sistemului de distribuţie, agentul de conformitate nu poate deţine nicio funcţie sau nu poate avea nicio responsabilitate profesională, nu poate avea niciun interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuţie;
d) agentul de conformitate nu poate avea niciun interes şi nu poate primi, în mod direct sau indirect, beneficii financiare de la întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală, de la o întreprindere a acesteia, de la acţionarii majoritari sau de la fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuţie.
(4) Agenţia examinează propunerea parvenită în conformitate cu alin. (2) în termen de o lună de la data primirii. Agenţia este în drept să respingă persoana propusă în calitate de agent de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. La examinarea proiectului contractului ce urmează a fi încheiat între operatorul sistemului de distribuţie şi agentul de conformitate, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să modifice condițiile contractului respectiv dacă acestea afectează independenţa agentului de conformitate.
(5) După ce a încheiat contractul corespunzător cu agentul de conformitate, operatorul sistemului de distribuţie este în drept să modifice condiţiile contractuale sau să desfacă acest contract numai dacă a obţinut, în prealabil,  acordul Agenţiei în acest sens. La solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să desfacă contractul cu agentul de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. Agenţia examinează solicitarea operatorului sistemului de distribuţie în legătură cu modificarea sau desfacerea contractului cu agentul de conformitate în termen de cel mult o lună.
(6) Pe durata mandatului său, agentul de conformitate nu poate deţine o altă funcţie, nu poate avea o altă responsabilitate profesională sau un interes, direct sau indirect, în raport cu nicio parte a întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia.
(7) Agentul de conformitate are următoarele funcţii:
a) monitorizează implementarea programului de conformitate;
b) anual, pînă la 31 martie, elaborează un raport care să conţină măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuţie în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate şi prezintă raportul respectiv Agenţiei. Raportul privind măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuţie în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie;
c) raportează organelor de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie referitor la respectarea programului de conformitate şi la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens;
d) notifică Agenţia cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a programului de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă;
e) raportează Agenţiei cu privire la orice relaţii comerciale sau financiare dintre operatorul sistemului de distribuţie și întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală.
(8) Operatorul sistemului de distribuție trebuie să creeze agentului de conformitate toate condiţiile necesare pentru desfășurarea activității și pentru  asigurarea independenţei acestuia, precum și să îi asigure accesul la toate informațiile relevante pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia, deținute de operatorul sistemului de distribuție în cauză și de orice întreprindere înrudită.
Articolul 42. Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului
de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:
a) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor electrice de distribuţie pentru a acoperi cererile rezonabile de distribuţie a energiei electrice, elaborînd şi executînd planuri de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, ţinînd cont, în special, de prognoza consumului de energie electrică;
b) să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte  reţelele electrice de distribuţie în condiţii de securitate, fiabilitate şi eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii;
c) să gestioneze fluxurile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie;
d)  la dispecerizare, să acorde prioritate energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane;
e) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitînd, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;
f) să prezinte operatorului sistemului de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie care exploatează reţelele electrice interconectate cu reţeaua sa informaţii suficiente pentru a asigura securitatea şi eficienţa exploatării reţelelor electrice, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate;
g) să prezinte, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele electrice de distribuţie şi pentru utilizarea acestor reţele, precum şi informațiile privind serviciile pe care le prestează și condițiile relevante aplicate;
h) să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, în Regulamentul privind racordarea, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
i) să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele electrice de distribuţie în termenele şi în condiţiile stabilite la art. 47, 48, 56 și 66 din prezenta lege şi în Regulamentul privind racordarea;
j) să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, în condiţii reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind racordarea și ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, ale Regulilor pieţei energiei electrice şi ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficienţă, calitate şi transparenţă;
k) să respecte, în activitatea licenţiată, documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare a reţelelor electrice, alte documente  normativ-tehnice, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii impactului reţelelor electrice de distribuţie asupra mediului;
l) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice de distribuţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice.
(2) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice în baza unui contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, încheiat în conformitate cu prezenta lege, în condiţiile stabilite în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie procură energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie şi menţine rezerva de capacitate din reţelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(4) Cu excepţia cazurilor stabilite la art. 4, 8 și 15, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată obţinute la desfăşurarea activităţii licenţiate, precum şi de la oferirea, în mod discriminatoriu, a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii de sistem.
(5) Este interzis operatorului sistemului de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele electrice de distribuţie în situaţia în care procurarea sau vînzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
(6) Operatorul sistemului de distribuţie îndeplineşte şi alte funcţii şi obligaţii, în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor asigurării stabilității, fiabilității, securității și a eficienței funcționării sistemului electroenergetic.
Articolul 43. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către
operatorul sistemului de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de distribuţie.
(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi cu privire la metoda de calcul şi structura tarifelor.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte, pînă la 30 aprilie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent, calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nivelul de întreţinere a reţelei electrice de distribuţie, măsurile de acoperire a sarcinii de vîrf, consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie.
Articolul 44. Prezentarea datelor și informaţiilor operatorului
sistemului de distribuţie
La cererea operatorului sistemului de distribuţie, producătorii, furnizorii şi consumatorii finali racordaţi la reţelele electrice de distribuţie prezintă operatorului sistemului de distribuţie date și informaţii necesare pentru:
a) dezvoltarea şi exploatarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi pentru înregistrarea şi analiza evenimentelor operative;
b)  examinarea caracteristicilor consumului de energie electrică, producerii de energie electrică, alte informaţii necesare pentru îndeplinirea de către operatorul sistemului de distribuţie a funcţiilor sale;
c) acordarea accesului la reţelele electrice de distribuţie şi utilizarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi pentru elaborarea planului de investiţii şi planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie;
d)  monitorizarea calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice;
e)  monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică.
Articolul 45. Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie
şi planurile de investiţii
(1) Operatorul sistemului de distribuţie efectuează dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie în legătură cu creşterea cererii de energie electrică astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. Cheltuielile de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie le suportă operatorul sistemului de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi cu Regulamentul privind investiţiile.
(2) La dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont de interesele de mediu şi de eficienţa energetică, să aplice metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii, precum şi să ia în considerare necesitatea promovării producerii distribuite care poate înlocui unele măsuri de modernizare sau de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat, ţinînd cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea energiei electrice actuale şi prognozate, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu participanţii interesaţi, să prezinte Agenţiei spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru 3 ani (în acest articol, în continuare – plan de dezvoltare). La elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont inclusiv de planurile urbanistice care conţin informaţii privind sarcinile electrice. Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea reţelelor electrice de distribuţie ale operatorului sistemului de distribuţie respectiv, precum și, fără a se limita la acestea:
a) descrierea infrastructurii existente şi a stării actuale a acesteia;
b) descrierea reţelelor electrice de distribuţie, care necesită a fi construite, modernizate în următorii ani, pentru fiecare nivel de tensiune, cu reflectarea volumului total de investiţii şi a numărului de reţele. În legătură cu executarea prevederii respective, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să descrie scenariile de integrare a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie din perspectiva analizei cost-beneficiu, în conformitate cu obiectivele naţionale stabilite în actele normative în domeniul energiei regenerabile;
c) măsurile de eficienţă energetică şi prognoza consumului;
d) descrierea mijloacelor şi investiţiilor necesare pentru a satisface cererea prognozată de energie electrică;
e) descrierea investiţiilor care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate şi efectuate în următorii 3 ani;
f) obiectivele planificate a fi obţinute în urma implementării planului de dezvoltare.
(4) La elaborarea planului de dezvoltare, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind distribuţia energiei electrice, luînd în con­siderare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop, operatorul sistemului de distribuţie colaborează cu operatorul sistemului de transport şi cu alţi operatori ai sistemelor de distribuţie.
(5)  Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să prezinte Agenţiei, pentru examinare şi aprobare, planul de dezvoltare. La examinarea planului de dezvoltare, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de distribuţie să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi unii utilizatori de sistem, existenţi sau potenţiali, în legătură cu planul de dezvoltare şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Agenţia solicită operatorului sistemului de distribuţie să modifice planul de dezvoltare, inclusiv dacă acesta nu corespunde necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare.
(6)  După examinarea şi evaluarea planului de  dezvoltare, inclusiv prin prisma abordării necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare publică, Agenţia aprobă planul de  dezvoltare respectiv.
(7)  Planul de dezvoltare se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie şi pe pagina web oficială a Agenţiei. Agenţia monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare aprobat. În funcţie de necesitate sau la solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de distribuţie examinează oportunitatea modificării planului de dezvoltare şi, după respectarea procedurii descrise în prezentul articol, prezintă spre aprobare Agenţiei planul de dezvoltare modificat.
(8)  În baza planului de dezvoltare aprobat, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură al rețelelor electrice de distribuție, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 31 octombrie, planul de investiţii pentru anul următor. Planul anual de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de distribuţie în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile.
(9) Agenţia examinează şi aprobă, în termen de pînă la 31 decembrie, planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de distribuţie,  cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună. La examinarea planului anual de investiţii, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de distribuţie să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi anumiți utilizatori de sistem, existenţi sau potenţiali, în legătură cu planul anual de investiţii şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Dacă planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de distribuţie nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind investiţiile, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să facă modificările de rigoare.
(10) Operatorul sistemului de distribuție publică pe pagina sa electronică planul anual de investiții aprobat, detaliat pe proiecte ce urmează a fi realizate de operator. Anual sau la solicitarea operatorului sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie prezintă planul de dezvoltare şi planul de investiţii pentru a contribui la elaborarea de către operatorul sistemului de transport a planului de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani.
(11)  Anual, pînă la 30 aprilie, operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent, care se examinează şi se aprobă de Agenţie în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile. Agenţia nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de operatorul sistemului de distribuţie care nu corespund planurilor anuale de investiţii aprobate de Agenţie.

Capitolul VIII
ACCESUL LA REŢELELE ELECTRICE
ŞI PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT
ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 46. Accesul la reţelele electrice de transport şi de
distribuţie
(1) Operatorul de sistem este obligat să acorde acces la reţelele electrice de transport şi de distribuţie tuturor utilizatorilor de sistem, existenţi sau potenţiali, în mod transparent, obiectiv şi fără discriminare, ţinînd cont de prioritatea dispecerizării centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a centralelor electrice de termoficare urbane.
(2) Accesul la reţelele electrice de transport şi de distribuţie se acordă în baza tarifelor stabilite în conformitate cu metodologiile de calculare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice și  pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate de Agenţie, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi aplicate faţă de toţi utilizatorii de sistem în mod obiectiv şi nediscriminatoriu.
(3) Operatorul de sistem poate refuza accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuţie în temeiul lipsei de capacitate, motivată de faptul că nu există reţea electrică sau că reţeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele solicitantului. Refuzul privind accesul la reţea trebuie formulat în scris de către operatorul de sistem, cu prezentarea motivelor justificate din punct de vedere tehnic şi economic şi cu prezentarea informaţiilor pertinente despre măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor  de refuz, inclusiv despre măsurile necesare pentru dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării  acestora.
(4) Operatorul sistemului de transport nu este în drept să refuze accesul la reţelele electrice de transport centralelor electrice pe motiv că acest fapt ar putea cauza în viitor posibile limitări de capacitate, precum congestiile din zonele îndepărtate ale reţelelor electrice de transport.
(5)  Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia despre orice caz în care unui participant la piaţă sau unui solicitant i se refuză accesul la reţelele electrice de transport, precum şi despre congestii, propunînd modalităţi de soluţionare a acestora.
(6)  Solicitanţii cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuţie sînt în drept să adreseze Agenţiei o reclamaţie în acest sens, în conformitate cu prezenta lege. La examinarea reclamaţiei, Agenţia verifică dacă operatorii de sistem şi-au executat obligaţiile stabilite în prezenta lege, inclusiv cu privire la prezentarea de informaţii pertinente despre măsurile necesare pentru dezvoltarea reţelelor electrice şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora.
(7)  Operatorul de sistem limitează accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuţie numai în cazurile stabilite în prezentul articol.
(8)  Pentru a gestiona accesul la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, operatorul de sistem are obligaţia să ţină un registru electronic în care urmează să indice, pentru fiecare punct de acces, identificat printr-un număr specific, toate datele necesare gestionării accesului la reţea, inclusiv datele cu privire la identitatea persoanei cu care este încheiat contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, cu privire la furnizorul existent, adresa locului de consum, puterea contractată, punctul de racordare, punctul de delimitare, tensiunea nominală în punctul de delimitare, valoarea rezistenței buclei faza-neutru la tensiunea pînă la 1000 V, caracteristicile aparatelor de protecție pentru corelarea protecției în punctele de delimitare, caracteristicile echipamentului de măsurare, precum şi menţiunea cu privire la faptul dacă respectivul loc de consum este conectat sau deconectat.
(9)  Datele din registrul electronic pot fi accesate de către consumatorii finali respectivi sau de către furnizorii de energie electrică în baza acceptului în scris al consumatorului final sau în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumatorul final şi furnizorul de energie electrică care solicită acces la informaţia din registrul electronic.
(10) Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţiile necesare pentru asigurarea accesului eficient la rețelele electrice de transport şi de distribuţie şi pentru utilizarea acestor rețele.
Articolul 47. Eliberarea avizului de racordare la reţelele
electrice
(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a centralei electrice ce îi aparţine la reţeaua electrică a operatorului de sistem care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să elibereze solicitantului potenţial consumator final avizul de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea, iar operatorul sistemului de distribuţie eliberează avizul de racordare în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea. În cazul solicitării privind racordarea unei centrale electrice, avizul de racordare se eliberează de operatorul de sistem în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea.
(3) Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu solicitantul la alegerea şi realizarea celei mai avantajoase soluţii de racordare. La eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să comunice solicitantului costul estimat pentru executarea instalaţiei de racordare.
(4) Prin avizul de racordare eliberat, solicitantul poate fi obligat să suporte doar cheltuielile de construcţie a unei instalaţii de racordare care să corespundă puterii electrice solicitate. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de sistem a diferenţei de cheltuieli dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.
(5) Operatorul de sistem este în drept să refuze eliberarea avizului de racordare doar în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 46 alin. (3). Se interzice operatorului de sistem să condiţioneze racordarea de transmitere de către solicitant, cu titlu gratuit, a liniilor sau a staţiilor electrice pe care le deţine cu titlu de proprietate.
(6) Operatorul sistemului de transport nu este în drept să refuze racordarea unei centrale electrice pe motiv că acest fapt ar putea cauza în viitor posibile limitări de capacitate a reţelei electrice de transport, precum congestia în una din zonele îndepărtate ale reţelelor electrice de transport.
(7) Se interzice operatorului sistemului de transport să refuze un nou punct de racordare pe motiv ca ar suporta costuri suplimentare în legătură cu majorarea capacitații reţelei electrice de transport prin înlocuirea elementelor reţelei respective, aflate în imediata apropiere a punctului de racordare.
    Articolul 48. Proiectarea şi executarea instalaţiilor
de racordare
(1) Proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare, precum şi punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare a unui solicitant potenţial consumator final se efectuează de operatorul de sistem după achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare aprobat de Agenţie în condiţiile legii. Consumatorul final potenţial este în drept să angajeze un proiectant şi un electrician autorizat pentru proiectare şi, respectiv, pentru executarea instalaţiei de racordare. Aceste prevederi se indică în mod obligatoriu în avizul de racordare eliberat solicitantului de operatorul de sistem.
(2) În cazul în care pentru realizarea racordării este necesară întretăierea liniei electrice cu instalarea ulterioară de elemente de reţea, executarea instalaţiilor de racordare se efectuează de operatorul de sistem, iar cheltuielile aferente se suportă de solicitant.
(3) Termenul de executare a instalaţiei de racordare şi de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică, după achitarea tarifului de racordare, nu va depăşi:
a) 10 zile lucrătoare, pentru  racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă, cu condiţia că nu sînt necesare lucrări de terasament;
b) 40 de zile calendaristice, pentru celelalte cazuri de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă;
c) 60 de zile calendaristice, pentru racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune medie şi la reţelele electrice de tensiune înaltă.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul racordării specifice a instalaţiilor de utilizare la staţiile electrice de 35 kV sau 110 kV, precum şi  la instalaţiile de 6 kV sau 10 kV, operatorul de sistem şi solicitantul sînt în drept să negocieze şi să stabilească alte termene de racordare.
(5) În cazul în care instalaţia de racordare este executată de electricieni autorizaţi, termenul de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare a solicitantului nu va depăşi 2 zile lucrătoare de la data admiterii în exploatare a instalaţiei de racordare şi achitării tarifului de punere sub tensiune.
(6) Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreţinerea și modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite la alin. (9).
(7) În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.
(8) În cazul racordării unei centrale electrice la rețeaua electrică, admiterea în exploatare a centralei electrice şi a instalaţiei de racordare se confirmă prin actul de corespundere, eliberat de organul supravegherii energetice de stat.
(9) Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem. Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să primească instalaţiile electrice transmise cu titlu gratuit cu condiţia efectuării de către proprietarul instalaţiilor electrice, liniilor electrice şi posturilor de transformare a lucrărilor necesare pentru a asigura corespunderea acestora cu cerinţele de securitate. Corespunderea reţelelor electrice ce urmează a fi transmise în proprietatea operatorului de sistem se atestă în baza actului de corespundere, eliberat proprietarului instalaţiilor electrice, liniilor electrice sau posturilor de transformare de către organul supravegherii energetice de stat. Activele dobîndite cu titlu gratuit nu se iau în considerare la calcularea bazei de active reglementate a operatorului de sistem, iar venitul obţinut în urma primirii, cu titlu gratuit, a liniilor şi staţiilor electrice menţionate se consideră venit neimpozabil.
(10) Procedura şi condiţiile de racordare la reţelele electrice de transport şi de distribuţie a instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor de sistem, inclusiv a centralelor electrice, se stabilesc în Regulamentul privind racordarea, elaborat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem. La elaborarea Regulamentului privind racordarea, operatorul sistemului de transport respectiv urmează să aplice prevederile art. 52. Regulamentul privind racordarea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale operatorilor de sistem.
Articolul 49. Linii electrice directe
(1) Dacă un producător şi un consumator final intenţionează să încheie un contract de furnizare a energiei electrice şi nu au acces la reţelele electrice, aceştia sînt în drept să construiască linii electrice directe.
(2) Construcţia liniilor electrice directe poate fi efectuată cu condiţia obţinerii, în prealabil, a autorizaţiei pentru linia electrică directă, eliberată de Agenţie, şi, ulterior, a autorizaţiei de construire, eliberată de autorităţile administrației publice locale.
(3) Dreptul consumatorului eligibil de a i se furniza energie electrică prin intermediul liniei electrice directe nu exclude posibilitatea ca acesta să încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu alţi furnizori.
(4) Agenţia acordă autorizaţia pentru linia electrică directă în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. Eliberarea de către Agenție a autorizaţiei pentru linia electrică directă poate fi condiţionată de imposibilitatea sau refuzul accesului la reţeaua electrică ori de examinarea de către Agenţie a disputelor privind accesul la reţea.
(5)  Agenţia este în drept să refuze eliberarea autorizaţiei pentru linia electrică directă în cazul în care aceasta ar obstrucţiona punerea în aplicare a prevederilor legii, menite să asigure executarea obligaţiilor de serviciu public, a garanţiilor serviciului universal şi protecţia consumatorului. Refuzul privind eliberarea autorizației pentru linia electrică directă trebuie formulat în scris, cu prezentarea motivelor justificate în modul corespunzător.
(6) Eliberarea, prelungirea valabilității, reperfectarea, suspendarea și reluarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiei pentru linia electrică directă, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul articol şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Articolul 50. Sisteme de distribuţie închise
(1) Persoanele fizice și persoanele juridice se alimentează cu energie electrică printr-un sistem de distribuţie închis, în condiţiile stabilite în prezentul articol.
(2) Asigurarea livrării energiei electrice prin sistemul de distribuţie închis şi alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis nu implică necesitatea obţinerii licenţei pentru distribuţia energiei electrice şi a licenţei pentru furnizarea energiei electrice.
(3) Pentru a asigura livrarea energiei electrice şi alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să obţină de la Agenţie autorizaţie. La solicitarea unei persoane juridice, Agenţia acordă autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
a) din motive tehnice sau de securitate specifice, procesul de exploatare sau procesul de producţie al utilizatorilor sistemului de distribuţie închis este integrat;
b) sistemul respectiv de distribuţie alimentează cu energie electrică persoana care îl deţine cu titlu de proprietate, persoana care exploatează acest sistem sau întreprinderile lor înrudite.
(4) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, solicitantul persoană juridică este obligat să prezinte Agenţiei copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, schema electrică a instalaţiilor electrice din sistemul de distribuţie închis, actul de corespundere emis de organul supravegherii energetice de stat care confirmă corespunderea sistemului de distribuţie închis cu cerinţele de securitate, precum şi informaţii cu privire la utilizatorii sistemului de distribuţie închis.
(5) Prin intermediul sistemului de distribuţie închis pot fi alimentaţi cu energie electrică consumatorii ale căror instalaţii de utilizare se află în zona geografică a sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de sistemul de distribuţie închis ori care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuţie închis, în condiţiile stabilite într-un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.
(6) În cazul modificării numărului utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul sistemului de distribuţie respectiv este obligat să notifice Agenţia.
(7) Operatorul sistemului de distribuţie închis procură energie electrică pentru consum propriu şi pentru alimentarea utilizatorilor sistemului său, după caz, pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice.
(8) În cazul în care operatorul sistemului de distribuţie închis nu îşi îndeplinește obligaţiile stabilite în prezentul articol și la art. 51, utilizatorii sistemului de distribuţie închis sînt în drept să adreseze o reclamaţie Agenţiei în conformitate cu prezenta lege.
(9) Agenţia este în drept să retragă autorizaţia în cazul în care operatorul sistemului de distribuţie închis încalcă repetat obligaţiile stabilite în prezentul articol și la art. 51 şi refuză să se conformeze deciziilor sau hotărîrilor Agenţiei.
(10) Eliberarea, prelungirea valabilității, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul articol şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
(11) Întovărăşirile pomicole, cooperativele de construcţie a garajelor, alte asociaţii de coproprietari de acest tip care nu constituie sisteme de distribuţie închise în sensul alin. (3) pot obţine, la solicitare, autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite prin prezentul articol. Dacă nu solicită autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis, raporturile juridice din cadrul întovărăşirilor pomicole, cooperativelor de construcţie a garajelor, altor asociaţii de coproprietari de acest tip se stabilesc în baza actului de constituire şi a deciziilor luate în cadrul adunării asociaţiilor.
(12) Operatorul sistemului de distribuţie închis, întovărășirile pomicole, cooperativele de construcţie a garajelor, alte asociaţii de coproprietari sînt în drept să transmită instalaţiile lor electrice, cu titlu gratuit, operatorului de sistem cu condiţia îndeplinirii cerințelor avizului de racordare, eliberat acestora de către operatorul de sistem pentru racordarea instalaţiilor electrice, cu respectarea condiţiilor stabilite la art. 48 alin. (9).
Articolul 51. Raporturile juridice dintre operator şi utilizatorii
sistemului de distribuţie închis
(1) Pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul este în drept să perceapă doar tariful calculat în conformitate cu metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis, aprobată de Agenţie, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Agenției.
(2) Agenţia elaborează şi aprobă metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis, care se va baza pe următoarele principii:
a) costul energiei electrice furnizate se determină în baza preţului de procurare a energiei electrice achitat furnizorului;
b) tariful pentru serviciul prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis se determină ținîndu-se cont de cheltuielile justificate ale operatorului sistemului de distribuţie închis necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului şi pentru desfăşurarea activităţii de livrare a energiei electrice, de cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis, precum şi de marja rezonabilă de profit, care nu va depăşi 5% din valoarea netă a activelor utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată. Marja de profit se aplică în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.
(3) La solicitarea unuia dintre utilizatorii sistemului de distribuţie închis, Agenţia este obligată să verifice dacă tariful aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis corespunde principiilor stabilite în metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis. Operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să prezinte Agenţiei toate documentele necesare acesteia pentru verificarea respectării de către operator a metodologiei aprobate. În cazul în care Agenţia constată că tariful respectiv include mai multe costuri decît cele stabilite în metodologie, aceasta va prezenta tariful care trebuie să fie aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis în raport cu utilizatorii sistemului său. Tariful revizuit se aprobă prin hotărîrea Agenţiei.
(4) Operatorul sistemului de distribuţie închis nu este în drept să perceapă alte plăţi în legătură cu activitatea desfăşurată în baza autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis.
(5) Utilizatorul sistemului de distribuţie închis este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor. În acest caz, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să recalculeze tariful aplicat în raport cu utilizatorul respectiv şi să includă în tarif doar costurile aferente serviciului prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis. Se interzice operatorului sistemului de distribuţie închis să împiedice în orice mod utilizatorul să îşi exercite dreptul de schimbare a furnizorului. Raporturile juridice dintre operatorul sistemului de distribuţie închis, utilizatorul sistemului care a optat pentru schimbarea furnizorului şi furnizorul acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Agenţie.
    Articolul 52. Normele tehnice ale reţelelor electrice
(1) În scopul asigurării funcţionării sigure, inofensive şi stabile a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, în vederea creării condiţiilor necesare pentru  prestarea utilizatorilor de sistem a serviciului de transport al energiei electrice, a serviciului de distribuţie a energiei electrice în mod continuu, fiabil şi eficient, operatorii de sistem planifică, dezvoltă, modernizează, întreţin şi exploatează reţelele electrice cu respectarea cerinţelor minime de ordin tehnic şi organizatoric stabilite în Normele tehnice ale reţelelor electrice.
(2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice sînt:
a) stabilirea unui set de reguli pentru dirijarea prin dispecer a fluxurilor din reţelele electrice, inclusiv din interconexiuni;
b) stabilirea procedurilor de dirijare prin dispecer a grupurilor generatoare sau a consumatorilor întreruptibili;
c) stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile generatoare racordate la reţelele electrice;
d) asigurarea interoperabilităţii în cadrul sistemului electroenergetic pe criterii obiective şi nediscriminatorii;
e) stabilirea unui set de reguli tehnice pentru asigurarea accesului utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de transport şi de distribuţie;
f) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor operatorilor de sistem şi ale utilizatorilor de sistem;
g) specificarea parametrilor tehnici ce urmează a fi respectaţi la funcţionarea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie;
h) stabilirea principiilor de planificare, dezvoltare, interconectare, modernizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie;
i) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale între operatorii de sistem, precum şi între operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem;
j) stabilirea procedurilor de exploatare a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie în regim normal, în condiţii excepţionale, de avarii, de evenimente de forţă majoră şi în alte situaţii de exploatare.
(3) Schimbul de informaţii dintre operatorii de sistem, precum şi dintre operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem, se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între participanţii la piaţa energiei electrice, cu respectarea altor norme în domeniu.
(4) Operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic este obligat să elaboreze, în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem, proiectul normelor tehnice ale reţelelor electrice şi să-l prezinte Agenţiei pentru examinare şi aprobare. În proiectul menţionat, operatorul sistemului de transport trebuie să includă prevederi ce stabilesc normele tehnice pentru reţelele electrice de distribuţie, elaborate şi prezentate acestuia de operatorii sistemelor de distribuţie.
(5) Agenţia publică pe pagina sa web oficială proiectul normelor tehnice ale reţelelor electrice, prezentat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, şi consultă utilizatorii de sistem, alţi participanţi la piaţa energiei electrice, precum şi autorităţile competente în conformitate cu actele normative în domeniu. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina web oficială a Agenţiei. Normele tehnice ale reţelelor electrice aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale operatorilor de sistem.
Articolul 53. Codul reţelelor electrice
(1) Pentru a asigura şi gestiona un acces eficient şi transparent la reţelele electrice, racordarea, exploatarea şi dezvoltarea reţelelor electrice în legătură cu fluxurile transfrontaliere, exploatarea reţelelor electrice se efectuează în conformitate cu Codul reţelelor electrice.
(2) Codul reţelelor electrice stabilește procedurile aplicate de operatorul sistemului de transport în scopul îndeplinirii în mod eficient a atribuţiilor ce îi revin, în special în legătură cu:
a) alocarea capacităţii şi gestionarea congestiilor;
b) cerinţele tehnice pentru funcţionarea centralelor electrice;
c) asigurarea echilibrului în sistemul electroenergetic;
d) accesul şi racordarea la reţelele electrice;
e) securitatea operaţională;
f) planificarea operaţională şi programarea;
g) reglarea frecvenţei şi rezervele;
h) gestionarea situaţiilor de urgenţă şi restabilirea livrării, inclusiv măsuri de limitare a consumului în caz de necesitate.
(3) În contextul obligaţiilor asumate de Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice, operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic elaborează proiectul codului reţelelor electrice. Operatorii de sistem sînt obligaţi să colaboreze cu operatorul sistemului de transport respectiv în vederea elaborării codului reţelelor electrice.
(4) Agenţia publică pe pagina sa web oficială proiectul codului reţelelor electrice, prezentat de operatorul sistemului de transport care deține licență pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, şi consultă participanţii la piaţa energiei electrice, inclusiv utilizatorii de sistem, şi autorităţile competente în conformitate cu actele normative în domeniu. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina web
oficială a Agenţiei. Codul reţelelor electrice aprobat de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale operatorilor de sistem.
Articolul 54. Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie
a energiei electrice
(1) Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice se evaluează în baza indicatorilor de calitate, stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice, parametrii de calitate a energiei electrice livrate şi calitatea relaţiilor dintre operatorul de sistem şi utilizatorii de sistem. Agenţia stabileşte indicatori generali, care se calculează pentru operatorul de sistem, şi indicatori garantaţi, care vizează utilizatorul de sistem individual, precum şi valorile minime ale indicatorilor de calitate, care se actualizează în funcţie de situaţia obiectivă din sectorul electroenergetic şi de cerinţele utilizatorilor de sistem.
(2) Pentru nerespectarea valorilor minime ale indicatorilor de calitate, Agenţia este în drept să reducă tarifele pentru transportul energiei electrice şi pentru distribuţia energiei electrice cu pînă la 10% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează a fi achitate de operatorul de sistem utilizatorilor de sistem, în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(3) Operatorul de sistem este obligat să ţină evidenţa tuturor cererilor, sesizărilor, solicitărilor legate de calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi să prezinte anual Agenţiei, în termenele stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, rapoarte privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(4) Operatorul de sistem este obligat să înfiinţeze serviciul telefonic 24/24 şi să asigure activitatea acestuia pentru a recepţiona sesizările utilizatorilor de sistem cu privire la calitatea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, precum şi cu privire la necesitatea înlăturării eventualelor defecte ale utilajului sau ale reţelelor electrice.
Articolul 55. Evidenţa şi măsurarea energiei electrice
(1) Energia electrică produsă, livrată, inclusiv în contextul schimburilor transfrontaliere, furnizată şi consumată urmează a fi măsurată prin intermediul echipamentelor de măsurare. Echipamentele de măsurare care servesc la măsurarea fluxurilor de energie electrică, la determinarea şi la decontarea consumurilor de energie electrică între părţile contractante se verifică metrologic conform Legii metrologiei, iar operatorii de sistem sînt responsabili de instalarea şi de sigilarea acestora în condițiile stabilite în prezentul articol.
(2) Măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, elaborat şi aprobat de Agenţie, care se aplică în mod nediscriminatoriu producătorilor, operatorilor de sistem, furnizorilor şi consumatorilor finali şi care reglementează, în special:
a) stabilirea punctelor de măsurare şi a cerinţelor tehnice minime față de echipamentul de măsurare pentru fiecare categorie de puncte de măsurare;
b) măsurarea cantităţilor de energie electrică produsă, livrată, inclusiv în contextul schimburilor transfrontaliere, furnizată sau consumată;
c) definirea funcţiilor şi a obligaţiilor producătorilor, operatorilor de sistem, furnizorilor şi consumatorilor finali în legătură cu măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;
d) colectarea şi prezentarea de către operatorii de sistem a datelor cu privire la echipamentele de măsurare şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi menţinerii bazelor de date;
e) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective;
f) cerinţele privind funcţionarea şi clasa de exactitate a echipamentelor de măsurare, precum şi metodele de măsurare a energiei electrice în reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în special în legătură cu instalarea, verificarea metrologică şi întreţinerea echipamentului de măsurare;
g) modul de colectare, procesare, stocare şi prezentare a informaţiilor privind indicaţiile echipamentelor de măsurare solicitanţilor, inclusiv operatorilor de sistem, furnizorilor şi consumatorilor finali.
(3) Operatorii de sistem ţin evidenţa energiei electrice utilizînd doar echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasat pe pagina web oficială a Institutului Naţional de Metrologie.
(4) Operatorii de sistem efectuează lucrările de instalare, de exploatare, de întreţinere şi de verificare metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali racordaţi la reţelele lor electrice.
(5) Cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la   consumatorii casnici sînt suportate de operatorul sistemului de distribuţie din sursele incluse în tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul casnic solicită instalarea unui echipament de măsurare inteligent, care permite înregistrarea orară a energiei electrice consumate. În acest din urmă caz, consumatorul casnic respectiv suportă cheltuielile de procurare, întreţinere şi înlocuire a echipamentului de măsurare respectiv.
(6) Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici sînt suportate de către aceștia.
(7) Producătorii şi consumatorii finali sînt obligaţi să acorde acces reprezentanţilor operatorilor de sistem la echipamentele de măsurare care se află în limitele proprietăţii lor în vederea exercitării funcţiilor stabilite pentru operatorii de sistem în prezenta lege şi în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.
(8) Producătorii şi consumatorii finali sînt obligaţi să păstreze intacte şi să nu intervină asupra echipamentelor de măsurare instalate în limitele proprietăţii lor. În cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare se produce din vina consumatorului, acesta va suporta cheltuielile de dezinstalare, reparare, verificare metrologică, instalare sau cheltuielile de înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat.
(9) Operatorii sistemelor de distribuţie sînt în drept să instaleze la consumatorii casnici echipamente de măsurare inteligente, care permit înregistrarea orară a energiei electrice consumate, doar după ce vor demonstra eficienţa economică a acestor măsuri şi după aprobarea lor de către Agenţie.
Articolul 56. Întreruperi, limitări şi sistarea livrării energiei
electrice
(1) Operatorul de sistem este în drept să întrerupă prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice pentru un timp cît mai scurt dacă a survenit una dintre următoarele împrejurări:
a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii;
c) se încalcă balanţa de puteri în sistemul electroenergetic;
d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului electroenergetic;
e) se efectuează racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi de întreţinere care nu pot fi executate în alt mod;
f) s-au produs avarii ori se lichidează consecinţele acestora.
(2) În termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, operatorul de sistem informează din timp utilizatorii de sistem despre data şi durata întreruperii prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, dacă întreruperea nu este cauzată de o situaţie excepţională.
(3) Operatorul de sistem este în drept să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în caz de criză de combustibil, survenită la scară naţională, sau în cazul unor interese ce ţin de apărarea naţională. La dispariţia circumstanţelor care au condus la limitarea sau la întreruperea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, operatorul de sistem este obligat să reia cît mai repede prestarea serviciilor.
(4) Operatorul de sistem nu repară prejudiciile pe care le-a cauzat prin limitarea sau întreruperea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în condiţiile prevăzute la alin. (3) dacă acţiunile lor sînt conforme cu prevederile alin. (1) şi (2).
(5) Operatorul de sistem este în drept să limiteze ori să sisteze prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în situaţiile şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind racordarea. Cu excepţiile stabilite la art. 7 alin. (4) lit. i) și la art. 91 alin. (4), operatorul de sistem nu poate fi obligat să continue prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice utilizatorului de sistem care nu-şi onorează obligaţiile de plată sau care nu respectă condiţiile de prestare a acestor servicii, stabilite în Regulamentul privind racordarea.
(6) În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor electrice sau a receptoarelor electrice la reţeaua electrică ori în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la reţelele electrice instalaţiile electrice conectate neautorizat sau receptoarele electrice respective, documentînd acest fapt cu respectarea actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(7) La solicitarea furnizorului, operatorul de sistem este obligat să deconecteze instalaţiile electrice ale utilizatorilor de sistem în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind racordarea şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(8) Operatorul de sistem este obligat să reia prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice după înlăturarea de către utilizatorul de sistem a cauzelor care au condus la sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi după achitarea tarifului de reconectare.
(9) Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile utilizatorilor de sistem dacă sînt încălcate prevederile Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, ceea ce conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică, şi/sau dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
(10) Operatorul de sistem este în drept să limiteze sau să sisteze livrarea energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice. Restricţiile în livrarea energiei electrice în situaţii excepţionale trebuie aplicate cu respectarea principiilor stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice și în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice. Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport după consultarea operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.
(11) Existenţa unei situaţii excepţionale se constată de către operatorul sistemului de transport şi se confirmă de Comisia pentru situaţii excepţionale în modul stabilit în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice. Pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa energiei electrice, măsurile întreprinse de operatorul sistemului de transport, precum şi de ceilalţi participanţi la piaţa energiei electrice, în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice și cu Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice, sînt obligatorii şi prevalează în raport cu prevederile contractuale şi actele normative în domeniu. La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa energiei electrice, operatorii de sistem sînt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

Capitolul IX
FOLOSIREA TERENURILOR ŞI DREPTURILE
ASUPRA PROPRIETĂŢII UNUI TERŢ

    Articolul 57. Principii generale
(1) Terenurile proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, necesare pentru construcţia, exploatarea, întreţinerea, reabilitarea sau modernizarea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, se transmit în folosinţă operatorilor de sistem cu titlu gratuit.
(11) Dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra terenului pe durata de exploatare a rețelelor electrice, prevăzut la alin.(1), se constituie prin efectul prezentei legi fără a fi necesară obținerea acordului statului sau al unităților administrativ-teritoriale, încheierea oricăror acte juridice sau îndeplinirea altor formalități. Dreptul de folosință constituit în temeiul prezentului articol se exercită și este opozabil terților fără a fi necesară înscrierea acestuia în Registrul bunurilor imobile.
    [Art.57 al.(11) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(2) Asupra terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată, operatorii de sistem, în condițiile prezentei legi, pe durata lucrărilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare, a reţelelor electrice, beneficiază de următoarele drepturi:
[Art.57 al.(2) modificat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
a) dreptul de folosință asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau modernizării reţelelor electrice;
    [Art.57 al.(2), lit.a) modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
b) dreptul de folosință asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor electrice prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice;
    [Art.57 al.(2), lit.b) modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului pentru construcția rețelelor electrice și/sau pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor electrice cu ocazia intervenţiei în scopul reabilitării şi al modernizării sau pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie, de revizie sau a altor lucrări de exploatare şi de întreţinere,  pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare a rețelelor;
[Art.57 al.(2), lit.c) modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
d) dreptul de a cere restrîngerea sau sistarea unor activităţi care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurile sau anumite activităţi;
e) dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice.
(21) Drepturile de folosință și de servitute prevăzute la alin. (2) se constituie în temeiul utilității publice, prin efectul prezentei legi, fără a fi necesară obținerea acordului proprietarilor terenurilor sau ai bunurilor imobile respective, încheierea oricăror acte juridice sau îndeplinirea altor formalități, cu excepțiile stabilite la art. 58 alin. (11) și la art. 59 alin. (3).  Conținutul  drepturilor de folosință și de servitute și durata pe care se constituie acestea sînt prevăzute la art. 58 și 59. Drepturile respective se exercită și sînt opozabile terților fără a fi necesară înscrierea acestora în Registrul bunurilor imobile.
[Art.57 al.(21) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(3) Operatorii de sistem sînt obligaţi să notifice în scris proprietarul terenurilor sau al altor bunuri care pot fi afectate în urma lucrărilor la reţelele electrice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarul este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil.
[Art.57 al.(4) abrogat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(5) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2), operatorii de sistem sînt obligaţi să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.
(6) Operatorii de sistem sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin. (2) şi să achite proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor, în condițiile art. 591.
[Art.57 al.(6) modificat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 58. Dreptul de folosință asupra proprietăţii unui terţ
[Art.58 denumirea modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(1) Dreptul de folosință asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare de construcție, reabilitare sau modernizare a rețelelor electrice se constituie în conformitate cu art. 57 alin. (21) și se întinde pe durata executării lucrărilor. La exercitarea dreptului menționat, operatorii de sistem, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al bunului imobil, sînt în drept:
a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje și instalații necesare pentru executarea lucrărilor;
b) să desființeze culturi sau plantații, sau alte amenajări existente ori numai să le restrîngă în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor, în condițiile legii;
c) să extragă materiale, să capteze apă, în condițiile legii;
d) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri și locuințe pe șantier;
e) să sisteze ori să restrîngă activitățile proprietarului în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor menționate.
[Art.58 al.(1) în redacția LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(11) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (21), în cazul în care lucrările de construcție a rețelelor electrice implică obținerea unei autorizații de construire sau a unui act permisiv echivalent (în legătură cu construcția de noi rețele electrice sau porțiuni de rețele electrice, în legătură cu efectuarea lucrărilor de construcții capitale etc.), dreptul de folosință asupra terenului sau bunului imobil pentru executarea lucrărilor de construcție se constituie cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al bunului imobil respectiv.
[Art.58 al.(11) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]

(2) Dreptul de folosință prevăzut la alin. (1) încetează la expirarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen – la data finisării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată fără întîrziere proprietarului.
[Art.58 al.(2) modificat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(3) Dreptul de folosință asupra terenului pentru exploatarea și întreținerea rețelelor electrice, prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a altor intervenții necesare, în scopul asigurării funcționării lor normale, se constituie în conformitate cu art. 57 alin. (21) și se întinde pe toată durata existenței și, respectiv, a exploatării rețelelor electrice, iar exercitarea lui se face ori de cîte ori este nevoie pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice. În exercitarea dreptului menționat, operatorii de sistem, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al bunului imobil, sînt în drept:
a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje și instalații pentru întreținere, revizie, reparație și alte intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice;
b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;
c) să afecteze culturi, plantații sau alte amenajări existente și să restrîngă activitățile proprietarului în măsura și pe durata strict necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere, revizie, reparație sau a altor intervenții pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice.
[Art.58 al.(3) în redacția LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
Articolul 59. Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă
sau aeriană a terenului unui terţ
(1) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului cuprinde dreptul la construcţia reţelelor electrice, precum şi dreptul de acces la reţelele electrice pentru alte revizii, reparaţii, intervenţii sau pentru desfăşurarea altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru efectuarea reabilitării sau a modernizării reţelelor electrice.
(2) Dreptul de servitute se constituie în conformitate cu art. 57 alin. (21) și se întinde pe toată durata de construcție și/sau de exploatare a rețelelor electrice.
    [Art.59 al.(2) în redacția LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(3) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (21), în cazul în care lucrările de construcție a rețelelor electrice implică obținerea unei autorizații de construire sau a unui act permisiv echivalent (în legătură cu construcția de noi rețele electrice sau porțiuni de rețele de electrice, în legătură cu efectuarea lucrărilor de construcții capitale etc.), dreptul de servitute asupra terenului sau bunului imobil pentru executarea lucrărilor de construcție se constituie cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al bunului imobil respectiv.
    [Art.59 al.(3) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
Articolul 591. Exercitarea drepturilor de folosință și de servitute.
Recuperarea prejudiciilor cauzate
(1) În scopul acordării de despăgubiri cuvenite, aferente exercitării drepturilor de folosință și de servitute prevăzute la art. 58 și 59, operatorii de sistem sînt obligați să încheie contracte-cadru cu proprietarii terenurilor sau ai bunurilor imobile afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitute.
(2) Contractul-cadru se elaborează în conformitate cu clauzele obligatorii aprobate de Guvern și stabilește drepturile și obligațiile operatorului de sistem și ale proprietarului terenului sau al bunului imobil afectat în legătură cu exercitarea drepturilor de folosință și de servitute prevăzute la art. 58 și 59, inclusiv modalitatea de determinare a despăgubirilor pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor respective.
(3) Contractul-cadru se încheie la inițiativa operatorului de sistem sau la solicitarea proprietarilor terenurilor sau ai bunurilor imobile afectate. Operatorii de sistem informează proprietarii terenurilor și ai bunurilor imobile afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitute cu privire la dreptul de a încheia contractul-cadru corespunzător și cu privire la alte drepturi care le revin în conformitate cu prezentul capitol, prin afișarea pe panoul informativ și prin publicarea pe pagina lor web a modelului contractului-cadru și a altor informații relevante în acest sens.
(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor de folosință și de servitute prevăzute la art. 58 și 59 se stabilesc cu luarea în considerare a următoarelor:
a) suprafața de teren afectată în legătură cu efectuarea lucrărilor respective;
b) valorile pentru producțiile estimate ale culturilor și ale plantațiilor afectate, precum și pentru amenajările afectate;
c) valoarea de piață a bunurilor imobile afectate.
(5) Cuantumul despăgubirii datorate se stabilește în fiecare caz în parte prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu ajung la un acord, de instanța de judecată.
    [Art.591 introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
Articolul 60. Restrîngerea sau sistarea unor activităţi şi accesul
la terenul unde se află reţelele electrice
(1) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de efectuare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor electrice, operatorii de sistem au dreptul să solicite restrîngerea sau sistarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfășurate în vecinătate. În acest caz, persoanele afectate sînt informate în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor.
(2) Operatorii de sistem trebuie să exercite cu bună-credinţă şi în mod rezonabil dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice.
Articolul 61. Exproprierea
(1) Terenurile necesare pentru construcția, exploatarea, întreținerea, reabilitarea sau modernizarea reţelelor electrice care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi pot fi expropriate de autoritatea competentă pentru cauză de utilitate publică, cu respectarea procedurii prevăzute în Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999 și cu condiţia despăgubirii proprietarului terenului respectiv.
(2) Exproprierea terenului poate avea loc doar dacă operatorii de sistem nu au reuşit să obţină dreptul de folosință sau de servitute asupra terenului şi/sau dacă demonstrează că lucrările enumerate la art. 57 vor împiedica substanţial folosirea ori chiar vor face imposibilă folosirea de către proprietar a terenului său.
(3) După trecere în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, terenul expropriat urmează să fie dat în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorului de sistem pentru efectuarea lucrărilor necesare de construcţie sau exploatare a reţelelor electrice.
Articolul 62. Zonele de protecţie a rețelelor electrice
(1) Pentru a se asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor electrice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor electrice.
(2) În scopul protecţiei reţelelor electrice, persoanelor fizice şi juridice li se interzice, fără acordul operatorului de sistem:
a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor electrice;
b) să efectueze săpături de orice fel ori să înfiinţeze plantaţii perene în zona de protecţie a reţelelor electrice;
c) să depoziteze materiale pe căile de acces la rețelele electrice şi în zonele de protecţie a reţelelor electrice;
d) să intervină în orice alt mod asupra reţelelor electrice.
(3) Persoanelor fizice şi juridice li se interzice:
a) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice;
b) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente reţelelor electrice;
c) să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua electrică.
(4) Se interzice emiterea autorizaţiilor de construire care permit efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice.
(5) În cazul în care constată că în zona de protecţie a reţelelor electrice se efectuează lucrări cu încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, operatorii de sistem sînt obligaţi să sesizeze organul supravegherii energetice de stat şi să ceară încetarea lucrărilor în conformitate cu regulamentul respectiv.

Capitolul X
CONSUMATORUL FINAL

    Articolul 63. Prevederi generale
(1) Toţi consumatorii finali sînt eligibili să li se furnizeze energie electrică de către orice furnizor ales şi au dreptul la furnizarea energiei electrice în bază de contract, în condiţii de accesibilitate, de continuitate şi de fiabilitate.
(2) Orice consumator final este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor, la alegere. Durata contractului de furnizare şi preţul energiei electrice furnizate se negociază de către furnizor şi consumatorul final în condiţii de piaţă. Furnizorii sînt obligaţi să încheie contracte pentru prestarea serviciului de transport, a serviciului de distribuţie a energiei electrice, pentru a asigura livrarea energiei electrice pînă la locul de consum al consumatorilor finali deserviţi.
(3) Fiecare consumator final are dreptul la alegerea liberă şi la schimbarea furnizorului, cu condiţia că şi-a onorat obligaţiile de plată a energiei electrice consumate față de furnizorul actual, de asemenea are dreptul de a dispune de toate datele relevante cu privire la consumul de energie electrică. La schimbarea furnizorului, consumatorul final nu poate fi obligat la plata vreunei taxe.
(4) Consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici beneficiază de dreptul la serviciu universal.
(5) Toţi consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licenţa, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul de a beneficia, pentru o anumită perioadă de timp, stabilită în conformitate cu art. 73, de furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune.
(6) În baza unei înţelegeri exprese, consumatorul final autorizează accesul gratuit al furnizorului cu care a încheiat contract de furnizare a energiei electrice sau cu care intenţionează să încheie un astfel de contract la datele de evidenţă a consumului său de energie electrică deţinute de operatorul de sistem. Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuţie sînt obligați, în baza acceptului în scris al consumatorului final respectiv, să prezinte aceste date furnizorului în cauză. Condiţiile generale care definesc modalitatea de prezentare a datelor şi procedura de acordare a accesului la date pentru furnizori şi pentru consumatorii finali sînt stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Nici consumatorii finali, nici furnizorii nu suportă costuri suplimentare pentru acest serviciu.
(7) Consumatorii noncasnici au dreptul de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu mai mulţi furnizori în acelaşi timp.  În acest caz, unul dintre furnizori trebuie să-şi asume responsabilitatea de echilibrare pentru consumatorul respectiv. Condiţiile în care consumatorii noncasnici mari pot să exercite acest drept se stabilesc de către Agenţie în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(8) Instalaţiile electrice ale consumatorilor finali nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic şi să afecteze furnizarea energiei electrice către alţi consumatori finali.
(9) În cazul perturbărilor tehnice sau de altă natură în furnizarea energiei electrice care nu sînt cauzate de instalaţiile sale, consumatorul final este în drept să ceară eliminarea acestor perturbări în cel mai mic termen posibil, în conformitate cu Regulamentul  cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice și cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(10) Întreruperile cauzate de punerea în aplicare a măsurilor de limitare a livrărilor, întreprinse în caz de perturbări pe piaţa energiei electrice, nu sînt considerate perturbări în furnizarea energiei electrice conform alin. (9).
    Articolul 64. Obligaţiile consumatorului final
Consumatorul final are următoarele obligaţii:
a) să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar receptoare electrice, utilaje şi echipamente care corespund documentelor normativ-tehnice şi să utilizeze energia electrică doar prin receptoare electrice omologate, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
b) să achite integral plata datorată pentru energia electrică furnizată şi penalităţile calculate, conform condițiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată;
c) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acţiuni menite să sustragă energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicaţiilor acestuia şi să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem;
d) dacă nu mai doreşte să achiziţioneze energie electrică de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice şi să achite integral furnizorului plata pentru energia electrică consumată şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a energiei electrice;
e) să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor electrice care aparţin operatorului de sistem şi sînt amplasate pe proprietatea consumatorului final;
f) să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul reţelelor electrice ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final;
g) să nu utilizeze receptoarele electrice în situaţia în care acestea provoacă deranjamente în funcţionarea utilajului operatorului de sistem sau influenţează negativ parametrii de calitate a energiei electrice furnizate altor consumatori finali;
h) să respecte cerinţele privind securitatea la exploatarea instalaţiilor electrice.
    Articolul 65. Drepturile consumatorului final
Consumatorul final are următoarele drepturi:
a) să aibă acces la reţelele electrice şi să consume energie electrică la parametrii de calitate stabiliţi;
b) să își aleagă furnizorul şi să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor;
c) să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice;
d) să schimbe furnizorul în  condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;
e) să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţelele interne ale blocurilor de locuit;
f) să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să solicite sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice;
h) să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, la controlul, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
i) să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;
j) să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării energiei electrice cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor prezentei legi, a contractului încheiat sau a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie;
k)  să solicite și să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării puterii contractate;
l) să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului.
Articolul 66. Răspunderea consumatorului final
(1) Consumatorul final poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor ce îi revin, în special:
a) pentru neachitarea consumului de energie electrică în termenele şi în condiţiile stabilite în contract;
b) în cazul refuzului nemotivat de a oferi acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile electrice ale operatorului de sistem, amplasate pe proprietatea consumatorului final;
c) pentru consumul de energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;
d) în alte cazuri în conformitate cu prevederile contractuale, cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice şi cu Regulamentul privind racordarea.
(2) În cazul neachitării consumului de energie electrică în termenele indicate în factura de plată, furnizorul este în drept să aplice penalităţi în condițiile stabilite la art. 70 alin. (8), precum şi să solicite deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică, în modul şi în condiţiile stabilite la alin. (3) din prezentul articol, în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice şi în Regulamentul privind racordarea.
(3) Deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică pe motivul neachitării de către acesta a facturii de plată poate fi efectuată numai după expirarea termenului de cel puţin 10 zile de la data expirării termenului-limită de achitare, indicat în factura de plată. Furnizorul, operatorul de sistem sînt obligați, prin factura de plată expediată consumatorului final spre achitare, să-l informeze despre posibilele consecinţe în caz de neachitare. Factura de plată se emite şi se prezintă consumatorului de către furnizor cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de achitare, indicat în factură.
(4) În cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile electrice ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final, operatorul de sistem este în drept să deconecteze instalaţiile electrice  ale consumatorului final de la reţeaua electrică.
(5) În cazul în care se constată documentar faptul că un consumator final a consumat energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum al energiei electrice neînregistrat de echipamentul de măsurare, consumatorul final achită contravaloarea energiei electrice consumate, care se determină prin aplicarea sistemului pauşal.
(6) Reconectarea la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final, anterior deconectate, se va efectua doar după înlăturarea de către consumatorul final a cauzelor care au condus la deconectare. Reconectarea se va efectua în termene cît mai restrînse, însă nu mai tîrziu de două zile după înlăturarea cauzei de deconectare şi după achitarea tarifului de reconectare.
(7)  Se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali în zilele de vineri, sîmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00, excepţie fiind cazurile de depistare a conectării neautorizate la reţelele electrice, cînd instalaţiile electrice conectate neautorizat se deconectează odată cu depistarea acestor cazuri.
(8) Deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică şi reconectarea acestora se efectuează de operatorul de sistem, la cererea furnizorului sau din proprie iniţiativă, în cazurile şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, precum şi în Regulamentul privind racordarea.
(9) Drepturile şi obligaţiile operatorilor de sistem, ale furnizorilor şi ale consumatorilor finali în legătură cu deconectarea de la reţelele electrice şi reconectarea la rețelele electrice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali se stabilesc în prezentul articol, la art. 15 alin. (3), la art. 30 alin. (1) lit. j), la art. 42 alin. (1) lit. i), la art. 56 și la art. 92 din prezenta lege, în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, precum şi în Regulamentul privind racordarea.
(10) Fiecare operator de sistem publică, anual, pe pagina sa electronică informaţii cu privire la numărul consumatorilor finali care au fost deconectaţi de la reţelele electrice, motivele deconectării, precum şi alte date în conformitate cu cerințele stabilite de Agenţie.
    Articolul 67. Protecţia consumatorilor vulnerabili
(1) Consumatorii vulnerabili sînt protejaţi prin politici de protecţie socială.
(2) Consumatorii vulnerabili pot beneficia de măsuri speciale de protecţie socială. Măsurile respective nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă şi funcţionarea pieţei energiei electrice în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege.
(3) În cazul consumatorilor vulnerabili, furnizorul poate aplica mecanisme de susţinere pentru a evita întreruperea furnizării energiei electrice către această categorie de consumatori, inclusiv în cazul neachitării la timp a facturilor de plată pentru energia electrică consumată.

Capitolul XI
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 68. Furnizarea energiei electrice
(1) Furnizarea energiei electrice se efectuează de furnizorii care deţin licenţă pentru furnizarea energiei electrice.
(2) Furnizorii sînt obligaţi să furnizeze energie electrică consumatorilor finali în conformitate cu condiţiile stabilite în prezentul capitol, în licenţă şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(3) Furnizarea energiei electrice consumatorilor finali se efectuează la preţuri nereglementate, de piaţă, în bază de contract negociat între furnizor şi consumatorul final.
(4) Termenele şi condiţiile de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice se stabilesc în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici au dreptul la furnizarea energiei electrice de către furnizorul serviciului universal la preţuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi, în conformitate cu prezenta lege şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(6) Consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul la furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune la preţuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, pentru o perioadă limitată de timp, de cel mult 90 de zile calendaristice, în conformitate cu prezenta lege şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(7) Furnizorii achiziţionează energie electrică pe piaţa contractelor bilaterale sau pe piaţa organizată de energie electrică, cu respectarea condiţiilor stabilite în prezenta lege, inclusiv ţinînd cont de statutul prioritar al energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane şi al energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
(8) Furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune procură energie electrică la cel mai mic preţ, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, asigurînd, totodată, fiabilitatea furnizării energiei electrice către consumatorii finali. Acești furnizori sînt obligaţi să încheie, să prelungească contractele de procurare a energiei electrice în termene rezonabile şi să le prezinte spre avizare Agenţiei cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea contractelor precedente.
(9) Furnizorul care are obligaţia de serviciu public să presteze serviciu universal şi/sau să asigure furnizarea de ultimă opţiune își îndeplinește obligațiile în limitele teritoriului stabilit de Agenţie și încheie, la solicitare, contracte de furnizare a energiei electrice cu orice consumator final care are dreptul la acest serviciu conform prezentei legi, cu respectarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, şi la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Termenele şi condiţiile care trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public, precum şi clauzele obligatorii ce urmează să fie incluse în contractele respective se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(10) Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune, furnizorul central de energie electrică sînt în drept să vîndă energie electrică și în condiții de piață, la preţuri negociate, cu condiţia ţinerii contabilităţii separate pentru fiecare tip de furnizare.
Articolul 69. Funcţiile şi obligaţiile furnizorului
(1) La desfăşurarea activităţii sale, furnizorul este obligat să respecte  prevederile prezentei legi și actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, precum şi să asigure continuitatea furnizării energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi şi în conformitate cu clauzele contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali.
(2) Fiecare furnizor este obligat să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali astfel încît ultimii să primească toate informaţiile necesare care să le permită să facă uz de drepturile ce le sînt consfinţite prin lege şi prin actele normative în domeniu, inclusiv prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, în special:
a) informaţii privind preţurile practicate, precum şi privind clauzele contractuale standard, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi alte informaţii relevante;
b) informaţii privind modalităţile de plată, posibilele consecinţe în cazul neachitării facturilor pentru energia electrică consumată, precum şi privind situaţiile în care furnizorul este în drept să perceapă plata preventivă pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali;
c) informaţii privind procedura de schimbare a furnizorului, privind dreptul consumatorilor finali de a schimba furnizorul necondiţionat şi fără perceperea unei taxe, precum şi privind dreptul consumatorului final de a primi, în termen de cel mult două săptămîni după schimbarea furnizorului, o factură finală de plată pentru energia electrică consumată;
d) informaţii privind modalităţile de soluţionare pe cale extrajudiciară a eventualelor neînţelegeri cu consumatorii finali, privind compensaţiile ce urmează a fi achitate consumatorilor finali în cazul încălcării de către furnizor a obligaţiilor sale, precum şi privind termenele de soluţionare a reclamaţiilor parvenite de la consumatorii finali;
e) informaţii privind modalităţile prin care furnizorul urmează să comunice consumatorilor finali datele cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale;
f) informaţii privind furnizarea către consumatorii finali a energiei electrice conform parametrilor de calitate stabiliţi, precum şi privind drepturile de care dispun în calitate de beneficiari ai serviciului universal sau în calitate de beneficiari ai serviciului de ultimă opţiune;
g) alte informaţii în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(3) Informaţiile specificate la alin. (2) se publică pe pagina electronică a furnizorilor şi se actualizează periodic.
(4) Furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opţiune sînt obligați să înfiinţeze şi să asigure funcţionarea unui serviciu telefonic, precum şi să asigure ca centrele de deservire a consumatorilor finali să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele furnizorului, şi de posibilitatea de a colabora cu operatorii de sistem în vederea soluţionării problemelor abordate de consumatorii finali, iar prezentarea informaţiilor solicitate, gestionarea cererilor şi a reclamaţiilor consumatorilor finali, fixarea întîlnirilor cu reprezentanții furnizorului trebuie să fie posibile inclusiv prin telefon şi prin poșta electronică.
(5) Furnizorul este obligat să ofere consumatorilor finali posibilitatea de a achita consumul de energie electrică prin mai multe modalităţi de plată, aplicate faţă de consumatorii finali în mod nediscriminatoriu. Orice diferenţă în ceea ce priveşte condiţiile privind plata urmează a fi argumentată ținînd cont de costurile furnizorului. Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor finali plata preventivă, conform estimărilor bazate pe consumul probabil, cu aplicarea unor criterii echitabile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, inclusiv în cazul în care consumatorul se află în procedura de insolvabilitate.
(6) Fiecare furnizor facturează energia electrică în baza unei facturi de plată emise cu respectarea prevederilor Regulamentului privind furnizarea  energiei electrice. Furnizorul include în factura de plată şi costurile suportate în legătură cu prestarea către consumatorul respectiv a serviciilor de transport și de distribuţie a energiei electrice. Furnizorul poate include în factura de plată și alte taxe în conformitate cu legea şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(7) Furnizorul este obligat să indice în factura de plată şi în materialele promoţionale puse la dispoziţia consumatorilor finali:
a) informaţii cu privire la contribuţia fiecărei surse de energie electrică în structura totală a surselor de energie utilizate de furnizor în anul precedent;
b) cel puţin sursele de referinţă existente, de exemplu pagina electronică, care să conţină informaţii cu privire la impactul asupra mediului, inclusiv sub aspectul emisiilor de bioxid de carbon şi al deşeurilor radioactive rezultate din structura generală a combustibilului folosit la producerea energiei electrice în anul precedent;
c) informaţii cu privire la dreptul consumatorilor de a soluţiona pe cale extrajudiciară neînțelegerile cu furnizorul, precum şi termenele în care sînt în drept să conteste decizia furnizorului.
(8) Furnizorul este obligat să indice în factura de plată, în materialele promoţionale informaţia cu privire la consumul de energie electrică al consumatorului final, astfel încît acesta să aibă posibilitatea să-şi regularizeze propriul consum de energie electrică, cu privire la preţurile aplicate, precum şi cu privire la costul energiei electrice consumate. Informaţia respectivă se comunică  la intervale de timp corespunzătoare, ţinînd cont de capacitatea echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali şi de periodicitatea de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi de raportul eficacitate-costuri al acestor măsuri. Se interzice furnizorului să perceapă de la consumatorii finali plăţi suplimentare pentru acest serviciu.
(9) Anual, fiecare furnizor este obligat să elaboreze şi să publice pe pagina sa electronică un program de acţiuni referitor la acordarea asistenţei consumatorilor finali privind realizarea obligaţiilor contractuale, prevenirea suspendării furnizării energiei electrice, sprijinirea furnizării energiei electrice către consumatorii finali în locuri depărtate de centrele urbane, stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei electrice şi a energiei termice în regim de cogenerare, precum şi privind  promovarea eficienţei energetice.
(10) Anual, pînă la 30 aprilie, fiecare furnizor întocmeşte şi prezintă Agenţiei un raport privind activitatea sa din anul precedent. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a furnizorului.
(11) Fiecare furnizor este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru oferirea asistenţei şi  protejarea intereselor consumatorilor finali, precum şi pentru examinarea reclamațiilor acestora în mod eficient, inclusiv pentru soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară.
(12) Furnizorul este obligat să exercite și alte funcţii și obligaţii stabilite în prezentul capitol şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
Articolul 70. Contractul de furnizare a energiei electrice
(1) Furnizarea energiei electrice către consumatorii finali se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi consumatorul final în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(2) Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
a) denumirea şi adresa furnizorului;
b) obiectul contractului, parametrii de calitate a energiei electrice furnizate, cantităţile orare de energie electrică contractate;
c) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate despre preţurile în vigoare;
d) cazurile şi condiţiile de întrerupere a furnizării energiei electrice, de deconectare și de reconectare la reţelele electrice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali;
e) durata contractului de furnizare a energiei electrice, cazurile şi modalitatea de prelungire, modificare, suspendare şi reziliere a contractului respectiv, inclusiv să prevadă expres dreptul consumatorului final de a rezilia contractul în mod unilateral şi gratuit;
f) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la majorarea preţului de furnizare a energiei electrice înainte de aplicarea acestuia;
g) tipurile de servicii de întreţinere, în cazul în care acestea sînt oferite;
h) termenele de plată, modalităţile de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul energiei electrice, precum şi măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării de către consumatorul final a obligaţiilor contractuale;
i) eventualele compensaţii şi modalităţile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate, sau dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale cu întîrziere sau în mod defectuos;
j) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a neînţelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;
k) drepturile şi obligaţiile furnizorului şi ale consumatorului final, precum și informaţii cu privire la gestionarea reclamaţiilor.
(3) Condiţiile contractuale trebuie să fie echitabile şi să fie prezentate potenţialului consumator final înainte de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice este încheiat prin reprezentanţi, consumatorul final trebuie să fie notificat în prealabil cu privire la condiţiile contractuale.
(4) Furnizorul este obligat să elaboreze clauzele contractuale standard ale contractului de furnizare a energiei electrice, propus pentru negocieri consumatorilor finali, să publice aceste clauze pe pagina sa electronică şi/sau să le comunice prin utilizarea altor metode transparente. Clauzele contractuale standard se elaborează în conformitate cu prezentul articol şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Clauzele contractuale standard pot fi detaliate în contract şi completate în anexele contractului. Furnizorul şi consumatorul final pot prevedea în contractul de furnizare a energiei electrice posibilitatea reducerii sarcinii electrice în anumite perioade de timp ale zilei. Clauzele contractuale obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizorul serviciului universal sau furnizorul de ultimă opţiune şi consumatorii finali se aprobă de Agenţie.
(5) Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să fie întocmit într-un limbaj clar, inteligibil şi neechivoc. Se interzice furnizorului să oblige consumatorii finali la prezentarea de documentaţie excesivă, în legătură cu încheierea contractului, să pună în sarcina consumatorilor finali obligaţii administrative excesive, precum şi să recurgă la practici de vînzare incorecte sau înşelătoare. Se interzice furnizorului să introducă în contract clauze care să interzică sau să condiţioneze schimbarea furnizorului de către consumatorul final respectiv, precum şi să perceapă de la consumatorul final taxă pentru rezilierea contractului. Clauzele contractuale care conţin asemenea prevederi sînt nule de drept.
(6) Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie dacă instalaţiile electrice ale consumatorului final sînt racordate la reţelele electrice, cu respectarea normelor de siguranţă.
(7) Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune sînt obligați să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu potenţialul consumator final care întruneşte condiţiile de încheiere a contractului, în conformitate cu prezentul articol şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(8) Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de energie electrică, consumatorii finali plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. La solicitarea consumatorilor finali, furnizorii vor renegocia cuantumul penalităţii stabilite în contractele încheiate cu consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit.
(9) Pentru întovărăşirile pomicole şi cooperativele de construcţie a garajelor, energia electrică se furnizează în baza unui contract unic, încheiat între întovărăşirea pomicolă sau cooperativa de construcţie a garajelor şi furnizor, dacă asociaţiile respective de proprietari nu au făcut uz de dreptul stabilit la art. 50 alin. (12).
(10) Furnizorul poate solicita operatorului de sistem deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali doar în cazurile şi cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stabilite la art. 15 alin. (3), la art. 56 și 66 din prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(11) Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre propunerea de a modifica contractul de furnizare a energiei electrice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, precum şi despre faptul că acesta din urmă este în drept să nu accepte modificarea sau să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de dezacord. Furnizorul este obligat să notifice, în mod direct, transparent şi inteligibil, consumatorii finali despre orice majorare a preţurilor nu mai tîrziu de sfîrşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării.
(12) Cu excepţia cazurilor de neachitare de către consumatorul final a facturilor pentru energia electrică, furnizorul poate rezilia în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice cu condiţia expedierii consumatorului final a notificării prealabile cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune sînt în drept să suspende sau să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice numai în cazurile stabilite şi cu respectarea termenelor și a condiţiilor stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(13) Furnizorul este obligat să depună toată diligenţa pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară a neînţelegerilor aferente executării contractului de furnizare a energiei electrice şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor consumatorilor finali.
Articolul 71. Procedura de schimbare a furnizorului
(1) Procedura de schimbare a furnizorului de către consumatorul final este reglementată prin Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului, elaborat şi aprobat de Agenţie, care stabilește în special:
a) etapele procesului de schimbare a furnizorului;
b) condiţiile care trebuie îndeplinite de către furnizorul nou;
c) drepturile şi obligaţiile furnizorului nou în raport cu celelalte părţi implicate în procesul de schimbare a furnizorului;
d) drepturile şi obligaţiile furnizorului actual în contextul rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;
e) drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem care exploatează reţelele electrice la care sînt racordate instalaţiile electrice ale consumatorului final;
f) drepturile şi obligaţiile consumatorului final care iniţiază procedura de schimbare a furnizorului;
g) modalităţile de soluţionare a obligaţiilor financiare anterioare ale consumatorului final.
(2) Schimbarea furnizorului se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice, în baza unei cereri depuse de consumatorul final. Procedura de schimbare a furnizorului poate fi gestionată de consumatorul final sau  de furnizorul nou în baza procurii de reprezentare a consumatorului final, întocmită cu respectarea prevederilor Codului civil.
(3) În cazul schimbării furnizorului, operatorul de sistem este obligat să încheie cu furnizorul nou contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul/locurile de consum indicate de consumatorul final. Pentru consumatorul final care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.
(4) Furnizorul actual este obligat să furnizeze energie electrică unui consumator final care a iniţiat procedura de schimbare a furnizorului pînă la rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice. Se interzice furnizorului actual, precum şi operatorului de sistem, să perceapă de la consumatorii finali plăţi pentru schimbarea furnizorului, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice sau să împiedice în vreun mod derularea procedurii de schimbare a furnizorului de către consumatorul final.
(5) Echipamentul de măsurare, montat la locul/locurile de consum ale consumatorului noncasnic care solicită schimbarea furnizorului, trebuie să permită înregistrarea orară a consumului de energie electrică şi să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale. În situaţia în care echipamentul de măsurare instalat la locul de consum al consumatorului noncasnic, care intenționează să schimbe furnizorul, nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale sau nu permite înregistrarea orară a consumului de energie electrică, echipamentul de măsurare se înlocuieşte de către consumatorul noncasnic, pe cheltuiala sa, pînă la iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului.
(6) Furnizorul actual este obligat să expedieze consumatorului final o factură de plată finală, în termen de cel mult două săptămîni de la schimbarea furnizorului, în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare comunicate lui de către operatorul de sistem. Eventualele litigii ce survin între furnizorul actual, furnizorul nou şi operatorul de sistem în legătură cu schimbarea furnizorului  se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată. Orice litigiu dintre furnizorul actual şi consumatorul final care nu ţine de achitarea plăţii pentru furnizarea energiei electrice nu suspendă procedura de schimbare a furnizorului şi punerea în aplicare a unui nou contract de furnizare a energiei electrice.
(7) Operatorul de sistem şi furnizorii ţin, în mod separat, evidenţa reclamaţiilor referitoare la schimbarea furnizorului şi raportează, trimestrial, Agenţiei în legătură cu aplicarea şi respectarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului, inclusiv cu privire la reclamaţiile parvenite de la consumatorii finali în contextul schimbării furnizorului.
Articolul 72. Serviciul universal
(1) Consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici au dreptul de a fi aprovizionaţi cu energie electrică de către furnizorul serviciului universal la parametrii de calitate stabiliţi, la preţuri reglementate, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(2) În limitele teritoriului autorizat prin licenţă pentru desfăşurarea activităţii unui operator al sistemului de distribuţie, Agenţia poate impune unui sau mai multor furnizori obligația de serviciu public de a presta serviciu universal consumatorilor finali specificaţi la alin. (1).
(3) Drepturile şi obligaţiile furnizorului serviciului universal, precum şi termenele şi condiţiile în care urmează să fie prestat serviciul universal se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(4) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorul serviciului universal elaborează şi prezintă Agenţiei raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent în legătură cu furnizarea serviciului universal. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a furnizorului serviciului universal.
Articolul 73. Furnizarea de ultimă opţiune
(1) Consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul să fie aprovizionați cu energie electrică, pentru o anumită perioadă de timp, de către furnizorul căruia i-a fost impusă obligaţia de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opţiune.
(2) Printr-o hotărîre adoptată în temeiul art. 11, Agenţia poate impune unui sau mai multor furnizori obligația de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opţiune. În eventualitatea survenirii circumstanţelor invocate la alin. (1), furnizorul de ultimă opţiune furnizează energie electrică consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în condiţii reglementate şi la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Agenţia este în drept să impună obligaţia de serviciu public privind furnizarea de ultimă opţiune furnizorilor care îndeplinesc concomitent obligaţia de serviciu public privind prestarea serviciului universal.
(3) Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza energie electrică este obligat să notifice Agenţia în conformitate cu prevederile stabilite la art. 15 alin. (8) și (9).
(4) La primirea notificării, Agenţia identifică furnizorul de ultimă opţiune care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului în care se află locurile de consum ale consumatorilor finali respectivi şi adoptă hotărîrea privind asigurarea furnizării de ultimă opţiune consumatorilor finali deserviţi de furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza energie electrică. Furnizorul de ultimă opţiune preia consumatorii finali în baza hotărîrii Agenţiei, fără prezentarea unei cereri speciale de către consumatorii finali respectivi.
(5) Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza energie electrică este obligat să notifice, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte, operatorul de sistem care deserveşte consumatorii săi finali cu privire la data încetării furnizării energiei electrice, precum şi despre trecerea acestora la furnizorul de ultimă opţiune desemnat de Agenţie.
(6) Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei şi furnizorului de ultimă opţiune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite în conformitate cu alin. (5), informaţii despre consumatorii finali care urmează să fie preluaţi de furnizorul de ultimă opţiune.
(7) Procedura de ieşire a unui furnizor de pe piaţa energiei electrice, indiferent de forma sau de cauzele acesteia, precum şi modalitatea de transmitere a consumatorilor finali furnizorului de ultimă opţiune se stabilesc în Regulile pieţei energiei electrice.
(8) Furnizorul de ultimă opţiune furnizează energie electrică consumatorilor finali pentru o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice. Pînă la expirarea acestei perioade, consumatorii finali ai furnizorului de ultimă opţiune sînt obligaţi să încheie un contract de furnizare a energiei electrice la prețuri negociate sau un contract de furnizare a energiei electrice în condițiile stabilite la art. 72. În cazul în care un consumator final nu îndeplineşte această cerinţă, operatorul de sistem este obligat să deconecteze, la cererea furnizorului de ultimă opţiune, instalaţiile electrice ale consumatorului final în cauză după notificarea prealabilă, cu 15 zile calendaristice înainte, a consumatorului final.
(9) În cazul furnizării  de ultimă opţiune, contractul de furnizare a energiei electrice se consideră încheiat începînd cu ziua în care furnizarea fizică către consumatorul final este stabilită şi asigurată, indiferent de faptul că respectivul consumator final a depus sau nu a depus cererea privind furnizarea energiei electrice, în condiţiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(10) Furnizorul de ultimă opţiune pune la dispoziţia consumatorului final contractul de furnizare a energiei electrice, în formă scrisă, în termen de cel mult 8 zile calendaristice de la data începerii furnizării de ultimă opţiune.
(11) Furnizorul de ultimă opţiune este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului final care nu a efectuat plata pentru energia electrică furnizată.
(12) Drepturile şi obligaţiile furnizorului de ultimă opţiune, precum şi termenele şi condiţiile în care urmează să fie asigurată, furnizarea de ultimă opţiune se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(13) Furnizorul de ultimă opţiune este obligat să ţină evidenţă separată pe categorii de consumatori şi să întocmească rapoarte separate pentru furnizarea de ultimă opţiune.
(14) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorul de ultimă opţiune elaborează şi prezintă Agenţiei raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent în legătură cu furnizarea de ultimă opţiune. Raportul respectiv trebuie să conţină informaţii privind numărul consumatorilor finali care au beneficiat de furnizarea de ultimă opţiune, cantitatea de energie electrică furnizată, precum şi privind durata medie de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiei de serviciu public în cauză. Raportul se publică pe pagina electronică a furnizorului de ultimă opţiune respectiv.
Articolul 74. Păstrarea şi prezentarea informaţiei de către
furnizor
(1) Furnizorul este obligat să păstreze timp de cel puţin 5 ani informaţiile şi documentele cu privire la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii angro şi cu operatorii de sistem şi să le prezinte, la solicitare, Agenţiei, Consiliului Concurenţei, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi Secretariatului Comunităţii Energetice.
(2) Informaţiile care sînt păstrate în conformitate cu alin. (1) trebuie să conţină detalii ale tranzacţiilor efectuate, cum ar fi normele privind durata, furnizarea, decontarea, cantitatea, datele şi orele de executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele de identificare ale consumatorilor angro şi ale operatorilor de sistem în cauză, precum şi detaliile specifice ale tuturor contractelor de furnizare a energiei electrice.
(3) Agenţia poate decide să pună la dispoziția participanţilor la piaţa energiei electrice o parte din informaţiile prevăzute la alin. (2), cu condiţia nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată cu privire la anumiţi participanţi la piaţa energiei electrice sau cu privire la unele tranzacţii de pe piaţa energiei electrice.

Capitolul XII
PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 75. Principii generale
(1) Toate tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, a serviciilor de sistem, a energiei electrice de echilibrare, a altor produse conexe se efectuează pe piaţa energiei electrice, care este compusă din piaţa angro a energiei electrice şi piaţa cu amănuntul a energiei electrice.
(2) Dreptul de participare la piaţa energiei electrice aparţine tuturor producătorilor, furnizorilor şi consumatorilor care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.
(3) Funcţionarea pieţei energiei electrice, precum şi reglementarea drepturilor şi a obligaţiilor  participanţilor la piaţa energiei electrice se efectuează în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(4) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, furnizorul central de energie electrică şi operatorul pieţei energiei electrice sînt participanţi specifici la piaţa energiei electrice şi au dreptul să acționeze pe piaţa energiei electrice numai în condiţiile stabilite în prezentul capitol şi în Regulile pieței energiei electrice.
(5) Operatorul sistemului de transport, operatorul pieţei energiei electrice, în limitele funcţiilor stabilite, prezintă Agenţiei informaţiile necesare privind activitatea pe piaţa energiei electrice şi informează Agenţia despre orice încălcări, constatate sau potenţiale, din partea participanţilor la piaţa energiei electrice.
(6) Anual, pînă la 1 martie, Agenţia elaborează şi publică raportul privind piaţa energiei electrice, care trebuie să conţină informaţii detaliate cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţei, activitatea participanţilor la piaţa energiei electrice, în special cu privire la activitatea operatorului pieţei energiei electrice, precum şi informaţii privind tendinţele evoluţiilor înregistrate pe piaţa energiei electrice. Raportul privind piaţa energiei electrice se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
Articolul 76. Deschiderea şi reciprocitatea
(1) Toţi consumatorii finali sînt eligibili şi au dreptul la libera alegere a furnizorului de energie electrică şi la schimbarea furnizorului.
(2) La deschiderea pieţei energiei electrice, contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu un consumator eligibil al unei țări părți a Comunităţii Energetice se consideră valabile în cazul în care consumatorul respectiv este declarat eligibil atît în statul din care provine, cît şi în statul în care achiziţionează energie electrică.
    Articolul 77. Piaţa cu amănuntul a energiei electrice
(1) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice la care participă furnizorii şi consumatorii finali în vederea satisfacerii consumului propriu al ultimilor se efectuează pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice în conformitate cu contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate între furnizori şi consumatorii finali.
(2) Pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, furnizorii vînd energie electrică consumatorilor finali la preţuri negociate, în baza contractelor bilaterale încheiate cu aceştia. Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice de pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice se desfăşoară în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.
(3) În contextul obligaţiilor de serviciu public, pe piaţa cu amănuntul, furnizorii serviciului universal şi furnizorii de ultimă opţiune furnizează consumatorilor finali energie electrică la preţuri reglementate, aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în capitolul XI.
Articolul 78. Piaţa angro a energiei electrice
(1) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, inclusiv tranzacţiile de import sau de export, tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică, a energiei electrice de echilibrare, a capacităţilor de interconexiune, a serviciilor de sistem, a altor produse conexe, la care participă producătorii, operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorul pieţei energiei electrice, furnizorul central de energie electrică şi alţi furnizori, se efectuează pe piaţa angro a energiei electrice.
(2) Piaţa angro a energiei electrice este organizată şi funcţionează în conformitate cu prezentul capitol şi cu Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Piaţa angro a energiei electrice este compusă din piaţa contractelor bilaterale de energie electrică şi alte pieţe organizate de energie electrică, în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice.
Articolul 79. Piaţa contractelor bilaterale de energie electrică
(1) Pe piaţa contractelor bilaterale de energie electrică, operaţiunile, tranzacţiile de vînzare-cumpărare se efectuează în baza contractelor bilaterale, încheiate între participanţii la piaţa energiei electrice.
(2) Pe piaţa contractelor bilaterale, tranzacţiile de vînzare-cumpărare se efectuează de către participanţii la piaţa energiei electrice în baza contractelor bilaterale, care se formează ținîndu-se cont de cerere şi de ofertă, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale sau al negocierilor. Participanţii la piaţa contractelor bilaterale sînt în drept să se angajeze în tranzacţii bilaterale, inclusiv în tranzacţii bilaterale de export sau de import al energiei electrice, cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezentul capitol şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare pe piaţa contractelor bilaterale se desfăşoară în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe piaţa contractelor bilaterale, furnizorul central de energie electrică cumpără energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică furnizorilor, în conformitate cu algoritmul stabilit de Agenţie în Regulile pieţei energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Pe piaţa contractelor bilaterale pot fi prestate şi servicii de sistem în condiţii reglementate, stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
Articolul 80. Pieţele organizate de energie electrică
(1) Pe pieţele organizate de energie electrică, participanţii efectuează tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, a capacităţilor de interconexiune, a serviciilor de sistem, a altor produse conexe, prin intermediul operatorului pieţei energiei electrice sau prin intermediul operatorului sistemului de transport, în funcţie de specificul pieţei. Pe pieţele organizate de energie electrică, preţurile se formează în baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale.
(2) Se consideră piaţă organizată de energie electrică piaţa energiei electrice pentru ziua următoare, piaţa energiei electrice pe parcursul zilei, piaţa organizată a contractelor, piaţa energiei electrice de echilibrare şi piaţa serviciilor de sistem.
(3) Organizarea şi gestionarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, a pieței energiei electrice pe parcursul zilei şi a pieţei organizate a contractelor sînt în sarcina operatorului pieţei energiei electrice. Participanţii la pieţele organizate de energie electrică, gestionate de operatorul pieţei energiei electrice, sînt obligaţi să-i achite acestuia tariful pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice.
(4) Piaţa pentru alocarea capacităţii de interconexiune, piaţa serviciilor de sistem şi piaţa energiei electrice de echilibrare sînt organizate şi gestionate de operatorul sistemului de transport. Costurile justificate şi necesare, suportate de operatorul sistemului de transport în legătură cu organizarea şi gestionarea pieţelor respective, se includ în tariful reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(5) Pentru a participa la pieţele organizate de energie electrică, persoanele interesate trebuie să se înregistreze, după caz, la operatorul pieţei energiei electrice sau la operatorul sistemului de transport şi să depună garanţii financiare în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(6) Un participant la piaţa organizată de energie electrică poate să se retragă de pe piaţă, din proprie iniţiativă, cu condiţia de a notifica în scris, în prealabil, operatorul pieţei energiei electrice.
(7) Operatorul pieţei energiei electrice sau operatorul sistemului de transport este în drept să suspende sau să revoce dreptul participantului de a lua parte la piaţa organizată de energie electrică în cazul în care:
a) participantul a încălcat în mod repetat condiţiile de participare la piaţa respectivă;
b) participantul nu mai îndeplineşte condiţiile privind garanţiile financiare;
c) în alte situaţii prevăzute în Regulile pieţei energiei electrice.
Articolul 81. Regulile pieţei energiei electrice
(1) Principiile, modul de organizare şi de funcţionare a pieţei energiei electrice se definesc în Regulile pieţei energiei electrice.
(2) Obiectivele de bază ale Regulilor pieţei energiei electrice sînt următoarele:
a) stabilirea raporturilor juridice între participanţii la piaţa energiei electrice şi întreprinderile electroenergetice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile şi sigure a sistemului electroenergetic. În acest scop, toţi participanţii la piaţa energiei electrice vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic;
b) desfăşurarea activităţilor pe piaţa energiei electrice cu respectarea principiului asigurării securităţii operaţionale adecvate a sistemului electroenergetic, inclusiv prin asigurarea echilibrului în rețelele electrice, prin efectuarea decontărilor aferente și prin crearea de condiţii optime pentru gestionarea congestiilor în reţelele electrice de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie;
c) organizarea unui sistem de evidenţă a energiei electrice prin măsurarea exactă a fluxurilor de energie electrică intrate la fiecare oră, zi şi lună în reţeaua electrică de transport şi de distribuţie, precum şi prin repartizarea orară, zilnică şi lunară, în funcţie de posibilităţile tehnice, a cantităţii totale de energie electrică, conform contractelor încheiate între participanții la piața energiei electrice;
d) asigurarea de către operatorul sistemului de transport a accesului operatorilor sistemelor de distribuţie, furnizorilor, consumatorilor finali şi producătorilor la informaţiile privind indicaţiile echipamentelor de măsurare care înregistrează cantităţile de energie electrică intrate în reţeaua electrică de transport şi cele ieşite din aceasta;
e) crearea cadrului legal adecvat pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare cu respectarea principiilor de transparenţă, de publicitate şi de nediscriminare;
f) asigurarea condițiilor necesare prestării serviciilor de sistem şi a serviciului de echilibrare în bază de criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii;
g) prezentarea de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie a unor informaţii exacte, actuale tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, cu respectarea principiului de transparenţă şi imparţialitate.
(3) Regulile pieţei energiei electrice reglementează în special:
a) structura pieţei energiei electrice;
b) procedurile, principiile şi standardele de organizare şi de funcţionare a pieţei energiei electrice, în funcţie de modelul de piață a energiei electrice aplicat;
c) modalităţile de identificare şi de înregistrare a participanţilor la piaţa energiei electrice;
d) tipurile de contracte încheiate pe piaţa energiei electrice şi modelele de contracte încheiate pe piaţa contractelor bilaterale în condiţii reglementate;
e) metodele de calcul al fluxurilor efective de energie electrică pe piaţa energiei electrice, al cantităţii de energie electrică procurate de participanţii la piaţa energiei electrice în conformitate cu contractele încheiate, metodele de evidenţă a cantităţii de energie electrică la punctele de intrare și de ieșire ale reţelelor electrice de transport;
f) procedurile şi metodele de evidenţă a tranzacţiilor efectuate pe piaţa energiei electrice;
g) procedura de efectuare a notificărilor fizice de către participanţii la piaţa energiei electrice;
h) modul de procurare de către furnizorul central de energie electrică a energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane, precum şi algoritmul de revînzare a acesteia tuturor furnizorilor;
i) procedurile şi metodele aferente stabilirii şi menţinerii bazei de date pentru necesităţile pieţei energiei electrice;
j) procedurile şi metodele aferente prestării serviciilor de sistem pe o piaţă organizată sau pe piaţa contractelor bilaterale;
k) procedurile şi metodele aferente asigurării echilibrului în sistemul electroenergetic, precum şi cele aferente achiziţionării energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în reţelele electrice de transport şi de distribuţie;
l) drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice, inclusiv obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice care provoacă dezechilibre  în reţelele electrice;
m) modalitatea de repartizare şi de compensare în cadrul grupului de echilibrare a dezechilibrelor individuale create de către membrii grupului de echilibrare;
n) metodele de calcul al dezechilibrelor cantitative provocate de părţile responsabile de echilibrare şi al decontărilor financiare pentru dezechilibrele provocate pe piaţa energiei electrice de către părţile responsabile de echilibrare;
o)  piaţa energiei electrice pentru ziua următoare;
p)  piaţa energiei electrice pe parcursul zilei;
q)  piaţa energiei electrice de echilibrare;
r)  piaţa serviciilor de sistem;
s)  piaţa pentru alocarea capacităţii interconexiunilor;
t)  piaţa organizată a contractelor;
u) alte aspecte necesare pentru organizarea şi funcţionarea pieţei energiei electrice.
Articolul 82. Operatorul pieţei energiei electrice
(1) Operatorul pieţei energiei electrice este responsabil pentru funcţionarea pieţelor organizate de energie electrică. Operatorul pieţei energiei electrice este întreprindere separată juridic de orice întreprindere electroenergetică, este desemnat de Guvern şi îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei pentru operarea pieţei energiei electrice, eliberată de Agenţie, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Regulilor pieţei energiei electrice.
(2) Operatorul pieţei energiei electrice are următoarele funcţii:
a) asigurarea funcţionării pieţei energiei electrice pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei şi a pieţei organizate a contractelor;
b) ţinerea registrelor privind participanţii la pieţele organizate de energie electrică şi a registrelor privind contractele încheiate între participanţii la piaţa energiei electrice în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice;
c) întocmirea şi prezentarea către operatorul sistemului de transport a orarelor zilnice de procurare şi de vînzare a energiei electrice în interiorul şi în afara hotarelor Republicii Moldova în conformitate cu contractele încheiate pe pieţele organizate de energie electrică;
d) publicarea pe pagina sa electronică a informaţiilor privind organizarea şi funcționarea pieţei energiei electrice;
e) alte funcţii stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Pentru a nu denatura concurenţa pe pieţele organizate de energie electrică, operatorul pieţei energiei electrice nu este în drept să participe la tranzacţiile de pe pieţele organizate de energie electrică, pe care le gestionează, în scopul favorizării unui participant al pieţei energiei electrice sau în scopul obţinerii de profit.
(4) Participanţii la pieţele organizate de energie electrică sînt obligaţi să prezinte operatorului pieţei energiei electrice, în mod continuu, toate informaţiile necesare acestuia pentru a asigura organizarea şi funcţionarea pieţelor organizate de energie electrică, precum şi să îi asigure acces la documentele aferente, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulile pieţei energiei electrice.
(5) Operatorul pieţei energiei electrice îşi îndeplineşte funcţiile şi obligaţiile cu respectarea principiului transparenţei, al obiectivităţii şi al nediscriminării. Se interzice operatorului pieţei energiei electrice să facă discriminare între contractele transfrontaliere şi contractele naţionale.
(6) Se interzice operatorului pieţei energiei electrice divulgarea informaţiilor cu privire la tranzacţiile de energie electrică, pe care le obţine pe parcursul activităţii sale, cu excepția cazurilor stabilite la art. 7 și 8. Preţurile stabilite pe piaţa organizată de energie electrică se fac publice în condiţiile stabilite de Agenţie.
(7) Pentru serviciul prestat, operatorul pieţei energiei electrice percepe de la participanţii la pieţele organizate de energie electrică tariful pentru organizarea pieţei energiei electrice, aprobat de Agenţie în conformitate cu prezenta lege.
(8) Operatorul pieţei energiei electrice ţine un cont separat pentru tranzacţiile care implică procurările şi vînzările de energie electrică.
(9) Operatorul pieţei energiei electrice colaborează cu operatorii pieţelor energiei electrice din ţările vecine în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru cuplarea pieţelor.
(10) Anual, pînă la 31 ianuarie, operatorul pieţei energiei electrice elaborează şi prezintă Agenţiei un raport cu privire la piaţa energiei electrice, care va cuprinde analiza detaliată privind organizarea şi funcţionarea pieţei energiei electrice şi, după caz, propuneri de îmbunătăţire a situației. Raportul operatorului pieţei energiei electrice se publică pe pagina sa electronică.
  Articolul 83. Participanţii la piaţa energiei electrice
(1) Întreprinderile electroenergetice, precum şi alte persoane fizice sau juridice sînt în drept să participe pe piaţa energiei electrice pentru a vinde sau pentru a procura energie electrică în condiţiile stabilite în prezentul capitol şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(2) Participanţii la piaţa energiei electrice încheie şi efectuează tranzacţiile pe piaţa energiei electrice cu respectarea drepturilor şi a obligaţiilor stabilite în prezentul capitol și în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Operatorul sistemului de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie procură pe piaţa angro a energiei electrice energia electrică necesară pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi de distribuţie. Operatorul sistemului de transport procură pe piaţa angro a energiei electrice energia electrică de echilibrare.
(4)  Furnizorul central de energie electrică achiziţionează pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică respectivă furnizorilor la preţuri reglementate aprobate de Agenţie, în cantităţile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(5) Participanţii la piaţa energiei electrice, inclusiv participanţii la pieţele organizate de energie electrică, sînt obligaţi să se înregistreze la operatorul sistemului de transport şi să îi prezinte pronosticul balanţei de energie şi putere electrică, în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(6) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să notifice operatorul sistemului de transport cu privire la cantităţile de energie electrică ce urmează să fie livrate în sistem ca urmare a tranzacţiilor încheiate pe piaţa energiei electrice, inclusiv a tranzacţiilor privind exportul declarat, importul declarat şi tranzitul declarat, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. Participanţii la piaţa energiei electrice notifică operatorul sistemului de transport cu privire la importurile declarate, exporturile declarate şi tranziturile declarate pe intervale de tranzacţionare cu partenerii externi, la fiecare punct de intrare în rețelele electrice de transport și la fiecare punct de ieșire din acestea.
(7) Determinarea fluxurilor lunare efective de energie electrică de pe piaţa  energiei electrice, a cantităţilor de energie electrică procurate în conformitate cu contractele încheiate, evidenţa cantităţii de energie electrică la punctele de intrare în rețelele electrice de transport și la punctele de ieșire din acestea se efectuează de către operatorul sistemului de transport conform metodei  stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(8) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să efectueze plăţile pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază, rezultate din tranzacţiile efectuate pe piaţa energiei electrice, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate dintre părţi, precum şi să depună garanţii financiare în vederea evitării riscurilor de neplată pe piaţa energiei electrice, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(9) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să prezinte operatorului pieţei energiei electrice, operatorului sistemului de transport informaţii privind cantităţile de energie electrică tranzacţionate în baza contractelor încheiate pe piaţa energiei electrice, precum şi orice alte informaţii necesare acestora pentru gestionarea şi asigurarea funcţionării pieţelor organizate de energie electrică, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(10) Furnizorii sînt obligaţi să procure de la furnizorul central de energie electrică cantităţile de energie electrică stabilite de Agenţie în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie.
Articolul 84. Funcţiile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei
electrice în legătură cu echilibrarea
(1) În scopul asigurării echilibrului între producere, import şi consum, al asigurării efectuării de tranzacţii neobstrucţionate de vînzare-cumpărare a energiei electrice, al separării tranzacţiilor financiare de furnizarea fizică şi în scopul decontării corecte a acestora, participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează în reţelele electrice. În sensul prezentului articol, participanţii la piaţa energiei electrice se consideră părţi responsabile de echilibrare.
(2) Regulile menite să asigure echilibrarea, precum şi să soluţioneze problemele apărute în urma provocării dezechilibrelor în reţelele electrice, drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice, inclusiv ale operatorului sistemului de transport şi ale operatorului pieţei energiei electrice, se stabilesc în prezentul articol, în Normele tehnice ale reţelelor electrice şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt în drept să se organizeze în grupuri de echilibrare, reprezentate pe piaţa energiei electrice de responsabilul grupului de echilibrare. Condiţiile de constituire şi de funcţionare a grupurilor de echilibrare, inclusiv drepturile şi obligaţiile responsabilului grupului de echilibrare în raport cu operatorul sistemului de transport, precum şi în raport cu persoanele care fac parte din grupul de echilibrare, se stabilesc în prezentul articol şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(4) Furnizorul central de energie electrică este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de termoficare urbane și din centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
(5) Furnizorii sînt responsabilii grupului de echilibrare constituit din consumatorii finali cărora le furnizează energie electrică.
(6) Părţile responsabile de echilibrare sau responsabilii grupurilor de echilibrare, după caz, sînt obligaţi să se înregistreze într-un registru administrat de operatorul sistemului de transport şi să încheie cu operatorul sistemului de transport contracte de echilibrare în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. La semnarea contractului de echilibrare, partea responsabilă de echilibrare sau responsabilul grupului de echilibrare este obligat să depună garanţie financiară care nu va fi mai mică decît consumul estimativ lunar al părţii responsabile de echilibrare sau al grupului de echilibrare. În caz de provocare a dezechilibrului în reţelele electrice, partea responsabilă de echilibrare sau responsabilul grupului de echilibrare, după caz, este obligat să achite operatorului sistemului de transport plata pentru prestarea serviciului de echilibrare, calculată de operatorul sistemului de transport în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţie.
(7) Metodologia de calculare a plăţilor pentru prestarea serviciului de echilibrare, elaborată şi aprobată de Agenţie, trebuie să acopere costurile operatorului sistemului de transport şi să se bazeze pe principii care să descurajeze participanţii la piaţa energiei electrice să provoace dezechilibre în reţelele electrice, fără a permite însă operatorului sistemului de transport să scoată profit din activitatea de prestare a serviciului de echilibrare.
(8) În condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice, operatorul sistemului de transport asigură echilibrul în reţelele electrice de transport. În acest scop, operatorul sistemului de transport procură energie electrică şi servicii de sistem pe piaţa contractelor bilaterale sau pe piaţa organizată.
(9) Operatorul sistemului de transport este responsabil pentru determinarea cantităţilor de energie electrică de echilibrare necesare în legătură cu acoperirea dezechilibrelor provocate de participanţii la piaţa energiei electrice.
(10) Operatorul sistemului de transport notifică Agenţia cu privire la contractele pe care acesta le-a încheiat în legătură cu prestarea serviciilor de echilibrare.
(11) Operatorul sistemului de transport este în drept să elaboreze, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din țările vecine, proceduri de permitere a  compensării fluxului tehnologic şi de folosire reciprocă a serviciilor procurate în legătură cu prestarea serviciului de echilibrare sau să aplice în acest scop mecanisme asemănătoare existente în alte ţări. Aceste proceduri se aprobă de Agenţie.
    Articolul 85. Promovarea şi monitorizarea concurenţei
pe piaţa energiei electrice
(1) Agenţia asigură crearea condiţiilor necesare pentru o concurenţă efectivă pe piaţa energiei electrice şi pentru dezvoltarea acesteia, inclusiv prin promovarea, în actele sale normative de reglementare, a principiilor de echitate, transparenţă şi nediscriminare, monitorizează piaţa energiei electrice şi efectuează controale pentru depistarea în timp util a abuzurilor pe piaţa energiei electrice.
(2) Pentru îndeplinirea funcţiilor stabilite la alin. (1), Agenţia efectuează, cel puţin la fiecare doi ani, un studiu de piaţă, în baza rezultatelor căruia stabileşte măsurile necesare şi proporţionale pentru promovarea unei concurenţe eficiente pe piaţa energiei electrice şi, pe cale de consecinţă, pentru crearea premiselor necesare funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice.
(3) Studiul de piaţă se efectuează în baza hotărîrii Agenţiei şi cuprinde următoarele:
a) descrierea şi obiectul pieţei energiei electrice;
b) evaluarea nivelului de eficienţă, de concurenţă şi de transparenţă pe piaţa energiei electrice şi evaluarea cantitativă a concentraţiei pe piaţa energiei electrice, inclusiv prin aplicarea de indicatori de concentrare a pieţei stabiliţi în Regulile pieţei energiei electrice;
c) indicii privind întreprinderile electroenergetice care deţin poziţie dominantă pe piaţa energiei electrice;
d) concluziile studiului, care vor include rezultatele investigaţiilor și măsurile care trebuie luate pentru asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa energiei electrice.
(4) În legătură cu efectuarea studiului de piaţă, Agenţia iniţiază consultări publice în conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate în Legea privind transparenţa în procesul decizional. Comentariile primite în timpul consultărilor publice se reflectă în raportul Agenţiei.
(5) Orice studiu de piaţă iniţiat va fi efectuat în cel mai eficient mod, în termen de pînă la 4 luni de la data adoptării hotărîrii corespunzătoare de către Agenţie. În caz de necesitate, acest termen poate fi prelungit de Agenţie, în mod rezonabil şi justificat, pentru o perioadă de cel mult 4 luni.
(6) Studiul de piaţă se finalizează prin adoptarea hotărîrii Agenţiei, în care sînt specificate rezultatele studiului efectuat şi măsurile dispuse în vederea funcţionării normale a pieţei şi dezvoltării concurenţei loiale pe piaţa energiei electrice, inclusiv în vederea organizării pieţei centralizate a energiei electrice şi creării operatorului pieţei energiei electrice.
(7) La cererea unui participant la piaţa energiei electrice sau la sesizarea unui organ central de specialitate al administraţiei publice, a unei alte autorităţi publice, Agenţia este în drept să iniţieze investigaţii pe piaţa energiei electrice.
(8) Investigaţia Agenţiei poate fi efectuată în termen de pînă la 4 luni, termen care poate fi prelungit, prin hotărîrea motivată a Agenţiei, pentru cel mult 4 luni. Rezultatele investigaţiei se reflectă într-o hotărîre a Agenţiei, care specifică circumstanţele constatate şi măsurile dispuse, inclusiv privind suspendarea sau retragerea licenţei unui participant la piaţa energiei electrice sau privind suspendarea temporară sau definitivă a participării acestuia pe piaţa energiei electrice. Dacă, în urma investigației, sînt depistate semne de încălcare a legislației concurențiale, Agenția comunică acest fapt Consiliului Concurenței.
(9) Raportul Agenţiei privind evaluarea nivelului de concurenţă pe piaţa energiei electrice, precum şi hotărîrile privind investigaţiile efectuate pe piaţa energiei electrice se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.

Capitolul XIII
REGLEMENTAREA PREŢURILOR ȘI A TARIFELOR.
SEPARAREA CONTABILITĂŢII

    Articolul 86. Preţuri şi tarife aplicate în sectorul electroenergetic
(1) În sectorul electroenergetic se aplică următoarele preţuri şi tarife:
a) preţuri negociate, rezultate din cerere şi ofertă pe pieţele de energie electrică;
b) preţuri şi tarife reglementate.
(2) La categoria de preţuri şi tarife reglementate se atribuie:
a) preţurile reglementate pentru energia electrică şi energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane;
b) tarifele reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice inclusiv tarifele de tip intrare și ieșire;
c) tarifele reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice de distribuţie;
d) preţurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal, inclusiv tarifele binome şi preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum;
e) tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorul sistemului de transport şi de operatorul sistemului de distribuţie, inclusiv tarifele de racordare, tarifele de punere sub tensiune şi tarifele de reconectare;
f) tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice;
g) preţul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică.
(3) La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul care îndeplinește obligaţia de serviciu public privind prestarea serviciului universal, consumatorii finali sînt în drept să aleagă între tarif monom, tarif binom sau preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum, cu condiţia ca tariful binom sau preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum să fie aprobate de Agenţie la constatarea premiselor necesare pe piaţa energiei electrice. La expirarea termenului de 12 luni de la alegerea unui tip de tarif, consumatorul final este în drept să renegocieze tipul tarifului la care urmează să i se furnizeze energie electrică, cu respectarea condiţiilor stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(4) La calcularea tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice se iau în considerare cantitățile, veniturile şi cheltuielile aferente fluxurilor transfrontaliere.
(5) Cheltuielile şi veniturile aferente desfăşurării de către operatorul sistemului de transport a activităţii autorizate prin licenţa pentru conducere centralizată a sistemului electroenergetic se iau în considerare la calcularea şi aprobarea tarifului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(6) Preţurile şi tarifele reglementate specificate la alin. (2) se determină în conformitate cu metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a acestora, elaborate şi aprobate în conformitate cu prezenta lege.
(7) După examinarea premiselor existente pe piaţa energiei electrice, Agenţia este în drept să decidă cu privire la aprobarea  tarifelor pentru serviciile de sistem prestate pe piaţa contractelor bilaterale în condiţii reglementate, în conformitate cu o metodologie elaborată şi aprobată în prealabil.
(8) Furnizorii negociază cu consumatorii finali preţul la energia electrică furnizată în conformitate cu cererea şi oferta pe pieţele de energie electrică, cu excepţia situaţiilor în care energia electrică se furnizează la preţuri reglementate.
Articolul 87. Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare
a preţurilor şi a tarifelor reglementate
(1) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate specificate la art. 86 alin. (2) se elaborează şi se aprobă de către Agenţie în conformitate cu prezenta lege.
(2) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a prețurilor şi a tarifelor reglementate se bazează pe următoarele principii:
a) funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii financiare a întreprinderilor electroenergetice în baza costurilor justificate  şi strict necesare pentru desfăşurarea activităţilor reglementate;
b) aprovizionarea cu energie electrică, în mod continuu şi fiabil, a consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliţi;
c) desfăşurarea activităţilor reglementate în condiţii de siguranţă;
d) orientarea sistemului de formare a preţurilor şi a tarifelor reglementate spre crearea de premise pentru motivarea întreprinderilor electroenergetice şi a consumatorilor finali în sporirea eficienţei energetice prin stabilirea de stimulente corespunzătoare atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung;
e) promovarea investiţiilor eficiente în sectorul electroenergetic;
f) eliminarea subvenţiilor încrucişate între activităţi şi între categoriile de consumatori;
g) asigurarea faptului că preţurile şi tarifele reglementate sînt  justificate, rezonabile, verificabile, nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective şi includ o rată rezonabilă de rentabilitate.
(3) Metodologiile de calculare, aprobare şi  aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate trebuie să includă:
a) componenţa şi modul de calculare a:
– cheltuielilor aferente procurării resurselor energetice primare şi a energiei electrice, inclusiv pentru acoperirea nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică din reţelele electrice de transport şi de distribuţie, precum şi pentru acoperirea totală sau parţială a costurilor aferente serviciului de echilibrare;
– cheltuielilor aferente consumului tehnologic și pierderilor de energie electrică din rețelele electrice de distribuție, al căror nivel nu-l va depăși pe cel efectiv înregistrat în anul precedent;
–  cheltuielilor materiale;
–  cheltuielilor de personal;
– cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată în scopuri tarifare, cu excluderea activelor care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;
– cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului electroenergetic;
–  cheltuielilor de distribuire şi administrative;
– altor cheltuieli justificate şi necesare pentru desfăşurarea activităţii operaţionale;
– nivelului rentabilităţii, determinat în funcție de costurile de furnizare (pentru activitatea de furnizare reglementată a energiei electrice), în funcţie de metoda costului mediu ponderat al capitalului (pentru activitățile reglementate de producere, de transport sau de distribuție a energiei electrice) şi în funcţie de costurile suportate în cazul operatorului pieţei energiei electrice;
b) determinarea costurilor care trebuie să fie incluse în preţurile sau în tarifele reglementate, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de întreprinderea electroenergetică şi pentru fiecare tip de rețea electrică;
c) condiţiile de utilizare a costurilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, a costurilor materiale, de întreţinere şi de exploatare şi modul de includere a acestor costuri în preţurile şi în tarifele reglementate, în cazul utilizării lor în alte scopuri sau în cazul neutilizării lor;
d) modul de recuperare, prin preţuri și tarife reglementate, a investiţiilor efectuate, metoda de determinare şi de aplicare a ratei de rentabilitate, pe tipuri de activitate. La aplicarea ratei de rentabilitate nu se iau în considerare valoarea ce a rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, valoarea activelor achitate de consumatori, precum şi valoarea activelor care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi prin granturi;
e) metoda de separare a cheltuielilor comune ale întreprinderii şi de separare a rentabilităţii, pe tipuri de activitate practicate de întreprindere, inclusiv la producerea combinată a energiei electrice şi a energiei termice de centralele electrice de termoficare urbane, şi/sau pe tipuri de reţea electrică;
f) modul de determinare şi de aplicare a tarifelor binome, a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice şi a preţurilor diferenţiate în funcţie de orele de consum;
g) modul de ajustare a preţurilor şi tarifelor reglementate, inclusiv modul de actualizare a tarifelor în decursul anului, doar în cazul că devierile vor fi mai mari de 5% din costul anual de distribuție și furnizare a energiei electrice stabilit în tarife.
(4) Metodologiile de calculare, aprobare şi  aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, aprobate de Agenţie, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de asemenea se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale întreprinderilor electroenergetice.
    Articolul 88. Determinarea, aprobarea şi monitorizarea
aplicării preţurilor şi a tarifelor reglementate
(1) Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul electroenergetic se determină anual de către întreprinderile electroenergetice în conformitate cu metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate şi potrivit termenelor şi condiţiilor stabilite în  Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate.
(2) Preţurile şi tarifele reglementate, determinate de întreprinderile electroenergetice conform alin. (1), se prezintă Agenţiei spre examinare şi aprobare.
(3) Agenţia, în conformitate cu art. 7 alin. (2), art. 8 şi 9, examinează  prețurile și tarifele prezentate de întreprinderile electroenergetice şi adoptă hotărîrea privind aprobarea preţurilor şi a tarifelor respective.
(4) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să prezinte Agenţiei informaţiile necesare pentru examinarea şi justificarea cheltuielilor, precum şi pentru estimarea corectitudinii calculării preţurilor şi a tarifelor reglementate.
(5) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea preţurilor şi a tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale întreprinderilor electroenergetice.
(6) Agenţia supraveghează şi monitorizează aplicarea de către întreprinderile electroenergetice a metodologiilor de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, precum şi aplicarea corectă a preţurilor şi a tarifelor reglementate aprobate de Agenţie.
Articolul 89. Separarea contabilităţii
(1) Întreprinderile electroenergetice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, întocmesc, supun auditului şi publică situaţiile lor financiare anuale în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în legislaţie, precum şi în conformitate cu standardele de contabilitate.
(2) Pentru a se evita discriminarea, subvenţionările încrucişate şi denaturarea concurenţei, întreprinderile electroenergetice sînt obligate să ţină în sistemul lor de contabilitate conturi contabile separate pentru fiecare dintre activităţile de transport şi de distribuţie, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi ar fi desfăşurate de întreprinderi distincte.
(3) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să ţină contabilitate separată pentru alte activităţi ce ţin de sectorul electroenergetic, dar care nu se referă la transportul şi distribuţia  energiei electrice, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi ar fi desfăşurate de întreprinderi distincte. De asemenea, întreprinderile electroenergetice trebuie să ţină contabilitate separată pentru alte activităţi nereglementate de prezenta lege. Bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere se întocmesc separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori.
(4) Furnizorii care furnizează energie electrică la preţuri reglementate şi la preţuri negociate sînt obligaţi să ţină contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate practicată, pe categorii de consumatori.
(5) Întreprinderile electroenergetice vor preciza în politicile lor de contabilitate regulile de alocare a activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor, precum şi a pierderilor, pe care le aplică la separarea contabilităţii pe tipuri de activitate practicate, în conformitate cu prezenta lege, cu standardele de contabilitate şi actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(6) Veniturile obţinute din utilizarea cu titlu de proprietate a reţelelor electrice de transport şi/sau de distribuţie se specifică în contabilitatea întreprinderilor electroenergetice. Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă, în note, informaţii despre orice tranzacţie efectuată cu întreprinderile înrudite.
(7) Auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor electroenergetice se efectuează cu respectarea condiţiilor stabilite în Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi în standardele internaţionale de audit şi trebuie să specifice, suplimentar, dacă sînt respectate obligaţiile de evitare a discriminării şi a subvenţiilor încrucişate, stabilite la alin. (2)–(4) din prezentul articol.
Articolul 90. Accesul la contabilitate şi prezentarea
informaţiilor
(1) Agenţia este în drept, în baza solicitării în scris sau în cadrul controalelor realizate, să aibă acces la contabilitatea întreprinderilor electroenergetice, precum şi să solicite întreprinderilor electroenergetice să prezinte datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Întreprinderile electroenergetice oferă accesul la contabilitate şi prezintă datele şi informaţiile solicitate în conformitate cu alin. (1) în termenele şi în condiţiile stabilite în actele normative în domeniu şi în regulamentul elaborat și aprobat de Agenţie.
(3) Agenţia este obligată să se abţină de la divulgarea informaţiei care constituie secret comercial. Aceste informaţii pot fi dezvăluite doar în termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu.
(4) Informaţiile necesare pentru asigurarea unei concurenţe reale, pentru funcţionarea eficientă a pieţei energiei electrice şi pentru reglementarea preţurilor şi a tarifelor se fac publice. Această obligaţie este pusă în aplicare de Agenţie fără a aduce atingere informaţiilor care constituie secret comercial.

Capitolul XIV
SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI A LITIGIILOR.
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCALCAREA LEGISLAŢIEI
ÎN DOMENIUL ELECTROENERGETIC

    Articolul 91. Examinarea neînţelegerilor de către Agenţie
(1) Neînţelegerile dintre întreprinderile electroenergetice în legătură cu prezenta lege se examinează de Agenţie. La reclamaţia oricăreia dintre părţi, Agenţia emite o decizie în termen de cel mult două luni de la data primirii reclamaţiei respective. Agenţia este în drept să prelungească motivat termenul respectiv cu cel mult două luni, comunicînd acest fapt persoanei care a depus reclamaţia. Ulterior, Agenţia este în drept să extindă suplimentar termenul de examinare a reclamaţiei cu acordul persoanei care a depus reclamaţia.
(2) Agenția examinează disputele, inclusiv cele transfrontaliere privind refuzul operatorului sistemului de transport de a acorda acces la reţeaua electrică de transport.
(3) Agenţia examinează neînţelegerile dintre consumatorii finali, utilizatorii de sistem şi întreprinderile electroenergetice ce survin în contextul aplicării prezentei legi, precum şi dintre utilizatorii şi operatorii sistemului de distribuţie închis, şi emite decizii în caz de necesitate.
Agenţia examinează reclamaţiile depuse de consumatorii finali, de utilizatorii de sistem sau de utilizatorii sistemului de distribuţie închis în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul
final, utilizatorul de sistem sau utilizatorul sistemului de distribuţie închis.
(4) Pe perioada examinării reclamaţiilor privind facturarea și în cazul nerespectării de către titularul de licență a procedurii de deconectare, Agenţia emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final sau privind reconectarea acestora.
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, Agenţia remite decizia asupra neînţelegerii spre executare părţilor implicate, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază acest act.
(6) Agenţia examinează şi mediază neînţelegerile dintre operatorii de sistem şi proprietarii terenurilor şi ai altor bunuri, proprietate publică sau privată, în legătură cu aplicarea prevederilor art. 57 și 58. Termenul de examinare a cererilor depuse în acest sens este de 30 de zile lucrătoare.
    Articolul 92. Examinarea neînţelegerilor de către întreprinderile
electroenergetice
(1) Întreprinderile electroenergetice examinează reclamaţiile consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul de sistem. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale acestora de la reţeaua electrică.
(2) Reclamaţiile consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea şi facturarea se examinează şi se soluţionează de către furnizor. Dacă furnizorul căruia i-a fost impusă obligaţia de a presta serviciu universal sau de a fi furnizor de ultimă opţiune încalcă obligaţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, acesta este obligat să plătească consumatorilor finali compensaţii în mărimea şi în termenele stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu furnizorul prin prezentarea informaţiilor solicitate de acesta şi necesare lui pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţiile consumatorilor finali.
(3) Reclamaţiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează şi se soluţionează de către furnizor, indiferent de faptul dacă deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din iniţiativa operatorului de sistem.
(4) În cazul în care, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensaţia calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de sistem este obligat să restituie furnizorului cheltuielile suportate în legătură cu achitarea compensaţiei pentru prejudicierea consumatorului final din vina operatorului de sistem. Dacă operatorul de sistem refuză să restituie furnizorului contravaloarea compensaţiei, ultimul este în drept să-şi recupereze cheltuielile prin intentarea acţiunii în regres în instanţa de judecată.
(5) Operatorul de sistem este obligat să examineze reclamaţiile şi să soluţioneze problemele utilizatorilor de sistem parvenite în legătură cu racordarea, delimitarea, întreruperea şi limitarea livrării energiei electrice, în legătură cu  calitatea serviciului prestat, precum şi să achite utilizatorilor de sistem compensaţii calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(6) Consumatorii finali, utilizatorii de sistem sînt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate de furnizor, de operatorul de sistem în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
(7) În cazul în care un consumator final, un utilizator de sistem a adresat furnizorului sau operatorului de sistem o reclamaţie care urmează să fie examinată şi soluţionată de celălalt titular de licenţă, furnizorul sau operatorul de sistem, după caz, este obligat să transmită reclamaţia celuilalt titular de licenţă (operator de sistem sau furnizor) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei şi să informeze despre acest fapt consumatorul final, utilizatorul de sistem.
(8) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să depună toată diligenţa pentru a soluţiona pe cale extrajudiciară eventualele neînţelegeri ce pot apărea în raport cu consumatorii finali, utilizatorii de sistem, precum şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem în cazul nerespectării de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor ce le revin.
(9) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem care să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele întreprinderii electroenergetice, pentru a soluţiona problemele abordate, iar întîlnirile cu reprezentanţii întreprinderilor electroenergetice urmează să fie stabilite inclusiv prin telefon sau prin poșta electronică. Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să ţină evidenţa reclamaţiilor parvenite şi, la solicitare, să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la data depunerii reclamaţiei, numele persoanei care a depus reclamaţia, esenţa problemei abordate în reclamaţie, acţiunile întreprinse pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie, decizia întreprinderii electroenergetice.
    Articolul 93. Soluţionarea litigiilor
(1) Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei electrice se soluţionează în instanţa de judecată.
(2) În caz de dezacord cu răspunsul întreprinderii electroenergetice ori dacă nu a primit, în termenul stabilit în Legea cu privire la petiţionare, răspuns la petiţia adresată întreprinderii electroenergetice, consumatorul final, utilizatorul de sistem sînt în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă pentru soluţionarea litigiului în modul și în termenele stabilite în legea menționată.
(3) În cazul în care consumatorul final, utilizatorul de sistem nu sînt de acord cu răspunsul Agenţiei la petiţia depusă, aceștia sînt în drept să conteste răspunsul în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    Articolul 94. Răspunderea pentru încălcarea legislației
în domeniul electroenergetic
(1) Întreprinderile electroenergetice poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi a obligaţiilor stabilite în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică, precum şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(2) Dacă Agenţia constată încălcarea de către întreprinderile electroenergetice a prevederilor prezentei legi, ale Legii cu privire la energetică, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, aceasta este în drept să iniţieze procedura contravenţională în condiţiile şi în termenele stabilite în Codul contravenţional.
(3) În cazurile expres prevăzute la art. 95 din prezenta lege, Agenţia este în drept să aplice titularilor de licenţe, titularilor de autorizaţii şi altor persoane juridice sancţiuni financiare, cu respectarea procedurii stabilite în Legea cu privire la energetică.
Articolul 95. Sancțiuni pentru încălcarea legislației
în domeniul electroenergetic
(1) Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni în mărime de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a titularilor de licență, a titularilor de autorizaţii, pentru încălcarea obligațiilor, manifestată prin:
a) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie;
b) refuzul repetat al titularului de licenţă de a publica pe pagina sa electronică, la solicitarea Agenției, informaţiile şi rapoartele aferente activității sale;
c) neexecutarea de către titularul de licenţă a obligațiilor prescrise de Agenție, ceea ce a condus la consecințele menționate la art. 16 alin. (3);
d) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de către Agenţie sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora;
e) împiedicarea de către operatorul de sistem, de către furnizor a cel puţin   50 de consumatori finali de a exercita dreptul de schimbare a furnizorului;
f) împiedicarea de către operatorul sistemului de distribuţie închis a utilizatorilor sistemului său de a exercita dreptul de schimbare a furnizorului;
g) refuzul repetat al operatorului de sistem de a elibera avizul de racordare la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale unui solicitant;
h) refuzul repetat al furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public;
i) refuzul repetat al titularului de licenţă de a executa hotărîrile şi deciziile Agenţiei.
(2) Încălcările prevăzute la alin. (1) săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în mărime de 5% din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.
(3) Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni în mărime de la 5% la 10% din cifra de afaceri anuală a titularilor de licență, a altor persoane juridice pentru:
a) nerespectarea obligaţiilor privind realizarea separării legale şi/sau contabile a activităţilor reglementate din sectorul electroenergetic;
b) nerespectarea de către operatorul sistemului de transport a obligaţiilor aferente asigurării independenţei sale în raport cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală;
c) nerespectarea de către operatorul sistemului de transport a hotărîrilor Agenţiei, adoptate în conformitate cu art. 28 alin. (5);
d) nerespectarea de către operatorul sistemului de distribuţie a obligaţiilor aferente asigurării independenţei sale în raport cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală şi/sau a hotărîrilor Agenţiei adoptate în conformitate cu art. 41;
e) desfășurarea unei activități din sectorul electroenergetic fără licență sau fără autorizaţie în acest sens.
(4) Încălcările prevăzute la alin. (3) săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în mărime de 10% din cifra anuală de afaceri a titularului de licență, a altei persoane juridice.

Capitolul XV
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII

    Articolul 96. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege transpune art. 1–12, art. 14–16, art. 18, art. 22–38, art. 40–43, precum şi prevederile anexei I din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 14 august 2009); art. 1–3, art. 13–17, art. 19 şi 21, precum şi prevederile anexei I din Regulamentul (CE) 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 14 august 2009); Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 4 februarie 2006).
(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, piaţa energiei electrice se declară deschisă, iar fiecare consumator final din Republica Moldova are dreptul de a alege furnizorul, precum şi de a schimba furnizorul.
(3) Furnizorii care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate vor îndeplini obligaţiile de serviciu public privind prestarea serviciului universal şi privind furnizarea de ultimă opţiune pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în limitele teritoriului stabilit de Agenţie. După expirarea perioadei stabilite în prezentul alineat, Agenţia va impune obligaţiile de serviciu public privind asigurarea serviciului universal şi/sau privind furnizarea de ultimă opţiune în conformitate cu art. 11, cu specificarea zonelor de activitate ale acestor furnizori.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 72 alin. (1), consumatorii noncasnici care nu pot să îşi aleagă furnizorul şi să semneze contracte de furnizare a energiei electrice la preţ negociabil sînt în drept să solicite semnarea contractelor de furnizare a energiei electrice, în condiţii reglementate, cu furnizorii serviciului universal, desemnaţi în conformitate cu prezenta lege. În termen de 4 luni de la constatarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza avizului Agenţiei, a existenţei pe piaţa energiei electrice a premiselor necesare privind procurarea de către consumatorii noncasnici a energiei electrice la preţuri negociate, Guvernul va adopta hotarîrea privind retragerea dreptului consumatorilor noncasnici de a achiziţiona energie electrică de la furnizorii serviciului universal în condiţii reglementate.
(5) În termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, furnizorii vor încheia contracte noi de furnizare a energiei electrice.
(6) Pînă la certificarea operatorului sistemului de transport în conformitate cu prezenta lege, operatorul sistemului de transport îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei pentru transportul energiei electrice, eliberată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(7) În termen de cel mult o lună de la realizarea de către Guvern a măsurilor stabilite la alin. (13) lit. a), operatorul sistemului de transport va prezenta Agenţiei cererea şi documentele necesare pentru certificarea acestuia.
(8) Operatorul sistemului de transport, în termen de cel mult 8 luni de la primirea notificării din partea Agenţiei cu privire la preluarea de către Comunitatea Energetică a Codului reţelelor electrice al Uniunii Europene, este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei pentru aprobare Codul reţelelor electrice în conformitate cu cerinţele stabilite în prezenta lege. După intrarea în vigoare a Codului reţelelor electrice aprobat de Agenţie în conformitate cu art. 53, Normele tehnice ale reţelelor electrice vor fi abrogate, iar în situaţiile în care prezenta lege face referire la Normele tehnice ale reţelelor electrice, acestea se vor substitui cu Codul reţelelor electrice.
(9) Pentru ajustarea la prevederile prezentei legi a condiţiilor stabilite în licenţele eliberate în decursul primului an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia este în drept să revizuiască, la solicitare sau din oficiu, condiţiile  licenţelor eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(10) Operatorul sistemului de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi, în termen de cel mult 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie un acord cu privire la obligaţiile reciproce aferente fiecărui obiectiv electroenergetic codeţinut şi asociat activităţilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(11) Furnizorii sînt obligaţi să solicite eliberarea de licenţe noi pentru furnizarea energiei electrice, în conformitate cu prezenta lege, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(12) Prevederile art. 36 vor fi aplicate doar cu condiţia existenţei unor acorduri cu privire la implementarea mecanismului de compensare între operatorul sistemului de transport din Republica Moldova şi operatorii sistemelor de transport din țările vecine.
(13) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea separării şi pentru asigurarea independenţei operatorului sistemului de transport în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5);
b) va desemna furnizorul central de energie electrică;
c) va aproba şi va prezenta Secretariatului Comunităţii Energetice primul raport privind monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică;
d) va aproba şi va prezenta Secretariatului Comunităţii Energetice primul raport referitor la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor de serviciu public;
e) va prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
f) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(14) Guvernul, în termen de 4 luni de la constatarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza avizului Agenţiei, a existenţei condiţiilor de procurare a energiei electrice de pe piaţa liberalizată naţională, a Comunităţii Energetice sau a altor ţări terţe şi/sau a premiselor favorabile pentru crearea şi funcţionarea de pieţe competitive organizate, va dispune crearea  pieţei energiei electrice pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei şi a pieţei energiei electrice de echilibrare. Piaţa pentru alocarea capacităţii interconexiunilor, piaţa serviciilor de sistem şi piaţa organizată a contractelor se vor  institui în termenele stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. Regulile de funcţionare a pieţelor organizate de energie electrică se stabilesc în Regulile pieţei energiei electrice, aprobate de Agenţie.
(15) Pentru a asigura organizarea şi gestionarea pieţei energiei electrice pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei, precum şi a pieţei organizate a contractelor bilaterale, Guvernul, în termenul stabilit la alin. (14), va desemna operatorul pieţei energiei electrice. Funcţiile de operator al pieţei energiei electrice şi de furnizor central al energiei electrice pot fi impuse uneia şi aceleiaşi întreprinderi.
(16) La constatarea premiselor necesare pe piaţa energiei electrice, Agenţia va pune în aplicare tarifele reglementate de tip intrare/ieşire pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(17) După efectuarea unei evaluări a concurenţei pe piaţa energiei electrice, inclusiv prin aplicarea indicatorilor de concentrare a pieţei stabiliţi în Regulile pieţei energiei electrice, la constatarea premiselor necesare, Agenţia stabileşte termenele pentru eliminarea treptată a preţurilor reglementate pentru consumatorii finali.
(18) Contractele dintre consumatorii finali şi subconsumatori care sînt valabile la momentul intrării în vigoare a prezentei legi rămîn valabile timp de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia este obligată să elaboreze şi să aprobe metodologia de calculare a tarifului reglementat pentru operarea sistemului de distribuţie închis şi regulamentul privind sistemele de distribuţie închise. În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a actelor normative de reglementare ale Agenţiei specificate în prezentul alineat, persoanele care deţin instalaţii electrice ce constituie sistem de distribuţie închis în sensul art. 50 alin. (3) din prezenta lege trebuie să se adreseze la Agenţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis.
(19) În cazul în care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, au fost emise autorizaţii de construire care au permis efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice, beneficiarul sau proprietarul construcţiei este obligat să acorde acces operatorului de sistem pentru executarea lucrărilor de exploatare, de întreţinere sau de modernizare a reţelelor electrice. În cazul în care, din anumite motive, o persoană solicită strămutarea reţelei electrice, aceasta se va efectua cu condiţia achitării prealabile de către beneficiarul sau proprietarul construcţiei a costurilor aferente strămutării reţelei electrice, după obţinerea acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie amplasate noile reţele electrice.
(20) Prevederile art. 13 alin. (6)–(10) se aplică şi în cazul serviciilor sau  lucrărilor externalizate de titularii de licenţe pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(21) Agenţia, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative de reglementare în concordanţă cu prezenta lege, de asemenea va elabora, va publica şi va pune în aplicare actele normative de reglementare noi prevăzute de prezenta lege. Metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate în vigoare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi vor fi revizuite de Agenţie.
(22) Pînă la aprobarea tarifului de racordare, plata pentru racordare la reţeaua electrică va fi calculată în baza devizului de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare.
(23) Actele normative, inclusiv actele normative de reglementare aprobate de Agenţie pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia. Pînă la aprobarea de către Agenţie a Regulamentului privind racordarea şi a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, raporturile juridice dintre operatorii de sistem şi furnizori, precum şi dintre titularii de licenţe respectivi şi consumatorii finali, vor fi reglementate prin Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice în vigoare la momentul publicării prezentei legi.
(24) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 127–133, art. 311), cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

Nr. 107. Chişinău, 27 mai 2016.