Legislație

Parlamentul
Legea 107 din 27 05 2016
Cu privire la energia electrică
Închide

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 107
din  27.05.2016

cu privire la energia electrică

Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 413
    MODIFICAT
    LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Scopul legii şi sfera de aplicare
(1) Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării  eficiente şi monitorizarea sectorului electroenergetic menit să aprovizioneze consumatorii cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa energiei electrice; promovarea producerii energiei electrice; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii interconexiunilor pentru facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică; dezvoltarea pieţei energiei electrice şi integrarea într-o piaţă de energie electrică competitivă; stabilirea măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică; îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu public; asigurarea respectării drepturilor  consumatorilor, precum şi a normelor privind protecţia mediului.
(2) Sub incidenţa prezentei legi intră:
a) producerea energiei electrice, inclusiv producerea energiei electrice şi a energiei termice la centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare;
b) transportul energiei electrice, inclusiv fluxurile transfrontaliere de energie electrică în contextul importului, exportului și al tranzitului energiei electrice, precum şi operarea sistemului electroenergetic;
c) distribuţia energiei electrice;
d) furnizarea energiei electrice;
e) determinarea şi aprobarea preţurilor reglementate pentru energia electrică şi a tarifelor reglementate ce ţin de accesul la reţelele electrice, precum şi pentru alte servicii prestate de întreprinderile electroenergetice în conformitate cu prezenta lege;
f) licenţierea genurilor de activitate pe piaţa energiei electrice;
g) piaţa energiei electrice, accesul la piaţa energiei electrice şi operarea pieţei energiei electrice;
h) organizarea, funcţionarea şi monitorizarea sistemului electroenergetic;
i) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;
j) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construcţiei, exploatării, întreţinerii, reabilitării sau modernizării, inclusiv retehnologizării, a reţelelor electrice;
k) accesul reglementat al terţilor la reţelele electrice;
l) protecţia consumatorilor.
    Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    acces la reţea – drept al utilizatorului de sistem, inclusiv al consumatorului final, de a prelua şi livra energia electrică în cantităţile şi pe perioada indicate în contractul pentru prestarea serviciului de transport, în contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie prin utilizarea reţelelor electrice de transport, a reţelelor electrice de distribuţie, în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege;
    act de corespundere – act permisiv, emis de către organul supravegherii energetice de stat în urma examinării unei instalații electrice noi sau existente ori a unei centrale electrice noi sau existente, ce confirmă, fără a se limita, corespunderea instalației electrice executate sau a centralei electrice construite avizului de racordare, documentaţiei de proiect, cerinţelor de securitate;
    avarie – deranjament în funcționarea instalaţiilor sau a echipamentului unei/unor reţele electrice, care a condus la o abatere periculoasă a parametrilor regimului de funcționare a reţelei electrice respective de la cei prevăzuţi în documentele normativ-tehnice în domeniu;
    centrală electrică – instalaţie sau ansamblu de instalaţii tehnice care produc energie electrică, utilizînd diverse feluri de combustibili (cărbune, gaze, produse petroliere etc.) sau alte resurse energetice, inclusiv surse regenerabile de energie;
    centrală electrică de termoficare urbană – centrală electrică de termoficare sau centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă, care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
    centrală electrică destinată uzului intern – centrală electrică din a cărei producţie anuală de energie electrică mai mult de 40% sînt destinate consumului intern al deţinătorului;
    centrală electrică eligibilă care produce din surse regenerabile de energie – centrală electrică ce produce energie electrică din surse regenerabile de energie, al cărei proprietar beneficiază de dreptul de a i se achiziţiona în mod obligatoriu toată cantitatea de energie electrică livrată în reţelele electrice în condiţiile Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    centrală electrică publică – centrală electrică din a cărei producţie anuală de energie electrică cel puţin 60% sînt destinate livrării în reţelele electrice şi vînzării pe piaţa energiei electrice;
    certificare – procedură în cadrul căreia se examinează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerințelor privind separarea şi independenţa acestuia, precum şi a altor cerinţe relevante impuse operatorului sistemului de transport prin prezenta lege, şi care constituie o precondiţie pentru desemnarea prin licenţiere a operatorului sistemului de transport;
    conducere centralizată a sistemului electroenergetic – planificare şi dirijare operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic pentru asigurarea echilibrării şi a siguranţei funcţionării acestuia, asigurarea stabilităţii frecvenţei, a tensiunii şi a continuităţii în alimentare cu energie electrică, pentru gestionarea fluxurilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi pentru coordonarea schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice;
    congestie – situaţie în care o interconexiune  nu poate face faţă  tuturor fluxurilor  fizice de energie electrică ce rezultă din tranzacţiile internaţionale solicitate de participanţii pe piaţa energiei electrice  din cauza lipsei capacității sau a capacităţii insuficiente a interconexiunilor şi/sau a reţelelor electrice de transport în cauză;
    consumator – consumator angro sau consumator final;
    consumator angro – persoană fizică  întreprinzător individual sau persoană juridică care procură energie electrică în scopul revînzării ei în interiorul sau în exteriorul  sistemului electroenergetic;
    consumator casnic – persoană fizică care procură energie electrică pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acesteia în scopuri comerciale, pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător sau profesionale;
    consumator eligibil – consumator de energie electrică care este liber să îşi aleagă furnizorul de la care să procure energie electrică;
    consumator final – consumator casnic sau consumator noncasnic care procură energie electrică pentru consum propriu;
    consumator noncasnic – persoană fizică sau persoană juridică care procură energie electrică în alte scopuri decît pentru propriile necesităţi casnice, inclusiv producătorii şi consumatorii angro;
    consumator noncasnic necomercial – organizație nonguvernamentală cu statut de utilitate publică, cult religios și părțile componente ale acestuia, care procură energie electrică pentru propriile necesități, cu excepția utilizării acesteia în scopuri comerciale;
    consumator vulnerabil – consumator casnic care, în conformitate cu actele normative în domeniul protecţiei sociale, este definit ca persoană defavorizată sau membru al familiei defavorizate;
    contract de furnizare a energiei electrice –  contract în baza căruia se furnizează energie electrică consumatorului, dar care nu cuprinde un instrument derivat al energiei electrice;
    controlul asupra unei întreprinderi – drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, separat sau împreună şi avînd în vedere circumstanțele de drept sau de fapt implicate, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra tuturor activelor întreprinderii sau a unei părţi din acestea şi/sau prin drepturi sau prin contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii întreprinderii, asupra voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale întreprinderii;
    dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie – majorare a capacităţii reţelei electrice de distribuţie existente ori construcţie a unor noi reţele sau porţiuni de reţele electrice de distribuţie;
    dezvoltarea reţelei electrice de transport – majorare a capacității rețelei electrice de transport existente ori construcție a unor noi rețele sau porțiuni de rețele electrice de transport;
    dispecerizare – activitate tehnică specifică sectorului electroenergetic, care este efectuată de unităţi specializate ale operatorului sistemului de transport în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi a echipamentelor componente ale sistemului electroenergetic care necesită o comandă unitară;
    distribuţie a energiei electrice – transmitere a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie în vederea livrării ei către consumatori, fără a se include furnizarea;
    echilibrare – ansamblu de acţiuni şi procese, realizate la toate intervalele de timp, prin intermediul cărora operatorul sistemului de transport asigură în mod continuu echilibrul între producere, import, export și consum de energie electrică, în condițiile menţinerii frecvenţei în limitele de stabilitate predefinită, pentru a respecta cantitatea rezervelor necesare pentru fiecare proces de menţinere a frecvenţei şi de înlocuire a rezervei cu privire la calitatea necesară, în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor electrice, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    echilibru între ofertă şi cerere – satisfacere a cererilor previzibile de consum al energiei electrice fără a fi necesară aplicarea de măsuri de reducere a consumului;
    echipament de măsurare – aparat sau sistem destinat măsurării cantităţii de energie electrică livrată şi, după caz, a puterii electrice în scopul facturării;
    electrician autorizat – persoană fizică autorizată de organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de a executa instalaţiile electrice şi, respectiv, cu dreptul de a întocmi documentaţia aferentă lucrărilor efectuate;
    energie electrică de echilibrare – energie electrică necesară pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în vederea acoperirii complete a cererii de energie electrică, suplimentar celei planificate şi confirmate, care asigură acoperirea curbei reale de sarcină;
    export declarat – livrarea energiei electrice din sistemul electroenergetic al Republicii Moldova în baza unui acord contractual care va prevedea că preluarea corespunzătoare simultană (importul declarat) a energiei electrice va avea loc într-o ţară parte a Comunităţii Energetice sau într-o ţară terţă;
    externalizare a unui serviciu sau a unei lucrări – transmitere de către titularul de licență în favoarea unei părți terțe a unui serviciu sau a unei lucrări pe care trebuie să le îndeplinească în conformitate cu prezenta lege și potrivit condițiilor licenței, fără a include cesiunea licenței către o parte terță;
    flux tehnologic – flux neintenționat de energie electrică pe interconexiunile cu sistemele electroenergetice vecine;
flux transfrontalier de energie electrică
– flux fizic de energie electrică în reţelele de transport ale Republicii Moldova, care rezultă din impactul activităţii producătorilor şi/sau a consumatorilor din afara Republicii Moldova asupra reţelei sale electrice de transport;
    furnizare a energiei electrice – vînzare, inclusiv revînzare, a energiei electrice către consumatori;
    furnizor – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru furnizarea energiei electrice care furnizează energie electrică în condiţiile prezentei legi;
    furnizor al serviciului universal – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să asigure serviciul universal consumatorilor casnici şi societăţilor comerciale mici;
    furnizor central de energie electrică – furnizor desemnat de Guvern să procure energie electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum şi energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, şi să o furnizeze pe piaţa energiei electrice la preţuri reglementate, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile prezentei legi;
    furnizor de ultimă opţiune – furnizor care, în contextul obligaţiilor de serviciu public, este desemnat să furnizeze, pentru o perioadă limitată de timp, energie electrică consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii specifice reglementate, stabilite prin prezenta lege;
    grup de echilibrare – grup constituit din unul sau mai mulţi participanţi la piaţa energiei electrice care îşi transferă obligaţiile aferente responsabilităţii de echilibrare în sarcina responsabilului grupului de echilibrare;
    grup generator – ansamblu de maşini rotative destinate să transforme energia de altă formă în energie electrică;
    import declarat – introducerea energiei electrice în Republica Moldova concomitent cu livrarea energiei electrice (exportul declarat) dintr-o ţară parte a Comunităţii Energetice sau dintr-o ţară terţă;
    instalație electrică – instalație de racordare și instalație de utilizare;
    instalaţie de racordare – instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi centrala electrică sau instalaţia de utilizare;
    instalaţie de utilizare – ansamblu de instalaţii electrice ale consumatorului final destinate utilizării energiei electrice;
    instrument derivat al energiei electrice – instrument financiar menit să asigure participanţii la piaţa energiei electrice împotriva unor posibile fluctuaţii ale preţului la energia electrică pe piaţă, în cazul în care acest instrument ţine de sectorul electroenergetic;
    interconexiune – instalaţii şi echipamente utilizate la interconectarea a două sisteme electroenergetice;
    întreprindere electroenergetică – persoană fizică sau persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producere, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi de operare a pieţei energiei electrice, și care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice și/sau funcţii de întreţinere aferente activităţilor respective, fără a include consumatorii finali;
    întreprindere electroenergetică integrată – întreprindere electroenergetică integrată pe orizontală sau pe verticală;
    întreprindere electroenergetică integrată pe orizontală – întreprindere electroenergetică care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producere în scopul vînzării, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul electroenergetic;
    întreprindere electroenergetică integrată pe verticală – întreprindere electroenergetică sau grup de întreprinderi care pot exercita control una asupra alteia sau în cadrul cărora aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane sînt îndreptăţite, direct sau indirect, să exercite controlul astfel cum este definit în prezenta lege, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi cel puţin una dintre activităţile de producere sau de furnizare a energiei electrice;
    întreprindere înrudită – întreprindere afiliată care deţine majoritatea drepturilor de vot în cadrul altei întreprinderi și/sau care are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de conducere ale unei alte întreprinderi, şi care este în acelaşi timp acţionar, fondator al întreprinderii respective, și/sau care, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari, fondatori ai acestei întreprinderi, deține controlul asupra drepturilor de vot în cadrul întreprinderii respective; şi/sau întreprindere dependentă în raport cu întreprinderea dominantă; şi/sau întreprindere asociată care exercită o influenţă semnificativă asupra politicii financiare şi de administrare a unei alte întreprinderi; şi/sau o întreprindere influențată de o altă întreprindere; și/sau întreprinderi care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, fondatori; și/sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane; şi/sau alte tipuri de societăţi comerciale afiliate;
    linie electrică directă – linie electrică ce leagă o centrală electrică izolată de sistemul electroenergetic cu instalaţiile electrice ale unui consumator izolat sau linie electrică ce leagă o centrală electrică şi un furnizor al energiei electrice în vederea livrării energiei electrice în mod direct către propriile spaţii, filiale şi consumatori finali;
    loc de consum – amplasament al instalaţiilor electrice ale consumatorului final unde, printr-o singură instalaţie de utilizare, se consumă energie electrică livrată prin una sau mai multe instalaţii de racordare;
    managementul eficienţei energetice şi/sau al cererii – abordare globală sau integrală în scopul de a influenţa cantitatea şi perioada de consum al energiei electrice în vederea reducerii consumului de energie primară şi a vîrfurilor de sarcină prin acordare de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienţă energetică sau în alte măsuri, precum contractele de furnizare întreruptibilă cu energie electrică, investiţiilor pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente şi economice opţiuni, avîndu-se în vedere impactul pozitiv pe care îl are reducerea consumului de energie electrică asupra mediului, asupra securităţii aprovizionării cu energie electrică, precum şi asupra costurilor serviciului de distribuţie a energiei electrice aferente acestor măsuri;
    obligaţie de serviciu public – obligaţie impusă întreprinderii electroenergetice în interesul economic general, care se poate referi la securitate, inclusiv la securitatea aprovizionării cu energie electrică, la continuitate, la calitate şi la preţurile furnizărilor, precum şi la protecţia mediului, şi care nu este discriminatorie şi nu denaturează concurenţa în afară de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obligaţia de serviciu public în cauză;
    operator al pieţei energiei electrice – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, responsabilă de operarea şi de asigurarea funcţionării pieţelor organizate de energie electrică;
    operator al sistemului de distribuţie – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru  distribuţia energiei electrice care dispune de reţele electrice de distribuţie, îndeplineşte funcţii de distribuţie a energiei electrice şi este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    operator al sistemului de transport – întreprindere electroenergetică titular de licenţă pentru transportul energiei electrice care dispune de reţele electrice de transport, îndeplineşte funcţii de transport al energiei electrice şi de dirijare operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi este responsabilă de exploatarea, întreţinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi a interconexiunilor, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
    operator de sistem – operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie;
    ordine de prioritate economică – ierarhizare a surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;
    parametri de calitate – totalitate a caracteristicilor energiei electrice stabilite în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare şi indicate ca obligatorii în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi în Regulile pieţei energiei electrice;
    parte a Comunităţii Energetice – parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice, precum şi Uniunea Europeană şi statele sale membre;
    parte responsabilă pentru echilibrare – participant la piața energiei electrice, înregistrat de operatorul sistemului de transport, care este responsabil de a-i notifica acestuia un program echilibrat de producere, de vînzare, de cumpărare și de consum al energiei electrice în intervalul de timp pentru care se calculează dezechilibrele şi care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la programul notificat operatorului sistemului de transport şi acceptat de acesta;
    participant la piaţa energiei electrice – persoană fizică sau persoană juridică care vinde sau procură energie electrică pe piaţa energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu Regulile pieţei energiei electrice;
    piaţă a contractelor bilaterale – piaţă în care  vînzarea şi cumpărarea  energiei   electrice  au loc direct între participanţii la piaţa energiei electrice în baza contractelor bilaterale de vînzare-cumpărare a energiei electrice;
    piaţă a energiei electrice – cadru organizat de vînzare-cumpărare a energiei electrice de către participanţii la piaţă şi de prestare a serviciilor de sistem în scopul asigurării continue şi fiabile a consumatorilor cu energie electrică în cadrul sistemului electroenergetic;
    piaţă a energiei electrice de echilibrare – piaţă angro organizată, destinată vînzării şi procurării energiei electrice pentru acoperirea necesităţilor de echilibrare a sistemului electroenergetic;
    piaţă a energiei electrice pe parcursul zilei – piaţă angro organizată în care vînzarea şi procurarea energiei electrice se efectuează în baza tranzacţiilor ce au loc în ziua de livrare, după închiderea pieţei energiei electrice pentru ziua următoare;
    piaţă a energiei electrice pentru ziua următoare – piaţă angro organizată în care vînzarea şi procurarea energiei electrice au loc pentru fiecare oră a fiecărei zile înainte de ziua de  livrare fizică a energiei electrice;
    planificare pe termen lung – planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţile de producere, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie în vederea satisfacerii cererii de energie electrică din sistem, a diversificării surselor şi a garantării continuităţii furnizării energiei electrice consumatorilor;
    procedură de licitaţie – procedură prin care puterea instalată în capacităţi de producere a energiei electrice este majorată prin investiţii în noi capacităţi sau prin extinderea capacităţilor existente;
    producător – întreprindere electroenergetică care dispune de o centrală electrică, o exploatează şi  produce energie electrică;
    producere a energiei electrice – acţiunea de producere a energiei electrice;
    producere distribuită – producere a energiei electrice de către o centrală electrică racordată la o reţea electrică de distribuţie;
    punct de racordare – punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează, prin intermediul instalaţiei de racordare, centrala electrică sau instalaţia de utilizare;
    putere a centralei electrice – sumă a puterilor active nominale ale generatoarelor de energie electrică ale unei centrale electrice;
    racordare – realizare de către operatorul sistemului de transport sau de către operatorul sistemului de distribuţie a instalaţiei de racordare a unui solicitant potenţial consumator final şi/sau punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice în condiţiile în care a fost emis actul de corespundere a instalaţiei electrice sau a centralei electrice;
    responsabilul grupului de echilibrare – participant la piaţa energiei electrice, care este responsabil de a-i notifica operatorului sistemului de transport programele echilibrate de producere, de vînzare, de cumpărare și de consum al energiei electrice ale participanţilor la piaţa energiei electrice pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării şi responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele provocate de un grup de echilibrare;
    rețea electrică – rețea electrică de transport și rețea electrică de distribuție;
    reţea electrică de distribuţie –  sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare situate în aval de punctul de racordare la reţeaua electrică de transport sau la centrala electrică şi în amonte de punctul de racordare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, care servește la distribuţia energiei electrice;
    reţea electrică de transport – sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care servește la transportul energiei electrice;
    securitate – securitatea furnizării şi livrării de energie electrică, precum  şi securitatea tehnică;
    securitate a aprovizionării cu energie electrică – capacitate a sistemului electroenergetic de a furniza consumatorilor finali energie electrică în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi;
    securitate a exploatării reţelei electrice – exploatare continuă a reţelei electrice de transport şi, după caz, a reţelei electrice de distribuţie în circumstanţe previzibile;
    servicii auxiliare – servicii adiționale transportului sau distribuţiei energiei electrice, acordate utilizatorilor de sistem şi terţilor de către operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuţie, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, în baza tarifelor aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  în conformitate cu metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare;
    servicii de sistem – servicii necesare pentru operarea reţelelor electrice de transport şi a reţelelor electrice de distribuţie;
    serviciu universal – serviciu prestat pentru asigurarea dreptului consumatorilor casnici şi al societăţilor comerciale mici de a li se furniza energie electrică în mod garantat, în condiţii reglementate stabilite prin prezenta lege, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi, la tarife reglementate, rezonabile, transparente şi uşor comparabile;
    sistem de distribuţie închis – sistem autorizat în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta lege, prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic;
    sistem electroenergetic – centrale electrice şi utilaje necesare dirijării operativ-tehnologice, reţele electrice, precum şi instalaţii electrice ale consumatorilor finali, care, în ansamblu, funcţionează într-un sistem unic;
    sistem interconectat – ansamblu de rețele electrice de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;
    sistem izolat – sistem electroenergetic care nu este interconectat cu alte sisteme sau în care mai puţin de 5% din consumul anual se asigură prin capacităţile interconexiunilor cu alte sisteme;
    sistem pauşal – metodă de determinare prin calcul a cantităţii de energie electrică consumată, în funcţie de puterea receptoarelor electrice şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau în funcţie de puterea contractată şi de numărul orelor de utilizare a acestei puteri, metodă aplicată în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;
    societate comercială mică – întreprindere care are un număr de angajaţi de pînă la 50 de persoane şi o cifră anuală  de afaceri sau un bilanţ ce nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane de euro;
    subvenţii încrucişate – utilizarea unui profit obţinut în cadrul desfăşurării unui tip de activitate sau în legătură cu o anumită categorie de consumatori pentru a acoperi cheltuielile sau pierderile înregistrate în urma desfăşurării altui tip de activitate sau în legătură cu alte categorii de consumatori de către aceeaşi întreprindere electroenergetică;
    surse regenerabile de energie – surse de energie regenerabile din categoria celor nefosile, precum ar fi energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, energia hidroelectrică, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit) și gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate;
    tarif binom – tarif pentru energie electrică care constă din două componente: una pentru putere electrică şi alta pentru energie electrică;
    tarif de punere sub tensiune – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor aferente conectării la reţeaua electrică şi punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    tarif de racordare – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribuţie pentru acoperirea costurilor aferente realizării instalaţiei de racordare a unui solicitant, potenţial consumator final, şi pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    transport al energiei electrice – transmitere a energiei electrice prin reţelele electrice de transport în vederea livrării acesteia către consumatorii finali sau către operatorii sistemelor de distribuţie, fără a se include furnizarea;
    tranzit declarat – situaţie în care apare un „export declarat” de energie electrică şi în care pe  traseul desemnat al tranzacţiei respective se află o ţară pe al cărei teritoriu nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;
    utilizator de sistem – persoană fizică sau persoană juridică care livrează energie electrică în sistemul electroenergetic sau căreia i se livrează energie electrică din sistemul electroenergetic;
    zonă de protecţie a reţelelor electrice – zonă adiacentă reţelelor electrice, cu condiţii deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului reţelei  electrice şi în jurul altor obiecte ale reţelei electrice, în limitele căreia, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, se introduc interdicţii privind accesul persoanelor, efectuarea lucrărilor stabilite şi regimul construcţiilor în scopul asigurării condiţiilor normale de exploatare şi al excluderii posibilităţii de deteriorare a reţelelor electrice.
    Articolul 3. Obiective de reglementare
(1) În conformitate cu prezenta lege, energia electrică se produce, se transportă, se distribuie, se furnizează şi se consumă în cel mai eficient mod.
(2) Obiectivele de reglementare ale prezentei legi sînt următoarele:
a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale;
b) asigurarea funcţionării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic menită să garanteze furnizarea neîntreruptă a energiei electrice şi satisfacerea cererilor de energie electrică ale consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliţi, precum şi prestarea serviciilor de sistem şi auxiliare;
c) organizarea şi asigurarea funcţionării pieţei energiei electrice în condiţii de transparenţă, de competitivitate şi de nediscriminare, integrarea acesteia în piaţa regională şi europeană, crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea concurenţei pe piaţa energiei electrice;
d) asigurarea accesului reglementat și nediscriminatoriu, pentru toate persoanele fizice şi juridice, la piaţa energiei electrice, la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, precum şi la serviciile de sistem;
e) stabilirea  atribuţiilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, a drepturilor şi obligaţiilor întreprinderilor electroenergetice, a relaţiilor reciproce între întreprinderile electroenergetice, precum şi a relaţiilor acestora cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
f) stabilirea cadrului juridic necesar pentru reglementarea şi monitorizarea separării efective a operatorului sistemului de transport şi a operatorilor sistemelor de distribuţie, precum şi asigurarea independenţei lor faţă de întreprinderile electroenergetice care desfăşoară activităţile de producere sau de furnizare a energiei electrice;
g) crearea condiţiilor necesare pentru efectuarea de investiţii adecvate în sistemul electroenergetic, inclusiv pentru asigurarea de capacităţi  suficiente de producere a energiei electrice, de capacităţi suficiente în reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în interconexiuni, necesare pentru funcţionarea stabilă şi fiabilă a sistemului electroenergetic, precum şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică;
h) promovarea utilizării tehnologiilor moderne, inteligente şi ecologice, a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă;
i) facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică în baza unor mecanisme clar definite, transparente şi nediscriminatorii privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor în scopul utilizării eficiente a capacităţilor de interconexiune, al promovării diversificării şi a competitivităţii la importurile de energie electrică;
j) stabilirea condiţiilor de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu public în sectorul electroenergetic şi asigurarea protecţiei consumatorilor finali;
k) stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali;
l) sporirea eficienţei şi reducerea impactului negativ al activităţilor din sectorul electroenergetic asupra mediului, precum şi promovarea dezvoltării sectorului în conformitate cu politicile economice, de mediu şi sociale ale statului;
m) asigurarea cooperării regionale şi internaţionale a operatorului sistemului de transport şi a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, precum şi a cooperării între autorităţile de resort ale statului.

Capitolul II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE
ŞI DE REGLEMENTARE

    Articolul 4. Competenţa Guvernului
(1) Pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltării durabile a sectorului electroenergetic, Guvernul:
a) elaborează şi promovează politica de stat în sectorul electroenergetic, stabileşte direcţiile de dezvoltare ale acestuia;
b) asigură crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea durabilă a sectorului electroenergetic;
c) elaborează strategia energetică şi o prezintă Parlamentului spre adoptare;
d) aprobă balanţa energetică pe termen mediu, pentru 5 ani, elaborată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;
e) impune întreprinderilor electroenergetice obligaţii de serviciu public în conformitate cu prezenta lege;
f) asigură securitatea energetică a statului, inclusiv pentru aprovizionarea cu energie electrică a consumatorilor finali, prin crearea, la sesizarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu art. 15 alin. (8), a unor întreprinderi care să desfăşoare activitatea de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public privind asigurarea serviciului universal, privind furnizarea de ultimă opțiune sau privind realizarea activității de furnizor central de energie electrică;
g) autorizează instalarea centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 20 MW şi majorarea capacităţilor centralelor electrice de termoficare existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW, în conformitate cu Regulamentul privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice;
h) stabileşte cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili;
i) lansează procedura de licitaţie în condiţiile legii;
j) desemnează furnizorul central de energie electrică;
k) desemnează operatorul pieţei energiei electrice;
l) aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice;
m) aprobă Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice, Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice și componența Comisiei pentru situații excepționale, de asemenea monitorizează, prin intermediul organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, respectarea prevederilor prezentei legi privind securitatea aprovizionării cu energie electrică;
n) promovează, în limita mijloacelor financiare disponibile, politica de ajutor social;
o) aprobă documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare şi de exploatare a centralelor electrice, a reţelelor electrice şi a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, elaborate de organul supravegherii energetice de stat;
p) asigură protecţia mediului;
q) promovează interesele sectorului electroenergetic pe plan internațional.
(2) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi în cooperare cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, asigură monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică, care vizează în special:
a) acoperirea balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa energiei electrice;
b) nivelul cererii prognozate de energie electrică şi sursele de acoperire disponibile;
c) capacităţile suplimentare planificate sau în curs de construcţie;
d) calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelelor electrice, securitatea exploatării reţelelor electrice, precum şi îndeplinirea măsurilor de acoperire a sarcinii de vîrf şi a deficitului în furnizarea energiei electrice în cazul indisponibilităţii unuia sau a mai multor furnizori.
(3) O dată la doi ani, pînă la data de 31 iulie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va întocmi un raport de monitorizare privind securitatea aprovizionării cu energie electrică, îl va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa web oficială, de asemenea îl va prezenta Secretariatului Comunităţii Energetice. Raportul va cuprinde rezultatele monitorizării aspectelor indicate la alin. (2), măsurile luate sau preconizate pentru soluţionarea problemelor aferente, precum şi capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface cererea existentă şi prognoza consumului de energie electrică, de asemenea informaţii cu privire la:
a) securitatea exploatării reţelelor electrice;
b) balanţa energetică pe termen mediu, pentru 5 ani;
c) perspectivele securităţii aprovizionării cu energie electrică pentru o perioadă ulterioară de 5–15 ani;
d) proiectele de investiţii privind construcţia şi punerea în funcţiune a noilor interconexiuni, cel puţin pentru următorii 5 ani, elaborate de operatorul sistemului de transport, de operatorii sistemelor de distribuţie, precum şi de alte părţi;
e) măsurile adoptate, în temeiul prezentei legi, privind îndeplinirea serviciului universal şi a furnizării de ultimă opțiune, precum şi efectul posibil al acestora asupra concurenţei pieţei de energie electrică naţionale şi regionale.
(4) La întocmirea raportului indicat la alin. (3), organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii utilizează informaţia prezentată de operatorul sistemului de transport, de operatorii sistemelor de distribuţie, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi de alte autorităţi publice, asigurînd nedivulgarea informaţiilor care constituie secret comercial.
(5) Guvernul asigură cooperarea la diferite niveluri în scopul armonizării practicilor administrative în sectorul electroenergetic şi al promovării cooperării regionale.
(6) Guvernul exercită şi alte funcţii stabilite în prezenta lege.
    Articolul 5. Competenţa autorităţilor administraţiei
publice locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale acordă, la solicitare, autorizaţii de construire pentru obiectele sistemului electroenergetic, inclusiv pentru centralele electrice, în conformitate cu Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
(2) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru casele de locuit, clădiri şi  alte construcţii, autorităţile administrației publice locale sînt obligate să  respecte cerințele față de zonele de protecţie a reţelelor electrice, stabilite în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcţie a reţelelor electrice de distribuţie cu destinaţie locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii sistemelor de distribuţie şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a teritoriului, de asemenea prezintă proiectele respective operatorilor sistemelor de distribuţie.
(4) Terenurile proprietate publică a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale se transmit în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorilor de sistem pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei şi/sau exploatării reţelelor electrice.
    Articolul 6. Autoritatea de reglementare
(1) Autoritatea învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a activităţilor din sectorul electroenergetic este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie).
(2) Agenţia este organizată, administrată şi finanţată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energetică.
(3) În sectorul electroenergetic, Agenţia îşi desfăşoară activitatea în  conformitate cu prezenta lege, cu Legea cu privire la energetică şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în energetică, aprobat de Parlament.
(4) Agenţia elaborează, prezintă Parlamentului şi publică pe pagina sa web oficială raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent, în modul şi în termenele stabilite în Legea cu privire la energetică.
    Articolul 7. Atribuţiile Agenţiei
(1) În domeniul reglementării activităţilor din sectorul electroenergetic supuse reglementării prin licenţiere şi autorizare, Agenţia:
a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage licenţele eliberate, eliberează copii şi duplicate ale acestora în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
[Art.7 al.(1), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
b) desemnează titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă pentru transportul energiei electrice şi, după caz, pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, pentru distribuţia energiei electrice, pentru operarea pieţei energiei electrice sau pentru furnizarea energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public de furnizor al serviciului universal, de furnizor de ultimă opțiune, de furnizor central de energie electrică a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;
c) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a obligaţiilor stabilite în prezenta lege privind calitatea serviciilor prestate şi privind performanţa activităţilor desfăşurate, precum şi a altor condiţii stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
d) certifică operatorul sistemului de transport şi monitorizează respectarea continuă de către acesta a cerinţelor privind separarea şi independenţa, precum şi a altor exigenţe prevăzute de lege;
e) monitorizează respectarea continuă de către operatorul sistemului de distribuţie a cerinţelor privind separarea şi independenţa, precum şi a altor exigenţe prevăzute de lege;
f) aprobă Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor şi monitorizează respectarea acestuia de către operatorii de sistem;
g) aprobă Normele tehnice ale reţelelor electrice şi monitorizează respectarea de către operatorii de sistem a normelor respective, precum şi a obligaţiei de întreţinere a reţelelor electrice;
h) aprobă Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (în continuare – Regulamentul privind racordarea), care reglementează termenele şi condiţiile de racordare, de deconectare şi de reconectare la reţelele electrice, inclusiv pentru centralele electrice, pentru a garanta că acestea sînt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special prin prisma costurilor şi a beneficiilor diverselor tehnologii de producere a energiei electrice şi de producere distribuită, de asemenea monitorizează respectarea acestora de către operatorii de sistem;
i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, monitorizează respectarea de către operatorii de sistem a indicatorilor de calitate;
j) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage autorizaţii pentru linii electrice directe, eliberează duplicate ale acestora în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, de asemenea monitorizează activitatea titularilor autorizaţiilor pentru linii electrice directe;
k) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage autorizaţiile pentru sisteme de distribuţie închise, eliberează duplicate ale acestora în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, de asemenea monitorizează activitatea titularilor autorizaţiilor pentru sisteme de distribuţie închise;
l) elaborează şi aprobă clauzele obligatorii pentru contractele de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali, stabileşte termenele şi condiţiile de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali, inclusiv termenele şi condiţiile de prestare a serviciului universal şi de realizare a furnizării de ultimă opţiune, de asemenea monitorizează respectarea acestora de către furnizori;
m) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe, care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;
n) elaborează şi aprobă Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor în sectorul electroenergetic;
o) aprobă, în condiţiile art. 34 și 35, planurile de dezvoltare a reţelelor electrice de transport și de distribuție, precum şi planurile anuale de investiţii ale operatorilor de sistem, monitorizează realizarea acestora şi prezintă în raportul său anual informaţii privind realizarea planurilor anuale de investiţii;
p) elaborează şi aprobă, în scopul calculării tarifelor, metoda de determinare a consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi în reţelele electrice de distribuţie;
q) stabileşte informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe, şi modul de publicare a acestora, ţinînd cont de necesitatea nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată;
r) elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate;
s) stabileşte sistemul de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei şi monitorizează modul de respectare de către titularii de licenţe a obligaţiilor privind prezentarea informaţiilor necesare participanţilor la piaţa energiei electrice, stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(2) În domeniul de reglementare a preţurilor şi a tarifelor, Agenţia:
a) elaborează şi aprobă metodologiile de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi pentru energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane,  a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv a tarifelor diferențiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice, a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice, precum şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, pentru energia electrică furnizată de furnizorul de ultimă opţiune şi pentru energia electrică furnizată de furnizorul serviciului universal, inclusiv a tarifelor binome şi a preţurilor diferenţiate în funcţie de orele de consum;
b) elaborează şi aprobă metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie, inclusiv a tarifelor de racordare, a tarifelor de punere sub tensiune şi a tarifelor de reconectare;
c) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate;
d) aprobă preţurile reglementate pentru energia electrică şi energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, tarifele reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice, tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice, precum şi preţurile reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, de furnizorul de ultimă opţiune şi de furnizorul serviciului universal, inclusiv tarifele binome şi preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum, calculate în conformitate cu metodologiile respective de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate;
e) aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie, calculate în conformitate cu metodologia respectivă;
f) asigură ca preţurile şi tarifele reglementate şi metodologiile de calculare respective să fie aprobate înainte de intrarea acestora în vigoare, în condiţiile stabilite în Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, precum şi ca aceste preţuri şi tarife reglementate să fie justificate, rezonabile, transparente şi nediscriminatorii, bazate pe performanţă, ca acestea să reflecte cheltuielile necesare şi justificate, să permită efectuarea de investiţii pentru asigurarea funcționării continue a reţelelor electrice şi să ofere stimulente pentru a spori eficienţa şi pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică;
g) monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licenţe a metodologiilor aprobate, a preţurilor și tarifelor reglementate, aprobate în conformitate cu metodologiile respective;
h) stabileşte, în condiţiile prezentei legi, în vederea evitării discriminărilor, a subvenţiilor încrucişate şi a denaturării concurenţei, cerinţe privind separarea contabilităţii pe tipuri de activități desfăşurate de întreprinderile electroenergetice, reglementate prin aprobarea de preţuri sau tarife, şi pe categorii de consumatori cărora le este asigurată prestarea serviciului universal și furnizarea de ultimă opţiune, de asemenea monitorizează respectarea acestor cerinţe;
i) asigură excluderea subvenţiilor încrucișate între activităţile de producere, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, precum şi între categoriile de consumatori, şi monitorizează respectarea de către întreprinderile electroenergetice a principiului costurilor şi al cheltuielilor necesare şi justificate. Cheltuielile care nu sînt necesare şi justificate nu se iau în calcul la aprobarea preţurilor şi tarifelor reglementate.
(3) În domeniul reglementării pieţei energiei electrice şi a schimburilor transfrontaliere de energie electrică, Agenţia:
a) elaborează şi aprobă Regulile pieţei energiei electrice care reglementează termenele şi condiţiile de organizare şi de operare a pieţei energiei electrice, inclusiv a pieţei pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei, a pieţei organizate a contractelor, a pieţei energiei electrice de echilibrare şi a pieţei serviciilor de sistem, funcţiile şi obligaţiile operatorului pieţei energiei electrice şi ale operatorului sistemului de transport în legătură cu gestionarea pieţelor menţionate, precum şi drepturile şi obligaţiile altor participanţi la piaţa energiei electrice;
b) monitorizează piaţa energiei electrice şi modul în care participanţii la piaţa energiei electrice îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite în prezenta lege şi Regulile pieţei energiei electrice;
c) promovează, monitorizează şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa energiei electrice;
d) monitorizează importul de energie electrică sub aspectul fluxurilor de energie electrică care au avut loc pe parcursul a 3 luni anterioare, stabileşte condiţiile de export al energiei electrice în cazul în care este necesar să se asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică;
e) aplică principiul procurării obligatorii a energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane, precum şi principiul dispecerizării prioritare a centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a centralelor electrice de termoficare urbane;
f) stabileşte, în Regulile pieţei energiei electrice, modalitatea de repartizare între participanţii la piaţa energiei electrice a energiei electrice furnizate de furnizorul central de energie electrică;
g) monitorizează nivelul şi eficacitatea deschiderii pieţei energiei electrice, evaluează nivelul de eficienţă, de concurenţă şi de transparenţă pe piaţa energiei electrice;
h) monitorizează nivelul de dezvoltare a concurenţei pe piaţa energiei electrice, inclusiv pe piețele angro şi cu amănuntul,  respectarea libertăţii contractuale, inclusiv pe termen lung sau de furnizare întreruptibilă, apariţia unor practici contractuale restrictive sau de exclusivitate, a clauzelor care pot împiedica consumatorii noncasnici să încheie contracte cu mai mulţi furnizori şi sesizează Consiliul Concurenţei dacă constată cazuri de denaturare sau de restrîngere a concurenţei;
i) iniţiază investigaţii pe piaţa energiei electrice în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege;
j) monitorizează disponibilitatea şi calitatea datelor tehnice şi comerciale cu privire la interconexiuni, solicitate de utilizatorii de sistem pentru participarea în condiţii nediscriminatorii la piaţa energiei electrice;
k) colaborează cu autorităţile de reglementare din țările părți ale Comunității Energetice, cu Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice şi cu autorităţile de reglementare ale altor țări privind aspectele transfrontaliere, privind dezvoltarea pieţei regionale de energie electrică şi privind crearea de condiţii necesare pentru concurenţa loială.
(4) În domeniul protecţiei consumatorilor finali, Agenţia:
a) promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor finali, în special prin asigurarea prestării de către titularii de licenţe a serviciilor de calitate, prin susținerea şi asigurarea tratamentului echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu consumatorii finali, prin prevenirea măsurilor anticoncurenţiale, precum şi prin asigurarea accesului la datele de consum, în condiţiile stabilite în prezenta lege;
b) elaborează și aprobă regulamente, norme, ghiduri, monitorizează respectarea acestora, adoptă hotărîri și emite decizii menite să asigure protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale consumatorilor finali în conformitate cu prevederile prezentei legi;
c) elaborează şi aprobă termenele şi condiţiile de schimbare de către consumatorii eligibili a furnizorului şi monitorizează respectarea acestora de către titularii de licenţe;
d) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a drepturilor consumatorilor finali stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;
e) examinează şi soluţionează problemele expuse în reclamaţiile consumatorilor finali în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
f) colaborează cu organizaţiile care promovează interesele consumatorilor;
g) prezintă, la solicitare, organizaţiilor care promovează interesele consumatorilor, precum şi consumatorilor finali, informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată;
h) examinează şi soluţionează, în procedură extrajudiciară, neînţelegerile survenite între consumatorii finali şi furnizori, operatori de sistem, inclusiv în legătură cu racordarea la reţelele electrice, precum şi neînțelegerile referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice;
i) emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţelele electrice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali sau privind reconectarea acestora pe parcursul examinării reclamaţiilor consumatorilor finali.
(5) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi pentru executarea prezentei legi, Agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi administrative centrale, cu alte autorităţi publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi consultă, după caz, participanţii la piaţa energiei electrice. Prevederile prezentului alineat nu pot fi aplicate în sensul diminuării sau denaturării principiului independenţei Agenţiei.
(6) Pentru a realiza obiectivele stabilite în prezenta lege, Agenţia colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul finanţelor şi cu autoritatea de reglementare a pieţei financiare prin stabilirea, de comun acord, a platformei necesare pentru un schimb de informaţii reciproc şi continuu, precum şi pentru iniţierea şi desfăşurarea controalelor comune în legătură cu problemele ce ţin de reglementarea sectorului electroenergetic.     Principiul enunţat în prezentul alineat nu împiedică autorităţile care participă la controale comune cu Agenţia să îşi exercite drepturile şi funcţiile stabilite în legile care reglementează activitatea autorităţilor respective.
    Articolul 8. Alte atribuții și drepturi ale Agenţiei
(1) Pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor sale, Agenţia:
a) controlează dacă titularii de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
b) controlează dacă participanţii la piaţa energiei electrice aplică în mod corect preţurile şi tarifele reglementate la energia electrică;
c) are acces la contabilitatea participanţilor la piaţa energiei electrice, solicită şi are acces la informaţia şi la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, la informaţia şi documentele contabile, la informaţia şi la documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale şi de la alte autorităţi publice, în legătură cu activitatea participanţilor la piaţa energiei electrice;
[Art.8 al.(1), lit.c) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
d) obţine, în condiţiile legii, de la participanţii la piaţa energiei electrice copii, extrase din documentele menţionate la lit. c), precum şi informaţii suplimentare necesare;
e) pune în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea, transportul, distribuţia, furnizarea energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public de furnizor al serviciului universal, de furnizor de ultimă opțiune, de furnizor central de energie electrică, precum şi la operarea pieţei energiei electrice;
f) impune întreprinderilor electroenergetice obligaţii de serviciu public în conformitate cu prezenta lege;
g) elaborează şi aprobă, în conformitate cu legea, metodologii, regulamente, alte acte normative de reglementare, care stabilesc drepturile şi obligaţiile producătorilor, operatorului sistemului de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie, operatorului pieţei energiei electrice, ale furnizorilor şi consumatorilor;
h) adoptă hotărîri şi emite decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege;
i) iniţiază şi desfăşoară consultări publice şi de cooperare în scopul colectării informaţiilor şi a propunerilor necesare pentru evaluarea soluţiilor şi pentru adoptarea de hotărîri şi decizii justificate, precum şi în scopul armonizării practicilor de reglementare conform planurilor naţionale de armonizare;
j) în contextul investigaţiilor pe piața energiei electrice, efectuează controale la participanţii pieţei energiei electrice, ia decizii şi pune în aplicare măsuri necesare pentru organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a pieţei energiei electrice şi pentru promovarea concurenţei loiale şi eficiente;
k) iniţiază investigaţii în contextul sesizărilor parvenite, inclusiv pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice;
l) înaintează prescripţii în cazul constatării încălcării de către participanţii la piaţa energiei electrice a prevederilor prezentei legi, ale Legii cu privire la energetică şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, adoptă hotărîri şi emite decizii privind lichidarea încălcărilor depistate;
m) sesizează Guvernul, în cazurile prevăzute la art. 15 alin. (8), în vederea realizării de către acesta a funcţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f);
n) constată contravenţii în domeniul energiei electrice şi depune în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
o) aplică sancţiuni financiare asupra întreprinderilor electroenergetice în modul şi în condiţiile stabilite la art. 94 şi 95;
p) participă la forurile şi la evenimentele internaţionale în domeniu;
q) colaborează cu autorităţile de reglementare din ţările părți ale Comunităţii Energetice, cu Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice şi cu Secretariatul Comunităţii Energetice.
(2) Agenţia efectuează la necesitate controale la participanții la piața energiei electrice şi stabileşte durata de timp necesară pentru efectuarea acestora, care, în funcţie de complexitatea controlului, nu poate depăşi 90 de zile calendaristice. Termenul de întocmire a actului de control şi de prezentare a acestuia participantului la piaţa energiei electrice supus controlului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului.
(3) Agenţia exercită și alte atribuții și drepturi stabilite în prezenta lege şi în Legea cu privire la energetică.
    Articolul 9. Transparenţa activităţii Agenţiei.
Hotărîrile şi deciziile Agenţiei
(1) Transparenţa activităţii Agenţiei o asigură Consiliul de administraţie, care, în acest scop, face publice şedinţele sale şi anunţă părţile interesate despre organizarea şedinţelor în modul şi în termenele stabilite în Legea cu privire la energetică.
(2) În cazul în care Consiliului de administraţie i se propun spre examinare proiectele actelor normative de reglementare în sectorul energiei electrice, cererile privind costurile de bază, preţurile și tarifele reglementate ori alte hotărîri care pot avea impact asupra pieţei energiei electrice şi asupra obligaţiilor de serviciu public, Agenţia este obligată să publice pe pagina sa web oficială proiectul hotărîrii şi/sau proiectul actului ce se supune aprobării prin hotărîre şi informaţiile relevante în modul și în termenele stabilite în Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
(3) Cererile titularilor de licenţe privind costurile de bază, prețurile și tarifele reglementate, precum şi materialele ce justifică nivelul acestora se publică pe pagina web oficială a Agenţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor respective. Agenţia oferă publicului 15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor menţionate și a materialelor aferente pentru prezentarea recomandărilor cu privire la acestea. În termenele stabilite în Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional, Agenţia publică pe pagina sa web oficială rezultatele examinării cererilor titularilor de licenţă şi propunerile sale privind nivelul costurilor de bază, al prețurilor și tarifelor reglementate.
(4) Consiliul de administraţie al Agenţiei este obligat să examineze cererile privind costurile de bază, preţurile și tarifele reglementate în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unei întreprinderi electroenergetice şi după prezentarea tuturor documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de Agenţie, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate.
(5) Cu excepţia situaţiilor ce ţin de examinarea şi de soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice, pentru organizarea executării legilor, Consiliul de administraţie adoptă, în numele Agenţiei, hotărîri.
(6) Pentru organizarea executării actelor normative în sectorul electroenergetic, precum şi pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice, un director al Consiliului de administraţie emite, în numele Agenţiei, decizii care vizează raporturile juridice dintre un utilizator de sistem, un consumator final, un utilizator al sistemului de distribuţie închis şi un titular de licenţă sau de autorizaţie ori raporturile juridice dintre doi titulari de licenţe sau de autorizaţii.

Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI LICENŢIEREA ACTIVITĂŢILOR
DESFĂŞURATE ÎN SECTORUL ELECTROENERGETIC

    Articolul 10. Activităţile desfăşurate în sectorul
electroenergetic
(1) În sectorul electroenergetic se desfăşoară şi se reglementează următoarele activităţi:
a) producerea energiei electrice;
b) operarea pieţei energiei electrice;
c) transportul energiei electrice;
d) conducerea centralizată a sistemului electroenergetic;
e) distribuţia energiei electrice;
f) furnizarea energiei electrice.
(2) Întreprinderile care desfăşoară activităţile indicate la alin. (1) sînt organizate şi reglementate în conformitate cu legea şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulile stabilite în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenție.
(3) Guvernul şi Agenţia asigură, în limitele competenţelor stabilite prin lege, ca întreprinderile electroenergetice să îşi desfăşoare activitatea în condiţii nediscriminatorii, în baza principiilor caracteristice unei pieţe electroenergetice  competitive, sigure şi durabile.
(4) Întreprinderile electroenergetice funcţionează într-un sistem unic. Producătorii, operatorul pieţei energiei electrice, operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii colaborează în conformitate cu principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic.
(5) Dirijarea operativ-tehnologică unică, echilibrarea sistemului electroenergetic şi asigurarea livrării energiei electrice prin reţelele electrice de transport constituie principalele funcţii ale operatorului sistemului de transport.
(6) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa energiei electrice se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţele de activitate, în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
Articolul 11. Obligaţii de serviciu public
(1) În interesul economic general, în legătură cu securitatea, inclusiv securitatea aprovizionării cu energie electrică, continuitatea, calitatea şi preţurile furnizărilor, precum şi în legătură cu protecţia mediului, întreprinderile electroenergetice pot fi impuse să îndeplinească obligaţii de serviciu public. Obligaţiile de serviciu public sînt impuse de Guvern sau de Agenţie, conform competenţelor stabilite prin prezenta lege, în mod nediscriminatoriu, în calitate de măsură limitată în timp şi pot fi revizuite cu regularitate, din oficiu, în scopul determinării necesităţii menţinerii obligaţiilor respective.
(2) În conformitate cu prevederile prezentei legi, obligaţiile de serviciu public pot fi impuse în special întreprinderilor electroenergetice care desfăşoară următoarele activităţi reglementate:
a) producerea energiei electrice;
b) transportul energiei electrice;
c) distribuţia energiei electrice;
d) furnizarea energiei electrice.
(3) Întreprinderilor electroenergetice care desfăşoară activităţile menţionate la alin. (2) li se pot impune obligaţiile de serviciu public care ţin de:
a) securitatea aprovizionării cu energie electrică;
b) parametrii de calitate şi indicatorii de calitate stabiliţi în conformitate cu prezenta lege;
c) aplicarea preţurilor şi a tarifelor reglementate în conformitate cu prezenta lege;
d) protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice, precum şi promovarea utilizării tehnologiilor inteligente şi ecologice;
e) protecţia sănătăţii, a vieţii şi a proprietăţii;
f) măsurile de protecţie a consumatorilor finali.
(4) Obligaţiile de serviciu public urmează a fi îndeplinite în mod transparent, nediscriminatoriu şi uşor de verificat şi trebuie să garanteze accesul egal şi pe bază de reciprocitate al întreprinderilor electroenergetice din ţările părți ale Comunităţii Energetice la consumatorii finali din Republica Moldova. Orice forme de retribuire financiară sau de alt gen, precum şi drepturile exclusive care pot fi acordate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public se impun şi se realizează în mod transparent şi nediscriminatoriu.
(5) O dată la doi ani, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza informaţiei prezentate de Agenţie, este obligat să elaboreze şi să prezinte Guvernului şi Secretariatului Comunităţii Energetice rapoarte referitoare la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor de serviciu public impuse în conformitate cu prezenta lege, care vor cuprinde, inclusiv, informaţii cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentei legi referitoare la condiţiile de prestare a serviciului universal, de asigurare a furnizării de ultimă opțiune şi a altor obligaţii de serviciu public, referitoare la protecţia consumatorilor şi protecţia mediului, precum şi informații cu privire la impactul posibil al acestor măsuri asupra concurenţei pe piaţa națională a energiei electrice sau pe piaţa regională a energiei electrice.
Articolul 12. Principii generale de licenţiere a activităţilor
electroenergetice
(1) Activităţile specificate la art. 10 alin. (1) sînt activităţi reglementate şi se desfăşoară doar în baza licenţelor eliberate de Agenţie în conformitate cu legea.
(2) Agenţia eliberează următoarele tipuri de licenţe:
a) licenţă pentru producerea energiei electrice;
b) licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice;
c) licenţă pentru transportul energiei electrice;
d) licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic;
e) licenţă pentru distribuţia energiei electrice;
f) licenţă pentru furnizarea energiei electrice.
(3) Activitatea de producere a energiei electrice se desfăşoară de către producător în baza licenţei pentru producerea energiei electrice. Licenţa pentru activitatea de producere a energiei electrice se eliberează doar producătorului care dispune de o centrală electrică cu o putere instalată de 5 MW şi mai mult, dacă această putere este folosită pentru consum public. În cazul în care puterea centralei electrice este utilizată doar pentru consum intern, licenţa se eliberează numai dacă această putere este de cel puţin 20 MW.
(4) Activitatea de transport al energiei electrice se desfăşoară  de către operatorul sistemului de transport în baza licenţei pentru transportul energiei electrice.
(5) Dirijarea operativ-tehnologică unică şi echilibrarea sistemului electroenergetic se efectuează de către un singur operator al sistemului de transport în baza licenţei pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic.
(6) Activitatea de distribuţie a energiei electrice se desfăşoară de către operatorul sistemului de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia energiei electrice.
(7) Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul central de energie electrică îşi desfăşoară activitatea de furnizare a energiei electrice în baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice, în condiţii specifice şi la preţuri reglementate aprobate de Agenţie.
(8) Activitatea de operare a pieţei energiei electrice se desfăşoară de către operatorul pieţei energiei electrice în baza licenţei pentru operarea pieţei energiei electrice.
(9) Licenţele pentru producerea energiei electrice, transportul energiei electrice, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic şi pentru distribuţia energiei electrice se eliberează pe un termen de 25 de ani. Licenţa pentru furnizarea energiei electrice şi licenţa pentru operarea pieţei energiei electrice se eliberează pe un termen de 10 ani. La expirarea termenului de valabilitate, la solicitarea titularului de licenţă, Agenţia prelungeşte licenţele eliberate în condiţiile stabilite în prezenta lege şi înLegea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
[Art.12 al.(9) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(10) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care fac parte integrantă a licenţei.
    Articolul 13. Sfera de acţiune a licenţelor şi externalizarea
serviciilor sau lucrărilor de către titularii de licenţe
(1) Licenţa pentru transportul energiei electrice şi licenţa pentru distribuţia energiei electrice, eliberate operatorului sistemului de transport şi operatorului sistemului de distribuţie, acordă operatorului sistemului de transport şi operatorului sistemului de distribuţie dreptul de a desfăşura tipul respectiv de activitate în limitele teritoriului specificat în licenţă.
(2) Licenţa pentru  producerea energiei electrice acordă  titularului dreptul de a desfăşura tipul respectiv de activitate la centrala electrică indicată în licenţă. Licenţa pentru furnizarea energiei electrice este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile specificate în licenţă. Numărul licenţelor eliberate pentru activităţile respective nu este limitat, iar intrarea pe piaţa energiei electrice de noi producători şi de noi furnizori nu poate fi restricţionată.
(3) Pentru operarea pieţei energiei electrice se eliberează o singură licenţă care este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
(4) Furnizorii sînt obligaţi să îndeplinească obligaţia de serviciu public de a asigura serviciul universal şi/sau furnizarea de ultimă opţiune în limitele teritoriului specificat de Agenţie, în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege.
(5) Se interzice titularului de licenţă să transmită altor persoane fizice sau juridice drepturile şi obligaţiile aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă. Prin derogare de la principiul enunţat, titularul de licenţă este în drept să externalizeze un serviciu sau o lucrare pe care trebuie să le îndeplinească cu condiţia obţinerii acordului prealabil al Agenţiei şi după demonstrarea faptului că externalizarea serviciului, a lucrării respective va conduce la reducerea costurilor şi la eficientizarea activităţii aferente serviciului, lucrării externalizate, fără a fi afectate calitatea serviciului, a lucrării respective, separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție în raport cu întreprinderile electroenergetice integrate sau întreprinderile înrudite. Lista serviciilor şi a lucrărilor ce pot fi externalizate de către titularii de licenţă se aprobă prin hotărîrea Consiliului de administraţie.
(6) Externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări nu are ca efect transmiterea responsabilităţii titularului de licenţă pentru respectarea obligaţiilor ce-i revin conform prezentei legi, actelor normative şi licenţei deţinute şi nu lipseşte Agenţia de dreptul de a aplica titularului de licenţă respectiv sancţiunile stabilite în prezenta lege în cazul în care constată încălcarea obligaţiilor acestuia.
(7) Dacă Agenţia constată că externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări de către titularul de licenţă nu a avut ca efect reducerea  costurilor şi că nu a fost eficientizată activitatea aferentă serviciului sau lucrării externalizate, cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă în legătură cu externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea preţurilor sau tarifelor reglementate.
(8) Dacă, urmare a externalizării unui serviciu sau a unei lucrări de către titularul de licenţă, Agenţia constată faptul înrăutăţirii calităţii serviciului sau a lucrării respective, titularul de licenţă este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei create în termenele stabilite de Agenţie. În cazul în care titularul de licenţă nu întreprinde astfel de măsuri în termenele stabilite, Agenţia este în drept să-i solicite acestuia să desfacă, în termen de cel mult 3 luni, contractul cu prestatorul serviciului sau al lucrării externalizate şi să preia prestarea serviciului respectiv sau efectuarea lucrării respective. Cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă urmare a desfacerii contractului conform prezentului alineat nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea preţurilor sau  tarifelor reglementate.
(9) La constatarea de către Agenţie a faptului că au fost încălcate principiile privind separarea și independenţa operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție în raport cu întreprinderile electroenergetice integrate sau întreprinderile înrudite, titularul de licenţă este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei create în termenele stabilite de Agenţie. În cazul în care titularul de licenţă nu întreprinde astfel de măsuri, acesta urmează să desfacă, în termen de cel mult 3 luni de la solicitarea Agenţiei, contractul cu prestatorul serviciului sau al lucrării externalizate şi să preia prestarea serviciului respectiv sau efectuarea lucrării respective. Cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă urmare a desfacerii contractului conform prezentului alineat nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea preţurilor sau tarifelor reglementate.
(10) Se interzice externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări de către un titular de licenţă cu scopul de a se eschiva de la controlul Agenţiei. La solicitarea Agenţiei, titularul de licenţă este obligat să prezinte informaţia şi documentele aferente serviciului sau lucrării externalizate, inclusiv documentele ce ţin de activitatea prestatorului serviciului sau al lucrării externalizate. În cazul în care titularul de licenţă refuză prezentarea informaţiei sau a documentelor aferente serviciului sau lucrării externalizate ori prezintă cu întîrziere informaţia sau documentele solicitate, ori în cazul prezentării incomplete de către titularul de licenţă a informaţiei solicitate, Agenţia este în drept să iniţieze procesul contravenţional pentru sancţionarea acestuia conform Codului contravenţional sau să aplice titularului de licenţă respectiv sancţiunea stabilită conform art. 95 din prezenta lege.
Articolul 14. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor
(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) şi f) se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice, înregistrate în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, iar licenţele pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b), c), d) şi e) se acordă în exclusivitate persoanelor juridice.
(2) Pentru a obţine licenţă pentru transportul, distribuţia şi producerea energiei electrice, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
c) să fie dotate tehnic pentru desfăşurarea activităţii, să dispună de centrală electrică, de reţele electrice de transport sau de distribuţie, după caz, şi să prezinte documente care confirmă dotarea tehnică şi faptul că centrala electrică sau reţelele electrice sînt conforme cu cerinţele tehnice stabilite prin lege;
d)  să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.
(3) Pentru a obţine licenţă pentru furnizarea energiei electrice, persoanele stabilite la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
c) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.
(4) Pentru a obţine licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, persoana stabilită la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie înregistrată în Republica Moldova şi să prezinte document confirmativ în acest sens;
b) să prezinte situaţia financiară pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
c) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens;
d) să fie desemnată în calitate de operator al pieței energiei electrice şi să prezinte copia hotărîrii Guvernului în acest sens.
(5) Pentru a obţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dispună de centre de dispecerizare şi să prezinte materiale confirmative în acest sens;
b) să dispună de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi să prezinte documente confirmative în acest sens.
(6) Administratorul întreprinderii care solicită licenţă pentru activităţile specificate la alin. (2)–(5) trebuie să corespundă următoarelor criterii:
a) să aibă studii superioare;
b) să nu aibă antecedente penale nestinse legate de activităţile desfăşurate în domeniul electroenergetic sau antecedente penale pentru comiterea infracţiunilor din intenţie prevăzute de Codul penal.
(7) Agenţia este în drept să refuze eliberarea licenţei pentru transportul energiei electrice operatorului sistemului de transport dacă acesta nu este certificat în conformitate cu art. 27 şi 29.
(8) Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute la art. 12 alin. (2), precum și eliberarea duplicatelor acestora, se efectuează în condiţiile prezentei legi şi conform procedurilor stabilite în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
[Art.14 al.(8) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(9) Termenul de examinare a declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi a declaraţiei privind prelungirea termenului lor de valabilitate este de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii la Agenţie a declaraţiei, precum şi a documentaţiei stabilite în prezenta lege.
Articolul 15. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
(1) Titularul de licenţă este obligat:
a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă, precum şi să întrunească, pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate, condiţiile stabilite pentru eliberarea licenţei;
b) să nu admită discriminarea participanţilor la piaţa energiei electrice;
c) să nu întrerupă prestarea de servicii şi furnizarea de energie electrică, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în contracte şi în prezenta lege;
d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative şi să efectueze, în conformitate cu prezenta lege, separarea contabilităţii, separarea funcţională (organizaţională şi decizională) şi separarea legală pe gen de activitate desfăşurat;
e) să publice informaţii cu privire la sursele de energie electrică utilizate pentru acoperirea cererii în anul precedent, la cantităţile de combustibil utilizat de centralele electrice în producerea energiei electrice, la cantităţile de bioxid de carbon emise de centralele electrice;
f) să prezinte Agenţiei, în termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta în conformitate cu prezenta lege, rapoarte, inclusiv raportul cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa energiei electrice, precum şi altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară ei în exercitarea atribuţiilor conform legii;
g) să efectueze trimestrial, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la începutul trimestrului următor, plăţile regulatorii stabilite în conformitate cu Legea cu privire la energetică.
(2) La desfășurarea activității licențiate, titularul de licență trebuie să îndeplinească obligaţiile referitoare la securitate, calitate, eficienţă şi continuitatea aprovizionării cu energie electrică şi să respecte normele de securitate şi de sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii;
(3) Titularul de licenţă nu poate fi obligat să continue prestarea de servicii sau furnizarea energiei electrice persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile aprobate de prestare a acestor servicii, cu excepţiile stabilite la art. 7 alin. (4) lit. i) și la art. 91 alin. (4).
(4) Titularul de licenţă poate dezvălui informaţiile şi datele pe care le-a obţinut de la consumatorul final sau de la terţi şi informaţiile referitoare la consumul şi la achitarea facturilor emise numai după ce a obţinut acordul scris al consumatorului final sau al terţului, cu excepţiile prevăzute la art. 7 şi 8 din prezenta lege sau în alte situaţii stabilite în Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
(5) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi să publice pe pagina electronică informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient şi nediscriminatoriu la reţelele electrice, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.
(6) Titularul de licenţă are drept de acces la echipamentele de măsurare de pe teritoriul consumatorului final pentru realizarea evidenţei cantităţii de energie electrică consumată și pentru verificarea funcționalității și a integrității echipamentului de măsurare, în conformitate cu Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.
(7) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, furnizorul central de energie electrică, operatorul pieţei energiei electrice şi furnizorii care îndeplinesc obligaţiile de serviciu public privind asigurarea serviciului universal şi/sau privind furnizarea de ultimă opţiune sînt obligaţi să se conducă, în activitatea licenţiată, de principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor suportate.
(8) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, furnizorul central de energie electrică, operatorul pieţei energiei electrice şi furnizorii care îndeplinesc obligaţiile de serviciu public privind asigurarea serviciului universal şi/sau privind furnizarea de ultimă opţiune sînt obligaţi să anunţe Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre intenţia lor de a solicita suspendarea ori retragerea licenţei sau cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea valabilității licenţei în cazul în care nu intenţionează să o prelungească. Dacă titularii de licenţă menţionaţi anunţă despre intenţia de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei într-un termen mai mic de 3 luni, Agenţia va da curs cererii lor la expirarea termenului de 3 luni de la înregistrarea unei astfel de cereri. Întreprinderea a cărei licenţă a expirat şi care nu a respectat prevederile privind anunțarea Agenției este obligată să presteze activitatea pentru care i s-a acordat licenţă pe perioada de timp stabilită prin hotărîrea Agenţiei, dar care nu poate depăşi 3 luni. În cazul în care Agenţia nu poate desemna alt titular de licenţă, din motivul inexistenţei acestuia, care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat, aceasta sesizează Guvernul pentru a întreprinde măsurile necesare în vederea creării unei întreprinderi noi.
(9) Furnizorii care nu sînt specificaţi la alin. (8) sînt obligaţi să anunţe consumatorii cărora le furnizează energie electrică şi Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre intenţia de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei ori cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei despre intenţia de a nu prelungi licenţa.
(10) Pe durata situaţiilor excepţionale pe piaţa energiei electrice, titularii de licenţă care desfăşoară activităţi în sectorul electroenergetic au următoarele obligaţii:
a) în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere, la solicitarea operatorului sistemului de transport;
b) în cazul operatorului sistemului de transport, să preia cantităţile suplimentare de energie electrică puse la dispoziţie de producători şi să asigure serviciile de transport al energiei electrice în condiţiile prevăzute în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice;
c) în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie, să întreprindă măsurile de limitare şi/sau de sistare a furnizării energiei electrice, conform Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.
Articolul 16. Reperfectarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii
licenţei
(1) Reperfectarea licenței se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
[Art.16 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Suspendarea licenţei poate fi efectuată direct de Agenţie, la cererea titularului de licenţă, prin adoptarea unei hotărîri în termen de 3 zile lucrătoare. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată prin hotărîrea Agenţiei, adoptată în baza unei hotărîri judecătoreşti emise în temeiul legii.
(3) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu şi-a îndeplinit obligaţiile, inclusiv cele prescrise de Agenție, ceea ce a condus la întreruperea furnizării energiei electrice către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ei ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea de către Agenţie a hotărîrii privind suspendarea licenței. În cazul nerespectării acestui termen, hotărîrea privind suspendarea licenţei devine nulă de drept. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică pînă la emiterea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Concomitent, Agenţia este în drept să aplice titularului de licenţă respectiv sancţiunea financiară stabilită la art. 95 alin. (1) lit. c).
(4) Drept temeiuri pentru suspendarea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea licenţei;
b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;
e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenele stabilite de prezenta lege;
f) situaţia prevăzută la art. 28 alin. (6).
(5) În situaţiile menţionate la alin. (4) lit. b)–f), hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare, care nu poate depăşi 3 luni.
(6) Pentru perioada suspendării licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice sau pentru operarea pieţei energiei electrice, precum şi pentru perioada suspendării licenţei furnizorului serviciului universal, furnizorului de ultimă opţiune și furnizorului central de energie electrică, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă în cadrul obligaţiilor de serviciu public pentru desfăşurarea unuia dintre genurile de activitate menţionate în locul titularului căruia i-a fost suspendată licenţa. Întreprinderea electroenergetică a cărei licenţă a fost suspendată nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i toate informaţiile şi documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii.
(7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.
(8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.
(9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr. 160/2011privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. În cazul în care licenţa a fost suspendată în temeiul prevăzut la alin. (4) lit. a) din prezentul articol, iar titularul de licenţă nu a depus cerere privind reluarea valabilităţii licenţei, Agenţia adoptă hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei cel tîrziu în ziua în care expiră termenul de suspendare a acesteia.
[Art.16 al.(9) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 17. Retragerea licenţei
(1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, emisă în conformitate cu legea, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
(2) Drept temeiuri pentru retragerea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei în legătură cu eliberarea, prelungirea sau reperfectarea licenţei;
d) constatarea faptului că titularul de licenţă nu întruneşte condiţiile stabilite pentru eliberarea şi prelungirea licenţei;
e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă;
f) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
g) neexecutarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate, emise de Agenţie;
h) incapacitatea titularului de licență de a desfăşura activitatea pentru care a fost eliberată licenţa.
(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii titularului de licenţă, de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti sau de la data primirii deciziei cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă şi a confirmării faptului respectiv de către organul înregistrării de stat. Hotărîrea privind retragerea licenţei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
(5) În cazul retragerii licenţei pentru transportul energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice sau pentru operarea pieţei energiei electrice, precum şi în cazul retragerii licenţei furnizorului serviciului universal, furnizorului de ultimă opţiune și furnizorului central de energie electrică, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă, în cadrul obligaţiilor de serviciu public, pentru desfăşurarea unuia dintre genurile de activitate menţionate în locul titularului căruia i-a fost retrasă licenţa. Întreprinderea electroenergetică a cărei licenţă a fost retrasă nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i toate informaţiile şi documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii.
(6) Titularul de licenţă căruia i-a fost retrasă licenţa este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii privind retragerea licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
(7) Titularul de licenţă căruia anterior i s-a retras licenţa poate să depună declaraţia privind eliberarea unei noi licenţe pentru activitatea în sectorul electroenergetic doar după expirarea termenului de 6 luni de la data retragerii licenței anterioare.
Articolul 18. Reorganizarea întreprinderilor electroenergetice
(1) Reorganizarea operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuţie, inclusiv fuziunea acestuia cu alte societăţi comerciale, se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată, în termen de o lună, să adopte hotărîrea privind acordul sau dezacordul față de reorganizarea întreprinderii electroenergetice respective. În cazul adoptării hotărîrii privind acordul față de reorganizarea întreprinderii electroenergetice, Agenţia este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. Din motive întemeiate, perioada de examinare a solicitării întreprinderii electroenergetice poate fi prelungită pînă la cel mult două luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu adoptă în termenul stabilit hotărîrea privind acordul sau dezacordul față de reorganizarea întreprinderii electroenergetice, acordul se consideră oferit.
(2) Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuţie nu au dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţă, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele sale afiliate, fără acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată ca, în termen de o lună, să adopte hotărîrea privind  acordul sau dezacordul față de procurarea de acţiuni de către întreprinderea electroenergetică respectivă. Din motive întemeiate, perioada de examinare a solicitării întreprinderii poate fi prelungită pînă la cel mult două luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Consiliului Concurenţei. Dacă Agenţia nu adoptă în termenul stabilit hotărîrea privind acordul sau dezacordul față de procurarea de acţiuni de către întreprinderea electroenergetică, acordul se consideră oferit.
(3) În cazurile prevăzute de Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, reorganizarea întreprinderilor electroenergetice se efectuează numai după notificarea Consiliului Concurenţei şi după autorizarea lor de către acesta.

Capitolul IV
PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 19. Principiile generale de producere a energiei
electrice
(1) Construcţia, exploatarea, întreţinerea, majorarea capacităţii centralelor electrice şi racordarea acestora la reţelele electrice de transport sau la reţelele electrice de distribuţie se efectuează în conformitate cu prezentul capitol, art. 47 și 48 din prezenta lege, cu Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi cu Regulamentul privind racordarea.
(2) Autorizarea instalării unei centrale electrice noi cu o putere instalată mai mare de 20 MW, precum şi autorizarea majorării capacităţii unei centrale electrice existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW se efectuează prin hotărîre de Guvern. După adoptarea hotărîrii de Guvern în cauză, beneficiarul este obligat să obţină autorizaţia de construire de la autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
(3) Obţinerea autorizaţiei de construire de la autorităţile administrației publice locale este obligatorie pentru construcţia tuturor centralelor electrice.
(4) Pentru desfăşurarea activităţii de producere a energiei electrice, producătorul este obligat să obţină de la Agenţie licenţă pentru producerea energiei electrice, în conformitate cu art. 12–14.
(5) Producătorul participă la piaţa energiei electrice dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţeaua electrică, iar calitatea energiei electrice livrate în reţelele electrice corespunde parametrilor de calitate stabiliți.
(6) Producătorul este în drept să vîndă energie electrică pe piaţa energiei electrice cu respectarea condiţiilor stabilite în prezenta lege. Producătorul este în drept să vîndă energie electrică pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice cu condiţia obţinerii și a licenţei pentru furnizarea energiei electrice.
(7) Producătorul trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de transport al energiei electrice sau de distribuţie a energiei electrice. El nu poate deţine licenţă pentru transportul energiei electrice sau pentru distribuţia energiei electrice.
(8) Producătorul respectă Regulamentul cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic, elaborat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic şi aprobat de Agenţie.
Articolul 20. Procedura de autorizare pentru noile capacităţi
de producere a  energiei electrice
(1) Autorizarea instalării sau a majorării capacităţii unei centrale electrice în cazurile stabilite la art. 19 alin. (2) şi eliberarea autorizaţiei de construire a centralei electrice noi se efectuează  în conformitate cu prezenta lege, Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, care vizează, în special, următoarele:
a) siguranţa şi securitatea centralei electrice, inclusiv impactul acesteia asupra siguranţei şi securităţii generale a sistemului electroenergetic;
b) protecţia sănătăţii şi a siguranței publice;
c) protecţia mediului şi reducerea emisiilor;
d) utilizarea terenurilor şi alegerea amplasamentelor;
e) utilizarea bunurilor domeniului public;
f) eficienţa energetică;
g) natura surselor primare;
h) caracteristicile specifice producătorului, cum ar fi capacităţile tehnice, economice şi financiare ale acestuia;
i) conformitatea cu măsurile privind obligaţiile de serviciu  public, după caz;
j) crearea de capacităţi de producere pentru realizarea obiectivelor cu privire la creşterea ponderii energiei din surse regenerabile de energie.
(2) La autorizarea de către Guvern a instalării şi majorării capacităţii centralelor electrice în cazurile stabilite la alin. (1) trebuie să se ţină cont de planurile de dezvoltare regională, de urbanism şi dezvoltare a teritoriului şi de standardele tehnice.
(3) Autorizarea instalării centralelor electrice noi cu o putere instalată mai mare de 20 MW sau a majorării capacităţii centralelor electrice existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW poate fi refuzată solicitantului doar din motive obiective, nediscriminatorii şi argumentate. Motivele refuzului vor fi comunicate în mod obligatoriu solicitantului.
(4) Solicitantul, în conformitate cu legea, se poate adresa în instanţa de contencios administrativ în cazul refuzului de a i se autoriza instalarea centralelor electrice noi cu o putere instalată mai mare de 20 MW sau majorarea capacităţii centralei electrice existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW.
Articolul 21. Procedura de licitaţie
(1) În cazul în care centralele electrice existente sau cele care urmează a fi construite şi măsurile de reglementare existente pentru desfăşurarea activităţilor din sectorul electroenergetic, precum şi măsurile întreprinse de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii nu sînt suficiente pentru a se asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică, pentru a promova interesele de protecţie a mediului şi/sau pentru a promova noile tehnologii de producere a energiei electrice, Guvernul este în drept să iniţieze procedura de licitaţie pentru construcţia de noi capacităţi sau pentru creşterea capacităţilor existente de producere a energiei electrice.
(2) Procedura de licitaţie se va baza pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, iar etapele desfăşurării vor fi prevăzute într-un regulament aprobat de Guvern.
(3) Procedura de licitaţie se organizează de către Guvern sau, la decizia lui, de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.
(4) Detaliile privind fiecare licitaţie pentru construcţia centralelor electrice sau pentru măsurile de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puţin 6 luni înainte de data-limită de prezentare a ofertei.
(5) Caietul de sarcini se pune la dispoziţia oricărei întreprinderi interesate astfel încît aceasta să dispună de timp suficient pentru a-şi depune oferta. În vederea asigurării principiului transparenţei şi nediscriminării, caietul de sarcini trebuie să conţină descrierea detaliată a prevederilor contractului şi a procedurii care trebuie urmată de către toţi participanţii la licitaţie, lista completă a criteriilor în baza cărora va fi efectuată selecţia ofertanţilor şi vor fi atribuite contractul, inclusiv stimulentele, şi/sau măsurile de sprijin care urmează să fie acoperite de ofertă.
(6) În cazul în care licitaţia este iniţiată pentru capacităţile de producere necesare, trebuie luate în considerare şi ofertele de furnizare a energiei electrice cu garanţii pe termen lung, provenite de la producătorii existenţi, cu condiţia ca acestea să permită acoperirea necesităţilor suplimentare de energie electrică.
(7) Informaţiile detaliate cu privire la fiecare procedură de licitaţie, stabilite de Guvern, se anunţă şi se publică pe pagina web oficială a Guvernului, precum şi pe pagina web oficială a Comunităţii Energetice. Informaţia cu privire la condiţiile pentru participare la licitaţie trebuie să fie făcută publică astfel încît toate întreprinderile înregistrate în ţările părți ale Comunităţii Energetice să dispună de suficient timp pentru a depune ofertele.
(8) Organizarea, monitorizarea şi controlul procedurii de licitaţie ţin de competenţa Guvernului, care este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura nedivulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată din oferte.
Articolul 22. Promovarea producerii energiei electrice
(1) În scopul asigurării realizării politicii energetice a statului şi al sporirii eficienței energetice, producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie şi producerea energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă se realizează de către centralele electrice în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative în domeniu.
(2) Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie include, în special, scheme de sprijin, stabilite în mod transparent şi nediscriminatoriu.
(3) Promovarea producerii energiei electrice se realizează luînd în considerare criteriile de fezabilitate economică, costul minim pentru consumatorii finali şi efectul general asupra balanţei energiei electrice şi exploatării sistemului electroenergetic.
Articolul 23. Obligaţiile producătorului
(1) Producătorul este obligat:
a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu respectarea condiţiilor licenţei, a Normelor tehnice ale reţelelor electrice, a Regulilor pieţei energiei electrice;
b) să instaleze şi să utilizeze echipamente de măsurare care permit măsurarea orară a cantităţilor de energie electrică consumate sau livrate în reţelele electrice, cu respectarea prevederilor art. 55 din prezenta lege şi ale Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;
c) să exploateze şi să întreţină centrala electrică astfel încît să asigure funcţionarea sigură şi continuă a acesteia;
d) să respecte cerinţele privind protecţia mediului şi să promoveze eficienţa energetică;
e) să respecte Regulile pieţei energiei electrice şi să nu denatureze concurenţa pe piaţa energiei electrice;
f) să echipeze, să exploateze, să întreţină și să modernizeze centrala electrică, precum şi instalaţiile conexe utilizate pentru livrarea energiei electrice în reţelele electrice, de asemenea să majoreze capacitatea centralei electrice, în condiţiile stabilite în prezentul capitol și în documentele normativ-tehnice aprobate de Guvern în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. o);
g) să pună la dispoziţia operatorului sistemului de transport sau a operatorului sistemului de distribuţie datele necesare pentru exploatarea reţelelor electrice şi pentru gestionarea sistemului electroenergetic;
h) să acorde acces personalului operatorului sistemului de transport şi personalului operatorului sistemului de distribuţie la echipamentele şi la instalaţiile sale care sînt utilizate pentru măsurarea energiei electrice şi pentru livrarea energiei electrice în reţelele electrice;
i) să se conformeze indicaţiilor operatorului sistemului de transport sau, după caz, ale operatorului sistemului de distribuţie în legătură cu dirijarea operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic;
j) să prezinte Agenţiei rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată, precum şi orice alte informaţii solicitate în conformitate cu prezenta lege şi potrivit condiţiilor licenţei;
k) să scoată din exploatare grupurile energetice dispecerizabile numai cu acordul prealabil al operatorului sistemului de transport.
(2) Producătorii care exploatează centralele electrice pe bază de combustibili fosili sînt obligaţi să menţină rezerve de combustibil la nivel suficient pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică în condiţiile stabilite de Guvern.
(3) Producătorul proprietar de centrală electrică publică cu o putere instalată mai mică de 5 MW sau proprietar de centrală electrică destinată uzului intern cu o putere mai mică de 20 MW este obligat doar să comunice Agenţiei data punerii în funcţiune a centralei electrice.
(4) Producătorul care exploatează centrala electrică cu puterea instalată de 250 MW şi mai mult este obligat să păstreze, timp de 5 ani, pentru a prezenta, la cerere, Agenţiei sau Consiliului Concurenţei informația orară necesară pentru a verifica corectitudinea deciziilor privind exploatarea şi dispecerizarea, precum şi comportamentul producătorului pe piaţa energiei electrice, inclusiv în legătură cu alocarea capacităţilor. De asemenea, producătorul este obligat să păstreze informaţia orară cu privire la capacitatea de producere disponibilă şi rezervele alocate, precum şi cu privire la activarea acestor rezerve.
(5) Producătorul îndeplineşte şi alte obligaţii stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
    Articolul 24. Drepturile producătorului
(1) Producătorul are următoarele drepturi:
a) să producă energie electrică, cu respectarea parametrilor de calitate, a prevederilor menite să asigure protecţia mediului şi a cerinţelor de securitate prevăzute de lege;
b) să aibă acces la reţelele electrice, în mod nediscriminatoriu, în condiţiile prezentei legi;
c) să vîndă energie electrică şi servicii de sistem pe piaţa angro a energiei electrice;
d) să vîndă energie electrică pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice;
e) să vîndă energie termică produsă în regim de cogenerare;
f) să acceseze schemele de sprijin, instituite la nivel naţional.
(2) Producătorul are şi alte drepturi stabilite în prezenta lege şi în actele normative în domeniu, inclusiv în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.

Capitolul V
TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 25. Operatorul sistemului de transport
(1) Transportul energiei electrice se efectuează de operatorul sistemului de transport în baza licenţei pentru transportul energiei electrice, eliberată de Agenţie în condiţiile legii.
(2) Operatorul sistemului de transport este organizat în calitate de întreprindere electroenergetică specializată şi independentă, cu statut de persoană juridică, certificată conform art. 27.
(3) Operatorul sistemului de transport îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi, potrivit condiţiilor prevăzute în licenţa pentru transportul energiei electrice şi cu respectarea actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(4) La executarea funcţiilor şi a obligaţiilor sale, operatorul sistemului de transport este independent de orice întreprindere care desfăşoară activitatea de producere, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice şi nu poate deţine licenţa pentru producerea, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 40 alin. (9).
(5) Independenţa operatorului sistemului de transport se asigură prin punerea în aplicare şi prin respectarea termenelor şi a condiţiilor privind separarea operatorului sistemului de transport, stabilite la art. 26.
    Articolul 26. Separarea operatorului sistemului de transport
(1) Întreprinderea electroenergetică care deţine cu titlu de proprietate şi exploatează reţelele electrice de transport îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al sistemului de transport cu respectarea condițiilor licenței pentru transportul energiei electrice.
(2) Operatorul sistemului de transport trebuie să fie independent de întreprinderile electroenergetice care desfăşoară alte activităţi ce nu au legătură cu transportul energiei electrice. Pentru a asigura independenţa operatorului sistemului de transport, aceeași persoană sau aceleaşi persoane nu sînt în drept:
a) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra operatorului sistemului de transport sau în legătură cu o reţea electrică de transport;
b) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului sistemului de transport sau în legătură cu o reţea electrică de transport şi să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare;
c) să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic, în cazul operatorului sistemului de transport sau în cazul reţelei electrice de transport, şi, de asemenea, să exercite, direct sau indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unei întreprinderi care desfăşoară una dintre activităţile de producere sau de furnizare;
d) să fie membru/membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic, atît în cazul unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare, cît şi în cazul operatorului sistemului de transport sau al unei reţele electrice de transport.
(3) Drepturile menţionate la alin. (2) lit. a) – c) cuprind, în special:
a) competenţa de a exercita drepturi de vot;
b) competenţa de a numi membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organe care reprezintă întreprinderea din punct de vedere juridic;
c) deţinerea unei cote majoritare.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care două sau mai multe întreprinderi ce deţin reţele electrice de transport au creat o asociaţie în participaţiune care exercită în două sau mai multe ţări părți ale Comunităţii Energetice rolul de operator al sistemului de transport în raport cu reţelele electrice de transport în cauză. Nicio altă întreprindere nu poate lua parte la asociaţia în participaţiune decît dacă a fost desemnată ca operator de sistem independent sau ca operator de transport independent în urma îndeplinirii cerinţelor corespunzătoare privind separarea şi dacă a fost certificată în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege.
(5) În cazul în care persoana sau persoanele menţionate la alin. (2) reprezintă un organ central de specialitate al administraţiei publice, două organe centrale de specialitate ale administraţiei publice separate care exercită controlul asupra operatorului sistemului de transport sau asupra unei reţele electrice de transport, pe de o parte, şi asupra unei întreprinderi care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare, pe de altă parte, nu se consideră a fi aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane.
(6) Întreprinderile electroenergetice care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului sistemului de transport în cadrul întreprinderilor electroenergetice integrate, nu pot anula aceste măsuri.
(7) Se interzice operatorului sistemului de transport care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală să transmită informaţia ce constituie secret comercial, deținută de operatorul sistemului de transport şi/sau de personalul său, întreprinderii care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare.
(8) În sensul prezentului articol, noţiunea de „întreprindere care desfăşoară una din activităţile de producere sau de furnizare” include noţiunea de „întreprindere care desfășoară una din activităţile de producere sau de furnizare” în sensul Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, iar termenii „operatorul sistemului de transport” şi „reţea de transport” vizează şi noţiunea de „operator al sistemului de transport” şi de „reţea de transport” cu semnificaţia prevăzută în legea menţionată.
(9) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor stabilite prin prezenta lege în vederea asigurării separării şi a independenţei acestuia.
    Articolul 27. Desemnarea şi certificarea operatorului
sistemului de transport
(1) Înainte de a fi desemnată în calitate de operator al sistemului de transport, prin eliberarea licenţei pentru transportul energiei electrice, întreprinderea electroenergetică urmează să fie certificată în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul articol.
(2) După îndeplinirea tuturor cerinţelor privind separarea și independența operatorului sistemului de transport, stabilite la art. 26, întreprinderea electroenergetică este obligată să notifice, în scris, Agenţia în legătură cu acest fapt, să solicite certificarea şi să prezinte toate documentele, datele şi informaţiile corespunzătoare.
(3) În termen de cel mult 4 luni de la data depunerii de către operatorul sistemului de transport a notificării conform alin. (2) şi cu condiția prezentării tuturor documentelor, a datelor şi a informaţiilor care atestă respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind separarea şi independenţa, Agenţia adoptă o hotărîre privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.
(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin. (3), Agenţia nu adoptă hotărîrea privind certificarea provizorie sau nu comunică, în scris, operatorului sistemului de transport despre refuzul privind certificarea, aceasta se consideră acordată în baza principiului aprobării tacite. După expirarea termenului stabilit, la solicitarea operatorului sistemului de transport, Agenţia este obligată, în termen de 5 zile lucrătoare, să adopte o hotărîre cu privire la constatarea aprobării tacite privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.
(5) Agenţia notifică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Secretariatul Comunităţii Energetice despre hotărîrea privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport, aprobată în mod explicit sau tacit, şi prezintă acestuia documente şi informaţii pertinente în acest sens. În termen de 4 luni de la primirea notificării, Secretariatul Comunităţii Energetice prezintă Agenţiei avizul său cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor de certificare. În cazul în care, în termenul stabilit, Secretariatul Comunităţii Energetice nu emite un aviz, se consideră că acesta nu a avut niciun fel de obiecţii împotriva hotărîrii Agenţiei privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport.
(6) În termen de cel mult două luni de la primirea avizului Secretariatului Comunităţii Energetice cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condiţiilor privind certificarea, Agenţia adoptă hotărîrea cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport, luînd în considerare avizul Secretariatului Comunităţii Energetice.
(7) Hotărîrea Agenţiei cu privire la certificarea operatorului  sistemului de transport şi avizul Secretariatului Comunităţii Energetice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe cea a Comunităţii Energetice. În cazul în care hotărîrea Agenţiei cu privire la certificarea operatorului sistemului de transport diferă de avizul Secretariatului Comunităţii Energetice, Agenţia indică în hotărîre şi publică împreună cu aceasta motivele care au stat la baza deciziei sale divergente, de asemenea informează în modul corespunzător Secretariatul Comunităţii Energetice.
(8) În cadrul procedurii de certificare, Agenţia şi Secretariatul Comunităţii Energetice sînt în drept să solicite operatorului sistemului de transport, producătorilor şi furnizorilor să prezinte orice informaţii necesare privind certificarea operatorului sistemului de transport. Agenţia şi Secretariatul Comunităţii Energetice sînt obligate să nu divulge informaţiile care constituie secret comercial.
(9)  Operatorul sistemului de transport se consideră certificat numai după  publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărîrii cu privire la certificare, adoptată de Agenţie la finalizarea procedurii specificate în prezentul articol.
(10) După finalizarea procedurii de certificare, la solicitarea operatorului sistemului de transport sau din oficiu, Agenţia urmează să decidă cu privire la eliberarea unei noi licenţe pentru transportul energiei electrice sau cu privire la reperfectarea licenţei eliberate operatorului sistemului de transport pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Articolul 28. Monitorizarea principiilor separării operatorului
sistemului de transport
(1) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerinţelor privind separarea şi independenţa acestuia, stipulate în prezenta lege. În acest scop, Agenţia este în drept să iniţieze repetat procedura de certificare pentru evaluarea respectării cerinţelor privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport în următoarele cazuri:
a)  urmare a notificării parvenite de la operatorul sistemului de transport în conformitate cu alin. (2);
b)  din oficiu, atunci cînd a luat cunoştinţă de faptul că o modificare planificată a drepturilor sau a influenţei asupra operatorului sistemului de transport poate conduce la încălcarea condiţiilor privind realizarea separării şi independenţa operatorului sistemului de transport ori atunci cînd are motive să creadă că s-ar fi produs o asemenea încălcare;
c) la cererea motivată a Secretariatului Comunităţii Energetice.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să notifice Agenţia cu privire la orice tranzacţie planificată care poate necesita o reevaluare a respectării de către acesta a condiţiilor privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport.
(3) Agenţia adoptă hotărîrea privind certificarea repetată a operatorului sistemului de transport în termen de cel mult 4 luni de la data apariţiei cazurilor indicate la alin. (1).
(4) În sensul prezentului articol, Agenţia efectuează repetat certificarea operatorului sistemului de transport în conformitate cu art. 27.
(5) În cazul în care Agenţia constată că cerinţele privind separarea şi/sau independenţa operatorului sistemului de transport au fost încălcate, operatorul sistemului de transport este obligat să înlăture aceste încălcări în termenele stabilite în hotărîrea Agenţiei. Operatorul sistemului de transport prezintă Agenției toate  documentele, datele şi informaţiile care atestă înlăturarea încălcărilor.
(6) În cazul în care operatorul sistemului de transport nu înlătură, în termenele stabilite, încălcările constatate, Agenţia este în drept să iniţieze procedura de suspendare a licenţei pentru transportul energiei electrice, în conformitate cu prezenta lege, şi să aplice sancţiunea financiară stabilită la art. 95 alin. (3) lit. c).
Articolul 29. Certificarea în raport cu țările terţe
(1) În cazul în care Agenţia înregistrează o solicitare de certificare din partea operatorului sistemului de transport care este sub controlul unei persoane sau al unor persoane din una sau din mai multe ţări terţe, Agenţia este obligată să notifice Secretariatul Comunităţii Energetice în legătură cu acest fapt.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia despre survenirea oricăror circumstanţe în baza cărora o persoană sau unele persoane din una sau din mai multe ţări terţe ar putea obţine controlul asupra operatorului sistemului de transport sau asupra unei reţele electrice de transport. În acest caz, Agenţia notifică fără întîrziere Secretariatul Comunităţii Energetice cu privire la survenirea circumstanţelor menţionate în prezentul alineat.
(3) Certificarea în raport cu ţările terţe se efectuează cu respectarea procedurii stabilite la art. 27, ţinîndu-se cont de cerinţele specifice menţionate în prezentul articol.
(4) Agenţia este în drept să refuze certificarea operatorului sistemului de transport care este controlat de o persoană sau de persoane din una sau din mai multe ţări terţe în cazul în care nu se demonstrează că:
a) operatorul sistemului de transport îndeplineşte cerințele privind separarea şi independenţa, stabilite prin prezenta lege;
b) acordarea certificării nu pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova şi a Comunităţii Energetice. La examinarea acestui aspect, Agenţia ţine cont de:
– drepturile şi obligaţiile Comunităţii Energetice faţă de ţara terţă respectivă, conform principiilor dreptului internaţional, inclusiv de drepturile şi de obligaţiile care rezultă din oricare acord încheiat cu una sau cu mai multe ţări terţe la care Comunitatea Energetică este parte şi în care sînt abordate aspecte legate de securitatea aprovizionării cu energie electrică;
– drepturile şi obligaţiile Republicii Moldova în raport cu ţara terţă în cauză în conformitate cu acordurile încheiate cu țara respectivă, în măsura în care acestea nu contravin Tratatului Comunităţii Energetice;
– drepturile şi obligaţiile care rezultă din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sau din acordurile comerciale încheiate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
– alte circumstanţe specifice cazului dat şi ţării terţe implicate.
(5) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi/sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sînt obligate să ofere Agenţiei, la cerere, un aviz cu privire la aspectele menţionate la alin. (4).
(6) Agenţia, luînd în considerare avizul Secretariatului Comunităţii Energetice, este în drept să refuze certificarea dacă acordarea certificării pune în pericol securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova sau a oricărei alte țări părți a Comunităţii Energetice ori dacă acordarea certificării pune în pericol interesele de securitate publică ale Republicii Moldova.
Articolul 30. Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului
de transport
(1) Operatorul sistemului de transport trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:
a) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor electrice de transport pentru a acoperi cererile rezonabile de transport al energiei electrice, elaborînd şi executînd planuri de dezvoltare a reţelelor electrice de transport, ţinînd cont de prognoza producerii şi a consumului de energie electrică;
b) să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele electrice de transport în condiţii de securitate, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, operatorul sistemului de transport aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii, cu respectarea standardelor minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, inclusiv a interconexiunilor;
c) să contribuie la securitatea aprovizionării cu energie electrică prin reţelele electrice de transport întreţinute în mod corespunzător şi la fiabilitatea sistemului electroenergetic şi să prezinte organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii informaţiile aferente în conformitate cu prezenta lege;
d) să gestioneze fluxurile de energie electrică în reţelele electrice de transport, ţinînd cont de schimburile cu alte sisteme cu care sînt interconectate. În acest scop, operatorul sistemului de transport asigură funcţionarea sigură, fiabilă şi eficientă a reţelelor electrice de transport, precum şi disponibilitatea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv a celor oferite la cerere, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de un alt sistem de transport cu care este interconectată reţeaua sa;
e) să îndeplinească funcţia de gestionare a congestiilor în reţelele electrice de transport, inclusiv în interconexiuni, în conformitate cu Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, precum şi să asigure utilizarea eficientă a capacităţilor reţelelor electrice de transport, inclusiv a interconexiunilor;
f) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitînd, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;
g) să prezinte altui operator de sistem de transport sau operatorilor sistemelor de distribuţie informaţii suficiente pentru a asigura securitatea şi eficienţa exploatării, precum şi dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate;
h) să prezinte, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele electrice de transport şi pentru utilizarea acestor rețele, precum şi informațiile privind serviciile pe care le prestează şi condiţiile relevante aplicate, inclusiv cele privind capacitatea contractată şi capacitatea disponibilă, fără a se limita la informaţii de ordin tehnic, cu excepţia informaţiilor determinate de Agenţie ca fiind informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
i) să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, în Regulamentul privind racordarea, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
j) să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele electrice de transport în termenele şi în condiţiile stabilite la art. 47, 48, 56 și 66 din prezenta lege și în Regulamentul privind racordarea;
k) să plaseze zilnic pe pagina sa electronică informaţii cu caracter operativ şi tehnic privind funcţionarea sistemului electroenergetic. Lista informaţiilor ce urmează să fie publicate se aprobă de Agenţie;
l) să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, în condiţii reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind racordarea, ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, ale Regulilor pieţei energiei electrice şi ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficienţă, calitate şi transparenţă;
m) să prezinte Agenţiei, cel puţin o dată la 3 luni sau la solicitare, un raport cu privire la cantitatea energiei electrice livrate în contextul schimburilor transfrontaliere de energie electrică pe parcursul lunilor anterioare;
n) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice, conform actelor normative prevăzute de lege.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să organizeze, în conformitate cu licenţa pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic şi gestionarea fluxurilor de energie electrică provenite din sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine sau dirijate către acestea, în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu clauzele contractelor încheiate de participanţii la piaţa energiei electrice, în conformitate cu cererile depuse de părţile care au încheiat contracte în acest sens. Regulile privind dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic se stabilesc în prezenta lege, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulile pieţei energiei electrice şi în alte acte normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(3) Dispecerizarea centralelor electrice şi utilizarea capacităţii interconexiunilor se efectuează pe criterii obiective, publicate şi aplicate în  mod nediscriminatoriu, care asigură funcţionarea corespunzătoare a pieţei energiei electrice, ținîndu-se cont de ordinea de prioritate economică a energiei electrice provenită de la centralele electrice, de contractele notificate de participanţii  la  piaţa energiei electrice sau de transferurile prin interconexiuni şi de constrîngerile de ordin tehnic ale reţelei electrice de transport, acordîndu-se prioritate energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane şi energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să construiască capacitate transfrontalieră suficientă pentru a conecta sistemul electroenergetic de transport din Republica Moldova cu sistemele electroenergetice de transport din alte țări părţi ale Comunităţii Energetice şi/sau pentru a-l integra în piaţa regională, răspunzînd tuturor solicitărilor justificate din punct de vedere tehnic și economic privind capacitatea şi luînd în considerare necesitatea asigurării securităţii aprovizionării cu energie electrică.
(5) În conformitate cu licenţa pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport este responsabil pentru echilibrarea sistemului electroenergetic, cu respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime. Regulile utilizate de operatorul sistemului de transport în acest scop se stabilesc în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, în conformitate cu art. 84, şi trebuie să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, inclusiv regulile privind metoda de calcul şi modul de aplicare a plăţilor pentru prestarea serviciului de echilibrare utilizatorilor de sistem în cazul provocării dezechilibrelor în reţeaua electrică de transport.
(6) Operatorul sistemului de transport este obligat să achiziţioneze energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică din reţelele electrice de transport în mod transparent şi nediscriminatoriu, cu utilizarea mecanismelor de piaţă, care ar rezulta în cheltuieli minime pentru energia electrică procurată în acest scop. Costurile aferente procurării energiei electrice în conformitate cu prezentul alineat se iau în considerare de Agenţie la aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(7) Operatorul sistemului de transport este în drept să colecteze venituri rezultate din gestionarea congestiilor, precum şi plăţi efectuate în temeiul mecanismului de compensare între operatorii sistemelor de transport, în conformitate cu prezenta lege, acordînd şi gestionînd accesul terţilor şi oferind explicaţii motivate dacă refuză accesul.
(8) Operatorul sistemului de transport este obligat să presteze serviciul de transport al energiei electrice în conformitate cu un contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, încheiat în conformitate cu prezenta lege, în condiţiile stabilite în alte acte normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(9) Cu excepţia cazurilor stabilite la art. 4, 8 şi 15, operatorul sistemului de transport este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată, obţinută la desfăşurarea activităţii licenţiate, precum şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, utilizatorilor de sistem.
(10) Este interzis operatorului sistemului de transport să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele electrice de transport în situaţia în care procurarea sau vînzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
(11) Operatorul sistemului de transport îndeplineşte şi alte funcţii şi obligaţii în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi a eficienţei funcţionării sistemului electroenergetic. La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor sale, operatorul sistemului de transport ţine cont de necesitatea facilitării integrării pieţei energiei electrice într-o piață regională a energiei electrice, în conformitate cu strategia energetică a Republicii Moldova, precum și de necesitatea liberalizării acesteia.
Articolul 31. Funcţiile specifice ale operatorului sistemului de
transport în legătură cu securitatea aprovizionării
cu energie electrică
(1) Operatorul sistemului de transport decide privind construcţia şi investiţiile în interconexiuni în strînsă cooperare cu operatorii sistemelor de transport din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. La luarea deciziilor cu privire la construcţia de noi interconexiuni trebuie să se ţină cont de necesitatea menţinerii unui echilibru rezonabil între costurile pentru construcţia noilor interconexiuni şi avantajele pentru consumatorii finali. Operatorul sistemului de transport este obligat să ofere informaţii cu privire la proiectele sale de investiţii în interconexiuni, cu privire la proiectele de investiţii în interconexiuni ale altor părţi pe care le cunoaşte și/sau cu privire la investiţiile legate de construcţia rețelelor electrice de transport interne care ar afecta substanţial capacitatea de interconexiune.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să respecte documentele normativ-tehnice menite să garanteze securitatea reţelelor electrice de transport, aprobate de Guvern. Acestea trebuie să fie transparente, nediscriminatorii şi obiective şi trebuie făcute publice.
(3) Pentru asigurarea nivelului stabilit de securitate la exploatarea reţelei electrice de transport, operatorul sistemului de transport menţine un nivel suficient de capacitate de rezervă în reţeaua electrică de transport şi cooperează cu operatorii sistemelor de transport din statele cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să respecte indicatorii de calitate stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(5) În scopul asigurării schimburilor transfrontaliere de energie electrică şi al securităţii exploatării reţelelor electrice de transport se interzice operatorului sistemului de transport să facă discriminare între contractele transfrontaliere şi contractele naţionale.
(6) În cazul apariţiei de situaţii excepţionale, operatorul sistemului de transport este obligat să întreprindă acţiunile prevăzute prin prezenta lege, precum şi în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.
Articolul 32. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către
operatorul sistemului de transport
(1) Operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de transport.
(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor electrice de transport, operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi cu privire la metoda de calcul şi structura tarifelor.
(3) În ceea ce priveşte serviciile prestate, operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la capacitatea totală de transport, marja de siguranţă și calculele aferente, în funcţie de particularităţile reţelelor electrice de transport.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la valoarea estimativă a capacităţilor disponibile şi cu privire la capacitatea deja alocată. Informaţia respectivă se publică, la intervale de timp prestabilite, în conformitate cu Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor.
(5) Pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcţionării reţelelor electrice de transport în contextul gestionării congestiilor, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii sistemelor de transport din statele  vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informaţii. Operatorul sistemului de transport face schimb de informaţii cu privire la indicaţiile echipamentelor de măsurare şi de alte informaţii necesare pentru reglarea frecvenţei, tensiunii şi a schimbului de energie electrică cu operatorii sistemelor de transport care exploatează sistemele electroenergetice interconectate.
(6) Operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la cererea prognozată şi cea reală de energie electrică, cu privire la disponibilitatea şi utilizarea centralelor electrice, cu privire la capacitatea şi utilizarea capacităţii reţelelor electrice de transport, precum şi cu privire la energia de echilibrare şi rezerve. În vederea reflectării informaţiei cu privire la centralele electrice mici pot fi utilizate date agregate.
(7) Operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi să prezinte, pînă la 31 martie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent, cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere pe piaţa energiei electrice, prognoza cererii şi a capacităţilor de producţie (centrale electrice) planificate sau aflate în construcţie, calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi nivelul de întreţinere a reţelei electrice de transport, măsurile de acoperire a sarcinii de vîrf, punerea în aplicare a Normelor tehnice ale rețelelor electrice şi a Codului reţelelor electrice, la nivelul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport, precum şi cu privire la securitatea aprovizionării cu energie electrică, inclusiv acţiunile care trebuie întreprinse în caz de reducere a cantităţilor furnizate de unul sau de mai mulţi furnizori. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport.
Articolul 33. Prezentarea datelor și informaţiilor operatorului
sistemului de transport
(1) La cererea operatorului sistemului de transport, producătorii, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorul pieţei energiei electrice, furnizorii şi consumatorii finali racordaţi la reţelele electrice de transport prezintă operatorului sistemului de transport date și informaţii necesare pentru:
a) dezvoltarea şi exploatarea reţelelor electrice de transport, precum şi pentru înregistrarea şi analiza evenimentelor operative;
b) examinarea caracteristicilor consumului de energie electrică, producerii de energie electrică, alte informaţii necesare pentru reglarea frecvenţei, tensiunii şi pentru gestionarea schimbului de energie electrică;
c) acordarea accesului la reţelele electrice de transport şi utilizarea reţelelor electrice de transport;
d) prognozarea cererii de energie electrică, precum şi a abaterilor de la planurile de dezvoltare a producţiei şi de la planurile anuale de investiţii;
e) planificarea exploatării reţelelor electrice de transport pe termen scurt, inclusiv planul orar pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie;
f) prestarea serviciilor de sistem;
g) operarea pieţelor centralizate, organizate şi gestionate de către operatorul sistemului de transport;
h) monitorizarea calităţii serviciului de transport al energiei electrice;
i) monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică.
(2) Participanţii la piaţa energiei electrice prezintă operatorului sistemului de transport şi alte date şi informaţii necesare pentru îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a funcțiilor şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta lege şi în alte acte normative în domeniu, inclusiv a funcţiilor de colectare şi de agregare a informaţiilor respective.
(3) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să prezinte operatorului sistemului de transport informaţiile menţionate în prezentul articol în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în Normele tehnice ale reţelelor electrice.
Articolul 34. Dezvoltarea reţelelor electrice de transport
şi planurile de investiţii
(1) Operatorul sistemului de transport efectuează dezvoltarea reţelelor electrice de transport în legătură cu creşterea cererii de energie electrică astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Cheltuielile de dezvoltare a reţelelor electrice de transport sînt suportate de către operatorul sistemului de transport. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor în sectorul electroenergetic (în continuare – Regulamentul privind investiţiile), aprobate de Agenţie.
(2) În contextul obligaţiei stabilite la art. 30 alin. (1) lit. a), operatorul sistemului de transport este obligat, ţinînd cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea actuale şi prognozate, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu participanţii interesaţi, să prezinte Agenţiei spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani (în acest articol, în continuare – plan de dezvoltare). Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea sistemului electroenergetic şi securitatea aprovizionării cu energie electrică şi să indice participanţilor la piaţa energiei electrice principalele reţele electrice de transport care se preconizează a fi reconstruite sau reabilitate în următorii 10 ani, să conţină informaţii cu privire la investiţiile deja stabilite, să identifice noi investiţii  care trebuie să fie efectuate în următorii 3 ani şi să prevadă un interval de timp pentru toate proiectele de investiţii. Planul de dezvoltare trebuie să conţină, fără a se limita la acestea:
a) descrierea infrastructurii existente, a stării ei actuale şi a gradului de uzură, lista intervenţiilor efectuate în ultimul an, precum şi rezultatele obţinute în urma studiilor efectuate privind dezvoltarea reţelelor electrice şi privind instalarea echipamentelor de măsurare inteligente;
b) descrierea reţelelor electrice de transport şi a obiectivelor aferente care necesită a fi construite, modernizate în următorii 10 ani. În legătură cu executarea prevederii respective, operatorul sistemului de transport trebuie să descrie scenariile de integrare a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie din perspectiva analizei cost-beneficiu, în conformitate cu obiectivele naţionale stabilite în actele normative în domeniul energiei regenerabile;
c) calendarul pentru proiectele de investiţii planificate a fi efectuate în următorii 10 ani;
d) estimarea capacităţilor necesare, prognoza evoluţiei producerii, inclusiv a producerii din surse regenerabile de energie, măsuri de eficienţă energetică, prognoza consumului şi estimări privind importurile;
e) descrierea mijloacelor şi a investiţiilor necesare pentru a satisface cererea  prognozată de energie electrică;
f) descrierea investiţiilor care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate şi efectuate în următorii 3 ani, precum şi calendarul pentru realizarea acestor proiecte;
g) obiectivele planificate a fi obţinute în urma implementării planului de dezvoltare, în special în ceea ce priveşte durata întreruperilor şi tensiunea în reţelele electrice de transport.
(3) La elaborarea planului de dezvoltare, operatorul sistemului de transport trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind evoluţia producerii, a furnizării, a consumului de energie electrică şi a schimburilor transfrontaliere, luînd în con­siderare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop, operatorul sistemului de transport colaborează cu operatorii sistemelor de distribuţie, precum şi cu operatorii sistemelor de transport din țările vecine.
(4) Operatorul sistemului de transport este obligat să prezinte Agenţiei, pentru examinare şi aprobare, planul de dezvoltare. La examinarea planului de dezvoltare, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de transport să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi anumiți utilizatori de sistem, existenţi sau potenţiali, în legătură cu planul de dezvoltare şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Agenţia solicită operatorului sistemului de transport să își modifice planul de dezvoltare, inclusiv dacă acesta nu corespunde necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare.
(5) După examinarea şi evaluarea planului de dezvoltare, inclusiv prin prisma abordării necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare publică, Agenţia aprobă planul de dezvoltare respectiv.
(6) Planul de dezvoltare se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport şi pe pagina web oficială a Agenţiei. Agenţia monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare aprobat. O dată la doi ani, în funcţie de necesitate sau la solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de transport examinează oportunitatea modificării planului de dezvoltare şi, după respectarea procedurii descrise în prezentul articol, prezintă spre aprobare Agenţiei planul de dezvoltare modificat.
(7) În situaţiile în care operatorul sistemului de transport, din motive neimputabile lui, nu realizează o investiţie care, în conformitate cu planul de dezvoltare respectiv, trebuia realizată în următorii 3 ani şi care este încă relevantă conform  ultimelor modificări ale planului de dezvoltare, Agenţia are obligaţia de a lua cel puţin una dintre următoarele măsuri pentru a garanta realizarea investiţiei în cauză:
a) să solicite operatorului sistemului de transport să realizeze investiţia în cauză;
b) să organizeze licitaţie pentru realizarea investiţiei în cauză, deschisă tuturor investitorilor interesați.
(8) În cazul în care Agenţia a recurs la dreptul său stabilit la alin. (7) lit. b), aceasta poate obliga operatorul sistemului de transport să accepte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) finanţarea de către o parte terţă;
b) construirea de către o parte terţă;
c) construirea reţelei electrice de transport de către operatorul însuși;
d) exploatarea noii reţele electrice de transport de către operatorul însuși.
(9) Operatorul sistemului de transport este obligat să pună la dispoziţia investitorilor toate informaţiile necesare pentru realizarea investiţiei, să racordeze noua reţea electrică de transport la reţelele electrice de transport existente şi să depună toate eforturile necesare pentru a facilita realizarea investiţiei. Contractele cu privire la realizarea investiţiei, inclusiv cu privire la finanţare, se supun spre aprobare Agenţiei.
(10) În cazul în care Agenţia a recurs la drepturile sale prevăzute la alin. (7) şi (8), costurile respectivelor investiţii se includ în tarif.
(11) În baza planului de dezvoltare aprobat, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură al rețelelor electrice de transport, operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 30 septembrie, planul de investiţii pentru anul următor. Planurile anuale de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de transport în conformitate cu  cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile.
(12) Agenţia examinează şi aprobă, în termen de pînă la 30 noiembrie, planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de transport, cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună. La examinarea planului anual de investiţii, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de transport să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi anumiți utilizatori de sistem existenţi sau potenţiali în legătură cu planul anual de investiţii şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Dacă planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de transport nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind investiţiile, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de transport să efectueze modificările de rigoare.
(13) Operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică planul anual de investiții aprobat, detaliat pe proiecte ce urmează a fi realizate de operator.
(14)  Anual, pînă la 31 martie, operatorul sistemului de transport prezintă Agenţiei un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent, cu respectarea cerinţelor stabilite în Regulamentul privind investiţiile. Agenţia nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de operatorul sistemului de transport care nu corespund planurilor anuale de investiţii aprobate de Agenţie.

Capitolul VI
SCHIMBURI TRANSFRONTALIERE DE ENERGIE
ELECTRICĂ ŞI GESTIONAREA CONGESTIILOR

    Articolul 35. Schimburile transfrontaliere de energie electrică
şi alocarea capacităţii
(1) În conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, operatorul sistemului de transport gestionează transportul transfrontalier de energie electrică prin intermediul reţelelor electrice de transport, avînd în vedere capacităţile tehnice ale reţelelor electrice utilizate pentru fluxurile transfrontaliere de energie electrică, precum şi ale celorlalte reţele electrice de transport.
(2) Condiţiile de acces la interconexiuni şi reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere, metodele de determinare şi condiţiile de alocare a capacităţilor de transport, precum şi cele privind gestionarea congestiilor se stabilesc în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, elaborat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem, şi aprobat de Agenţie.
(3) Operatorul sistemului de transport este obligat să calculeze, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, capacitatea totală, capacitatea netă, capacitatea disponibilă, capacitatea deja alocată şi marja de siguranţă a reţelelor electrice şi să le coordoneze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine. Metodele de determinare a capacităţii totale de transport şi a marjei de siguranţă se elaborează de operatorul de sistem şi se supun spre aprobare, în prealabil, Agenţiei. Operatorul sistemului de transport este obligat să publice, săptămînal şi lunar, pe pagina sa electronică informaţii cu privire la calculul capacităţii totale de transport şi al marjei de siguranţă în funcţie de particularităţile reţelelor electrice de transport.
(4) Operatorul sistemului de transport oferă participanţilor la piaţa energiei electrice capacitatea maximă a interconexiunilor şi a reţelelor electrice de transport utilizate pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, asigurînd respectarea standardelor privind securitatea exploatării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova şi a sistemelor vecine.
(5) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să informeze operatorul sistemului de transport, în modul și în termenele stabilite în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor, dacă intenţionează să utilizeze capacităţile de transport alocate. Orice capacităţi de transport alocate care nu sînt utilizate se realocă de către operatorul sistemului de transport pe piaţa energiei electrice în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu.
(6) Operatorul sistemului de transport este în drept să limiteze tranzacţiile de energie electrică numai în situaţiile de urgenţă în care acesta trebuie să acţioneze rapid și în care nu este posibilă livra­rea din altă sursă sau schimburile în contrapartidă. Orice proce­dură de acest tip se aplică în mod nediscriminatoriu. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, participanţii la piaţa energiei electrice cărora    le-a fost alocată capacitatea de transport primesc compensaţii pentru orice limitare.
(7) În scopul asigurării schimburilor transfrontaliere de energie electrică şi al securităţii exploatării reţelei se interzice operatorului sistemului de transport să facă discriminare între contractele transfrontaliere şi contractele naţionale.
(8) În cazul schimburilor transfrontaliere de energie electrică, operatorul sistemului de transport prestează serviciul de transport al energiei electrice la tarifele aprobate de Agenţie în conformitate cu prevederile prezentei legi. Valorile fluxurilor transfrontaliere de energie electrică se stabilesc în baza indicaţiilor înregistrate de echipamentele de măsurare instalate la interconexiuni.
(9) Se interzice aplicarea de către operatorul sistemului de transport a unei taxe speciale de reţea la tranzacţiile individuale pentru tranzitul declarat de energie electrică.
(10) Informaţiile privind gestionarea fluxurilor transfrontaliere se prezintă Agenţiei de către operatorul sistemului de transport şi se publică pe pagina electronică a acestuia în modul şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor.
Articolul 36. Mecanismul de compensare între operatorii
sistemelor de transport
(1) Operatorii sistemelor de transport primesc compensaţii pentru costurile suportate ca rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere de energie electrică în reţelele electrice de transport pe care le exploatează.
(2) Compensaţiile prevăzute la alin. (1) se achită de către operatorii sistemelor de transport care gestionează sistemul de transport al statului de unde provin fluxurile transfrontaliere şi de către operatorii sistemelor de transport care gestionează sistemul de transport al statului unde aceste fluxuri se termină.
(3) Achitarea compensaţiilor se face periodic, pentru o anumită perioadă în trecut. Ajustările ex-post ale compensaţiilor se fac, la necesitate, pentru a reflecta costurile efectiv suportate.
(4) Cantitatea fluxurilor transfrontaliere găzduite şi cantitatea fluxurilor transfrontaliere desemnate ca provenind din şi/sau terminîndu-se în sistemele naţionale de transport se stabilesc în baza fluxurilor fizice efective de energie electrică măsurate într-o anumită perioadă de timp.
(5) Costurile suportate ca rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere se stabilesc luînd în considerare pierderile, investiţiile în infrastructuri noi şi un procent corespunzător din costul infrastructurii existente, în măsura în care această infrastructură este utilizată pentru transportul fluxurilor transfrontaliere, în special ţinînd cont de necesitatea de a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică.
(6) La stabilirea costurilor suportate în conformitate cu alin. (5), operatorii sistemelor de transport utilizează metodologii de calcul standard recunoscute. Beneficiile pe care le are reţeaua electrică de transport ca rezultat al găzduirii fluxurilor transfrontaliere se iau în considerare pentru a reduce compensaţiile primite.
Articolul 37. Gestionarea congestiilor
(1) Problemele legate de congestii în reţelele electrice de transport trebuie să fie rezolvate prin soluţii nediscriminatorii, bazate pe mecanisme de piaţă, care să ofere semnale economice eficiente participanţilor la piaţa energiei electrice. Problemele legate de congestii în reţelele electrice se soluţionează prin modalităţi care nu au legătură cu tranzacţiile de energie electrică, adică modalităţi care nu implică o selectare între contractele participanţilor individuali la piaţa energiei electrice.
(2) Operatorul sistemului de transport, în măsura posibilităţilor tehnice, compensează solicitările de capacitate ale oricărui flux de energie electrică în direcţii opuse pe linia de interconexiune congestionată pentru a utiliza această linie la capacitatea maximă.
(3) Ţinînd cont de necesitatea asigurării securității în exploatarea sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport acordă prioritate tranzacţiilor care înlătură congestiile.
(4) În legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor, în cazul survenirii congestiilor, operatorul sistemului de transport organizează licitaţii privind alocarea capacităţii interconexiunilor şi percepe plăţi pentru capacitatea alocată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor.
(5) Veniturile obţinute în legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor se utilizează de operatorul sistemului de transport în următoarele scopuri:
a) garantarea disponibilităţii reale a capacităţilor alocate;
b) menţinerea sau majorarea capacităţilor de interconexiune prin investiţii în reţeaua electrică de transport, în special în interconexiuni noi.
(6) Dacă veniturile obţinute de operatorul sistemului de transport nu pot fi utilizate în mod eficient în scopurile prevăzute la alin. (5), Agenţia va lua în considerare aceste venituri neutilizate în calculul tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice sau aceste venituri vor fi plasate într-un cont intern separat al operatorului sistemului de transport pînă atunci cînd vor putea fi utilizate în scopurile prevăzute la alin. (5).
(7) În cazul în care capacitatea solicitată a reţelei electrice de transport  de către toţi participanţii la piaţa energiei electrice este mai mică decît capacitatea totală disponibilă a interconexiunii şi nu există congestii, operatorul sistemului de transport oferă capacitate tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, fără a impune taxe suplimentare pentru gestionarea  congestiilor.
(8) Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia cu privire la utilizarea de facto a reţelelor electrice de transport şi cu privire la destinaţia veniturilor încasate în legătură cu utilizarea reţelelor electrice de transport pentru tranzacţiile transfrontaliere, inclusiv în cazul gestionării congestiilor.
(9) Operatorul sistemului de transport întocmeşte şi prezintă un raport cu privire la îndeplinirea funcţiilor stabilite în prezentul capitol, precum şi orice altă informaţie solicitată de Agenţie, inclusiv pentru a fi prezentată, la necesitate, Secretariatului Comunităţii Energetice. Acest raport cu privire la fluxurile transfrontaliere, alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor în anul precedent se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport.
Articolul 38. Derogările pentru interconexiuni noi
(1) Pentru capacitatea integrală sau parţială a interconexiunilor noi de curent continuu sau a extensiilor acestora poate fi acordată, la solicitare, pentru o perioadă limitată de timp, o derogare de la art. 7 alin. (2), de la art. 26 şi de la art. 37 alin. (5) şi (6), precum şi de la prevederile care reglementează accesul terţilor la reţelele electrice de transport, dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
a) investiţia contribuie la dezvoltarea concurenţei în contextul furnizării energiei electrice;
b) avînd în vedere gradul de risc, investiţia poate fi realizată numai dacă se acordă o derogare;
c) interconexiunea este în proprietatea unei persoane fizice sau juridice care este separată, cel puţin în privinţa formei sale juridice, de operatorul sistemului de transport cu care va fi construită interconexiunea;
d) tarifele urmează a fi achitate de utilizatorii interconexiunii respective;
e) nicio parte a capitalului sau a costurilor de exploatare a interconexiunii nu a fost recuperată prin intermediul vreunei componente a tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelelor electrice de transport sau de distribuţie legate prin interconexiunea respectivă;
f) derogarea nu trebuie să fie în detrimentul concurenţei sau în detrimentul funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice din Republica Moldova, în una sau mai multe regiuni, sau în detrimentul funcţionării eficiente a reţelei electrice reglementate la care este racordată interconexiunea respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul majorărilor semnificative de capacitate a interconexiunilor existente, precum şi în cazuri excepţionale, pentru interconexiunile de curent alternativ, cu condiţia ca costurile şi riscurile investiţionale în cauză să fie suficient de mari comparativ cu costurile şi riscurile suportate în mod normal la conectarea a două sisteme de transport vecine prin interconexiunea de curent alternativ.
(3) Derogarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă, pentru fiecare caz în parte, prin hotărîre a Agenţiei şi urmare a deciziei autorităţii de reglementare a ţării vecine în cauză. Hotărîrea privind acordarea derogării poate acoperi capacitatea integrală sau parţială a interconexiunii noi sau pe cea a interconexiunii existente, majorată semnificativ.
(4) La primirea cererii privind acordarea derogării, Agenţia notifică fără întîrziere Secretariatul Comunităţii Energetice şi Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice cu privire la solicitarea primită şi transmite o copie a acesteia. Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice, în termen de două luni, prezintă, în cazul în care consideră necesar, un aviz consultativ Agenţiei.
(5) La adoptarea hotărîrii privind acordarea unei derogări, Agenţia trebuie să examineze, pentru fiecare caz în parte, necesitatea impunerii unor condiţii cu privire la durata derogării şi accesul nediscriminatoriu la interconexiune. La stabilirea acestor condiţii, Agenţia urmează să ţină cont, în special, de capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificată, de durata proiectului şi de specificul sistemului electroenergetic.
(6) Înainte de acordarea unei derogări, Agenţia trebuie să decidă referitor la regulile şi mecanismele ce urmează a fi utilizate pentru gestionarea şi alocarea capacităţilor. Una din regulile privind gestionarea congestiilor urmează să instituie obligaţia de a oferi capacitatea neutilizată pe piaţa energiei electrice, precum şi dreptul utilizatorilor interconexiunii respective de a comercializa capacităţile contractate pe piaţa secundară. La evaluarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f), Agenţia trebuie să ţină cont de rezultatele procedurii de alocare a capacităţilor.
(7) Agenţia este în drept să consulte, în caz de necesitate, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în legătură cu adoptarea hotărîrii cu privire la acordarea derogării. Avizele primite de Agenţie se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
(8) Agenţia adoptă hotărîrea cu privire la acordarea derogării  în cazul în care, în termen de 6 luni de la primirea solicitării, a ajuns la un acord comun cu autoritatea de reglementare a ţării vecine. Hotărîrea cu privire la acordarea derogării urmează să fie motivată, inclusiv în privinţa condiţiilor stabilite în conformitate cu  alin. (6). Hotărîrea respectivă se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei.
(9) Agenţia informează Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice despre adoptarea hotărîrii privind acordarea derogării sau privind respingerea cererii referitoare la acordarea derogării şi expediază Secretariatului Comunităţii Energetice copia hotărîrii sale cu privire la acordarea derogării, copia cererii privind acordarea derogării, precum şi alte informaţii pertinente cu privire la:
a) motivele detaliate în baza cărora a fost acordată sau refuzată derogarea, inclusiv datele financiare care demonstrează necesitatea derogării;
b) analiza efectuată cu privire la efectul derogării asupra concurenţei şi asupra bunei funcţionări a pieţei energiei electrice;
c) motivele care justifică durata şi cota din capacitatea totală a interconexiunii respective pentru care se acordă derogarea;
d) rezultatul consultărilor cu autorităţile de reglementare implicate.
(10) În termen de două luni de le data primirii notificării în conformitate cu alin. (9), Secretariatul Comunităţii Energetice poate lua o decizie prin care să solicite Agenţiei să modifice sau să retragă hotărîrea  cu privire la acordarea derogării. Acest termen poate fi prelungit cu două luni prin acordul comun al Secretariatului Comunităţii Energetice şi al Agenţiei sau în cazul în care Secretariatul Comunităţii Energetice solicită informaţii suplimentare.
(11) În cazul în care Secretariatul Comunităţii Energetice a solicitat informaţii suplimentare, iar Agenţia nu prezintă în termenul stabilit informaţia solicitată, notificarea Agenţiei se consideră retrasă, excepţie fiind cazurile în care:
a)  înainte de expirarea termenului stabilit, perioada de examinare a fost prelungită prin acordul comun al Secretariatului Comunităţii Energetice şi al Agenţiei;
b)  printr-o declaraţie temeinic motivată, Agenţia a informat Secretariatul Comunităţii Energetice că aceasta consideră notificarea ca fiind completă.
(12) În funcţie de decizia şi de recomandările Secretariatului Comunităţii Energetice, Agenţia este obligată să revoce sau să modifice hotarîrea cu privire la acordarea derogării şi să notifice despre acest fapt Secretariatul Comunităţii Energetice în termen de o lună de la adoptarea hotărîrii respective.
(13) Secretariatul Comunităţii Energiei este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată.
(14) Hotărîrea Agenţiei şi decizia Secretariatului Comunităţii Energetice cu privire la acordarea derogării expira după doi ani de la data adoptării, în cazul în care construcţia interconexiunii încă nu a început către acea dată, sau după 5 ani din data adoptării, în cazul în care interconexiunea nu a devenit operaţională către acea dată, cu excepţia cazului în care Agenţia, Secretariatul Comunităţii Energetice decide că orice întîrziere se datorează unor impedimente majore, independente de voinţa persoanei căreia i-a fost acordată derogarea.
(15) Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice este în drept să aprobe hotarîrea privind acordarea derogării în unul din următoarele cazuri:
a) dacă Agenţia şi autorităţile de reglementare respective nu au ajuns la un acord comun în termen de 6 luni de la primirea solicitării de către cea din urmă autoritate de reglementare căreia i-a fost cerută acordarea derogării;
b) la solicitarea comună a Agenţiei şi a autorităţilor de reglementare implicate.
(16) Înainte de adoptarea hotărîrii în conformitate cu alin. (15), Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice este obligat să consulte autorităţile de reglementare respective şi solicitantul.
(17) Investitorul care a obţinut derogarea în conformitate cu prezentul articol îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei pentru transportul energiei electrice, eliberată de Agenţie în condiţiile prezentei legi.

Capitolul VII
DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 39. Operatorul  sistemului de distribuţie
(1) Întreprinderea electroenergetică care deţine cu titlu de proprietate sau cu drept de folosinţă şi exploatează reţelele electrice de distribuţie îşi desfăşoară activitatea în calitate de operator al sistemului de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia energiei electrice, eliberată de Agenţie în condițiile legii.
(2) Operatorul sistemului de distribuţie este organizat în calitate de întreprindere electroenergetică specializată şi independentă, cu statut de persoană juridică.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi, potrivit condițiilor prevăzute în licenţa pentru distribuţia energiei electrice şi cu respectarea actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(4) La îndeplinirea funcţiilor şi a obligaţiilor  sale, operatorul sistemului de distribuţie este  independent de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice şi nu poate deţine licenţă pentru producerea, transportul sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 40 alin. (9).
Articolul 40. Separarea operatorului sistemului de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată trebuie să fie independent, cel puţin din punct de vedere funcțional, decizional și al formei juridice de organizare, față de alte activităţi care nu au legătură cu activitatea de distribuţie a energiei electrice.
(2) Principiul independenţei operatorului sistemului de distribuţie stabilit la alin. (1) nu impune obligaţia de a separa proprietatea activelor operatorului sistemului de distribuţie de întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală.
(3) Pentru a asigura independenţa operatorului sistemului de distribuţie urmează să fie respectate următoarele condiţii minime:
a) persoanele cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităţilor de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice;
b) să fie întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie sînt luate în considerare astfel încît aceste persoane să aibă posibilitatea de a acţiona independent;
c) operatorul sistemului de distribuţie să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. Pentru a îndeplini aceste funcţii, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să dispună de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice şi financiare.
(4) Independenţa operatorului sistemului de distribuţie nu împiedică întreprinderea dominantă să aprobe planul financiar anual sau orice alt document echivalent, precum şi să stabilească plafonul maxim de îndatorare a operatorului  sistemului de distribuţie întreprindere dependentă.
(5) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucţiuni operatorului sistemului de distribuţie întreprindere dependentă cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente modernizării şi dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie, care nu depăşesc limitele stabilite în planul financiar aprobat sau în orice alt document echivalent.
(6) Se interzice operatorului sistemului de distribuţie să obţină avantaje din faptul că face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală pentru a denatura concurenţa pe piaţa energiei electrice. În special, la desfăşurarea activităţilor sale de comunicare şi de publicitate, operatorul sistemului de distribuţie care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală nu este în drept să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.
(7) Întreprinderile electroenergetice care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau juridice, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului sistemului de distribuţie în cadrul întreprinderii electroenergetice integrate, nu pot anula aceste măsuri sau măsurile întreprinse pentru separarea operatorului sistemului de distribuţie.
(8) Agenţia monitorizează respectarea de către operatorul sistemului de distribuţie a condiţiilor privind separarea şi independenţa acestuia.
(9) Condiţiile privind separarea operatorului sistemului de distribuţie, stabilite în prezentul articol, nu împiedică funcţionarea unui operator combinat de transport şi de distribuţie, cu condiţia ca operatorul respectiv să respecte cerinţele privind separarea şi independenţa operatorului sistemului de transport.
Articolul 41. Programul de conformitate şi agentul de
conformitate
(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze un program de conformitate care să conţină măsurile întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament şi de practici discriminatorii, precum şi pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare a respectării acestui program. Programul de conformitate trebuie să conţină, de asemenea, informaţii cu privire la obligaţiile specifice impuse angajaţilor operatorului sistemului de distribuţie pentru realizarea obiectivelor respective. Monitorizarea respectării de către operatorul sistemului de distribuţie a programului de conformitate se asigură de către un agent de conformitate, care nu suplineşte funcţiile Agenţiei privind monitorizarea, stabilite în prezenta lege.
(2) Persoana fizică sau juridică ce urmează să exercite funcţiile agentului de conformitate se propune spre aprobare Agenţiei de către operatorul sistemului de distribuţie. Concomitent, operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei proiectul contractului ce urmează a fi încheiat de acesta cu agentul de conformitate și care trebuie să conțină inclusiv prevederile referitoare la începerea, durata şi încetarea contractului, la condiţiile de salarizare, la drepturile şi obligaţiile de bază, la alte drepturi şi obligaţii.
(3) Agentul de conformitate trebuie să fie independent în toate acţiunile sale în raport cu operatorul sistemului de distribuţie. Pentru a asigura independenţa agentului de conformitate trebuie întrunite următoarele condiţii:
a) agentul de conformitate nu poate deţine nicio funcţie sau nu poate avea nicio responsabilitate profesională, nu poate avea niciun interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea electroenergetică  integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuție;
b) cu cel puţin 3 ani pînă la data desemnării, agentul de conformitate nu poate deţine nicio funcţie sau nu poate avea nicio responsabilitate profesională, nu poate avea niciun interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuție;
c) timp de 4 ani după încetarea mandatului deţinut în cadrul operatorului sistemului de distribuţie, agentul de conformitate nu poate deţine nicio funcţie sau nu poate avea nicio responsabilitate profesională, nu poate avea niciun interes sau nu poate fi în relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală, cu vreo întreprindere a acesteia, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuţie;
d) agentul de conformitate nu poate avea niciun interes şi nu poate primi, în mod direct sau indirect, beneficii financiare de la întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală, de la o întreprindere a acesteia, de la acţionarii majoritari sau de la fondatorii acesteia, cu excepţia operatorului sistemului de distribuţie.
(4) Agenţia examinează propunerea parvenită în conformitate cu alin. (2) în termen de o lună de la data primirii. Agenţia este în drept să respingă persoana propusă în calitate de agent de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. La examinarea proiectului contractului ce urmează a fi încheiat între operatorul sistemului de distribuţie şi agentul de conformitate, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să modifice condițiile contractului respectiv dacă acestea afectează independenţa agentului de conformitate.
(5) După ce a încheiat contractul corespunzător cu agentul de conformitate, operatorul sistemului de distribuţie este în drept să modifice condiţiile contractuale sau să desfacă acest contract numai dacă a obţinut, în prealabil,  acordul Agenţiei în acest sens. La solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să desfacă contractul cu agentul de conformitate din motive de lipsă de independenţă sau de capacitate profesională. Agenţia examinează solicitarea operatorului sistemului de distribuţie în legătură cu modificarea sau desfacerea contractului cu agentul de conformitate în termen de cel mult o lună.
(6) Pe durata mandatului său, agentul de conformitate nu poate deţine o altă funcţie, nu poate avea o altă responsabilitate profesională sau un interes, direct sau indirect, în raport cu nicio parte a întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală, cu acţionarii majoritari sau cu fondatorii acesteia.
(7) Agentul de conformitate are următoarele funcţii:
a) monitorizează implementarea programului de conformitate;
b) anual, pînă la 31 martie, elaborează un raport care să conţină măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuţie în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate şi prezintă raportul respectiv Agenţiei. Raportul privind măsurile întreprinse de operatorul sistemului de distribuţie în legătură cu îndeplinirea programului de conformitate se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie;
c) raportează organelor de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie referitor la respectarea programului de conformitate şi la punerea în aplicare a acestuia, formulează recomandări în acest sens;
d) notifică Agenţia cu privire la orice încălcare gravă a punerii în aplicare a programului de conformitate, în termen de 7 zile calendaristice din ziua în care a aflat despre încălcarea respectivă;
e) raportează Agenţiei cu privire la orice relaţii comerciale sau financiare dintre operatorul sistemului de distribuţie și întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală.
(8) Operatorul sistemului de distribuție trebuie să creeze agentului de conformitate toate condiţiile necesare pentru desfășurarea activității și pentru  asigurarea independenţei acestuia, precum și să îi asigure accesul la toate informațiile relevante pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia, deținute de operatorul sistemului de distribuție în cauză și de orice întreprindere înrudită.
Articolul 42. Funcţiile şi obligaţiile operatorului sistemului
de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să îndeplinească următoarele funcţii şi obligaţii:
a) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor electrice de distribuţie pentru a acoperi cererile rezonabile de distribuţie a energiei electrice, elaborînd şi executînd planuri de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, ţinînd cont, în special, de prognoza consumului de energie electrică;
b) să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte  reţelele electrice de distribuţie în condiţii de securitate, fiabilitate şi eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. La exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii;
c) să gestioneze fluxurile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie;
d)  la dispecerizare, să acorde prioritate energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane;
e) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, evitînd, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite;
f) să prezinte operatorului sistemului de transport, operatorilor sistemelor de distribuţie care exploatează reţelele electrice interconectate cu reţeaua sa informaţii suficiente pentru a asigura securitatea şi eficienţa exploatării reţelelor electrice, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor electrice interconectate;
g) să prezinte, într-un mod inteligibil, cuantificabil şi accesibil, toate informaţiile necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele electrice de distribuţie şi pentru utilizarea acestor reţele, precum şi informațiile privind serviciile pe care le prestează și condițiile relevante aplicate;
h) să răspundă la orice solicitare de serviciu în termenele şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, în Regulamentul privind racordarea, în Normele tehnice ale reţelelor electrice, în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
i) să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele electrice de distribuţie în termenele şi în condiţiile stabilite la art. 47, 48, 56 și 66 din prezenta lege şi în Regulamentul privind racordarea;
j) să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, în condiţii reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind racordarea și ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, ale Regulilor pieţei energiei electrice şi ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficienţă, calitate şi transparenţă;
k) să respecte, în activitatea licenţiată, documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare a reţelelor electrice, alte documente  normativ-tehnice, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii impactului reţelelor electrice de distribuţie asupra mediului;
l) să efectueze lucrări de defrişare sau tăieri de modelare a vegetaţiei pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice de distribuţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice.
(2) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice în baza unui contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, încheiat în conformitate cu prezenta lege, în condiţiile stabilite în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie procură energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie şi menţine rezerva de capacitate din reţelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(4) Cu excepţia cazurilor stabilite la art. 4, 8 și 15, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să se abţină de la divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată obţinute la desfăşurarea activităţii licenţiate, precum şi de la oferirea, în mod discriminatoriu, a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii de sistem.
(5) Este interzis operatorului sistemului de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi în legătură cu acordarea accesului la reţelele electrice de distribuţie în situaţia în care procurarea sau vînzarea energiei electrice se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
(6) Operatorul sistemului de distribuţie îndeplineşte şi alte funcţii şi obligaţii, în condiţiile stabilite în prezenta lege şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, cu respectarea principiilor asigurării stabilității, fiabilității, securității și a eficienței funcționării sistemului electroenergetic.
Articolul 43. Prezentarea datelor şi a informaţiilor de către
operatorul sistemului de distribuţie
(1) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţii cu privire la serviciile prestate, la condiţiile relevante aplicate, precum şi informaţia de ordin tehnic necesară pentru asigurarea unui acces eficient al utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de distribuţie.
(2) Pentru a asigura tarife transparente, obiective şi nediscriminatorii şi pentru a facilita utilizarea eficientă a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire la modul de formare a tarifelor pentru serviciile prestate şi cu privire la metoda de calcul şi structura tarifelor.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte, pînă la 30 aprilie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent, calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nivelul de întreţinere a reţelei electrice de distribuţie, măsurile de acoperire a sarcinii de vîrf, consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie. Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie.
Articolul 44. Prezentarea datelor și informaţiilor operatorului
sistemului de distribuţie
La cererea operatorului sistemului de distribuţie, producătorii, furnizorii şi consumatorii finali racordaţi la reţelele electrice de distribuţie prezintă operatorului sistemului de distribuţie date și informaţii necesare pentru:
a) dezvoltarea şi exploatarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi pentru înregistrarea şi analiza evenimentelor operative;
b)  examinarea caracteristicilor consumului de energie electrică, producerii de energie electrică, alte informaţii necesare pentru îndeplinirea de către operatorul sistemului de distribuţie a funcţiilor sale;
c) acordarea accesului la reţelele electrice de distribuţie şi utilizarea reţelelor electrice de distribuţie, precum şi pentru elaborarea planului de investiţii şi planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie;
d)  monitorizarea calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice;
e)  monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică.
Articolul 45. Dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie
şi planurile de investiţii
(1) Operatorul sistemului de distribuţie efectuează dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie în legătură cu creşterea cererii de energie electrică astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. Cheltuielile de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie le suportă operatorul sistemului de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi cu Regulamentul privind investiţiile.
(2) La dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont de interesele de mediu şi de eficienţa energetică, să aplice metode moderne de management al eficienţei energetice şi/sau al cererii, precum şi să ia în considerare necesitatea promovării producerii distribuite care poate înlocui unele măsuri de modernizare sau de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie.
(3) Operatorul sistemului de distribuţie este obligat, ţinînd cont de strategia energetică a Republicii Moldova, de oferta şi de cererea energiei electrice actuale şi prognozate, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu participanţii interesaţi, să prezinte Agenţiei spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru 3 ani (în acest articol, în continuare – plan de dezvoltare). La elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont inclusiv de planurile urbanistice care conţin informaţii privind sarcinile electrice. Planul de dezvoltare trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea reţelelor electrice de distribuţie ale operatorului sistemului de distribuţie respectiv, precum și, fără a se limita la acestea:
a) descrierea infrastructurii existente şi a stării actuale a acesteia;
b) descrierea reţelelor electrice de distribuţie, care necesită a fi construite, modernizate în următorii ani, pentru fiecare nivel de tensiune, cu reflectarea volumului total de investiţii şi a numărului de reţele. În legătură cu executarea prevederii respective, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să descrie scenariile de integrare a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie din perspectiva analizei cost-beneficiu, în conformitate cu obiectivele naţionale stabilite în actele normative în domeniul energiei regenerabile;
c) măsurile de eficienţă energetică şi prognoza consumului;
d) descrierea mijloacelor şi investiţiilor necesare pentru a satisface cererea prognozată de energie electrică;
e) descrierea investiţiilor care au fost aprobate şi care urmează să fie aprobate şi efectuate în următorii 3 ani;
f) obiectivele planificate a fi obţinute în urma implementării planului de dezvoltare.
(4) La elaborarea planului de dezvoltare, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind distribuţia energiei electrice, luînd în con­siderare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop, operatorul sistemului de distribuţie colaborează cu operatorul sistemului de transport şi cu alţi operatori ai sistemelor de distribuţie.
(5)  Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să prezinte Agenţiei, pentru examinare şi aprobare, planul de dezvoltare. La examinarea planului de dezvoltare, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de distribuţie să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi unii utilizatori de sistem, existenţi sau potenţiali, în legătură cu planul de dezvoltare şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Agenţia solicită operatorului sistemului de distribuţie să modifice planul de dezvoltare, inclusiv dacă acesta nu corespunde necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare.
(6)  După examinarea şi evaluarea planului de  dezvoltare, inclusiv prin prisma abordării necesităţilor de investiţii identificate în procesul de consultare publică, Agenţia aprobă planul de  dezvoltare respectiv.
(7)  Planul de dezvoltare se publică pe pagina electronică a operatorului sistemului de distribuţie şi pe pagina web oficială a Agenţiei. Agenţia monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare aprobat. În funcţie de necesitate sau la solicitarea Agenţiei, operatorul sistemului de distribuţie examinează oportunitatea modificării planului de dezvoltare şi, după respectarea procedurii descrise în prezentul articol, prezintă spre aprobare Agenţiei planul de dezvoltare modificat.
(8)  În baza planului de dezvoltare aprobat, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură al rețelelor electrice de distribuție, operatorul sistemului de distribuţie este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 31 octombrie, planul de investiţii pentru anul următor. Planul anual de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de distribuţie în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile.
(9) Agenţia examinează şi aprobă, în termen de pînă la 31 decembrie, planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de distribuţie,  cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună. La examinarea planului anual de investiţii, Agenţia, în caz de necesitate, solicită operatorului sistemului de distribuţie să consulte autorităţile publice, întreprinderile electroenergetice şi anumiți utilizatori de sistem, existenţi sau potenţiali, în legătură cu planul anual de investiţii şi să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la rezultatele consultărilor. Dacă planul anual de investiţii prezentat de operatorul sistemului de distribuţie nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind investiţiile, Agenţia este în drept să solicite operatorului sistemului de distribuţie să facă modificările de rigoare.
(10) Operatorul sistemului de distribuție publică pe pagina sa electronică planul anual de investiții aprobat, detaliat pe proiecte ce urmează a fi realizate de operator. Anual sau la solicitarea operatorului sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie prezintă planul de dezvoltare şi planul de investiţii pentru a contribui la elaborarea de către operatorul sistemului de transport a planului de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani.
(11)  Anual, pînă la 30 aprilie, operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei un raport privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent, care se examinează şi se aprobă de Agenţie în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile. Agenţia nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de operatorul sistemului de distribuţie care nu corespund planurilor anuale de investiţii aprobate de Agenţie.

Capitolul VIII
ACCESUL LA REŢELELE ELECTRICE
ŞI PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT
ŞI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 46. Accesul la reţelele electrice de transport şi de
distribuţie
(1) Operatorul de sistem este obligat să acorde acces la reţelele electrice de transport şi de distribuţie tuturor utilizatorilor de sistem, existenţi sau potenţiali, în mod transparent, obiectiv şi fără discriminare, ţinînd cont de prioritatea dispecerizării centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a centralelor electrice de termoficare urbane.
(2) Accesul la reţelele electrice de transport şi de distribuţie se acordă în baza tarifelor stabilite în conformitate cu metodologiile de calculare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice și  pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate de Agenţie, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi aplicate faţă de toţi utilizatorii de sistem în mod obiectiv şi nediscriminatoriu.
(3) Operatorul de sistem poate refuza accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuţie în temeiul lipsei de capacitate, motivată de faptul că nu există reţea electrică sau că reţeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele solicitantului. Refuzul privind accesul la reţea trebuie formulat în scris de către operatorul de sistem, cu prezentarea motivelor justificate din punct de vedere tehnic şi economic şi cu prezentarea informaţiilor pertinente despre măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor  de refuz, inclusiv despre măsurile necesare pentru dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării  acestora.
(4) Operatorul sistemului de transport nu este în drept să refuze accesul la reţelele electrice de transport centralelor electrice pe motiv că acest fapt ar putea cauza în viitor posibile limitări de capacitate, precum congestiile din zonele îndepărtate ale reţelelor electrice de transport.
(5)  Operatorul sistemului de transport este obligat să informeze Agenţia despre orice caz în care unui participant la piaţă sau unui solicitant i se refuză accesul la reţelele electrice de transport, precum şi despre congestii, propunînd modalităţi de soluţionare a acestora.
(6)  Solicitanţii cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuţie sînt în drept să adreseze Agenţiei o reclamaţie în acest sens, în conformitate cu prezenta lege. La examinarea reclamaţiei, Agenţia verifică dacă operatorii de sistem şi-au executat obligaţiile stabilite în prezenta lege, inclusiv cu privire la prezentarea de informaţii pertinente despre măsurile necesare pentru dezvoltarea reţelelor electrice şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora.
(7)  Operatorul de sistem limitează accesul la reţelele electrice de transport sau de distribuţie numai în cazurile stabilite în prezentul articol.
(8)  Pentru a gestiona accesul la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, operatorul de sistem are obligaţia să ţină un registru electronic în care urmează să indice, pentru fiecare punct de acces, identificat printr-un număr specific, toate datele necesare gestionării accesului la reţea, inclusiv datele cu privire la identitatea persoanei cu care este încheiat contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, cu privire la furnizorul existent, adresa locului de consum, puterea contractată, punctul de racordare, punctul de delimitare, tensiunea nominală în punctul de delimitare, valoarea rezistenței buclei faza-neutru la tensiunea pînă la 1000 V, caracteristicile aparatelor de protecție pentru corelarea protecției în punctele de delimitare, caracteristicile echipamentului de măsurare, precum şi menţiunea cu privire la faptul dacă respectivul loc de consum este conectat sau deconectat.
(9)  Datele din registrul electronic pot fi accesate de către consumatorii finali respectivi sau de către furnizorii de energie electrică în baza acceptului în scris al consumatorului final sau în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumatorul final şi furnizorul de energie electrică care solicită acces la informaţia din registrul electronic.
(10) Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţiile necesare pentru asigurarea accesului eficient la rețelele electrice de transport şi de distribuţie şi pentru utilizarea acestor rețele.
Articolul 47. Eliberarea avizului de racordare la reţelele
electrice
(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a centralei electrice ce îi aparţine la reţeaua electrică a operatorului de sistem care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă.
(2) Operatorul sistemului de transport este obligat să elibereze solicitantului potenţial consumator final avizul de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea, iar operatorul sistemului de distribuţie eliberează avizul de racordare în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea. În cazul solicitării privind racordarea unei centrale electrice, avizul de racordare se eliberează de operatorul de sistem în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării şi prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea.
(3) Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu solicitantul la alegerea şi realizarea celei mai avantajoase soluţii de racordare. La eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să comunice solicitantului costul estimat pentru executarea instalaţiei de racordare.
(4) Prin avizul de racordare eliberat, solicitantul poate fi obligat să suporte doar cheltuielile de construcţie a unei instalaţii de racordare care să corespundă puterii electrice solicitate. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de sistem a diferenţei de cheltuieli dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.
(5) Operatorul de sistem este în drept să refuze eliberarea avizului de racordare doar în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 46 alin. (3). Se interzice operatorului de sistem să condiţioneze racordarea de transmitere de către solicitant, cu titlu gratuit, a liniilor sau a staţiilor electrice pe care le deţine cu titlu de proprietate.
(6) Operatorul sistemului de transport nu este în drept să refuze racordarea unei centrale electrice pe motiv că acest fapt ar putea cauza în viitor posibile limitări de capacitate a reţelei electrice de transport, precum congestia în una din zonele îndepărtate ale reţelelor electrice de transport.
(7) Se interzice operatorului sistemului de transport să refuze un nou punct de racordare pe motiv ca ar suporta costuri suplimentare în legătură cu majorarea capacitații reţelei electrice de transport prin înlocuirea elementelor reţelei respective, aflate în imediata apropiere a punctului de racordare.
    Articolul 48. Proiectarea şi executarea instalaţiilor
de racordare
(1) Proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare, precum şi punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare a unui solicitant potenţial consumator final se efectuează de operatorul de sistem după achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare aprobat de Agenţie în condiţiile legii. Consumatorul final potenţial este în drept să angajeze un proiectant şi un electrician autorizat pentru proiectare şi, respectiv, pentru executarea instalaţiei de racordare. Aceste prevederi se indică în mod obligatoriu în avizul de racordare eliberat solicitantului de operatorul de sistem.
(2) În cazul în care pentru realizarea racordării este necesară întretăierea liniei electrice cu instalarea ulterioară de elemente de reţea, executarea instalaţiilor de racordare se efectuează de operatorul de sistem, iar cheltuielile aferente se suportă de solicitant.
(3) Termenul de executare a instalaţiei de racordare şi de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică, după achitarea tarifului de racordare, nu va depăşi:
a) 10 zile lucrătoare, pentru  racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă, cu condiţia că nu sînt necesare lucrări de terasament;
b) 40 de zile calendaristice, pentru celelalte cazuri de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă;
c) 60 de zile calendaristice, pentru racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune medie şi la reţelele electrice de tensiune înaltă.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul racordării specifice a instalaţiilor de utilizare la staţiile electrice de 35 kV sau 110 kV, precum şi  la instalaţiile de 6 kV sau 10 kV, operatorul de sistem şi solicitantul sînt în drept să negocieze şi să stabilească alte termene de racordare.
(5) În cazul în care instalaţia de racordare este executată de electricieni autorizaţi, termenul de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare a solicitantului nu va depăşi 2 zile lucrătoare de la data admiterii în exploatare a instalaţiei de racordare şi achitării tarifului de punere sub tensiune.
(6) Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreţinerea și modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite la alin. (9).
(7) În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.
(8) În cazul racordării unei centrale electrice la rețeaua electrică, admiterea în exploatare a centralei electrice şi a instalaţiei de racordare se confirmă prin actul de corespundere, eliberat de organul supravegherii energetice de stat.
(9) Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem. Operatorul sistemului de distribuţie este obligat să primească instalaţiile electrice transmise cu titlu gratuit cu condiţia efectuării de către proprietarul instalaţiilor electrice, liniilor electrice şi posturilor de transformare a lucrărilor necesare pentru a asigura corespunderea acestora cu cerinţele de securitate. Corespunderea reţelelor electrice ce urmează a fi transmise în proprietatea operatorului de sistem se atestă în baza actului de corespundere, eliberat proprietarului instalaţiilor electrice, liniilor electrice sau posturilor de transformare de către organul supravegherii energetice de stat. Activele dobîndite cu titlu gratuit nu se iau în considerare la calcularea bazei de active reglementate a operatorului de sistem, iar venitul obţinut în urma primirii, cu titlu gratuit, a liniilor şi staţiilor electrice menţionate se consideră venit neimpozabil.
(10) Procedura şi condiţiile de racordare la reţelele electrice de transport şi de distribuţie a instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor de sistem, inclusiv a centralelor electrice, se stabilesc în Regulamentul privind racordarea, elaborat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem. La elaborarea Regulamentului privind racordarea, operatorul sistemului de transport respectiv urmează să aplice prevederile art. 52. Regulamentul privind racordarea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale operatorilor de sistem.
Articolul 49. Linii electrice directe
(1) Dacă un producător şi un consumator final intenţionează să încheie un contract de furnizare a energiei electrice şi nu au acces la reţelele electrice, aceştia sînt în drept să construiască linii electrice directe.
(2) Construcţia liniilor electrice directe poate fi efectuată cu condiţia obţinerii, în prealabil, a autorizaţiei pentru linia electrică directă, eliberată de Agenţie, şi, ulterior, a autorizaţiei de construire, eliberată de autorităţile administrației publice locale.
(3) Dreptul consumatorului eligibil de a i se furniza energie electrică prin intermediul liniei electrice directe nu exclude posibilitatea ca acesta să încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu alţi furnizori.
(4) Agenţia acordă autorizaţia pentru linia electrică directă în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii. Eliberarea de către Agenție a autorizaţiei pentru linia electrică directă poate fi condiţionată de imposibilitatea sau refuzul accesului la reţeaua electrică ori de examinarea de către Agenţie a disputelor privind accesul la reţea.
(5)  Agenţia este în drept să refuze eliberarea autorizaţiei pentru linia electrică directă în cazul în care aceasta ar obstrucţiona punerea în aplicare a prevederilor legii, menite să asigure executarea obligaţiilor de serviciu public, a garanţiilor serviciului universal şi protecţia consumatorului. Refuzul privind eliberarea autorizației pentru linia electrică directă trebuie formulat în scris, cu prezentarea motivelor justificate în modul corespunzător.
(6) Eliberarea, prelungirea valabilității, reperfectarea, suspendarea și reluarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiei pentru linia electrică directă, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul articol şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Articolul 50. Sisteme de distribuţie închise
(1) Persoanele fizice și persoanele juridice se alimentează cu energie electrică printr-un sistem de distribuţie închis, în condiţiile stabilite în prezentul articol.
(2) Asigurarea livrării energiei electrice prin sistemul de distribuţie închis şi alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis nu implică necesitatea obţinerii licenţei pentru distribuţia energiei electrice şi a licenţei pentru furnizarea energiei electrice.
(3) Pentru a asigura livrarea energiei electrice şi alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să obţină de la Agenţie autorizaţie. La solicitarea unei persoane juridice, Agenţia acordă autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
a) din motive tehnice sau de securitate specifice, procesul de exploatare sau procesul de producţie al utilizatorilor sistemului de distribuţie închis este integrat;
b) sistemul respectiv de distribuţie alimentează cu energie electrică persoana care îl deţine cu titlu de proprietate, persoana care exploatează acest sistem sau întreprinderile lor înrudite.
(4) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, solicitantul persoană juridică este obligat să prezinte Agenţiei copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, schema electrică a instalaţiilor electrice din sistemul de distribuţie închis, actul de corespundere emis de organul supravegherii energetice de stat care confirmă corespunderea sistemului de distribuţie închis cu cerinţele de securitate, precum şi informaţii cu privire la utilizatorii sistemului de distribuţie închis.
(5) Prin intermediul sistemului de distribuţie închis pot fi alimentaţi cu energie electrică consumatorii ale căror instalaţii de utilizare se află în zona geografică a sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de sistemul de distribuţie închis ori care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuţie închis, în condiţiile stabilite într-un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.
(6) În cazul modificării numărului utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul sistemului de distribuţie respectiv este obligat să notifice Agenţia.
(7) Operatorul sistemului de distribuţie închis procură energie electrică pentru consum propriu şi pentru alimentarea utilizatorilor sistemului său, după caz, pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice.
(8) În cazul în care operatorul sistemului de distribuţie închis nu îşi îndeplinește obligaţiile stabilite în prezentul articol și la art. 51, utilizatorii sistemului de distribuţie închis sînt în drept să adreseze o reclamaţie Agenţiei în conformitate cu prezenta lege.
(9) Agenţia este în drept să retragă autorizaţia în cazul în care operatorul sistemului de distribuţie închis încalcă repetat obligaţiile stabilite în prezentul articol și la art. 51 şi refuză să se conformeze deciziilor sau hotărîrilor Agenţiei.
(10) Eliberarea, prelungirea valabilității, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, precum şi eliberarea duplicatului acesteia se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul articol şi în conformitate cu Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
(11) Întovărăşirile pomicole, cooperativele de construcţie a garajelor, alte asociaţii de coproprietari de acest tip care nu constituie sisteme de distribuţie închise în sensul alin. (3) pot obţine, la solicitare, autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite prin prezentul articol. Dacă nu solicită autorizaţie pentru sistemul de distribuţie închis, raporturile juridice din cadrul întovărăşirilor pomicole, cooperativelor de construcţie a garajelor, altor asociaţii de coproprietari de acest tip se stabilesc în baza actului de constituire şi a deciziilor luate în cadrul adunării asociaţiilor.
(12) Operatorul sistemului de distribuţie închis, întovărășirile pomicole, cooperativele de construcţie a garajelor, alte asociaţii de coproprietari sînt în drept să transmită instalaţiile lor electrice, cu titlu gratuit, operatorului de sistem cu condiţia îndeplinirii cerințelor avizului de racordare, eliberat acestora de către operatorul de sistem pentru racordarea instalaţiilor electrice, cu respectarea condiţiilor stabilite la art. 48 alin. (9).
Articolul 51. Raporturile juridice dintre operator şi utilizatorii
sistemului de distribuţie închis
(1) Pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, operatorul este în drept să perceapă doar tariful calculat în conformitate cu metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis, aprobată de Agenţie, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Agenției.
(2) Agenţia elaborează şi aprobă metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis, care se va baza pe următoarele principii:
a) costul energiei electrice furnizate se determină în baza preţului de procurare a energiei electrice achitat furnizorului;
b) tariful pentru serviciul prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis se determină ținîndu-se cont de cheltuielile justificate ale operatorului sistemului de distribuţie închis necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului şi pentru desfăşurarea activităţii de livrare a energiei electrice, de cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis, precum şi de marja rezonabilă de profit, care nu va depăşi 5% din valoarea netă a activelor utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată. Marja de profit se aplică în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.
(3) La solicitarea unuia dintre utilizatorii sistemului de distribuţie închis, Agenţia este obligată să verifice dacă tariful aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis corespunde principiilor stabilite în metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis. Operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să prezinte Agenţiei toate documentele necesare acesteia pentru verificarea respectării de către operator a metodologiei aprobate. În cazul în care Agenţia constată că tariful respectiv include mai multe costuri decît cele stabilite în metodologie, aceasta va prezenta tariful care trebuie să fie aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis în raport cu utilizatorii sistemului său. Tariful revizuit se aprobă prin hotărîrea Agenţiei.
(4) Operatorul sistemului de distribuţie închis nu este în drept să perceapă alte plăţi în legătură cu activitatea desfăşurată în baza autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis.
(5) Utilizatorul sistemului de distribuţie închis este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor. În acest caz, operatorul sistemului de distribuţie închis este obligat să recalculeze tariful aplicat în raport cu utilizatorul respectiv şi să includă în tarif doar costurile aferente serviciului prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis. Se interzice operatorului sistemului de distribuţie închis să împiedice în orice mod utilizatorul să îşi exercite dreptul de schimbare a furnizorului. Raporturile juridice dintre operatorul sistemului de distribuţie închis, utilizatorul sistemului care a optat pentru schimbarea furnizorului şi furnizorul acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Agenţie.
    Articolul 52. Normele tehnice ale reţelelor electrice
(1) În scopul asigurării funcţionării sigure, inofensive şi stabile a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, în vederea creării condiţiilor necesare pentru  prestarea utilizatorilor de sistem a serviciului de transport al energiei electrice, a serviciului de distribuţie a energiei electrice în mod continuu, fiabil şi eficient, operatorii de sistem planifică, dezvoltă, modernizează, întreţin şi exploatează reţelele electrice cu respectarea cerinţelor minime de ordin tehnic şi organizatoric stabilite în Normele tehnice ale reţelelor electrice.
(2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor electrice sînt:
a) stabilirea unui set de reguli pentru dirijarea prin dispecer a fluxurilor din reţelele electrice, inclusiv din interconexiuni;
b) stabilirea procedurilor de dirijare prin dispecer a grupurilor generatoare sau a consumatorilor întreruptibili;
c) stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile generatoare racordate la reţelele electrice;
d) asigurarea interoperabilităţii în cadrul sistemului electroenergetic pe criterii obiective şi nediscriminatorii;
e) stabilirea unui set de reguli tehnice pentru asigurarea accesului utilizatorilor de sistem la reţelele electrice de transport şi de distribuţie;
f) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor operatorilor de sistem şi ale utilizatorilor de sistem;
g) specificarea parametrilor tehnici ce urmează a fi respectaţi la funcţionarea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie;
h) stabilirea principiilor de planificare, dezvoltare, interconectare, modernizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie;
i) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale între operatorii de sistem, precum şi între operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem;
j) stabilirea procedurilor de exploatare a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie în regim normal, în condiţii excepţionale, de avarii, de evenimente de forţă majoră şi în alte situaţii de exploatare.
(3) Schimbul de informaţii dintre operatorii de sistem, precum şi dintre operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem, se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între participanţii la piaţa energiei electrice, cu respectarea altor norme în domeniu.
(4) Operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic este obligat să elaboreze, în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem, proiectul normelor tehnice ale reţelelor electrice şi să-l prezinte Agenţiei pentru examinare şi aprobare. În proiectul menţionat, operatorul sistemului de transport trebuie să includă prevederi ce stabilesc normele tehnice pentru reţelele electrice de distribuţie, elaborate şi prezentate acestuia de operatorii sistemelor de distribuţie.
(5) Agenţia publică pe pagina sa web oficială proiectul normelor tehnice ale reţelelor electrice, prezentat de operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, şi consultă utilizatorii de sistem, alţi participanţi la piaţa energiei electrice, precum şi autorităţile competente în conformitate cu actele normative în domeniu. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina web oficială a Agenţiei. Normele tehnice ale reţelelor electrice aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale operatorilor de sistem.
Articolul 53. Codul reţelelor electrice
(1) Pentru a asigura şi gestiona un acces eficient şi transparent la reţelele electrice, racordarea, exploatarea şi dezvoltarea reţelelor electrice în legătură cu fluxurile transfrontaliere, exploatarea reţelelor electrice se efectuează în conformitate cu Codul reţelelor electrice.
(2) Codul reţelelor electrice stabilește procedurile aplicate de operatorul sistemului de transport în scopul îndeplinirii în mod eficient a atribuţiilor ce îi revin, în special în legătură cu:
a) alocarea capacităţii şi gestionarea congestiilor;
b) cerinţele tehnice pentru funcţionarea centralelor electrice;
c) asigurarea echilibrului în sistemul electroenergetic;
d) accesul şi racordarea la reţelele electrice;
e) securitatea operaţională;
f) planificarea operaţională şi programarea;
g) reglarea frecvenţei şi rezervele;
h) gestionarea situaţiilor de urgenţă şi restabilirea livrării, inclusiv măsuri de limitare a consumului în caz de necesitate.
(3) În contextul obligaţiilor asumate de Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice, operatorul sistemului de transport care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic elaborează proiectul codului reţelelor electrice. Operatorii de sistem sînt obligaţi să colaboreze cu operatorul sistemului de transport respectiv în vederea elaborării codului reţelelor electrice.
(4) Agenţia publică pe pagina sa web oficială proiectul codului reţelelor electrice, prezentat de operatorul sistemului de transport care deține licență pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, şi consultă participanţii la piaţa energiei electrice, inclusiv utilizatorii de sistem, şi autorităţile competente în conformitate cu actele normative în domeniu. Propunerile parvenite, precum şi decizia privind acceptarea sau respingerea acestora se reflectă în sinteza recomandărilor care se publică pe pagina web
oficială a Agenţiei. Codul reţelelor electrice aprobat de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale operatorilor de sistem.
Articolul 54. Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie
a energiei electrice
(1) Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice se evaluează în baza indicatorilor de calitate, stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice, parametrii de calitate a energiei electrice livrate şi calitatea relaţiilor dintre operatorul de sistem şi utilizatorii de sistem. Agenţia stabileşte indicatori generali, care se calculează pentru operatorul de sistem, şi indicatori garantaţi, care vizează utilizatorul de sistem individual, precum şi valorile minime ale indicatorilor de calitate, care se actualizează în funcţie de situaţia obiectivă din sectorul electroenergetic şi de cerinţele utilizatorilor de sistem.
(2) Pentru nerespectarea valorilor minime ale indicatorilor de calitate, Agenţia este în drept să reducă tarifele pentru transportul energiei electrice şi pentru distribuţia energiei electrice cu pînă la 10% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează a fi achitate de operatorul de sistem utilizatorilor de sistem, în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(3) Operatorul de sistem este obligat să ţină evidenţa tuturor cererilor, sesizărilor, solicitărilor legate de calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi să prezinte anual Agenţiei, în termenele stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, rapoarte privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(4) Operatorul de sistem este obligat să înfiinţeze serviciul telefonic 24/24 şi să asigure activitatea acestuia pentru a recepţiona sesizările utilizatorilor de sistem cu privire la calitatea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, precum şi cu privire la necesitatea înlăturării eventualelor defecte ale utilajului sau ale reţelelor electrice.
Articolul 55. Evidenţa şi măsurarea energiei electrice
(1) Energia electrică produsă, livrată, inclusiv în contextul schimburilor transfrontaliere, furnizată şi consumată urmează a fi măsurată prin intermediul echipamentelor de măsurare. Echipamentele de măsurare care servesc la măsurarea fluxurilor de energie electrică, la determinarea şi la decontarea consumurilor de energie electrică între părţile contractante se verifică metrologic conform Legii metrologiei, iar operatorii de sistem sînt responsabili de instalarea şi de sigilarea acestora în condițiile stabilite în prezentul articol.
(2) Măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, elaborat şi aprobat de Agenţie, care se aplică în mod nediscriminatoriu producătorilor, operatorilor de sistem, furnizorilor şi consumatorilor finali şi care reglementează, în special:
a) stabilirea punctelor de măsurare şi a cerinţelor tehnice minime față de echipamentul de măsurare pentru fiecare categorie de puncte de măsurare;
b) măsurarea cantităţilor de energie electrică produsă, livrată, inclusiv în contextul schimburilor transfrontaliere, furnizată sau consumată;
c) definirea funcţiilor şi a obligaţiilor producătorilor, operatorilor de sistem, furnizorilor şi consumatorilor finali în legătură cu măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;
d) colectarea şi prezentarea de către operatorii de sistem a datelor cu privire la echipamentele de măsurare şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi menţinerii bazelor de date;
e) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective;
f) cerinţele privind funcţionarea şi clasa de exactitate a echipamentelor de măsurare, precum şi metodele de măsurare a energiei electrice în reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în special în legătură cu instalarea, verificarea metrologică şi întreţinerea echipamentului de măsurare;
g) modul de colectare, procesare, stocare şi prezentare a informaţiilor privind indicaţiile echipamentelor de măsurare solicitanţilor, inclusiv operatorilor de sistem, furnizorilor şi consumatorilor finali.
(3) Operatorii de sistem ţin evidenţa energiei electrice utilizînd doar echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasat pe pagina web oficială a Institutului Naţional de Metrologie.
(4) Operatorii de sistem efectuează lucrările de instalare, de exploatare, de întreţinere şi de verificare metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali racordaţi la reţelele lor electrice.
(5) Cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la   consumatorii casnici sînt suportate de operatorul sistemului de distribuţie din sursele incluse în tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul casnic solicită instalarea unui echipament de măsurare inteligent, care permite înregistrarea orară a energiei electrice consumate. În acest din urmă caz, consumatorul casnic respectiv suportă cheltuielile de procurare, întreţinere şi înlocuire a echipamentului de măsurare respectiv.
(6) Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici sînt suportate de către aceștia.
(7) Producătorii şi consumatorii finali sînt obligaţi să acorde acces reprezentanţilor operatorilor de sistem la echipamentele de măsurare care se află în limitele proprietăţii lor în vederea exercitării funcţiilor stabilite pentru operatorii de sistem în prezenta lege şi în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.
(8) Producătorii şi consumatorii finali sînt obligaţi să păstreze intacte şi să nu intervină asupra echipamentelor de măsurare instalate în limitele proprietăţii lor. În cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare se produce din vina consumatorului, acesta va suporta cheltuielile de dezinstalare, reparare, verificare metrologică, instalare sau cheltuielile de înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat.
(9) Operatorii sistemelor de distribuţie sînt în drept să instaleze la consumatorii casnici echipamente de măsurare inteligente, care permit înregistrarea orară a energiei electrice consumate, doar după ce vor demonstra eficienţa economică a acestor măsuri şi după aprobarea lor de către Agenţie.
Articolul 56. Întreruperi, limitări şi sistarea livrării energiei
electrice
(1) Operatorul de sistem este în drept să întrerupă prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice pentru un timp cît mai scurt dacă a survenit una dintre următoarele împrejurări:
a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii;
c) se încalcă balanţa de puteri în sistemul electroenergetic;
d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului electroenergetic;
e) se efectuează racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi de întreţinere care nu pot fi executate în alt mod;
f) s-au produs avarii ori se lichidează consecinţele acestora.
(2) În termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, operatorul de sistem informează din timp utilizatorii de sistem despre data şi durata întreruperii prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, dacă întreruperea nu este cauzată de o situaţie excepţională.
(3) Operatorul de sistem este în drept să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în caz de criză de combustibil, survenită la scară naţională, sau în cazul unor interese ce ţin de apărarea naţională. La dispariţia circumstanţelor care au condus la limitarea sau la întreruperea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice, operatorul de sistem este obligat să reia cît mai repede prestarea serviciilor.
(4) Operatorul de sistem nu repară prejudiciile pe care le-a cauzat prin limitarea sau întreruperea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în condiţiile prevăzute la alin. (3) dacă acţiunile lor sînt conforme cu prevederile alin. (1) şi (2).
(5) Operatorul de sistem este în drept să limiteze ori să sisteze prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în situaţiile şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind racordarea. Cu excepţiile stabilite la art. 7 alin. (4) lit. i) și la art. 91 alin. (4), operatorul de sistem nu poate fi obligat să continue prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice utilizatorului de sistem care nu-şi onorează obligaţiile de plată sau care nu respectă condiţiile de prestare a acestor servicii, stabilite în Regulamentul privind racordarea.
(6) În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor electrice sau a receptoarelor electrice la reţeaua electrică ori în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la reţelele electrice instalaţiile electrice conectate neautorizat sau receptoarele electrice respective, documentînd acest fapt cu respectarea actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(7) La solicitarea furnizorului, operatorul de sistem este obligat să deconecteze instalaţiile electrice ale utilizatorilor de sistem în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind racordarea şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(8) Operatorul de sistem este obligat să reia prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice după înlăturarea de către utilizatorul de sistem a cauzelor care au condus la sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi după achitarea tarifului de reconectare.
(9) Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile utilizatorilor de sistem dacă sînt încălcate prevederile Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, ceea ce conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică, şi/sau dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
(10) Operatorul de sistem este în drept să limiteze sau să sisteze livrarea energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice. Restricţiile în livrarea energiei electrice în situaţii excepţionale trebuie aplicate cu respectarea principiilor stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice și în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice. Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport după consultarea operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine cu care este interconectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.
(11) Existenţa unei situaţii excepţionale se constată de către operatorul sistemului de transport şi se confirmă de Comisia pentru situaţii excepţionale în modul stabilit în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice. Pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa energiei electrice, măsurile întreprinse de operatorul sistemului de transport, precum şi de ceilalţi participanţi la piaţa energiei electrice, în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice și cu Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice, sînt obligatorii şi prevalează în raport cu prevederile contractuale şi actele normative în domeniu. La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa energiei electrice, operatorii de sistem sînt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

Capitolul IX
FOLOSIREA TERENURILOR ŞI DREPTURILE
ASUPRA PROPRIETĂŢII UNUI TERŢ

    Articolul 57. Principii generale
(1) Terenurile proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, necesare pentru construcţia, exploatarea, întreţinerea, reabilitarea sau modernizarea reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, se transmit în folosinţă operatorilor de sistem cu titlu gratuit.
(11) Dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra terenului pe durata de exploatare a rețelelor electrice, prevăzut la alin.(1), se constituie prin efectul prezentei legi fără a fi necesară obținerea acordului statului sau al unităților administrativ-teritoriale, încheierea oricăror acte juridice sau îndeplinirea altor formalități. Dreptul de folosință constituit în temeiul prezentului articol se exercită și este opozabil terților fără a fi necesară înscrierea acestuia în Registrul bunurilor imobile.
    [Art.57 al.(11) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(2) Asupra terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată, operatorii de sistem, în condițiile prezentei legi, pe durata lucrărilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare, a reţelelor electrice, beneficiază de următoarele drepturi:
[Art.57 al.(2) modificat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
a) dreptul de folosință asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau modernizării reţelelor electrice;
    [Art.57 al.(2), lit.a) modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
b) dreptul de folosință asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor electrice prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice;
    [Art.57 al.(2), lit.b) modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului pentru construcția rețelelor electrice și/sau pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor electrice cu ocazia intervenţiei în scopul reabilitării şi al modernizării sau pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie, de revizie sau a altor lucrări de exploatare şi de întreţinere,  pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare a rețelelor;
[Art.57 al.(2), lit.c) modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
d) dreptul de a cere restrîngerea sau sistarea unor activităţi care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurile sau anumite activităţi;
e) dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice.
(21) Drepturile de folosință și de servitute prevăzute la alin. (2) se constituie în temeiul utilității publice, prin efectul prezentei legi, fără a fi necesară obținerea acordului proprietarilor terenurilor sau ai bunurilor imobile respective, încheierea oricăror acte juridice sau îndeplinirea altor formalități, cu excepțiile stabilite la art. 58 alin. (11) și la art. 59 alin. (3).  Conținutul  drepturilor de folosință și de servitute și durata pe care se constituie acestea sînt prevăzute la art. 58 și 59. Drepturile respective se exercită și sînt opozabile terților fără a fi necesară înscrierea acestora în Registrul bunurilor imobile.
[Art.57 al.(21) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(3) Operatorii de sistem sînt obligaţi să notifice în scris proprietarul terenurilor sau al altor bunuri care pot fi afectate în urma lucrărilor la reţelele electrice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarul este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil.
[Art.57 al.(4) abrogat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(5) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2), operatorii de sistem sînt obligaţi să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.
(6) Operatorii de sistem sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin. (2) şi să achite proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor, în condițiile art. 591.
[Art.57 al.(6) modificat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 58. Dreptul de folosință asupra proprietăţii unui terţ
[Art.58 denumirea modificată prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(1) Dreptul de folosință asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare de construcție, reabilitare sau modernizare a rețelelor electrice se constituie în conformitate cu art. 57 alin. (21) și se întinde pe durata executării lucrărilor. La exercitarea dreptului menționat, operatorii de sistem, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al bunului imobil, sînt în drept:
a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje și instalații necesare pentru executarea lucrărilor;
b) să desființeze culturi sau plantații, sau alte amenajări existente ori numai să le restrîngă în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor, în condițiile legii;
c) să extragă materiale, să capteze apă, în condițiile legii;
d) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri și locuințe pe șantier;
e) să sisteze ori să restrîngă activitățile proprietarului în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor menționate.
[Art.58 al.(1) în redacția LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(11) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (21), în cazul în care lucrările de construcție a rețelelor electrice implică obținerea unei autorizații de construire sau a unui act permisiv echivalent (în legătură cu construcția de noi rețele electrice sau porțiuni de rețele electrice, în legătură cu efectuarea lucrărilor de construcții capitale etc.), dreptul de folosință asupra terenului sau bunului imobil pentru executarea lucrărilor de construcție se constituie cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al bunului imobil respectiv.
[Art.58 al.(11) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]

(2) Dreptul de folosință prevăzut la alin. (1) încetează la expirarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen – la data finisării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată fără întîrziere proprietarului.
[Art.58 al.(2) modificat prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(3) Dreptul de folosință asupra terenului pentru exploatarea și întreținerea rețelelor electrice, prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a altor intervenții necesare, în scopul asigurării funcționării lor normale, se constituie în conformitate cu art. 57 alin. (21) și se întinde pe toată durata existenței și, respectiv, a exploatării rețelelor electrice, iar exercitarea lui se face ori de cîte ori este nevoie pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice. În exercitarea dreptului menționat, operatorii de sistem, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al bunului imobil, sînt în drept:
a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje și instalații pentru întreținere, revizie, reparație și alte intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice;
b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;
c) să afecteze culturi, plantații sau alte amenajări existente și să restrîngă activitățile proprietarului în măsura și pe durata strict necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere, revizie, reparație sau a altor intervenții pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice.
[Art.58 al.(3) în redacția LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
Articolul 59. Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă
sau aeriană a terenului unui terţ
(1) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului cuprinde dreptul la construcţia reţelelor electrice, precum şi dreptul de acces la reţelele electrice pentru alte revizii, reparaţii, intervenţii sau pentru desfăşurarea altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru efectuarea reabilitării sau a modernizării reţelelor electrice.
(2) Dreptul de servitute se constituie în conformitate cu art. 57 alin. (21) și se întinde pe toată durata de construcție și/sau de exploatare a rețelelor electrice.
    [Art.59 al.(2) în redacția LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
(3) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (21), în cazul în care lucrările de construcție a rețelelor electrice implică obținerea unei autorizații de construire sau a unui act permisiv echivalent (în legătură cu construcția de noi rețele electrice sau porțiuni de rețele de electrice, în legătură cu efectuarea lucrărilor de construcții capitale etc.), dreptul de servitute asupra terenului sau bunului imobil pentru executarea lucrărilor de construcție se constituie cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al bunului imobil respectiv.
    [Art.59 al.(3) introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
Articolul 591. Exercitarea drepturilor de folosință și de servitute.
Recuperarea prejudiciilor cauzate
(1) În scopul acordării de despăgubiri cuvenite, aferente exercitării drepturilor de folosință și de servitute prevăzute la art. 58 și 59, operatorii de sistem sînt obligați să încheie contracte-cadru cu proprietarii terenurilor sau ai bunurilor imobile afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitute.
(2) Contractul-cadru se elaborează în conformitate cu clauzele obligatorii aprobate de Guvern și stabilește drepturile și obligațiile operatorului de sistem și ale proprietarului terenului sau al bunului imobil afectat în legătură cu exercitarea drepturilor de folosință și de servitute prevăzute la art. 58 și 59, inclusiv modalitatea de determinare a despăgubirilor pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor respective.
(3) Contractul-cadru se încheie la inițiativa operatorului de sistem sau la solicitarea proprietarilor terenurilor sau ai bunurilor imobile afectate. Operatorii de sistem informează proprietarii terenurilor și ai bunurilor imobile afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitute cu privire la dreptul de a încheia contractul-cadru corespunzător și cu privire la alte drepturi care le revin în conformitate cu prezentul capitol, prin afișarea pe panoul informativ și prin publicarea pe pagina lor web a modelului contractului-cadru și a altor informații relevante în acest sens.
(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor de folosință și de servitute prevăzute la art. 58 și 59 se stabilesc cu luarea în considerare a următoarelor:
a) suprafața de teren afectată în legătură cu efectuarea lucrărilor respective;
b) valorile pentru producțiile estimate ale culturilor și ale plantațiilor afectate, precum și pentru amenajările afectate;
c) valoarea de piață a bunurilor imobile afectate.
(5) Cuantumul despăgubirii datorate se stabilește în fiecare caz în parte prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu ajung la un acord, de instanța de judecată.
    [Art.591 introdus prin LP181 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.553; în vigoare 24.08.18]
Articolul 60. Restrîngerea sau sistarea unor activităţi şi accesul
la terenul unde se află reţelele electrice
(1) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de efectuare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor electrice, operatorii de sistem au dreptul să solicite restrîngerea sau sistarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfășurate în vecinătate. În acest caz, persoanele afectate sînt informate în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor.
(2) Operatorii de sistem trebuie să exercite cu bună-credinţă şi în mod rezonabil dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice.
Articolul 61. Exproprierea
(1) Terenurile necesare pentru construcția, exploatarea, întreținerea, reabilitarea sau modernizarea reţelelor electrice care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi pot fi expropriate de autoritatea competentă pentru cauză de utilitate publică, cu respectarea procedurii prevăzute în Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999 și cu condiţia despăgubirii proprietarului terenului respectiv.
(2) Exproprierea terenului poate avea loc doar dacă operatorii de sistem nu au reuşit să obţină dreptul de folosință sau de servitute asupra terenului şi/sau dacă demonstrează că lucrările enumerate la art. 57 vor împiedica substanţial folosirea ori chiar vor face imposibilă folosirea de către proprietar a terenului său.
(3) După trecere în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, terenul expropriat urmează să fie dat în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorului de sistem pentru efectuarea lucrărilor necesare de construcţie sau exploatare a reţelelor electrice.
Articolul 62. Zonele de protecţie a rețelelor electrice
(1) Pentru a se asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor electrice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor electrice.
(2) În scopul protecţiei reţelelor electrice, persoanelor fizice şi juridice li se interzice, fără acordul operatorului de sistem:
a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor electrice;
b) să efectueze săpături de orice fel ori să înfiinţeze plantaţii perene în zona de protecţie a reţelelor electrice;
c) să depoziteze materiale pe căile de acces la rețelele electrice şi în zonele de protecţie a reţelelor electrice;
d) să intervină în orice alt mod asupra reţelelor electrice.
(3) Persoanelor fizice şi juridice li se interzice:
a) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice;
b) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente reţelelor electrice;
c) să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua electrică.
(4) Se interzice emiterea autorizaţiilor de construire care permit efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice.
(5) În cazul în care constată că în zona de protecţie a reţelelor electrice se efectuează lucrări cu încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, operatorii de sistem sînt obligaţi să sesizeze organul supravegherii energetice de stat şi să ceară încetarea lucrărilor în conformitate cu regulamentul respectiv.

Capitolul X
CONSUMATORUL FINAL

    Articolul 63. Prevederi generale
(1) Toţi consumatorii finali sînt eligibili să li se furnizeze energie electrică de către orice furnizor ales şi au dreptul la furnizarea energiei electrice în bază de contract, în condiţii de accesibilitate, de continuitate şi de fiabilitate.
(2) Orice consumator final este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor, la alegere. Durata contractului de furnizare şi preţul energiei electrice furnizate se negociază de către furnizor şi consumatorul final în condiţii de piaţă. Furnizorii sînt obligaţi să încheie contracte pentru prestarea serviciului de transport, a serviciului de distribuţie a energiei electrice, pentru a asigura livrarea energiei electrice pînă la locul de consum al consumatorilor finali deserviţi.
(3) Fiecare consumator final are dreptul la alegerea liberă şi la schimbarea furnizorului, cu condiţia că şi-a onorat obligaţiile de plată a energiei electrice consumate față de furnizorul actual, de asemenea are dreptul de a dispune de toate datele relevante cu privire la consumul de energie electrică. La schimbarea furnizorului, consumatorul final nu poate fi obligat la plata vreunei taxe.
(4) Consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici beneficiază de dreptul la serviciu universal.
(5) Toţi consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licenţa, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul de a beneficia, pentru o anumită perioadă de timp, stabilită în conformitate cu art. 73, de furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune.
(6) În baza unei înţelegeri exprese, consumatorul final autorizează accesul gratuit al furnizorului cu care a încheiat contract de furnizare a energiei electrice sau cu care intenţionează să încheie un astfel de contract la datele de evidenţă a consumului său de energie electrică deţinute de operatorul de sistem. Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuţie sînt obligați, în baza acceptului în scris al consumatorului final respectiv, să prezinte aceste date furnizorului în cauză. Condiţiile generale care definesc modalitatea de prezentare a datelor şi procedura de acordare a accesului la date pentru furnizori şi pentru consumatorii finali sînt stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Nici consumatorii finali, nici furnizorii nu suportă costuri suplimentare pentru acest serviciu.
(7) Consumatorii noncasnici au dreptul de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu mai mulţi furnizori în acelaşi timp.  În acest caz, unul dintre furnizori trebuie să-şi asume responsabilitatea de echilibrare pentru consumatorul respectiv. Condiţiile în care consumatorii noncasnici mari pot să exercite acest drept se stabilesc de către Agenţie în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(8) Instalaţiile electrice ale consumatorilor finali nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic şi să afecteze furnizarea energiei electrice către alţi consumatori finali.
(9) În cazul perturbărilor tehnice sau de altă natură în furnizarea energiei electrice care nu sînt cauzate de instalaţiile sale, consumatorul final este în drept să ceară eliminarea acestor perturbări în cel mai mic termen posibil, în conformitate cu Regulamentul  cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice și cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(10) Întreruperile cauzate de punerea în aplicare a măsurilor de limitare a livrărilor, întreprinse în caz de perturbări pe piaţa energiei electrice, nu sînt considerate perturbări în furnizarea energiei electrice conform alin. (9).
    Articolul 64. Obligaţiile consumatorului final
Consumatorul final are următoarele obligaţii:
a) să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar receptoare electrice, utilaje şi echipamente care corespund documentelor normativ-tehnice şi să utilizeze energia electrică doar prin receptoare electrice omologate, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
b) să achite integral plata datorată pentru energia electrică furnizată şi penalităţile calculate, conform condițiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată;
c) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acţiuni menite să sustragă energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicaţiilor acestuia şi să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem;
d) dacă nu mai doreşte să achiziţioneze energie electrică de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice şi să achite integral furnizorului plata pentru energia electrică consumată şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a energiei electrice;
e) să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor electrice care aparţin operatorului de sistem şi sînt amplasate pe proprietatea consumatorului final;
f) să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul reţelelor electrice ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final;
g) să nu utilizeze receptoarele electrice în situaţia în care acestea provoacă deranjamente în funcţionarea utilajului operatorului de sistem sau influenţează negativ parametrii de calitate a energiei electrice furnizate altor consumatori finali;
h) să respecte cerinţele privind securitatea la exploatarea instalaţiilor electrice.
    Articolul 65. Drepturile consumatorului final
Consumatorul final are următoarele drepturi:
a) să aibă acces la reţelele electrice şi să consume energie electrică la parametrii de calitate stabiliţi;
b) să își aleagă furnizorul şi să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor;
c) să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice;
d) să schimbe furnizorul în  condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;
e) să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţelele interne ale blocurilor de locuit;
f) să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să solicite sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice;
h) să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, la controlul, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
i) să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;
j) să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării energiei electrice cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor prezentei legi, a contractului încheiat sau a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie;
k)  să solicite și să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării puterii contractate;
l) să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului.
Articolul 66. Răspunderea consumatorului final
(1) Consumatorul final poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor ce îi revin, în special:
a) pentru neachitarea consumului de energie electrică în termenele şi în condiţiile stabilite în contract;
b) în cazul refuzului nemotivat de a oferi acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile electrice ale operatorului de sistem, amplasate pe proprietatea consumatorului final;
c) pentru consumul de energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;
d) în alte cazuri în conformitate cu prevederile contractuale, cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice şi cu Regulamentul privind racordarea.
(2) În cazul neachitării consumului de energie electrică în termenele indicate în factura de plată, furnizorul este în drept să aplice penalităţi în condițiile stabilite la art. 70 alin. (8), precum şi să solicite deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică, în modul şi în condiţiile stabilite la alin. (3) din prezentul articol, în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice şi în Regulamentul privind racordarea.
(3) Deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică pe motivul neachitării de către acesta a facturii de plată poate fi efectuată numai după expirarea termenului de cel puţin 10 zile de la data expirării termenului-limită de achitare, indicat în factura de plată. Furnizorul, operatorul de sistem sînt obligați, prin factura de plată expediată consumatorului final spre achitare, să-l informeze despre posibilele consecinţe în caz de neachitare. Factura de plată se emite şi se prezintă consumatorului de către furnizor cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de achitare, indicat în factură.
(4) În cazul refuzului nemotivat al consumatorului final de a oferi operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare sau la instalaţiile electrice ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final, operatorul de sistem este în drept să deconecteze instalaţiile electrice  ale consumatorului final de la reţeaua electrică.
(5) În cazul în care se constată documentar faptul că un consumator final a consumat energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum al energiei electrice neînregistrat de echipamentul de măsurare, consumatorul final achită contravaloarea energiei electrice consumate, care se determină prin aplicarea sistemului pauşal.
(6) Reconectarea la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final, anterior deconectate, se va efectua doar după înlăturarea de către consumatorul final a cauzelor care au condus la deconectare. Reconectarea se va efectua în termene cît mai restrînse, însă nu mai tîrziu de două zile după înlăturarea cauzei de deconectare şi după achitarea tarifului de reconectare.
(7)  Se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali în zilele de vineri, sîmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00, excepţie fiind cazurile de depistare a conectării neautorizate la reţelele electrice, cînd instalaţiile electrice conectate neautorizat se deconectează odată cu depistarea acestor cazuri.
(8) Deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică şi reconectarea acestora se efectuează de operatorul de sistem, la cererea furnizorului sau din proprie iniţiativă, în cazurile şi în condiţiile stabilite în prezenta lege, în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, precum şi în Regulamentul privind racordarea.
(9) Drepturile şi obligaţiile operatorilor de sistem, ale furnizorilor şi ale consumatorilor finali în legătură cu deconectarea de la reţelele electrice şi reconectarea la rețelele electrice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali se stabilesc în prezentul articol, la art. 15 alin. (3), la art. 30 alin. (1) lit. j), la art. 42 alin. (1) lit. i), la art. 56 și la art. 92 din prezenta lege, în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, precum şi în Regulamentul privind racordarea.
(10) Fiecare operator de sistem publică, anual, pe pagina sa electronică informaţii cu privire la numărul consumatorilor finali care au fost deconectaţi de la reţelele electrice, motivele deconectării, precum şi alte date în conformitate cu cerințele stabilite de Agenţie.
    Articolul 67. Protecţia consumatorilor vulnerabili
(1) Consumatorii vulnerabili sînt protejaţi prin politici de protecţie socială.
(2) Consumatorii vulnerabili pot beneficia de măsuri speciale de protecţie socială. Măsurile respective nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă şi funcţionarea pieţei energiei electrice în conformitate cu principiile stabilite în prezenta lege.
(3) În cazul consumatorilor vulnerabili, furnizorul poate aplica mecanisme de susţinere pentru a evita întreruperea furnizării energiei electrice către această categorie de consumatori, inclusiv în cazul neachitării la timp a facturilor de plată pentru energia electrică consumată.

Capitolul XI
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 68. Furnizarea energiei electrice
(1) Furnizarea energiei electrice se efectuează de furnizorii care deţin licenţă pentru furnizarea energiei electrice.
(2) Furnizorii sînt obligaţi să furnizeze energie electrică consumatorilor finali în conformitate cu condiţiile stabilite în prezentul capitol, în licenţă şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(3) Furnizarea energiei electrice consumatorilor finali se efectuează la preţuri nereglementate, de piaţă, în bază de contract negociat între furnizor şi consumatorul final.
(4) Termenele şi condiţiile de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice se stabilesc în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici au dreptul la furnizarea energiei electrice de către furnizorul serviciului universal la preţuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi, în conformitate cu prezenta lege şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(6) Consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul la furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune la preţuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, pentru o perioadă limitată de timp, de cel mult 90 de zile calendaristice, în conformitate cu prezenta lege şi în condiţiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(7) Furnizorii achiziţionează energie electrică pe piaţa contractelor bilaterale sau pe piaţa organizată de energie electrică, cu respectarea condiţiilor stabilite în prezenta lege, inclusiv ţinînd cont de statutul prioritar al energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane şi al energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
(8) Furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune procură energie electrică la cel mai mic preţ, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, asigurînd, totodată, fiabilitatea furnizării energiei electrice către consumatorii finali. Acești furnizori sînt obligaţi să încheie, să prelungească contractele de procurare a energiei electrice în termene rezonabile şi să le prezinte spre avizare Agenţiei cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea contractelor precedente.
(9) Furnizorul care are obligaţia de serviciu public să presteze serviciu universal şi/sau să asigure furnizarea de ultimă opţiune își îndeplinește obligațiile în limitele teritoriului stabilit de Agenţie și încheie, la solicitare, contracte de furnizare a energiei electrice cu orice consumator final care are dreptul la acest serviciu conform prezentei legi, cu respectarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, şi la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Termenele şi condiţiile care trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public, precum şi clauzele obligatorii ce urmează să fie incluse în contractele respective se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(10) Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune, furnizorul central de energie electrică sînt în drept să vîndă energie electrică și în condiții de piață, la preţuri negociate, cu condiţia ţinerii contabilităţii separate pentru fiecare tip de furnizare.
Articolul 69. Funcţiile şi obligaţiile furnizorului
(1) La desfăşurarea activităţii sale, furnizorul este obligat să respecte  prevederile prezentei legi și actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, precum şi să asigure continuitatea furnizării energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi şi în conformitate cu clauzele contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali.
(2) Fiecare furnizor este obligat să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali astfel încît ultimii să primească toate informaţiile necesare care să le permită să facă uz de drepturile ce le sînt consfinţite prin lege şi prin actele normative în domeniu, inclusiv prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie, în special:
a) informaţii privind preţurile practicate, precum şi privind clauzele contractuale standard, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi alte informaţii relevante;
b) informaţii privind modalităţile de plată, posibilele consecinţe în cazul neachitării facturilor pentru energia electrică consumată, precum şi privind situaţiile în care furnizorul este în drept să perceapă plata preventivă pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali;
c) informaţii privind procedura de schimbare a furnizorului, privind dreptul consumatorilor finali de a schimba furnizorul necondiţionat şi fără perceperea unei taxe, precum şi privind dreptul consumatorului final de a primi, în termen de cel mult două săptămîni după schimbarea furnizorului, o factură finală de plată pentru energia electrică consumată;
d) informaţii privind modalităţile de soluţionare pe cale extrajudiciară a eventualelor neînţelegeri cu consumatorii finali, privind compensaţiile ce urmează a fi achitate consumatorilor finali în cazul încălcării de către furnizor a obligaţiilor sale, precum şi privind termenele de soluţionare a reclamaţiilor parvenite de la consumatorii finali;
e) informaţii privind modalităţile prin care furnizorul urmează să comunice consumatorilor finali datele cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale;
f) informaţii privind furnizarea către consumatorii finali a energiei electrice conform parametrilor de calitate stabiliţi, precum şi privind drepturile de care dispun în calitate de beneficiari ai serviciului universal sau în calitate de beneficiari ai serviciului de ultimă opţiune;
g) alte informaţii în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(3) Informaţiile specificate la alin. (2) se publică pe pagina electronică a furnizorilor şi se actualizează periodic.
(4) Furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opţiune sînt obligați să înfiinţeze şi să asigure funcţionarea unui serviciu telefonic, precum şi să asigure ca centrele de deservire a consumatorilor finali să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele furnizorului, şi de posibilitatea de a colabora cu operatorii de sistem în vederea soluţionării problemelor abordate de consumatorii finali, iar prezentarea informaţiilor solicitate, gestionarea cererilor şi a reclamaţiilor consumatorilor finali, fixarea întîlnirilor cu reprezentanții furnizorului trebuie să fie posibile inclusiv prin telefon şi prin poșta electronică.
(5) Furnizorul este obligat să ofere consumatorilor finali posibilitatea de a achita consumul de energie electrică prin mai multe modalităţi de plată, aplicate faţă de consumatorii finali în mod nediscriminatoriu. Orice diferenţă în ceea ce priveşte condiţiile privind plata urmează a fi argumentată ținînd cont de costurile furnizorului. Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor finali plata preventivă, conform estimărilor bazate pe consumul probabil, cu aplicarea unor criterii echitabile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, inclusiv în cazul în care consumatorul se află în procedura de insolvabilitate.
(6) Fiecare furnizor facturează energia electrică în baza unei facturi de plată emise cu respectarea prevederilor Regulamentului privind furnizarea  energiei electrice. Furnizorul include în factura de plată şi costurile suportate în legătură cu prestarea către consumatorul respectiv a serviciilor de transport și de distribuţie a energiei electrice. Furnizorul poate include în factura de plată și alte taxe în conformitate cu legea şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(7) Furnizorul este obligat să indice în factura de plată şi în materialele promoţionale puse la dispoziţia consumatorilor finali:
a) informaţii cu privire la contribuţia fiecărei surse de energie electrică în structura totală a surselor de energie utilizate de furnizor în anul precedent;
b) cel puţin sursele de referinţă existente, de exemplu pagina electronică, care să conţină informaţii cu privire la impactul asupra mediului, inclusiv sub aspectul emisiilor de bioxid de carbon şi al deşeurilor radioactive rezultate din structura generală a combustibilului folosit la producerea energiei electrice în anul precedent;
c) informaţii cu privire la dreptul consumatorilor de a soluţiona pe cale extrajudiciară neînțelegerile cu furnizorul, precum şi termenele în care sînt în drept să conteste decizia furnizorului.
(8) Furnizorul este obligat să indice în factura de plată, în materialele promoţionale informaţia cu privire la consumul de energie electrică al consumatorului final, astfel încît acesta să aibă posibilitatea să-şi regularizeze propriul consum de energie electrică, cu privire la preţurile aplicate, precum şi cu privire la costul energiei electrice consumate. Informaţia respectivă se comunică  la intervale de timp corespunzătoare, ţinînd cont de capacitatea echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali şi de periodicitatea de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi de raportul eficacitate-costuri al acestor măsuri. Se interzice furnizorului să perceapă de la consumatorii finali plăţi suplimentare pentru acest serviciu.
(9) Anual, fiecare furnizor este obligat să elaboreze şi să publice pe pagina sa electronică un program de acţiuni referitor la acordarea asistenţei consumatorilor finali privind realizarea obligaţiilor contractuale, prevenirea suspendării furnizării energiei electrice, sprijinirea furnizării energiei electrice către consumatorii finali în locuri depărtate de centrele urbane, stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi a producerii energiei electrice şi a energiei termice în regim de cogenerare, precum şi privind  promovarea eficienţei energetice.
(10) Anual, pînă la 30 aprilie, fiecare furnizor întocmeşte şi prezintă Agenţiei un raport privind activitatea sa din anul precedent. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a furnizorului.
(11) Fiecare furnizor este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru oferirea asistenţei şi  protejarea intereselor consumatorilor finali, precum şi pentru examinarea reclamațiilor acestora în mod eficient, inclusiv pentru soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară.
(12) Furnizorul este obligat să exercite și alte funcţii și obligaţii stabilite în prezentul capitol şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
Articolul 70. Contractul de furnizare a energiei electrice
(1) Furnizarea energiei electrice către consumatorii finali se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi consumatorul final în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(2) Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
a) denumirea şi adresa furnizorului;
b) obiectul contractului, parametrii de calitate a energiei electrice furnizate, cantităţile orare de energie electrică contractate;
c) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate despre preţurile în vigoare;
d) cazurile şi condiţiile de întrerupere a furnizării energiei electrice, de deconectare și de reconectare la reţelele electrice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali;
e) durata contractului de furnizare a energiei electrice, cazurile şi modalitatea de prelungire, modificare, suspendare şi reziliere a contractului respectiv, inclusiv să prevadă expres dreptul consumatorului final de a rezilia contractul în mod unilateral şi gratuit;
f) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la majorarea preţului de furnizare a energiei electrice înainte de aplicarea acestuia;
g) tipurile de servicii de întreţinere, în cazul în care acestea sînt oferite;
h) termenele de plată, modalităţile de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul energiei electrice, precum şi măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării de către consumatorul final a obligaţiilor contractuale;
i) eventualele compensaţii şi modalităţile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate, sau dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale cu întîrziere sau în mod defectuos;
j) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a neînţelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;
k) drepturile şi obligaţiile furnizorului şi ale consumatorului final, precum și informaţii cu privire la gestionarea reclamaţiilor.
(3) Condiţiile contractuale trebuie să fie echitabile şi să fie prezentate potenţialului consumator final înainte de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice este încheiat prin reprezentanţi, consumatorul final trebuie să fie notificat în prealabil cu privire la condiţiile contractuale.
(4) Furnizorul este obligat să elaboreze clauzele contractuale standard ale contractului de furnizare a energiei electrice, propus pentru negocieri consumatorilor finali, să publice aceste clauze pe pagina sa electronică şi/sau să le comunice prin utilizarea altor metode transparente. Clauzele contractuale standard se elaborează în conformitate cu prezentul articol şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Clauzele contractuale standard pot fi detaliate în contract şi completate în anexele contractului. Furnizorul şi consumatorul final pot prevedea în contractul de furnizare a energiei electrice posibilitatea reducerii sarcinii electrice în anumite perioade de timp ale zilei. Clauzele contractuale obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizorul serviciului universal sau furnizorul de ultimă opţiune şi consumatorii finali se aprobă de Agenţie.
(5) Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să fie întocmit într-un limbaj clar, inteligibil şi neechivoc. Se interzice furnizorului să oblige consumatorii finali la prezentarea de documentaţie excesivă, în legătură cu încheierea contractului, să pună în sarcina consumatorilor finali obligaţii administrative excesive, precum şi să recurgă la practici de vînzare incorecte sau înşelătoare. Se interzice furnizorului să introducă în contract clauze care să interzică sau să condiţioneze schimbarea furnizorului de către consumatorul final respectiv, precum şi să perceapă de la consumatorul final taxă pentru rezilierea contractului. Clauzele contractuale care conţin asemenea prevederi sînt nule de drept.
(6) Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie dacă instalaţiile electrice ale consumatorului final sînt racordate la reţelele electrice, cu respectarea normelor de siguranţă.
(7) Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune sînt obligați să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu potenţialul consumator final care întruneşte condiţiile de încheiere a contractului, în conformitate cu prezentul articol şi cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(8) Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de energie electrică, consumatorii finali plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. La solicitarea consumatorilor finali, furnizorii vor renegocia cuantumul penalităţii stabilite în contractele încheiate cu consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit.
(9) Pentru întovărăşirile pomicole şi cooperativele de construcţie a garajelor, energia electrică se furnizează în baza unui contract unic, încheiat între întovărăşirea pomicolă sau cooperativa de construcţie a garajelor şi furnizor, dacă asociaţiile respective de proprietari nu au făcut uz de dreptul stabilit la art. 50 alin. (12).
(10) Furnizorul poate solicita operatorului de sistem deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali doar în cazurile şi cu respectarea termenelor şi a condiţiilor stabilite la art. 15 alin. (3), la art. 56 și 66 din prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(11) Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre propunerea de a modifica contractul de furnizare a energiei electrice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, precum şi despre faptul că acesta din urmă este în drept să nu accepte modificarea sau să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de dezacord. Furnizorul este obligat să notifice, în mod direct, transparent şi inteligibil, consumatorii finali despre orice majorare a preţurilor nu mai tîrziu de sfîrşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării.
(12) Cu excepţia cazurilor de neachitare de către consumatorul final a facturilor pentru energia electrică, furnizorul poate rezilia în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice cu condiţia expedierii consumatorului final a notificării prealabile cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultimă opţiune sînt în drept să suspende sau să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice numai în cazurile stabilite şi cu respectarea termenelor și a condiţiilor stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(13) Furnizorul este obligat să depună toată diligenţa pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară a neînţelegerilor aferente executării contractului de furnizare a energiei electrice şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor consumatorilor finali.
Articolul 71. Procedura de schimbare a furnizorului
(1) Procedura de schimbare a furnizorului de către consumatorul final este reglementată prin Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului, elaborat şi aprobat de Agenţie, care stabilește în special:
a) etapele procesului de schimbare a furnizorului;
b) condiţiile care trebuie îndeplinite de către furnizorul nou;
c) drepturile şi obligaţiile furnizorului nou în raport cu celelalte părţi implicate în procesul de schimbare a furnizorului;
d) drepturile şi obligaţiile furnizorului actual în contextul rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;
e) drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem care exploatează reţelele electrice la care sînt racordate instalaţiile electrice ale consumatorului final;
f) drepturile şi obligaţiile consumatorului final care iniţiază procedura de schimbare a furnizorului;
g) modalităţile de soluţionare a obligaţiilor financiare anterioare ale consumatorului final.
(2) Schimbarea furnizorului se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice, în baza unei cereri depuse de consumatorul final. Procedura de schimbare a furnizorului poate fi gestionată de consumatorul final sau  de furnizorul nou în baza procurii de reprezentare a consumatorului final, întocmită cu respectarea prevederilor Codului civil.
(3) În cazul schimbării furnizorului, operatorul de sistem este obligat să încheie cu furnizorul nou contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul/locurile de consum indicate de consumatorul final. Pentru consumatorul final care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.
(4) Furnizorul actual este obligat să furnizeze energie electrică unui consumator final care a iniţiat procedura de schimbare a furnizorului pînă la rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice. Se interzice furnizorului actual, precum şi operatorului de sistem, să perceapă de la consumatorii finali plăţi pentru schimbarea furnizorului, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice sau să împiedice în vreun mod derularea procedurii de schimbare a furnizorului de către consumatorul final.
(5) Echipamentul de măsurare, montat la locul/locurile de consum ale consumatorului noncasnic care solicită schimbarea furnizorului, trebuie să permită înregistrarea orară a consumului de energie electrică şi să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale. În situaţia în care echipamentul de măsurare instalat la locul de consum al consumatorului noncasnic, care intenționează să schimbe furnizorul, nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale sau nu permite înregistrarea orară a consumului de energie electrică, echipamentul de măsurare se înlocuieşte de către consumatorul noncasnic, pe cheltuiala sa, pînă la iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului.
(6) Furnizorul actual este obligat să expedieze consumatorului final o factură de plată finală, în termen de cel mult două săptămîni de la schimbarea furnizorului, în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare comunicate lui de către operatorul de sistem. Eventualele litigii ce survin între furnizorul actual, furnizorul nou şi operatorul de sistem în legătură cu schimbarea furnizorului  se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată. Orice litigiu dintre furnizorul actual şi consumatorul final care nu ţine de achitarea plăţii pentru furnizarea energiei electrice nu suspendă procedura de schimbare a furnizorului şi punerea în aplicare a unui nou contract de furnizare a energiei electrice.
(7) Operatorul de sistem şi furnizorii ţin, în mod separat, evidenţa reclamaţiilor referitoare la schimbarea furnizorului şi raportează, trimestrial, Agenţiei în legătură cu aplicarea şi respectarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului, inclusiv cu privire la reclamaţiile parvenite de la consumatorii finali în contextul schimbării furnizorului.
Articolul 72. Serviciul universal
(1) Consumatorii casnici şi societăţile comerciale mici au dreptul de a fi aprovizionaţi cu energie electrică de către furnizorul serviciului universal la parametrii de calitate stabiliţi, la preţuri reglementate, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(2) În limitele teritoriului autorizat prin licenţă pentru desfăşurarea activităţii unui operator al sistemului de distribuţie, Agenţia poate impune unui sau mai multor furnizori obligația de serviciu public de a presta serviciu universal consumatorilor finali specificaţi la alin. (1).
(3) Drepturile şi obligaţiile furnizorului serviciului universal, precum şi termenele şi condiţiile în care urmează să fie prestat serviciul universal se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(4) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorul serviciului universal elaborează şi prezintă Agenţiei raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent în legătură cu furnizarea serviciului universal. Raportul respectiv se publică pe pagina electronică a furnizorului serviciului universal.
Articolul 73. Furnizarea de ultimă opţiune
(1) Consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe (furnizorul îşi încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul să fie aprovizionați cu energie electrică, pentru o anumită perioadă de timp, de către furnizorul căruia i-a fost impusă obligaţia de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opţiune.
(2) Printr-o hotărîre adoptată în temeiul art. 11, Agenţia poate impune unui sau mai multor furnizori obligația de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opţiune. În eventualitatea survenirii circumstanţelor invocate la alin. (1), furnizorul de ultimă opţiune furnizează energie electrică consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în condiţii reglementate şi la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Agenţia este în drept să impună obligaţia de serviciu public privind furnizarea de ultimă opţiune furnizorilor care îndeplinesc concomitent obligaţia de serviciu public privind prestarea serviciului universal.
(3) Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza energie electrică este obligat să notifice Agenţia în conformitate cu prevederile stabilite la art. 15 alin. (8) și (9).
(4) La primirea notificării, Agenţia identifică furnizorul de ultimă opţiune care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului în care se află locurile de consum ale consumatorilor finali respectivi şi adoptă hotărîrea privind asigurarea furnizării de ultimă opţiune consumatorilor finali deserviţi de furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza energie electrică. Furnizorul de ultimă opţiune preia consumatorii finali în baza hotărîrii Agenţiei, fără prezentarea unei cereri speciale de către consumatorii finali respectivi.
(5) Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza energie electrică este obligat să notifice, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte, operatorul de sistem care deserveşte consumatorii săi finali cu privire la data încetării furnizării energiei electrice, precum şi despre trecerea acestora la furnizorul de ultimă opţiune desemnat de Agenţie.
(6) Operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuţie prezintă Agenţiei şi furnizorului de ultimă opţiune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite în conformitate cu alin. (5), informaţii despre consumatorii finali care urmează să fie preluaţi de furnizorul de ultimă opţiune.
(7) Procedura de ieşire a unui furnizor de pe piaţa energiei electrice, indiferent de forma sau de cauzele acesteia, precum şi modalitatea de transmitere a consumatorilor finali furnizorului de ultimă opţiune se stabilesc în Regulile pieţei energiei electrice.
(8) Furnizorul de ultimă opţiune furnizează energie electrică consumatorilor finali pentru o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice. Pînă la expirarea acestei perioade, consumatorii finali ai furnizorului de ultimă opţiune sînt obligaţi să încheie un contract de furnizare a energiei electrice la prețuri negociate sau un contract de furnizare a energiei electrice în condițiile stabilite la art. 72. În cazul în care un consumator final nu îndeplineşte această cerinţă, operatorul de sistem este obligat să deconecteze, la cererea furnizorului de ultimă opţiune, instalaţiile electrice ale consumatorului final în cauză după notificarea prealabilă, cu 15 zile calendaristice înainte, a consumatorului final.
(9) În cazul furnizării  de ultimă opţiune, contractul de furnizare a energiei electrice se consideră încheiat începînd cu ziua în care furnizarea fizică către consumatorul final este stabilită şi asigurată, indiferent de faptul că respectivul consumator final a depus sau nu a depus cererea privind furnizarea energiei electrice, în condiţiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(10) Furnizorul de ultimă opţiune pune la dispoziţia consumatorului final contractul de furnizare a energiei electrice, în formă scrisă, în termen de cel mult 8 zile calendaristice de la data începerii furnizării de ultimă opţiune.
(11) Furnizorul de ultimă opţiune este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului final care nu a efectuat plata pentru energia electrică furnizată.
(12) Drepturile şi obligaţiile furnizorului de ultimă opţiune, precum şi termenele şi condiţiile în care urmează să fie asigurată, furnizarea de ultimă opţiune se stabilesc în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(13) Furnizorul de ultimă opţiune este obligat să ţină evidenţă separată pe categorii de consumatori şi să întocmească rapoarte separate pentru furnizarea de ultimă opţiune.
(14) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorul de ultimă opţiune elaborează şi prezintă Agenţiei raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent în legătură cu furnizarea de ultimă opţiune. Raportul respectiv trebuie să conţină informaţii privind numărul consumatorilor finali care au beneficiat de furnizarea de ultimă opţiune, cantitatea de energie electrică furnizată, precum şi privind durata medie de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiei de serviciu public în cauză. Raportul se publică pe pagina electronică a furnizorului de ultimă opţiune respectiv.
Articolul 74. Păstrarea şi prezentarea informaţiei de către
furnizor
(1) Furnizorul este obligat să păstreze timp de cel puţin 5 ani informaţiile şi documentele cu privire la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii angro şi cu operatorii de sistem şi să le prezinte, la solicitare, Agenţiei, Consiliului Concurenţei, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi Secretariatului Comunităţii Energetice.
(2) Informaţiile care sînt păstrate în conformitate cu alin. (1) trebuie să conţină detalii ale tranzacţiilor efectuate, cum ar fi normele privind durata, furnizarea, decontarea, cantitatea, datele şi orele de executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele de identificare ale consumatorilor angro şi ale operatorilor de sistem în cauză, precum şi detaliile specifice ale tuturor contractelor de furnizare a energiei electrice.
(3) Agenţia poate decide să pună la dispoziția participanţilor la piaţa energiei electrice o parte din informaţiile prevăzute la alin. (2), cu condiţia nedivulgării informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată cu privire la anumiţi participanţi la piaţa energiei electrice sau cu privire la unele tranzacţii de pe piaţa energiei electrice.

Capitolul XII
PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE

    Articolul 75. Principii generale
(1) Toate tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, a serviciilor de sistem, a energiei electrice de echilibrare, a altor produse conexe se efectuează pe piaţa energiei electrice, care este compusă din piaţa angro a energiei electrice şi piaţa cu amănuntul a energiei electrice.
(2) Dreptul de participare la piaţa energiei electrice aparţine tuturor producătorilor, furnizorilor şi consumatorilor care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.
(3) Funcţionarea pieţei energiei electrice, precum şi reglementarea drepturilor şi a obligaţiilor  participanţilor la piaţa energiei electrice se efectuează în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(4) Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, furnizorul central de energie electrică şi operatorul pieţei energiei electrice sînt participanţi specifici la piaţa energiei electrice şi au dreptul să acționeze pe piaţa energiei electrice numai în condiţiile stabilite în prezentul capitol şi în Regulile pieței energiei electrice.
(5) Operatorul sistemului de transport, operatorul pieţei energiei electrice, în limitele funcţiilor stabilite, prezintă Agenţiei informaţiile necesare privind activitatea pe piaţa energiei electrice şi informează Agenţia despre orice încălcări, constatate sau potenţiale, din partea participanţilor la piaţa energiei electrice.
(6) Anual, pînă la 1 martie, Agenţia elaborează şi publică raportul privind piaţa energiei electrice, care trebuie să conţină informaţii detaliate cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţei, activitatea participanţilor la piaţa energiei electrice, în special cu privire la activitatea operatorului pieţei energiei electrice, precum şi informaţii privind tendinţele evoluţiilor înregistrate pe piaţa energiei electrice. Raportul privind piaţa energiei electrice se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
Articolul 76. Deschiderea şi reciprocitatea
(1) Toţi consumatorii finali sînt eligibili şi au dreptul la libera alegere a furnizorului de energie electrică şi la schimbarea furnizorului.
(2) La deschiderea pieţei energiei electrice, contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu un consumator eligibil al unei țări părți a Comunităţii Energetice se consideră valabile în cazul în care consumatorul respectiv este declarat eligibil atît în statul din care provine, cît şi în statul în care achiziţionează energie electrică.
    Articolul 77. Piaţa cu amănuntul a energiei electrice
(1) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice la care participă furnizorii şi consumatorii finali în vederea satisfacerii consumului propriu al ultimilor se efectuează pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice în conformitate cu contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate între furnizori şi consumatorii finali.
(2) Pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, furnizorii vînd energie electrică consumatorilor finali la preţuri negociate, în baza contractelor bilaterale încheiate cu aceştia. Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice de pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice se desfăşoară în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.
(3) În contextul obligaţiilor de serviciu public, pe piaţa cu amănuntul, furnizorii serviciului universal şi furnizorii de ultimă opţiune furnizează consumatorilor finali energie electrică la preţuri reglementate, aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în capitolul XI.
Articolul 78. Piaţa angro a energiei electrice
(1) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, inclusiv tranzacţiile de import sau de export, tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică, a energiei electrice de echilibrare, a capacităţilor de interconexiune, a serviciilor de sistem, a altor produse conexe, la care participă producătorii, operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie, operatorul pieţei energiei electrice, furnizorul central de energie electrică şi alţi furnizori, se efectuează pe piaţa angro a energiei electrice.
(2) Piaţa angro a energiei electrice este organizată şi funcţionează în conformitate cu prezentul capitol şi cu Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Piaţa angro a energiei electrice este compusă din piaţa contractelor bilaterale de energie electrică şi alte pieţe organizate de energie electrică, în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice.
Articolul 79. Piaţa contractelor bilaterale de energie electrică
(1) Pe piaţa contractelor bilaterale de energie electrică, operaţiunile, tranzacţiile de vînzare-cumpărare se efectuează în baza contractelor bilaterale, încheiate între participanţii la piaţa energiei electrice.
(2) Pe piaţa contractelor bilaterale, tranzacţiile de vînzare-cumpărare se efectuează de către participanţii la piaţa energiei electrice în baza contractelor bilaterale, care se formează ținîndu-se cont de cerere şi de ofertă, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale sau al negocierilor. Participanţii la piaţa contractelor bilaterale sînt în drept să se angajeze în tranzacţii bilaterale, inclusiv în tranzacţii bilaterale de export sau de import al energiei electrice, cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezentul capitol şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Tranzacţiile de vînzare-cumpărare pe piaţa contractelor bilaterale se desfăşoară în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe piaţa contractelor bilaterale, furnizorul central de energie electrică cumpără energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică furnizorilor, în conformitate cu algoritmul stabilit de Agenţie în Regulile pieţei energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie. Pe piaţa contractelor bilaterale pot fi prestate şi servicii de sistem în condiţii reglementate, stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
Articolul 80. Pieţele organizate de energie electrică
(1) Pe pieţele organizate de energie electrică, participanţii efectuează tranzacţiile de vînzare-cumpărare a energiei electrice, a capacităţilor de interconexiune, a serviciilor de sistem, a altor produse conexe, prin intermediul operatorului pieţei energiei electrice sau prin intermediul operatorului sistemului de transport, în funcţie de specificul pieţei. Pe pieţele organizate de energie electrică, preţurile se formează în baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale.
(2) Se consideră piaţă organizată de energie electrică piaţa energiei electrice pentru ziua următoare, piaţa energiei electrice pe parcursul zilei, piaţa organizată a contractelor, piaţa energiei electrice de echilibrare şi piaţa serviciilor de sistem.
(3) Organizarea şi gestionarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, a pieței energiei electrice pe parcursul zilei şi a pieţei organizate a contractelor sînt în sarcina operatorului pieţei energiei electrice. Participanţii la pieţele organizate de energie electrică, gestionate de operatorul pieţei energiei electrice, sînt obligaţi să-i achite acestuia tariful pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice.
(4) Piaţa pentru alocarea capacităţii de interconexiune, piaţa serviciilor de sistem şi piaţa energiei electrice de echilibrare sînt organizate şi gestionate de operatorul sistemului de transport. Costurile justificate şi necesare, suportate de operatorul sistemului de transport în legătură cu organizarea şi gestionarea pieţelor respective, se includ în tariful reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(5) Pentru a participa la pieţele organizate de energie electrică, persoanele interesate trebuie să se înregistreze, după caz, la operatorul pieţei energiei electrice sau la operatorul sistemului de transport şi să depună garanţii financiare în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(6) Un participant la piaţa organizată de energie electrică poate să se retragă de pe piaţă, din proprie iniţiativă, cu condiţia de a notifica în scris, în prealabil, operatorul pieţei energiei electrice.
(7) Operatorul pieţei energiei electrice sau operatorul sistemului de transport este în drept să suspende sau să revoce dreptul participantului de a lua parte la piaţa organizată de energie electrică în cazul în care:
a) participantul a încălcat în mod repetat condiţiile de participare la piaţa respectivă;
b) participantul nu mai îndeplineşte condiţiile privind garanţiile financiare;
c) în alte situaţii prevăzute în Regulile pieţei energiei electrice.
Articolul 81. Regulile pieţei energiei electrice
(1) Principiile, modul de organizare şi de funcţionare a pieţei energiei electrice se definesc în Regulile pieţei energiei electrice.
(2) Obiectivele de bază ale Regulilor pieţei energiei electrice sînt următoarele:
a) stabilirea raporturilor juridice între participanţii la piaţa energiei electrice şi întreprinderile electroenergetice din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile şi sigure a sistemului electroenergetic. În acest scop, toţi participanţii la piaţa energiei electrice vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic;
b) desfăşurarea activităţilor pe piaţa energiei electrice cu respectarea principiului asigurării securităţii operaţionale adecvate a sistemului electroenergetic, inclusiv prin asigurarea echilibrului în rețelele electrice, prin efectuarea decontărilor aferente și prin crearea de condiţii optime pentru gestionarea congestiilor în reţelele electrice de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie;
c) organizarea unui sistem de evidenţă a energiei electrice prin măsurarea exactă a fluxurilor de energie electrică intrate la fiecare oră, zi şi lună în reţeaua electrică de transport şi de distribuţie, precum şi prin repartizarea orară, zilnică şi lunară, în funcţie de posibilităţile tehnice, a cantităţii totale de energie electrică, conform contractelor încheiate între participanții la piața energiei electrice;
d) asigurarea de către operatorul sistemului de transport a accesului operatorilor sistemelor de distribuţie, furnizorilor, consumatorilor finali şi producătorilor la informaţiile privind indicaţiile echipamentelor de măsurare care înregistrează cantităţile de energie electrică intrate în reţeaua electrică de transport şi cele ieşite din aceasta;
e) crearea cadrului legal adecvat pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare cu respectarea principiilor de transparenţă, de publicitate şi de nediscriminare;
f) asigurarea condițiilor necesare prestării serviciilor de sistem şi a serviciului de echilibrare în bază de criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii;
g) prezentarea de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuţie a unor informaţii exacte, actuale tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, cu respectarea principiului de transparenţă şi imparţialitate.
(3) Regulile pieţei energiei electrice reglementează în special:
a) structura pieţei energiei electrice;
b) procedurile, principiile şi standardele de organizare şi de funcţionare a pieţei energiei electrice, în funcţie de modelul de piață a energiei electrice aplicat;
c) modalităţile de identificare şi de înregistrare a participanţilor la piaţa energiei electrice;
d) tipurile de contracte încheiate pe piaţa energiei electrice şi modelele de contracte încheiate pe piaţa contractelor bilaterale în condiţii reglementate;
e) metodele de calcul al fluxurilor efective de energie electrică pe piaţa energiei electrice, al cantităţii de energie electrică procurate de participanţii la piaţa energiei electrice în conformitate cu contractele încheiate, metodele de evidenţă a cantităţii de energie electrică la punctele de intrare și de ieșire ale reţelelor electrice de transport;
f) procedurile şi metodele de evidenţă a tranzacţiilor efectuate pe piaţa energiei electrice;
g) procedura de efectuare a notificărilor fizice de către participanţii la piaţa energiei electrice;
h) modul de procurare de către furnizorul central de energie electrică a energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane, precum şi algoritmul de revînzare a acesteia tuturor furnizorilor;
i) procedurile şi metodele aferente stabilirii şi menţinerii bazei de date pentru necesităţile pieţei energiei electrice;
j) procedurile şi metodele aferente prestării serviciilor de sistem pe o piaţă organizată sau pe piaţa contractelor bilaterale;
k) procedurile şi metodele aferente asigurării echilibrului în sistemul electroenergetic, precum şi cele aferente achiziţionării energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în reţelele electrice de transport şi de distribuţie;
l) drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice, inclusiv obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice care provoacă dezechilibre  în reţelele electrice;
m) modalitatea de repartizare şi de compensare în cadrul grupului de echilibrare a dezechilibrelor individuale create de către membrii grupului de echilibrare;
n) metodele de calcul al dezechilibrelor cantitative provocate de părţile responsabile de echilibrare şi al decontărilor financiare pentru dezechilibrele provocate pe piaţa energiei electrice de către părţile responsabile de echilibrare;
o)  piaţa energiei electrice pentru ziua următoare;
p)  piaţa energiei electrice pe parcursul zilei;
q)  piaţa energiei electrice de echilibrare;
r)  piaţa serviciilor de sistem;
s)  piaţa pentru alocarea capacităţii interconexiunilor;
t)  piaţa organizată a contractelor;
u) alte aspecte necesare pentru organizarea şi funcţionarea pieţei energiei electrice.
Articolul 82. Operatorul pieţei energiei electrice
(1) Operatorul pieţei energiei electrice este responsabil pentru funcţionarea pieţelor organizate de energie electrică. Operatorul pieţei energiei electrice este întreprindere separată juridic de orice întreprindere electroenergetică, este desemnat de Guvern şi îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei pentru operarea pieţei energiei electrice, eliberată de Agenţie, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Regulilor pieţei energiei electrice.
(2) Operatorul pieţei energiei electrice are următoarele funcţii:
a) asigurarea funcţionării pieţei energiei electrice pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei şi a pieţei organizate a contractelor;
b) ţinerea registrelor privind participanţii la pieţele organizate de energie electrică şi a registrelor privind contractele încheiate între participanţii la piaţa energiei electrice în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice;
c) întocmirea şi prezentarea către operatorul sistemului de transport a orarelor zilnice de procurare şi de vînzare a energiei electrice în interiorul şi în afara hotarelor Republicii Moldova în conformitate cu contractele încheiate pe pieţele organizate de energie electrică;
d) publicarea pe pagina sa electronică a informaţiilor privind organizarea şi funcționarea pieţei energiei electrice;
e) alte funcţii stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Pentru a nu denatura concurenţa pe pieţele organizate de energie electrică, operatorul pieţei energiei electrice nu este în drept să participe la tranzacţiile de pe pieţele organizate de energie electrică, pe care le gestionează, în scopul favorizării unui participant al pieţei energiei electrice sau în scopul obţinerii de profit.
(4) Participanţii la pieţele organizate de energie electrică sînt obligaţi să prezinte operatorului pieţei energiei electrice, în mod continuu, toate informaţiile necesare acestuia pentru a asigura organizarea şi funcţionarea pieţelor organizate de energie electrică, precum şi să îi asigure acces la documentele aferente, în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulile pieţei energiei electrice.
(5) Operatorul pieţei energiei electrice îşi îndeplineşte funcţiile şi obligaţiile cu respectarea principiului transparenţei, al obiectivităţii şi al nediscriminării. Se interzice operatorului pieţei energiei electrice să facă discriminare între contractele transfrontaliere şi contractele naţionale.
(6) Se interzice operatorului pieţei energiei electrice divulgarea informaţiilor cu privire la tranzacţiile de energie electrică, pe care le obţine pe parcursul activităţii sale, cu excepția cazurilor stabilite la art. 7 și 8. Preţurile stabilite pe piaţa organizată de energie electrică se fac publice în condiţiile stabilite de Agenţie.
(7) Pentru serviciul prestat, operatorul pieţei energiei electrice percepe de la participanţii la pieţele organizate de energie electrică tariful pentru organizarea pieţei energiei electrice, aprobat de Agenţie în conformitate cu prezenta lege.
(8) Operatorul pieţei energiei electrice ţine un cont separat pentru tranzacţiile care implică procurările şi vînzările de energie electrică.
(9) Operatorul pieţei energiei electrice colaborează cu operatorii pieţelor energiei electrice din ţările vecine în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru cuplarea pieţelor.
(10) Anual, pînă la 31 ianuarie, operatorul pieţei energiei electrice elaborează şi prezintă Agenţiei un raport cu privire la piaţa energiei electrice, care va cuprinde analiza detaliată privind organizarea şi funcţionarea pieţei energiei electrice şi, după caz, propuneri de îmbunătăţire a situației. Raportul operatorului pieţei energiei electrice se publică pe pagina sa electronică.
  Articolul 83. Participanţii la piaţa energiei electrice
(1) Întreprinderile electroenergetice, precum şi alte persoane fizice sau juridice sînt în drept să participe pe piaţa energiei electrice pentru a vinde sau pentru a procura energie electrică în condiţiile stabilite în prezentul capitol şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(2) Participanţii la piaţa energiei electrice încheie şi efectuează tranzacţiile pe piaţa energiei electrice cu respectarea drepturilor şi a obligaţiilor stabilite în prezentul capitol și în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Operatorul sistemului de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie procură pe piaţa angro a energiei electrice energia electrică necesară pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi de distribuţie. Operatorul sistemului de transport procură pe piaţa angro a energiei electrice energia electrică de echilibrare.
(4)  Furnizorul central de energie electrică achiziţionează pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică respectivă furnizorilor la preţuri reglementate aprobate de Agenţie, în cantităţile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(5) Participanţii la piaţa energiei electrice, inclusiv participanţii la pieţele organizate de energie electrică, sînt obligaţi să se înregistreze la operatorul sistemului de transport şi să îi prezinte pronosticul balanţei de energie şi putere electrică, în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(6) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să notifice operatorul sistemului de transport cu privire la cantităţile de energie electrică ce urmează să fie livrate în sistem ca urmare a tranzacţiilor încheiate pe piaţa energiei electrice, inclusiv a tranzacţiilor privind exportul declarat, importul declarat şi tranzitul declarat, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. Participanţii la piaţa energiei electrice notifică operatorul sistemului de transport cu privire la importurile declarate, exporturile declarate şi tranziturile declarate pe intervale de tranzacţionare cu partenerii externi, la fiecare punct de intrare în rețelele electrice de transport și la fiecare punct de ieșire din acestea.
(7) Determinarea fluxurilor lunare efective de energie electrică de pe piaţa  energiei electrice, a cantităţilor de energie electrică procurate în conformitate cu contractele încheiate, evidenţa cantităţii de energie electrică la punctele de intrare în rețelele electrice de transport și la punctele de ieșire din acestea se efectuează de către operatorul sistemului de transport conform metodei  stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(8) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să efectueze plăţile pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază, rezultate din tranzacţiile efectuate pe piaţa energiei electrice, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate dintre părţi, precum şi să depună garanţii financiare în vederea evitării riscurilor de neplată pe piaţa energiei electrice, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(9) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să prezinte operatorului pieţei energiei electrice, operatorului sistemului de transport informaţii privind cantităţile de energie electrică tranzacţionate în baza contractelor încheiate pe piaţa energiei electrice, precum şi orice alte informaţii necesare acestora pentru gestionarea şi asigurarea funcţionării pieţelor organizate de energie electrică, în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice.
(10) Furnizorii sînt obligaţi să procure de la furnizorul central de energie electrică cantităţile de energie electrică stabilite de Agenţie în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie.
Articolul 84. Funcţiile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei
electrice în legătură cu echilibrarea
(1) În scopul asigurării echilibrului între producere, import şi consum, al asigurării efectuării de tranzacţii neobstrucţionate de vînzare-cumpărare a energiei electrice, al separării tranzacţiilor financiare de furnizarea fizică şi în scopul decontării corecte a acestora, participanţii la piaţa energiei electrice sînt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează în reţelele electrice. În sensul prezentului articol, participanţii la piaţa energiei electrice se consideră părţi responsabile de echilibrare.
(2) Regulile menite să asigure echilibrarea, precum şi să soluţioneze problemele apărute în urma provocării dezechilibrelor în reţelele electrice, drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţa energiei electrice, inclusiv ale operatorului sistemului de transport şi ale operatorului pieţei energiei electrice, se stabilesc în prezentul articol, în Normele tehnice ale reţelelor electrice şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(3) Participanţii la piaţa energiei electrice sînt în drept să se organizeze în grupuri de echilibrare, reprezentate pe piaţa energiei electrice de responsabilul grupului de echilibrare. Condiţiile de constituire şi de funcţionare a grupurilor de echilibrare, inclusiv drepturile şi obligaţiile responsabilului grupului de echilibrare în raport cu operatorul sistemului de transport, precum şi în raport cu persoanele care fac parte din grupul de echilibrare, se stabilesc în prezentul articol şi în Regulile pieţei energiei electrice.
(4) Furnizorul central de energie electrică este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de termoficare urbane și din centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
(5) Furnizorii sînt responsabilii grupului de echilibrare constituit din consumatorii finali cărora le furnizează energie electrică.
(6) Părţile responsabile de echilibrare sau responsabilii grupurilor de echilibrare, după caz, sînt obligaţi să se înregistreze într-un registru administrat de operatorul sistemului de transport şi să încheie cu operatorul sistemului de transport contracte de echilibrare în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. La semnarea contractului de echilibrare, partea responsabilă de echilibrare sau responsabilul grupului de echilibrare este obligat să depună garanţie financiară care nu va fi mai mică decît consumul estimativ lunar al părţii responsabile de echilibrare sau al grupului de echilibrare. În caz de provocare a dezechilibrului în reţelele electrice, partea responsabilă de echilibrare sau responsabilul grupului de echilibrare, după caz, este obligat să achite operatorului sistemului de transport plata pentru prestarea serviciului de echilibrare, calculată de operatorul sistemului de transport în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţie.
(7) Metodologia de calculare a plăţilor pentru prestarea serviciului de echilibrare, elaborată şi aprobată de Agenţie, trebuie să acopere costurile operatorului sistemului de transport şi să se bazeze pe principii care să descurajeze participanţii la piaţa energiei electrice să provoace dezechilibre în reţelele electrice, fără a permite însă operatorului sistemului de transport să scoată profit din activitatea de prestare a serviciului de echilibrare.
(8) În condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice, operatorul sistemului de transport asigură echilibrul în reţelele electrice de transport. În acest scop, operatorul sistemului de transport procură energie electrică şi servicii de sistem pe piaţa contractelor bilaterale sau pe piaţa organizată.
(9) Operatorul sistemului de transport este responsabil pentru determinarea cantităţilor de energie electrică de echilibrare necesare în legătură cu acoperirea dezechilibrelor provocate de participanţii la piaţa energiei electrice.
(10) Operatorul sistemului de transport notifică Agenţia cu privire la contractele pe care acesta le-a încheiat în legătură cu prestarea serviciilor de echilibrare.
(11) Operatorul sistemului de transport este în drept să elaboreze, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din țările vecine, proceduri de permitere a  compensării fluxului tehnologic şi de folosire reciprocă a serviciilor procurate în legătură cu prestarea serviciului de echilibrare sau să aplice în acest scop mecanisme asemănătoare existente în alte ţări. Aceste proceduri se aprobă de Agenţie.
    Articolul 85. Promovarea şi monitorizarea concurenţei
pe piaţa energiei electrice
(1) Agenţia asigură crearea condiţiilor necesare pentru o concurenţă efectivă pe piaţa energiei electrice şi pentru dezvoltarea acesteia, inclusiv prin promovarea, în actele sale normative de reglementare, a principiilor de echitate, transparenţă şi nediscriminare, monitorizează piaţa energiei electrice şi efectuează controale pentru depistarea în timp util a abuzurilor pe piaţa energiei electrice.
(2) Pentru îndeplinirea funcţiilor stabilite la alin. (1), Agenţia efectuează, cel puţin la fiecare doi ani, un studiu de piaţă, în baza rezultatelor căruia stabileşte măsurile necesare şi proporţionale pentru promovarea unei concurenţe eficiente pe piaţa energiei electrice şi, pe cale de consecinţă, pentru crearea premiselor necesare funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice.
(3) Studiul de piaţă se efectuează în baza hotărîrii Agenţiei şi cuprinde următoarele:
a) descrierea şi obiectul pieţei energiei electrice;
b) evaluarea nivelului de eficienţă, de concurenţă şi de transparenţă pe piaţa energiei electrice şi evaluarea cantitativă a concentraţiei pe piaţa energiei electrice, inclusiv prin aplicarea de indicatori de concentrare a pieţei stabiliţi în Regulile pieţei energiei electrice;
c) indicii privind întreprinderile electroenergetice care deţin poziţie dominantă pe piaţa energiei electrice;
d) concluziile studiului, care vor include rezultatele investigaţiilor și măsurile care trebuie luate pentru asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa energiei electrice.
(4) În legătură cu efectuarea studiului de piaţă, Agenţia iniţiază consultări publice în conformitate cu termenele şi condiţiile stipulate în Legea privind transparenţa în procesul decizional. Comentariile primite în timpul consultărilor publice se reflectă în raportul Agenţiei.
(5) Orice studiu de piaţă iniţiat va fi efectuat în cel mai eficient mod, în termen de pînă la 4 luni de la data adoptării hotărîrii corespunzătoare de către Agenţie. În caz de necesitate, acest termen poate fi prelungit de Agenţie, în mod rezonabil şi justificat, pentru o perioadă de cel mult 4 luni.
(6) Studiul de piaţă se finalizează prin adoptarea hotărîrii Agenţiei, în care sînt specificate rezultatele studiului efectuat şi măsurile dispuse în vederea funcţionării normale a pieţei şi dezvoltării concurenţei loiale pe piaţa energiei electrice, inclusiv în vederea organizării pieţei centralizate a energiei electrice şi creării operatorului pieţei energiei electrice.
(7) La cererea unui participant la piaţa energiei electrice sau la sesizarea unui organ central de specialitate al administraţiei publice, a unei alte autorităţi publice, Agenţia este în drept să iniţieze investigaţii pe piaţa energiei electrice.
(8) Investigaţia Agenţiei poate fi efectuată în termen de pînă la 4 luni, termen care poate fi prelungit, prin hotărîrea motivată a Agenţiei, pentru cel mult 4 luni. Rezultatele investigaţiei se reflectă într-o hotărîre a Agenţiei, care specifică circumstanţele constatate şi măsurile dispuse, inclusiv privind suspendarea sau retragerea licenţei unui participant la piaţa energiei electrice sau privind suspendarea temporară sau definitivă a participării acestuia pe piaţa energiei electrice. Dacă, în urma investigației, sînt depistate semne de încălcare a legislației concurențiale, Agenția comunică acest fapt Consiliului Concurenței.
(9) Raportul Agenţiei privind evaluarea nivelului de concurenţă pe piaţa energiei electrice, precum şi hotărîrile privind investigaţiile efectuate pe piaţa energiei electrice se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.

Capitolul XIII
REGLEMENTAREA PREŢURILOR ȘI A TARIFELOR.
SEPARAREA CONTABILITĂŢII

    Articolul 86. Preţuri şi tarife aplicate în sectorul electroenergetic
(1) În sectorul electroenergetic se aplică următoarele preţuri şi tarife:
a) preţuri negociate, rezultate din cerere şi ofertă pe pieţele de energie electrică;
b) preţuri şi tarife reglementate.
(2) La categoria de preţuri şi tarife reglementate se atribuie:
a) preţurile reglementate pentru energia electrică şi energia termică produsă de centralele electrice de termoficare urbane;
b) tarifele reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice inclusiv tarifele de tip intrare și ieșire;
c) tarifele reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice de distribuţie;
d) preţurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal, inclusiv tarifele binome şi preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum;
e) tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorul sistemului de transport şi de operatorul sistemului de distribuţie, inclusiv tarifele de racordare, tarifele de punere sub tensiune şi tarifele de reconectare;
f) tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice;
g) preţul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică.
(3) La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul care îndeplinește obligaţia de serviciu public privind prestarea serviciului universal, consumatorii finali sînt în drept să aleagă între tarif monom, tarif binom sau preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum, cu condiţia ca tariful binom sau preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum să fie aprobate de Agenţie la constatarea premiselor necesare pe piaţa energiei electrice. La expirarea termenului de 12 luni de la alegerea unui tip de tarif, consumatorul final este în drept să renegocieze tipul tarifului la care urmează să i se furnizeze energie electrică, cu respectarea condiţiilor stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
(4) La calcularea tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice se iau în considerare cantitățile, veniturile şi cheltuielile aferente fluxurilor transfrontaliere.
(5) Cheltuielile şi veniturile aferente desfăşurării de către operatorul sistemului de transport a activităţii autorizate prin licenţa pentru conducere centralizată a sistemului electroenergetic se iau în considerare la calcularea şi aprobarea tarifului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(6) Preţurile şi tarifele reglementate specificate la alin. (2) se determină în conformitate cu metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a acestora, elaborate şi aprobate în conformitate cu prezenta lege.
(7) După examinarea premiselor existente pe piaţa energiei electrice, Agenţia este în drept să decidă cu privire la aprobarea  tarifelor pentru serviciile de sistem prestate pe piaţa contractelor bilaterale în condiţii reglementate, în conformitate cu o metodologie elaborată şi aprobată în prealabil.
(8) Furnizorii negociază cu consumatorii finali preţul la energia electrică furnizată în conformitate cu cererea şi oferta pe pieţele de energie electrică, cu excepţia situaţiilor în care energia electrică se furnizează la preţuri reglementate.
Articolul 87. Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare
a preţurilor şi a tarifelor reglementate
(1) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate specificate la art. 86 alin. (2) se elaborează şi se aprobă de către Agenţie în conformitate cu prezenta lege.
(2) Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a prețurilor şi a tarifelor reglementate se bazează pe următoarele principii:
a) funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii financiare a întreprinderilor electroenergetice în baza costurilor justificate  şi strict necesare pentru desfăşurarea activităţilor reglementate;
b) aprovizionarea cu energie electrică, în mod continuu şi fiabil, a consumatorilor finali, cu respectarea parametrilor de calitate şi a indicatorilor de calitate stabiliţi;
c) desfăşurarea activităţilor reglementate în condiţii de siguranţă;
d) orientarea sistemului de formare a preţurilor şi a tarifelor reglementate spre crearea de premise pentru motivarea întreprinderilor electroenergetice şi a consumatorilor finali în sporirea eficienţei energetice prin stabilirea de stimulente corespunzătoare atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung;
e) promovarea investiţiilor eficiente în sectorul electroenergetic;
f) eliminarea subvenţiilor încrucişate între activităţi şi între categoriile de consumatori;
g) asigurarea faptului că preţurile şi tarifele reglementate sînt  justificate, rezonabile, verificabile, nediscriminatorii, transparente, bazate pe performanţă şi pe criterii obiective şi includ o rată rezonabilă de rentabilitate.
(3) Metodologiile de calculare, aprobare şi  aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate trebuie să includă:
a) componenţa şi modul de calculare a:
– cheltuielilor aferente procurării resurselor energetice primare şi a energiei electrice, inclusiv pentru acoperirea nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică din reţelele electrice de transport şi de distribuţie, precum şi pentru acoperirea totală sau parţială a costurilor aferente serviciului de echilibrare;
– cheltuielilor aferente consumului tehnologic și pierderilor de energie electrică din rețelele electrice de distribuție, al căror nivel nu-l va depăși pe cel efectiv înregistrat în anul precedent;
–  cheltuielilor materiale;
–  cheltuielilor de personal;
– cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată în scopuri tarifare, cu excluderea activelor care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;
– cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului electroenergetic;
–  cheltuielilor de distribuire şi administrative;
– altor cheltuieli justificate şi necesare pentru desfăşurarea activităţii operaţionale;
– nivelului rentabilităţii, determinat în funcție de costurile de furnizare (pentru activitatea de furnizare reglementată a energiei electrice), în funcţie de metoda costului mediu ponderat al capitalului (pentru activitățile reglementate de producere, de transport sau de distribuție a energiei electrice) şi în funcţie de costurile suportate în cazul operatorului pieţei energiei electrice;
b) determinarea costurilor care trebuie să fie incluse în preţurile sau în tarifele reglementate, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de întreprinderea electroenergetică şi pentru fiecare tip de rețea electrică;
c) condiţiile de utilizare a costurilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, a costurilor materiale, de întreţinere şi de exploatare şi modul de includere a acestor costuri în preţurile şi în tarifele reglementate, în cazul utilizării lor în alte scopuri sau în cazul neutilizării lor;
d) modul de recuperare, prin preţuri și tarife reglementate, a investiţiilor efectuate, metoda de determinare şi de aplicare a ratei de rentabilitate, pe tipuri de activitate. La aplicarea ratei de rentabilitate nu se iau în considerare valoarea ce a rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, valoarea activelor achitate de consumatori, precum şi valoarea activelor care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi prin granturi;
e) metoda de separare a cheltuielilor comune ale întreprinderii şi de separare a rentabilităţii, pe tipuri de activitate practicate de întreprindere, inclusiv la producerea combinată a energiei electrice şi a energiei termice de centralele electrice de termoficare urbane, şi/sau pe tipuri de reţea electrică;
f) modul de determinare şi de aplicare a tarifelor binome, a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al reţelelor electrice şi a preţurilor diferenţiate în funcţie de orele de consum;
g) modul de ajustare a preţurilor şi tarifelor reglementate, inclusiv modul de actualizare a tarifelor în decursul anului, doar în cazul că devierile vor fi mai mari de 5% din costul anual de distribuție și furnizare a energiei electrice stabilit în tarife.
(4) Metodologiile de calculare, aprobare şi  aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, aprobate de Agenţie, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de asemenea se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale întreprinderilor electroenergetice.
    Articolul 88. Determinarea, aprobarea şi monitorizarea
aplicării preţurilor şi a tarifelor reglementate
(1) Preţurile şi tarifele reglementate în sectorul electroenergetic se determină anual de către întreprinderile electroenergetice în conformitate cu metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate şi potrivit termenelor şi condiţiilor stabilite în  Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate.
(2) Preţurile şi tarifele reglementate, determinate de întreprinderile electroenergetice conform alin. (1), se prezintă Agenţiei spre examinare şi aprobare.
(3) Agenţia, în conformitate cu art. 7 alin. (2), art. 8 şi 9, examinează  prețurile și tarifele prezentate de întreprinderile electroenergetice şi adoptă hotărîrea privind aprobarea preţurilor şi a tarifelor respective.
(4) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să prezinte Agenţiei informaţiile necesare pentru examinarea şi justificarea cheltuielilor, precum şi pentru estimarea corectitudinii calculării preţurilor şi a tarifelor reglementate.
(5) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea preţurilor şi a tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe paginile electronice ale întreprinderilor electroenergetice.
(6) Agenţia supraveghează şi monitorizează aplicarea de către întreprinderile electroenergetice a metodologiilor de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi a tarifelor reglementate, precum şi aplicarea corectă a preţurilor şi a tarifelor reglementate aprobate de Agenţie.
Articolul 89. Separarea contabilităţii
(1) Întreprinderile electroenergetice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, întocmesc, supun auditului şi publică situaţiile lor financiare anuale în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în legislaţie, precum şi în conformitate cu standardele de contabilitate.
(2) Pentru a se evita discriminarea, subvenţionările încrucişate şi denaturarea concurenţei, întreprinderile electroenergetice sînt obligate să ţină în sistemul lor de contabilitate conturi contabile separate pentru fiecare dintre activităţile de transport şi de distribuţie, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi ar fi desfăşurate de întreprinderi distincte.
(3) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să ţină contabilitate separată pentru alte activităţi ce ţin de sectorul electroenergetic, dar care nu se referă la transportul şi distribuţia  energiei electrice, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi ar fi desfăşurate de întreprinderi distincte. De asemenea, întreprinderile electroenergetice trebuie să ţină contabilitate separată pentru alte activităţi nereglementate de prezenta lege. Bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere se întocmesc separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori.
(4) Furnizorii care furnizează energie electrică la preţuri reglementate şi la preţuri negociate sînt obligaţi să ţină contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate practicată, pe categorii de consumatori.
(5) Întreprinderile electroenergetice vor preciza în politicile lor de contabilitate regulile de alocare a activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor, precum şi a pierderilor, pe care le aplică la separarea contabilităţii pe tipuri de activitate practicate, în conformitate cu prezenta lege, cu standardele de contabilitate şi actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(6) Veniturile obţinute din utilizarea cu titlu de proprietate a reţelelor electrice de transport şi/sau de distribuţie se specifică în contabilitatea întreprinderilor electroenergetice. Situaţiile financiare anuale trebuie să cuprindă, în note, informaţii despre orice tranzacţie efectuată cu întreprinderile înrudite.
(7) Auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor electroenergetice se efectuează cu respectarea condiţiilor stabilite în Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi în standardele internaţionale de audit şi trebuie să specifice, suplimentar, dacă sînt respectate obligaţiile de evitare a discriminării şi a subvenţiilor încrucişate, stabilite la alin. (2)–(4) din prezentul articol.
Articolul 90. Accesul la contabilitate şi prezentarea
informaţiilor
(1) Agenţia este în drept, în baza solicitării în scris sau în cadrul controalelor realizate, să aibă acces la contabilitatea întreprinderilor electroenergetice, precum şi să solicite întreprinderilor electroenergetice să prezinte datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Întreprinderile electroenergetice oferă accesul la contabilitate şi prezintă datele şi informaţiile solicitate în conformitate cu alin. (1) în termenele şi în condiţiile stabilite în actele normative în domeniu şi în regulamentul elaborat și aprobat de Agenţie.
(3) Agenţia este obligată să se abţină de la divulgarea informaţiei care constituie secret comercial. Aceste informaţii pot fi dezvăluite doar în termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu.
(4) Informaţiile necesare pentru asigurarea unei concurenţe reale, pentru funcţionarea eficientă a pieţei energiei electrice şi pentru reglementarea preţurilor şi a tarifelor se fac publice. Această obligaţie este pusă în aplicare de Agenţie fără a aduce atingere informaţiilor care constituie secret comercial.

Capitolul XIV
SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR ŞI A LITIGIILOR.
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCALCAREA LEGISLAŢIEI
ÎN DOMENIUL ELECTROENERGETIC

    Articolul 91. Examinarea neînţelegerilor de către Agenţie
(1) Neînţelegerile dintre întreprinderile electroenergetice în legătură cu prezenta lege se examinează de Agenţie. La reclamaţia oricăreia dintre părţi, Agenţia emite o decizie în termen de cel mult două luni de la data primirii reclamaţiei respective. Agenţia este în drept să prelungească motivat termenul respectiv cu cel mult două luni, comunicînd acest fapt persoanei care a depus reclamaţia. Ulterior, Agenţia este în drept să extindă suplimentar termenul de examinare a reclamaţiei cu acordul persoanei care a depus reclamaţia.
(2) Agenția examinează disputele, inclusiv cele transfrontaliere privind refuzul operatorului sistemului de transport de a acorda acces la reţeaua electrică de transport.
(3) Agenţia examinează neînţelegerile dintre consumatorii finali, utilizatorii de sistem şi întreprinderile electroenergetice ce survin în contextul aplicării prezentei legi, precum şi dintre utilizatorii şi operatorii sistemului de distribuţie închis, şi emite decizii în caz de necesitate.
Agenţia examinează reclamaţiile depuse de consumatorii finali, de utilizatorii de sistem sau de utilizatorii sistemului de distribuţie închis în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul
final, utilizatorul de sistem sau utilizatorul sistemului de distribuţie închis.
(4) Pe perioada examinării reclamaţiilor privind facturarea și în cazul nerespectării de către titularul de licență a procedurii de deconectare, Agenţia emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final sau privind reconectarea acestora.
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, Agenţia remite decizia asupra neînţelegerii spre executare părţilor implicate, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază acest act.
(6) Agenţia examinează şi mediază neînţelegerile dintre operatorii de sistem şi proprietarii terenurilor şi ai altor bunuri, proprietate publică sau privată, în legătură cu aplicarea prevederilor art. 57 și 58. Termenul de examinare a cererilor depuse în acest sens este de 30 de zile lucrătoare.
    Articolul 92. Examinarea neînţelegerilor de către întreprinderile
electroenergetice
(1) Întreprinderile electroenergetice examinează reclamaţiile consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul de sistem. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale acestora de la reţeaua electrică.
(2) Reclamaţiile consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea şi facturarea se examinează şi se soluţionează de către furnizor. Dacă furnizorul căruia i-a fost impusă obligaţia de a presta serviciu universal sau de a fi furnizor de ultimă opţiune încalcă obligaţiile stabilite în prezenta lege şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, acesta este obligat să plătească consumatorilor finali compensaţii în mărimea şi în termenele stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice. Operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu furnizorul prin prezentarea informaţiilor solicitate de acesta şi necesare lui pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţiile consumatorilor finali.
(3) Reclamaţiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează şi se soluţionează de către furnizor, indiferent de faptul dacă deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din iniţiativa operatorului de sistem.
(4) În cazul în care, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensaţia calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de sistem este obligat să restituie furnizorului cheltuielile suportate în legătură cu achitarea compensaţiei pentru prejudicierea consumatorului final din vina operatorului de sistem. Dacă operatorul de sistem refuză să restituie furnizorului contravaloarea compensaţiei, ultimul este în drept să-şi recupereze cheltuielile prin intentarea acţiunii în regres în instanţa de judecată.
(5) Operatorul de sistem este obligat să examineze reclamaţiile şi să soluţioneze problemele utilizatorilor de sistem parvenite în legătură cu racordarea, delimitarea, întreruperea şi limitarea livrării energiei electrice, în legătură cu  calitatea serviciului prestat, precum şi să achite utilizatorilor de sistem compensaţii calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(6) Consumatorii finali, utilizatorii de sistem sînt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate de furnizor, de operatorul de sistem în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
(7) În cazul în care un consumator final, un utilizator de sistem a adresat furnizorului sau operatorului de sistem o reclamaţie care urmează să fie examinată şi soluţionată de celălalt titular de licenţă, furnizorul sau operatorul de sistem, după caz, este obligat să transmită reclamaţia celuilalt titular de licenţă (operator de sistem sau furnizor) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei şi să informeze despre acest fapt consumatorul final, utilizatorul de sistem.
(8) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să depună toată diligenţa pentru a soluţiona pe cale extrajudiciară eventualele neînţelegeri ce pot apărea în raport cu consumatorii finali, utilizatorii de sistem, precum şi să pună în aplicare un mecanism eficient şi nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensaţiilor consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem în cazul nerespectării de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor ce le revin.
(9) Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem care să funcţioneze conform programului de lucru de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem trebuie să dispună de dreptul real de a lua decizii, în numele întreprinderii electroenergetice, pentru a soluţiona problemele abordate, iar întîlnirile cu reprezentanţii întreprinderilor electroenergetice urmează să fie stabilite inclusiv prin telefon sau prin poșta electronică. Întreprinderile electroenergetice sînt obligate să ţină evidenţa reclamaţiilor parvenite şi, la solicitare, să prezinte Agenţiei informaţii cu privire la data depunerii reclamaţiei, numele persoanei care a depus reclamaţia, esenţa problemei abordate în reclamaţie, acţiunile întreprinse pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie, decizia întreprinderii electroenergetice.
    Articolul 93. Soluţionarea litigiilor
(1) Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei electrice se soluţionează în instanţa de judecată.
(2) În caz de dezacord cu răspunsul întreprinderii electroenergetice ori dacă nu a primit, în termenul stabilit în Legea cu privire la petiţionare, răspuns la petiţia adresată întreprinderii electroenergetice, consumatorul final, utilizatorul de sistem sînt în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă pentru soluţionarea litigiului în modul și în termenele stabilite în legea menționată.
(3) În cazul în care consumatorul final, utilizatorul de sistem nu sînt de acord cu răspunsul Agenţiei la petiţia depusă, aceștia sînt în drept să conteste răspunsul în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    Articolul 94. Răspunderea pentru încălcarea legislației
în domeniul electroenergetic
(1) Întreprinderile electroenergetice poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi a obligaţiilor stabilite în prezenta lege, în Legea cu privire la energetică, precum şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(2) Dacă Agenţia constată încălcarea de către întreprinderile electroenergetice a prevederilor prezentei legi, ale Legii cu privire la energetică, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, aceasta este în drept să iniţieze procedura contravenţională în condiţiile şi în termenele stabilite în Codul contravenţional.
(3) În cazurile expres prevăzute la art. 95 din prezenta lege, Agenţia este în drept să aplice titularilor de licenţe, titularilor de autorizaţii şi altor persoane juridice sancţiuni financiare, cu respectarea procedurii stabilite în Legea cu privire la energetică.
Articolul 95. Sancțiuni pentru încălcarea legislației
în domeniul electroenergetic
(1) Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni în mărime de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a titularilor de licență, a titularilor de autorizaţii, pentru încălcarea obligațiilor, manifestată prin:
a) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie;
b) refuzul repetat al titularului de licenţă de a publica pe pagina sa electronică, la solicitarea Agenției, informaţiile şi rapoartele aferente activității sale;
c) neexecutarea de către titularul de licenţă a obligațiilor prescrise de Agenție, ceea ce a condus la consecințele menționate la art. 16 alin. (3);
d) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de către Agenţie sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora;
e) împiedicarea de către operatorul de sistem, de către furnizor a cel puţin   50 de consumatori finali de a exercita dreptul de schimbare a furnizorului;
f) împiedicarea de către operatorul sistemului de distribuţie închis a utilizatorilor sistemului său de a exercita dreptul de schimbare a furnizorului;
g) refuzul repetat al operatorului de sistem de a elibera avizul de racordare la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale unui solicitant;
h) refuzul repetat al furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public;
i) refuzul repetat al titularului de licenţă de a executa hotărîrile şi deciziile Agenţiei.
(2) Încălcările prevăzute la alin. (1) săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în mărime de 5% din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.
(3) Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni în mărime de la 5% la 10% din cifra de afaceri anuală a titularilor de licență, a altor persoane juridice pentru:
a) nerespectarea obligaţiilor privind realizarea separării legale şi/sau contabile a activităţilor reglementate din sectorul electroenergetic;
b) nerespectarea de către operatorul sistemului de transport a obligaţiilor aferente asigurării independenţei sale în raport cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală;
c) nerespectarea de către operatorul sistemului de transport a hotărîrilor Agenţiei, adoptate în conformitate cu art. 28 alin. (5);
d) nerespectarea de către operatorul sistemului de distribuţie a obligaţiilor aferente asigurării independenţei sale în raport cu întreprinderea electroenergetică integrată pe verticală şi/sau a hotărîrilor Agenţiei adoptate în conformitate cu art. 41;
e) desfășurarea unei activități din sectorul electroenergetic fără licență sau fără autorizaţie în acest sens.
(4) Încălcările prevăzute la alin. (3) săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în mărime de 10% din cifra anuală de afaceri a titularului de licență, a altei persoane juridice.

Capitolul XV
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII

    Articolul 96. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege transpune art. 1–12, art. 14–16, art. 18, art. 22–38, art. 40–43, precum şi prevederile anexei I din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 14 august 2009); art. 1–3, art. 13–17, art. 19 şi 21, precum şi prevederile anexei I din Regulamentul (CE) 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 14 august 2009); Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 4 februarie 2006).
(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, piaţa energiei electrice se declară deschisă, iar fiecare consumator final din Republica Moldova are dreptul de a alege furnizorul, precum şi de a schimba furnizorul.
(3) Furnizorii care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate vor îndeplini obligaţiile de serviciu public privind prestarea serviciului universal şi privind furnizarea de ultimă opţiune pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în limitele teritoriului stabilit de Agenţie. După expirarea perioadei stabilite în prezentul alineat, Agenţia va impune obligaţiile de serviciu public privind asigurarea serviciului universal şi/sau privind furnizarea de ultimă opţiune în conformitate cu art. 11, cu specificarea zonelor de activitate ale acestor furnizori.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 72 alin. (1), consumatorii noncasnici care nu pot să îşi aleagă furnizorul şi să semneze contracte de furnizare a energiei electrice la preţ negociabil sînt în drept să solicite semnarea contractelor de furnizare a energiei electrice, în condiţii reglementate, cu furnizorii serviciului universal, desemnaţi în conformitate cu prezenta lege. În termen de 4 luni de la constatarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza avizului Agenţiei, a existenţei pe piaţa energiei electrice a premiselor necesare privind procurarea de către consumatorii noncasnici a energiei electrice la preţuri negociate, Guvernul va adopta hotarîrea privind retragerea dreptului consumatorilor noncasnici de a achiziţiona energie electrică de la furnizorii serviciului universal în condiţii reglementate.
(5) În termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, furnizorii vor încheia contracte noi de furnizare a energiei electrice.
(6) Pînă la certificarea operatorului sistemului de transport în conformitate cu prezenta lege, operatorul sistemului de transport îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei pentru transportul energiei electrice, eliberată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(7) În termen de cel mult o lună de la realizarea de către Guvern a măsurilor stabilite la alin. (13) lit. a), operatorul sistemului de transport va prezenta Agenţiei cererea şi documentele necesare pentru certificarea acestuia.
(8) Operatorul sistemului de transport, în termen de cel mult 8 luni de la primirea notificării din partea Agenţiei cu privire la preluarea de către Comunitatea Energetică a Codului reţelelor electrice al Uniunii Europene, este obligat să elaboreze şi să prezinte Agenţiei pentru aprobare Codul reţelelor electrice în conformitate cu cerinţele stabilite în prezenta lege. După intrarea în vigoare a Codului reţelelor electrice aprobat de Agenţie în conformitate cu art. 53, Normele tehnice ale reţelelor electrice vor fi abrogate, iar în situaţiile în care prezenta lege face referire la Normele tehnice ale reţelelor electrice, acestea se vor substitui cu Codul reţelelor electrice.
(9) Pentru ajustarea la prevederile prezentei legi a condiţiilor stabilite în licenţele eliberate în decursul primului an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia este în drept să revizuiască, la solicitare sau din oficiu, condiţiile  licenţelor eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(10) Operatorul sistemului de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi, în termen de cel mult 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie un acord cu privire la obligaţiile reciproce aferente fiecărui obiectiv electroenergetic codeţinut şi asociat activităţilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
(11) Furnizorii sînt obligaţi să solicite eliberarea de licenţe noi pentru furnizarea energiei electrice, în conformitate cu prezenta lege, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(12) Prevederile art. 36 vor fi aplicate doar cu condiţia existenţei unor acorduri cu privire la implementarea mecanismului de compensare între operatorul sistemului de transport din Republica Moldova şi operatorii sistemelor de transport din țările vecine.
(13) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea separării şi pentru asigurarea independenţei operatorului sistemului de transport în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5);
b) va desemna furnizorul central de energie electrică;
c) va aproba şi va prezenta Secretariatului Comunităţii Energetice primul raport privind monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică;
d) va aproba şi va prezenta Secretariatului Comunităţii Energetice primul raport referitor la îndeplinirea de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor de serviciu public;
e) va prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
f) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
(14) Guvernul, în termen de 4 luni de la constatarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în baza avizului Agenţiei, a existenţei condiţiilor de procurare a energiei electrice de pe piaţa liberalizată naţională, a Comunităţii Energetice sau a altor ţări terţe şi/sau a premiselor favorabile pentru crearea şi funcţionarea de pieţe competitive organizate, va dispune crearea  pieţei energiei electrice pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei şi a pieţei energiei electrice de echilibrare. Piaţa pentru alocarea capacităţii interconexiunilor, piaţa serviciilor de sistem şi piaţa organizată a contractelor se vor  institui în termenele stabilite în Regulile pieţei energiei electrice. Regulile de funcţionare a pieţelor organizate de energie electrică se stabilesc în Regulile pieţei energiei electrice, aprobate de Agenţie.
(15) Pentru a asigura organizarea şi gestionarea pieţei energiei electrice pentru ziua următoare, a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei, precum şi a pieţei organizate a contractelor bilaterale, Guvernul, în termenul stabilit la alin. (14), va desemna operatorul pieţei energiei electrice. Funcţiile de operator al pieţei energiei electrice şi de furnizor central al energiei electrice pot fi impuse uneia şi aceleiaşi întreprinderi.
(16) La constatarea premiselor necesare pe piaţa energiei electrice, Agenţia va pune în aplicare tarifele reglementate de tip intrare/ieşire pentru serviciul de transport al energiei electrice.
(17) După efectuarea unei evaluări a concurenţei pe piaţa energiei electrice, inclusiv prin aplicarea indicatorilor de concentrare a pieţei stabiliţi în Regulile pieţei energiei electrice, la constatarea premiselor necesare, Agenţia stabileşte termenele pentru eliminarea treptată a preţurilor reglementate pentru consumatorii finali.
(18) Contractele dintre consumatorii finali şi subconsumatori care sînt valabile la momentul intrării în vigoare a prezentei legi rămîn valabile timp de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia este obligată să elaboreze şi să aprobe metodologia de calculare a tarifului reglementat pentru operarea sistemului de distribuţie închis şi regulamentul privind sistemele de distribuţie închise. În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a actelor normative de reglementare ale Agenţiei specificate în prezentul alineat, persoanele care deţin instalaţii electrice ce constituie sistem de distribuţie închis în sensul art. 50 alin. (3) din prezenta lege trebuie să se adreseze la Agenţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis.
(19) În cazul în care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, au fost emise autorizaţii de construire care au permis efectuarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor electrice, beneficiarul sau proprietarul construcţiei este obligat să acorde acces operatorului de sistem pentru executarea lucrărilor de exploatare, de întreţinere sau de modernizare a reţelelor electrice. În cazul în care, din anumite motive, o persoană solicită strămutarea reţelei electrice, aceasta se va efectua cu condiţia achitării prealabile de către beneficiarul sau proprietarul construcţiei a costurilor aferente strămutării reţelei electrice, după obţinerea acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie amplasate noile reţele electrice.
(20) Prevederile art. 13 alin. (6)–(10) se aplică şi în cazul serviciilor sau  lucrărilor externalizate de titularii de licenţe pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(21) Agenţia, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative de reglementare în concordanţă cu prezenta lege, de asemenea va elabora, va publica şi va pune în aplicare actele normative de reglementare noi prevăzute de prezenta lege. Metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate în vigoare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi vor fi revizuite de Agenţie.
(22) Pînă la aprobarea tarifului de racordare, plata pentru racordare la reţeaua electrică va fi calculată în baza devizului de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare.
(23) Actele normative, inclusiv actele normative de reglementare aprobate de Agenţie pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia. Pînă la aprobarea de către Agenţie a Regulamentului privind racordarea şi a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, raporturile juridice dintre operatorii de sistem şi furnizori, precum şi dintre titularii de licenţe respectivi şi consumatorii finali, vor fi reglementate prin Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice în vigoare la momentul publicării prezentei legi.
(24) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 127–133, art. 311), cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

Nr. 107. Chişinău, 27 mai 2016.

 

Parlamentul
Legea 174 din 21 09 2017
Cu privire la energetică
Închide

 

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 174
din  21.09.2017

cu privire la energetică

Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 620
    MODIFICAT
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru organizarea, reglementarea şi asigurarea funcţionării eficiente şi sigure a sectoarelor energeticii.
    Articolul 2. Scopul legii şi sfera de aplicare
(1) Prezenta lege are drept scop:
a) crearea cadrului juridic pentru organizarea și desfășurarea activităților în sectoarele energeticii în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, calitate şi transparenţă;
b) instituirea condiţiilor de bază necesare pentru asigurarea independenţei autorităţii de reglementare;
c) reglementarea raporturilor juridice dintre întreprinderile energetice, dintre întreprinderile energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem, precum şi dintre întreprinderile energetice şi organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autoritatea de reglementare, alte autorităţi publice, precum şi autorităţile administraţiei publice locale;
d) crearea condiţiilor necesare pentru limitarea activităţii de monopol, pentru liberalizarea pieţelor energeticii, precum şi pentru promovarea concurenţei pe pieţele energeticii;
e) instituirea principiilor de bază pentru asigurarea consumatorilor cu energie de calitate în condiţii echitabile, transparente şi nediscriminatorii;
f) crearea cadrului juridic pentru asigurarea securității energetice a ţării.
(2) Sub incidenţa prezentei legi intră:
a) organizarea şi funcţionarea autorităţii de reglementare, precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţii acesteia;
b) supravegherea energetică de stat;
c) organizarea şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energeticii;
d) evidenţa energiei;
e) securitatea şi protecţia obiectelor energetice;
f) protecţia consumatorilor.
    Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    consumator – consumator final de energie electrică, de gaze naturale, consumator de energie termică, consumator de alte tipuri de energie;
    distribuitor de energie termică – unitate termoenergetică ce desfăşoară activitatea de distribuţie a energiei termice în condițiile prezentei legi şi ale Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării;
    echipament de măsurare – aparat sau sistem destinat măsurării cantității de energie produsă, exportată, importată, transportată, distribuită, stocată, furnizată şi/sau comercializată, care este legalizat şi verificat metrologic;
    energetică – ramură a economiei naționale care include următoarele sectoare: electroenergetic, termoenergetic, de gaze naturale, de produse petroliere şi de combustibil solid şi lichid;
    energie – orice tip de produs energetic, combustibilii, energia electrică, energia termică, energia din surse regenerabile sau orice alt tip de energie;
    întreprindere energetică – persoană fizică sau persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile reglementate prin Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi prin Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (în continuare – legi sectoriale);
    laborator electrotehnic – laborator autorizat de organul supravegherii energetice de stat, care are dreptul de a efectua măsurări şi încercări profilactice şi de reglare-recepţie în reţelele şi instalațiile electrice;
    obiecte energetice – instalații de producere, centrale electrice, centrale termice, rețele, instalaţii, utilaje, mecanisme, echipamente şi aparate, care, împreună cu clădirile și spațiile în care sînt instalate, se utilizează pentru explorarea, extragerea, rafinarea, producerea, transportul, distribuţia, stocarea şi/sau comercializarea energiei;
    operator de sistem – operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribuție din sectorul electroenergetic, operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribuţie din sectorul gazelor naturale, care deţin licență pentru desfăşurarea activităţilor respective în conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

Capitolul II
COMPETENŢE  ADMINISTRATIVE. SUPRAVEGHEREA

ENERGETICĂ DE STAT. SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
DE STAT ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INDUSTRIALE

    Articolul 4.  Competența Guvernului
(1) Pentru asigurarea funcționării şi dezvoltării sectoarelor energeticii, Guvernul:
a) stabilește politica de stat în domeniul energeticii şi direcțiile prioritare de dezvoltare ale acestuia;
b) elaborează strategia energetică şi o transmite Parlamentului spre adoptare;
c) aprobă programele de stat de dezvoltare în domeniul energeticii, conform competenţelor;
d) creează premisele şi condițiile necesare pentru dezvoltarea şi funcționarea eficientă şi durabilă a sectoarelor energeticii;
e) asigură securitatea energetică a statului;
f) aprobă planurile de acțiuni pentru situații excepționale în conformitate cu legile sectoriale;
g) stabilește cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil, necesară centralelor electrice şi termice care utilizează combustibil fosil;
h) promovează interesele sectoarelor energeticii pe plan internațional;
i) promovează cooperarea regională şi internaţională în sectoarele energeticii.
(2) Pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectoarelor energeticii, precum şi pentru consolidarea securității energetice naționale, Guvernul este în drept să creeze fonduri speciale sau fonduri investiţionale.
(3) Guvernul exercită şi alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
    Articolul 5. Atribuțiile organului central de specialitate al
administraţiei publice în domeniul energeticii
(1) Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii are următoarele atribuții:
a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul energeticii;
b) elaborează balanţa energetică de perspectivă a statului şi o publică pe pagina sa web oficială;
c) elaborează programele de stat de dezvoltare în domeniul energeticii;
d) elaborează şi promovează actele legislative şi normative în domeniul energeticii, inclusiv în contextul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;
e) monitorizează implementarea strategiei energetice, a programelor de stat de dezvoltare şi de investiţii în domeniul energeticii, precum şi a actelor legislative şi normative în domeniul energeticii;
f) asigură securitatea energetică a statului prin monitorizarea și coordonarea procesului de dezvoltare și de bună funcționare a obiectelor energetice;
g) promovează, în limitele competenței, cooperarea regională şi internațională în domeniul energeticii, inclusiv privind procurările strategice de energie, atragerea investiţiilor, extinderea interconexiunilor şi integrarea pieţelor din sectoarele energeticii ale Republicii Moldova în piețele regionale şi internaţionale;
h) administrează proprietatea de stat în domeniul energeticii;
i) promovează concurenţa şi limitează activitatea de monopol în sectoarele energeticii conform competenţei, fără a limita drepturile şi atribuţiile Consiliului Concurenţei şi ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, stabilite în Legea concurenţei nr. 183/2012, în prezenta lege şi în legile sectoriale.
(2) Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii exercită și alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
    Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
(1)  Autorităţile administraţiei publice locale contribuie la asigurarea fiabilă şi eficientă a consumatorilor din localitate cu energie.
(2)  De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sînt următoarele:
a) construirea obiectelor energetice cu destinaţie locală, inclusiv a sistemului de iluminat public;
b) soluţionarea problemelor privind atribuirea  terenurilor  pentru construcţia şi exploatarea obiectelor  energetice;
c) transmiterea în folosinţă operatorilor de sistem, distribuitorilor de energie termică a terenurilor necesare pentru construcţia şi amplasarea, inclusiv pentru reconstrucţie şi reamplasare, a reţelelor electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale, a reţelelor termice, precum şi pentru exploatarea, întreţinerea, reabilitarea sau modernizarea acestora;
d) alocarea de resurse financiare, în limitele bugetelor locale, pentru dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu energie a consumatorilor din localitate, precum şi a sistemului de iluminat public;
e) coordonarea lucrărilor de lichidare a consecințelor situațiilor excepționale la obiectele energetice;
f) acordarea, în limitele bugetelor locale, consumatorilor din localitate a compensațiilor pentru achitarea plăților pentru energie;
g) asigurarea exploatării, întreţinerii, reabilitării, modernizării, construcţiei şi, după caz, a reconstrucţiei obiectelor energetice care se află în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3)  Autorităţile administraţiei publice locale exercită şi alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
    Articolul 7. Supravegherea energetică de stat și supravegherea
tehnică de stat în domeniul securității industriale
(1) Supravegherea energetică de stat se asigură de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
(2) Controlul şi supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale se efectuează de organul de control și supraveghere tehnică de stat în modul și în condițiile stabilite în Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.

Capitolul III
AUTORITATEA DE REGLEMENTARE

    Articolul 8. Autoritatea de reglementare
(1)  Autoritatea învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a activităţilor din sectoarele energeticii este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie).
(2)  Agenţia este autoritate de reglementare cu statut de persoană juridică, este independentă în raport cu alte autorităţi și organe publice ori în raport cu alte entităţi publice sau private, are cont bancar propriu şi ştampilă cu denumirea sa.
(3) Nicio decizie sau măsură luată de Guvern, de organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de autorităţile de reglementare, de alte autorităţi publice sau de autorităţile administraţiei publice locale nu poate restrînge independența funcţională şi financiară a Agenţiei şi nu poate împiedica îndeplinirea de către Agenţie a atribuțiilor stabilite prin prezenta lege şi prin legile sectoriale.
(4)  Agenția este instituită, administrată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, legile sectoriale şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Agenţia se lichidează doar prin lege, adoptată în acest scop, şi cu condiţia preluării atribuțiilor acesteia de alte autorităţi independente.
(5)  Agenţia îşi exercită atribuţiile în mod independent, cu respectarea principiilor de obiectivitate, imparțialitate, transparență și nediscriminare.
(6)  Directorii Consiliului de administraţie al Agenţiei şi personalul Agenţiei, la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, acţionează în mod independent de orice interes de pe piețele reglementate, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea Guvernului, a organelor centrale de specialitate, a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, din partea autorităţilor de reglementare, a Parlamentului, a altor autorități publice sau din partea autorităţilor administraţiei publice locale.
(7) Nicio prevedere menită să asigure independenţa Agenţiei nu poate fi interpretată în sensul excluderii Agenţiei de sub controlul parlamentar exercitat în modul şi în limitele stabilite de prezenta lege, precum şi de sub controlul judiciar.
(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Regulamentul Agenţiei) se aprobă de Parlament.
    Articolul 9. Administrarea Agenției. Organizarea activităţii Agenției
(1) Agenţia este condusă de un Consiliu de administraţie format din 5 directori care exercită funcţii de demnitate publică. Directorii Consiliului de administraţie al Agenţiei (în continuare – Consiliu de administraţie) sînt numiţi în funcţie în conformitate cu prezenta lege.
(2) Directorii Consiliului de administraţie beneficiază de toate drepturile, privilegiile şi garanţiile conferite prin prezenta lege, Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi au următoarele obligaţii:
a)  să ia decizii şi să acţioneze în limitele legii, să fie imparţiali şi să acţioneze în mod independent, în interes public, fără a solicita sau accepta instrucţiuni de la persoane terţe, inclusiv de natură politică;
b) să nu divulge informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, obţinute în cadrul sau în legătură cu exercitarea mandatului;
c) să nu desfăşoare alte activităţi remunerate, cu excepţia celor din domeniul didactic şi științific. Se interzice unui director al Consiliului de administraţie să desfăşoare activităţi didactice sau științifice dacă acestea sînt finanţate, direct sau indirect, de întreprinderile energetice reglementate de Agenţie în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale;
d) să depună declaraţia de avere şi interese personale în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
e) să respecte legislația muncii, Regulamentul Agenţiei, Codul de etică și conduită profesională al Agenției, precum şi alte regulamente interne ale Agenției.
(3) La întreprinderile energetice a căror activitate este reglementată de Agenţie în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale, directorii Consiliului de administraţie nu sînt în drept:
a) să desfăşoare activităţi remunerate ori să obţină alte avantaje;
b) să deţină acţiuni ale acestei întreprinderi;
c) să obţină cîştiguri materiale, inclusiv financiare;
d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane.
(4) Consiliul de administraţie organizează activitatea Agenţiei în conformitate cu prezenta lege, Regulamentul Agenţiei şi regulamentele interne aprobate de Consiliul de administrație.
(5) Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii:
a) aprobă planul anual de activitate al Agenţiei;
b) aprobă regulamentul privind angajarea personalului Agenţiei, Codul de etică și conduită profesională al Agenției, precum şi alte regulamente interne;
c) aprobă structura organizatorică, statele de personal, funcțiile, competențele, modul de remunerare a personalului Agenţiei, precum și condițiile de muncă ale acestuia;
d) organizează activitatea Agenţiei şi stabileşte modul de coordonare a activităţii subdiviziunilor structurale ale acesteia;
e) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de administraţie;
f) aprobă procedurile interne de elaborare a actelor normative de reglementare în domeniul energeticii;
g) aprobă actele normative de reglementare în domeniul energeticii, preţurile reglementate, tarifele reglementate, planurile de dezvoltare, planurile de investiţii și adoptă alte hotărîri în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale;
h) adoptă hotărîri cu privire la eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea licenţelor, a autorizaţiilor;
i) examinează rezultatele privind monitorizarea activităţii întreprinderilor energetice;
j) stabileşte direcţiile de colaborare ale Agenţiei pe plan naţional şi internaţional;
k) aprobă rapoartele de activitate ale Agenţiei;
l) exercită alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
(6) Regulamentul Agenţiei, Codul de etică și conduită profesională al Agenției, precum şi alte regulamente interne se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
(7) Consiliul de administraţie este în drept să decidă cu privire la crearea unui consiliu de experți. Modul de constituire şi atribuţiile consiliului de experți se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul de administraţie.
(8) Directorii Consiliului de administrație își exercită atribuţiile şi beneficiază de drepturi egale în conformitate cu prezenta lege, legile sectoriale şi Regulamentul Agenţiei. Directorii Consiliului de administraţie reprezintă Agenţia în raporturile cu terţii şi examinează reclamaţiile şi sesizările parvenite în adresa Agenţiei în modul stabilit de Consiliul de administraţie.
(9) Directorul general îndeplinește suplimentar următoarele atribuţii:
a) convoacă şedinţele Consiliului de administraţie din oficiu sau la solicitarea a cel puțin doi directori ai Consiliului de administrație;
b) organizează şi prezidează ședințele Consiliului de administrație şi propune ordinea de zi a acestora;
c) angajează personalul Agenției, cu acordul unui membru al Consiliului de administrație, în conformitate cu  regulamentul aprobat de Consiliul de administrație, în baza unor cerinţe şi criterii de calificare, aplicate în mod clar, rezonabil, transparent şi nediscriminatoriu, și semnează contractele individuale de muncă;
d) modifică, suspendă şi desface contractele individuale de muncă, aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei şi îndeplineşte alte funcţii ale angajatorului stabilite în legislaţia muncii;
e) semnează documentele financiare și bancare ale Agenției, contractează terţii pentru prestarea serviciilor Agenţiei şi poartă răspundere pentru activitatea economico-financiară a Agenţiei;
f) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, organizează dotarea tehnico-materială a Agenţiei;
g) reprezintă Agenţia în raporturile cu Guvernul, Parlamentul şi alte autorităţi publice;
h) exercită alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
(10) Directorul general este în drept să delege, parţial sau integral, unuia dintre directorii Consiliului de administrație atribuţiile sale pe perioada absenţei.
Articolul  10. Numirea directorilor şi încetarea mandatului de director
al Consiliului de administraţie
(1) Directorii Consiliului de administraţie sînt numiţi în funcţie de către Parlament, pe bază de concurs.
(2) Concursul de selectare a directorilor se organizează de către comisia parlamentară de profil şi se desfăşoară în mod public. Iniţierea procedurii de desfăşurare a concursului are loc prin publicarea, pe pagina web oficială a Parlamentului, precum și în cel puțin trei surse ale mass-mediei naţionale, a unui anunţ privind organizarea concursului. Anunţul respectiv se va publica cu cel puţin o lună înainte de termenul-limită stabilit pentru primirea cererilor de participare la concurs şi va conţine în mod obligatoriu cerinţele faţă de candidaţi, criteriile de selectare, lista documentelor confirmative pe care candidaţii trebuie să le prezinte, termenul-limită de prezentare a cererilor, alte cerințe relevante, inclusiv cu privire la procedura de desfăşurare a concursului. În cazul în care pentru fiecare loc vacant anunţat pentru concurs nu există cel puţin doi candidaţi, se organizează un concurs repetat.
(3) Evaluarea candidaților înscriși se efectuează de comisia parlamentară de profil. Pentru participare la ședințele comisiei, în calitate de membri observatori fără drept de vot, pot fi invitați reprezentanți ai Guvernului, mediului academic de profil, Secretariatului Comunității Energetice, Delegației Uniunii Europene și experți în domeniul energeticii care își desfășoară activitatea pe plan național și internațional.
(4) După evaluare, comisia parlamentară de profil propune Parlamentului candidații desemnați.
(5) Candidatul la funcția de director al Consiliului de administraţie trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:
a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
b) să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcții de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenţie;
c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
[Art.10 al.(5), lit.c) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
d) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
e) să cunoască limba de stat și limba engleză;
f) să nu fie membru al vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs.
(6) Se consideră că nu are o reputaţie ireproșabilă în sensul alin. (5) şi nu poate candida la funcţia de director al Consiliului de administraţie persoana:
a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau cea care a fost absolvită de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
d) în privința căreia există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii;
e) în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
[Art.10 al.(6), lit.e) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
(7) După numirea în funcţie, în termen de 30 de zile, directorul Consiliului de administraţie este obligat să semneze o declaraţie pe propria răspundere, indicînd întrunirea cerinţelor stabilite la alin. (5) din prezentul articol, la art. 9 alin. (2) şi (3), precum şi lipsa oricăror interese ce ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independenţa în luarea deciziilor. Declaraţiile pe propria răspundere se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
(8) Mandatul unui director al Consiliului de administraţie este de 6 ani. Niciunul dintre directorii Consiliului de administraţie nu este în drept să deţină funcţia de director mai mult de 12 ani.
(9) În cazul în care mandatele directorilor Consiliului de administraţie încetează în acelaşi timp, prin derogare de la alin. (8), la prima desemnare, directorii Consiliului de administraţie sînt numiţi de Parlament după cum urmează: un director – pe un termen de 6 ani, doi directori –  pe un termen de 4 ani, ceilalți doi  – pe un termen de 2 ani.
(10) Dacă termenul regulamentar de exercitare a mandatului de director al Consiliului de administraţie a expirat, iar succesorul său nu a fost numit de Parlament, directorul Consiliului de administraţie continuă să-şi exercite mandatul pînă la numirea de către Parlament a succesorului său.
(11)  Parlamentul, la propunerea Președintelui Parlamentului, învesteşte în funcţia de director general unul dintre directorii Consiliului de administraţie aflaţi în exerciţiu sau selectaţi prin concursul respectiv, ținînd cont de experienţa acestora în sectoarele reglementate de Agenţie şi în funcţia de conducere. Învestirea directorului în exerciţiu în funcţia de director general nu prelungeşte durata mandatului acestuia, iar după învestire directorul Consiliului de administraţie exercită atribuţiile de director general pînă la încetarea mandatului de director.
(12) Mandatul de director al Consiliului de administraţie încetează în cazul demisiei, revocării, expirării mandatului sau al decesului. Directorul se revocă de Parlament în caz de:
a) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
b) imposibilitate a exercitării funcţiei, din motive de sănătate, pe o durată mai mare de 6 luni consecutive;
c) alegere sau numire în altă funcţie;
d) condamnare pentru comiterea infracţiunilor cu intenţie şi/sau condamnare la privaţiune de libertate, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată;
e) rămînere definitivă a actului de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate, prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către directorul respectiv a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi/sau prin care s-a stabilit faptul că se află în stare de incompatibilitate, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi/sau în conformitate cu art. 9 alin. (2) şi (3) din prezenta lege.
(13) Comisia parlamentară de profil audiază directorul Consiliului de administraţie a cărui revocare se propune și, în cazul constatării unuia dintre temeiurile indicate la alin. (12), propune Parlamentului revocarea directorului respectiv. În cazul în care se propune revocarea directorului Consiliului de administraţie care exercită și atribuţiile de director general, comisia parlamentară de profil propune concomitent candidatura directorului Consiliului de administraţie care urmează să asigure interimatul funcţiei de director general pînă la învestirea, în conformitate cu alin. (11), a unuia dintre directorii Consiliului de administraţie în funcţia de director general, după ocuparea tuturor locurilor vacante de directori ai Consiliului de administraţie.
(14) În cazul funcţiei vacante de director al Consiliului de administraţie, Parlamentul numeşte, în conformitate cu prevederile alin. (1)–(6) şi (11), în termen de cel mult 3 luni, un nou director al Consiliului de administraţie, cu împuternicirea unui mandat deplin.
(15) În decurs de un an după încetarea mandatului de director al Consiliului de administraţie, persoana respectivă nu este în drept să ocupe funcţii la întreprinderea energetică a cărei activitate este reglementată de Agenţie.
Articolul 11. Bugetul și activitatea financiară a Agenției
(1) Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor în baza plăţilor regulatorii, aplicate anual de Agenţie titularilor de licenţe, şi în baza altor surse prevăzute de lege.
(2) Agenţia stabileşte mărimea plăţilor regulatorii pentru anul următor la un nivel suficient, încît să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale în conformitate cu legea, în baza estimărilor cantităților de energie electrică, de energie termică, ale volumelor de gaze naturale, necesare pentru aprovizionarea consumatorilor, ale volumului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în baza estimărilor volumelor de produse petroliere principale şi de gaze lichefiate importate pentru anul următor, prezentate de către titularii de licenţe pînă la data de 1 noiembrie a anului curent. Agenţia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărîrea Consiliului de administrație privind cuantumul plăţilor regulatorii stabilite pentru anul următor.
(3) Mărimea plăţilor regulatorii se determină după cum urmează:
a)  pentru energia electrică – din venitul de vînzări al titularului de licenţă pentru producerea energiei electrice, al titularului de licenţă pentru operarea pieţei energiei electrice, al titularului de licenţă pentru transportul energiei electrice, al titularului de licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, al titularului de licenţă pentru distribuţia energiei electrice, precum şi al titularului de licenţă pentru furnizarea energiei electrice;
b) pentru gazele naturale – din venitul de vînzări al titularului de licenţă pentru producerea gazelor naturale, al titularului de licenţă pentru transportul gazelor naturale, al titularului de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale, al titularului de licenţă pentru stocarea gazelor naturale, al titularului de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale, precum şi al titularului de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare;
c) pentru energia termică – din venitul de vînzări al titularului de licenţă pentru producerea energiei termice, al titularului de licenţă pentru distribuţia energiei termice, precum şi al titularului de licenţă pentru furnizarea energiei termice;
d) pentru produsele petroliere – pornind de la volumul produselor petroliere principale și al gazelor lichefiate importate;
[Art.11 al.(3), lit.d) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
e) pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – în conformitate cu legea de profil.
(4) Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de licenţă la contul curent al Agenţiei, trimestrial, în termenul stabilit de Agenţie. Agenţia are dreptul unic de a utiliza mijloacele de pe contul său. Mijloacele neutilizate în exerciţiul financiar curent se transferă în bugetul anului următor. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar curent se formează un deficit de fonduri, Agenţia este în drept să-l recupereze din bugetul anului următor, corectînd corespunzător plăţile regulatorii. Agenţia este în drept să contracteze împrumuturi bancare, la dobînzi rezonabile, pentru a acoperi cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din plăţile regulatorii colectate. Agenţia rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile regulatorii colectate ulterior.
(5) Bugetul Agenţiei se aprobă anual, pînă la 25 noiembrie, de către Consiliul de administraţie în limita necesităţii asigurării unei activităţi conforme, precum şi a independenţei sale financiare. Mărimea plăților regulatorii nu va depăși 0,3 la sută din veniturile indicate la alin. (3).
(6) Agenția informează Parlamentul despre aprobarea bugetului în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobare. Bugetul Agenţiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Agenţiei.
(7) Agenţia ţine contabilitatea în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Anual, pînă la 1 martie, Agenţia întocmeşte un raport financiar pentru anul precedent, care conține informații cu privire la executarea bugetului aprobat, plăţile regulatorii transferate pe contul său curent, cheltuielile pe care le-a efectuat de pe acest cont, împrumuturile bancare contractate și alte mijloace pe care le-a utilizat, precum și alte informații relevante. Raportul financiar se supune verificării de către o companie de audit independentă, recunoscută pe plan internaţional şi selectată, pe bază de concurs, de către Consiliul de administraţie. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de audit, Agenția prezintă raportul financiar, însoţit de raportul de audit, Parlamentului pentru informare. Raportul financiar și raportul de audit se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Agenţiei.
(8) Situațiile financiare (legalitatea, regularitatea și eficiența formării și utilizării bugetului Agenţiei) se auditează de Curtea de Conturi. Raportul de audit al Curţii de Conturi se prezintă pentru informare Parlamentului.
Articolul  12. Atribuţiile Agenţiei
(1) În legătură cu reglementarea activităţilor în sectoarele energeticii, Agenţia:
a) eliberează, prelungește, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage licențele, autorizațiile pentru desfăşurarea activităților în sectoarele energeticii, eliberează copii și duplicate ale acestora în conformitate cu Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și legile sectoriale;
b) monitorizează și controlează, în modul și în limitele prevăzute de prezenta lege și de legile sectoriale, respectarea de către titularii de licenţe, de autorizații a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licențiate, autorizate, a prevederilor prezentei legi, ale legilor sectoriale, inclusiv ale celor menite să asigure protecţia drepturilor consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate;
c) promovează dezvoltarea pieţelor energeticii în condiţii de competitivitate, securitate şi sustenabilitate a mediului;
d) promovează şi facilitează, în conformitate cu legile sectoriale, accesul participanţilor noi, inclusiv al producătorilor de energie din surse regenerabile, la reţelele electrice și de gaze naturale, la pieţele energiei electrice şi gazelor naturale, în special prin eliminarea barierelor care le-ar putea împiedica accesul;
e) promovează dezvoltarea concurenței pe piețele energeticii, cu respectarea cerințelor stabilite în legile sectoriale;
f) creează premisele necesare pentru deschiderea efectivă a pieţei energiei electrice şi a pieţei gazelor naturale pentru toţi consumatorii şi furnizorii de pe piaţa regională, precum şi pentru exploatarea fiabilă şi sigură a reţelelor electrice şi a reţelelor de gaze naturale, ţinînd cont și de obiectivele pe termen lung;
g) elimină restricţiile care împiedică realizarea schimburilor comerciale de energie electrică, de gaze naturale pe piaţa regională, inclusiv prin promovarea dezvoltării capacităţilor de interconexiune pentru a satisface cererea şi pentru a contribui la integrarea pieţei Republicii Moldova în piaţa regională, ceea ce ar putea duce la facilitarea efectuării fluxurilor în cadrul Comunităţii Energetice;
h) monitorizează activitatea participanților la piețele energeticii, inclusiv prin prisma respectării de către aceștia a actelor legislative şi a actelor normative de reglementare în domeniul energeticii;
i) monitorizează şi asigură respectarea de către întreprinderile energetice a transparenţei în activitatea desfăşurată, inclusiv a transparenţei preţurilor pe pieţele angro;
j) promovează o politică tarifară echitabilă şi argumentată economic, prin elaborarea și aprobarea metodologiilor de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor şi prețurilor reglementate, în baza unor criterii  transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legile sectoriale;
k) aprobă tarife şi prețuri reglementate în conformitate cu metodologiile aprobate și monitorizează corectitudinea aplicării de către întreprinderile energetice a metodologiilor respective, precum și a tarifelor şi prețurilor reglementate, aprobate în baza acestora;
l) pune în aplicare principiul eficienței maxime la cheltuieli minime şi supraveghează respectarea acestuia de către întreprinderile energetice ale căror preţuri şi tarife sînt reglementate de Agenţie, asigurînd lipsa subvenţiilor încrucișate;
m) promovează şi asigură  protecţia  consumatorilor, colaborează cu organizaţiile necomerciale care apără interesele consumatorilor;
n) exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor de către întreprinderile energetice, examinează reclamațiile consumatorilor şi adoptă hotărîri, emite decizii în cazurile stabilite în legile sectoriale;
o) exercită alte atribuții stabilite în prezenta lege și în legile sectoriale.
(2) În scopul exercitării atribuţiilor sale, Agenția elaborează şi aprobă regulamente, metodologii şi alte acte normative de reglementare prevăzute de prezenta lege și de legile sectoriale.
(3) Fără a se aduce atingere principiilor de independență stabilite prin prezenta lege, Agenția colaborează cu organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu Consiliul Concurenţei, cu autoritățile de reglementare, cu alte autorităţi publice, cu autoritățile administrației publice locale, cu societatea civilă şi consultă, după caz, participanţii la pieţele energeticii.
(4) La îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia contribuie la realizarea de către Republica Moldova a angajamentelor asumate în baza acordurilor internaţionale, inclusiv în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice.
(5) În legătură cu îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prezenta lege și prin legile sectoriale, Agenția cooperează, pe plan regional și internațional, cu autoritățile de reglementare ale altor țări, inclusiv cu autoritățile de reglementare din țările părți ale Comunității Energetice, precum și cu organizațiile și organismele internaționale şi instituțiile acestora, inclusiv cu Comitetul de reglementare al Comunității Energetice și cu Secretariatul Comunităţii Energetice. Pentru a favoriza cooperarea în domeniul reglementării, Agenția este în drept să încheie acorduri de colaborare cu orice autoritate de reglementare din alte țări.
(6) Anual, pînă la 31 decembrie, Agenţia elaborează, aprobă şi publică pe pagina sa web oficială programul de activitate pentru anul următor, cu stabilirea indicatorilor de performanţă.
(7) Anual, pînă la 30 iunie, Agenţia elaborează, prezintă în plenul Parlamentului şi publică pe pagina sa web oficială raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent, care cuprinde informații cu privire la realizarea programului de activitate al Agenţiei aprobat pentru anul precedent, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute în sectoarele reglementate în urma îndeplinirii atribuțiilor sale stabilite prin prezenta lege şi prin legile sectoriale, rezultatele monitorizării activității participanților la piețele energeticii, precum și informații cu privire la formarea și executarea bugetului Agenției. Cîte o copie a raportului se remite Președintelui Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova pentru informare.
    Articolul 13. Alte atribuţii şi drepturi ale Agenţiei în legătură
cu reglementarea şi monitorizarea activităţilor
în sectoarele energeticii
(1) Agenţia exercită alte atribuţii şi drepturi după cum urmează:
a) efectuează controale în modul şi în limitele stabilite la art. 15 din prezenta lege, în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător şi în legile sectoriale;
b) solicită şi are acces la contabilitatea participanţilor la pieţele energeticii, la informaţia şi la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei/autorizației, la informaţia şi documentele contabile, la informaţia şi la documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organele fiscale, vamale şi de la alte autorităţi publice, în legătură cu activitatea participanţilor la pieţele energeticii;
c) solicită şi obţine, în condiţiile legii, de la participanţii la pieţele energeticii copii, extrase din documentele menţionate la lit. b), precum şi informaţii suplimentare necesare;
d) solicită şi are acces la obiectele energetice, inclusiv în legătură cu verificarea cheltuielilor suportate și a investiţiilor efectuate de întreprinderile reglementate, precum şi în legătură cu verificarea circumstanţelor expuse în reclamaţiile adresate Agenţiei;
e) adoptă hotărîri şi emite decizii în limitele competenţei;
f) iniţiază şi desfăşoară consultări publice şi de cooperare în scopul colectării informaţiilor şi a propunerilor necesare pentru evaluarea soluţiilor şi pentru adoptarea de hotărîri şi decizii justificate, precum şi în scopul armonizării practicilor de reglementare conform planurilor naţionale de armonizare;
g) înaintează prescripţii în cazul constatării încălcării de către participanţii la piețele energeticii a prevederilor prezentei legi, ale legilor sectoriale şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, adoptă hotărîri şi emite decizii privind lichidarea încălcărilor depistate;
h) constată contravenţii în sectoarele energeticii şi depune în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
i) aplică sancţiuni financiare în mărimea şi în cazurile stabilite la art. 95 din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi la art. 113 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, cu respectarea procedurii stabilite la   art. 20 din prezenta lege;
j) participă la forurile şi la evenimentele naţionale şi internaţionale în domeniu.
(2) Solicitarea informației și a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se prezintă în scris, de către unul dintre directorii Consiliului de administraţie, cu indicarea scopului respectiv.
(3) Agenţia efectuează supravegherea energetică de stat şi îndeplineşte în acest scop atribuţiile stabilite la art. 14.
(4) Agenţia exercită și alte atribuţii şi drepturi stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
    Articolul 14. Atribuţiile şi drepturile Agenţiei în legătură cu supravegherea
energetică de stat
(1) În calitate de organ al supravegherii energetice de stat, Agenţia exercită următoarele atribuţii şi drepturi:
a) elaborează și aprobă documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare şi de exploatare a centralelor electrice, a reţelelor electrice şi a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali;
b) elaborează şi aprobă documentele normativ-tehnice de exploatare şi de securitate tehnică în sectorul termoenergetic;
c) se adresează în instanţa de judecată pentru a solicita sistarea procesului de producere a echipamentului electrotehnic de către agenții economici în cazul în care condițiile tehnice nu corespund documentelor normativ-tehnice prevăzute la lit. a);
d) emite prescripții pe numele proprietarilor sau al persoanelor care exploatează centralele electrice şi termice, reţelele electrice şi termice, instalaţiile electrice şi termice, în cazul constatării abaterilor de la documentele normativ-tehnice prevăzute la lit. a) şi b);
e) cere proprietarilor şi persoanelor care exploatează centralele electrice şi termice, reţelele electrice şi termice, instalaţiile electrice şi termice, deconectarea imediată a acestora dacă, din cauza stării tehnice, centralele electrice şi termice, reţelele electrice şi termice sau instalaţiile electrice şi termice pot provoca avarii, incendii, electrocutări, explozii şi/sau dacă pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor;
f) cere operatorilor de sistem din sectorul electroenergetic şi distribuitorilor de energie termică să întrerupă prestarea serviciului de transport și/sau de distribuţie a energiei electrice, a serviciului de distribuție a energiei termice consumatorilor care nu respectă documentele normativ-tehnice prevăzute la lit. a) şi b) şi care nu întreprind acţiunile indicate în prescripţiile emise în acest sens, ceea ce poate provoca avarii, incendii, electrocutări şi/sau explozii;
g) are acces la centralele electrice şi termice, la rețelele electrice şi termice, la instalaţiile electrice şi termice, indiferent de tipul de proprietate, pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în prezentul articol;
h) emite prescripţii pe numele persoanelor fizice sau juridice în cazul constatării abaterilor de la documentele normativ-tehnice prevăzute la lit. a) şi b);
i) participă la examinarea circumstanţelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele electrice şi termice, de reţelele electrice şi termice sau de instalaţiile electrice şi termice;
j) solicită și primește de la agenţii economici, pentru examinare operativă, acte şi informaţii referitoare la respectarea documentelor normativ-tehnice prevăzute la lit. a) şi b);
k) se adresează în instanţa de judecată pentru a solicita sistarea producerii sau montării utilajului, a rețelelor electrice și termice, a instalaţiilor electrice și termice a căror exploatare poate provoca avarii, incendii, electrocutări şi/sau explozii;
l) eliberează, suspendă sau retrage autorizaţiile de electrician autorizat şi monitorizează activitatea electricienilor autorizaţi;
m) eliberează, suspendă sau retrage autorizaţiile cu privire la laboratoarele electrotehnice;
n) verifică, la solicitare, cunoștințele personalului electrotehnic al agenților economici, al întreprinderilor electroenergetice şi termice și al agenților economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice, cu acordarea grupei de securitate electrică și eliberarea talonului de autorizare în acest sens;
o) efectuează controale tehnice ale rețelelor electrice şi termice, ale instalaţiilor electrice şi termice în scopul prevenirii avariilor, incendiilor, electrocutărilor şi/sau a exploziilor;
p) constată contravenții, în limitele competenţei sale, şi depune în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
q) antrenează specialişti de la instituţiile ştiinţifice şi cele de proiectare, de la alte organizaţii, în caz de necesitate, la efectuarea de expertize şi prezentarea de concluzii pentru soluţionarea anumitor probleme conform competenţelor.
(2) În caz de pericol de avarii, incendii, electrocutări şi/sau explozii, Agenția este în drept să dispună sistarea imediată a activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi k), cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, decizia privind sistarea activităţilor în cauză se anulează.
(3) Decizia de sistare, adoptată de Agenţie în temeiul alin. (2), produce efecte obligatorii pînă la o eventuală hotărîre judecătorească contrarie, emisă ca urmare a exercitării unei căi de atac.
(4) Agenţia efectuează controale pentru verificarea respectării documentelor normativ-tehnice prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
(5) Agenţia exercită și alte atribuţii şi drepturi ce ţin de supravegherea energetică de stat, stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
Articolul 15. Controalele Agenţiei
(1) Agenţia efectuează controale şi stabileşte durata de timp necesară pentru efectuarea controalelor, în funcţie de complexitate, care nu trebuie să depăşească 90 de zile calendaristice. Termenul de întocmire a raportului privind rezultatele controlului şi de prezentare a acestuia persoanelor supuse controlului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului. Rapoartele privind rezultatele controlului, întocmite de angajaţii autorizaţi ai Agenţiei, se înaintează spre examinare Consiliului de administraţie care, prin hotărîre, se expune pe marginea acestora şi dispune luarea de măsuri pentru înlăturarea abaterilor constatate și/sau aplicarea de eventuale sancţiuni.
(2) Agenţia efectuează controale planificate sau controale inopinate, din oficiu sau la cerere. Prevederile art. 3 alin. (1) lit. a), g) și j) şi ale art. 4 alin. (3), (71), (10) şi (11) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nu se extind asupra controalelor efectuate de Agenţie.
(3) Anual, în termen de pînă la 31 decembrie, Consiliul de administraţie aprobă planul controalelor planificate pentru anul următor, care se publică pe pagina web oficială a Agenţiei. Directorul general dispune, prin delegație de control, iniţierea controalelor Agenţiei indiferent de faptul că acestea sînt planificate sau inopinate.
(4) Ieșirile la fața locului ale angajaţilor Agenției în legătură cu verificarea cheltuielilor suportate și a investițiilor efectuate de întreprinderile reglementate sau a circumstanțelor expuse în reclamațiile adresate Agenţiei nu constituie acțiune de control.
(5) Pe parcursul desfășurării acțiunii de control, angajaţii autorizaţi ai Agenției au dreptul:
a)  să aibă acces, în incintele clădirilor (sediile principale şi/sau secundare), la reţele, la instalaţii, precum şi în orice alt loc în perimetrul căruia sînt situate instalaţii, echipamente, aparate aferente activităţilor din sectoarele energeticii, precum şi la instalaţiile consumatorilor, în prezenţa persoanei supuse controlului sau a reprezentantului acesteia;
b) să examineze și să aibă acces la registrele şi documentele aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului, inclusiv la informațiile din conturile contabile, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sînt păstrate;
c) să ridice sau să obţină copii sau extrase, sub orice formă, din registrele şi documentele menţionate la lit. b). Ridicarea registrelor şi a documentelor se admite numai dacă asemenea măsură este necesară pentru prevenirea ascunderii, înlăturării, modificării sau distrugerii acestora sau dacă nu este posibil de a face copii de pe acestea în incinta respectivă. Registrele şi documentele ridicate pot fi reţinute cel mult 60 de zile calendaristice şi vor fi returnate persoanei supuse controlului pînă la întocmirea raportului privind rezultatele controlului;
d) să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii energetice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului;
e) alte drepturi stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
(6)  Pe parcursul desfășurării acțiunii de control, angajaţii autorizaţi ai Agenției au obligaţia:
a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
b) să efectueze controlul în conformitate cu împuternicirile atribuite, ţinînd cont de obiectul şi scopul controlului;
c) alte obligaţii stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
(7) Pe parcursul desfăşurării acţiunii de control, întreprinderile energetice supuse controlului au dreptul:
a) să ia cunoştinţă de delegația de control în baza căreia a fost dispusă efectuarea controlului;
b) să prezinte explicaţii înregistrate sub orice formă referitoare la obiectul şi scopul controlului;
c) să obţină copii de pe toate registrele sau documentele ridicate pe parcursul controlului, precum şi lista registrelor şi a documentelor ridicate, semnată de angajaţii Agenției care sînt autorizaţi să efectueze controlul;
d) alte drepturi stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
(8) Pe parcursul desfăşurării acţiunii de control, întreprinderile energetice supuse controlului au obligaţia:
a) să permită accesul angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei, în condiţiile legii, în incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sînt amplasate reţelele, instalaţiile, echipamentele, aparatele aferente activităţilor specifice din sectoarele energeticii, precum şi la instalaţiile consumatorilor, în prezenţa persoanei supuse controlului sau a reprezentantului acesteia;
b) să pună la dispoziţia angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei, la sediul, la locul în care se desfăşoară controlul, toate documentele, evidenţele şi actele specifice solicitate, în original sau în copie, şi să permită preluarea acestora în copie. La solicitarea angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei, copiile vor fi certificate cu menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate;
c) să pună la dispoziţia angajaţilor autorizaţi ai Agenţiei un spaţiu adecvat în vederea bunei desfăşurări a acțiunii de control;
d) alte obligaţii stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
(9) Angajaţii Agenției autorizaţi să efectueze un control pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, care sînt obligate să acorde asistenţa necesară angajaţilor Agenției în exerciţiul funcţiunii, în conformitate cu Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.
(10) Prin derogare de la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Agenţia înregistrează controalele sale într-un registru propriu, pe care urmează să-l ţină cu respectarea principiilor stabilite la art. 8 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
(11) Informaţia cu privire la controalele efectuate de Agenţie pe parcursul unui an se reflectă în raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent, întocmit în conformitate cu art. 12 alin. (7).
(12)  Prevederile art. 9, 10–13, art. 21 alin. (5), art. 30, 31, art. 311 alin. (4) şi ale art. 312 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nu se aplică în raport cu Agenţia, iar actele emise de aceasta în legătură cu efectuarea controalelor se supun controlului judiciar în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000.
    Articolul 16. Transparenţa activităţii Agenţiei. Hotărîrile şi deciziile Agenţiei
(1) Şedinţele Consiliului de administraţie în cadrul cărora se examinează proiectele actelor normative de reglementare, cererile privind costurile de bază, privind preţurile reglementate, tarifele reglementate ori hotărîri care pot avea impact asupra pieţelor energeticii şi asupra obligaţiilor de serviciu public sînt publice. La şedinţele în cadrul cărora se discută informaţii oficiale cu accesibilitate limitată participă numai persoanele vizate.
(2) Invitaţia de participare la şedinţele publice ale Consiliului de administraţie şi agenda aferentă se expediază persoanelor interesate şi se publică pe pagina web oficială a Agenţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de ziua preconizată pentru şedinţă. Invitaţia de participare la şedinţele în cadrul cărora se discută informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv informaţiile care constituie secret comercial, se expediază numai persoanelor vizate, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de ziua preconizată pentru şedinţă.
(3) În cazul în care Consiliului de administraţie i se propun spre examinare proiectele actelor normative de reglementare, cererile privind costurile de bază, privind preţurile reglementate, tarifele reglementate ori alte hotărîri care pot avea impact asupra pieţelor energeticii şi asupra obligaţiilor de serviciu public, Agenţia este obligată să publice pe pagina sa web oficială proiectul hotărîrii şi/sau proiectul actului ce se supune aprobării prin hotărîre şi informaţiile relevante în termenele şi în condiţiile stabilite în Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. Persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă a Agenţiei se informează referitor la începerea consultărilor.
(4)  În conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenţia publică pe pagina sa web oficială proiectele actelor normative de reglementare, nota informativă, analiza impactului de reglementare al proiectelor de acte respective, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul avizării şi consultării publice, precum şi alte materiale relevante.
(5) Cererile titularilor de licenţe privind costurile de bază, privind preţurile reglementate, tarifele reglementate, precum şi materialele ce justifică nivelul acestora se publică pe pagina web oficială a Agenţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor respective. Agenţia oferă publicului 15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor menţionate şi a materialelor aferente pentru prezentarea recomandărilor cu privire la acestea. În termenele stabilite în Legea nr. 239/2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional, Agenţia publică pe pagina sa web oficială rezultatele examinării cererilor titularilor de licenţă şi propunerile sale privind nivelul costurilor de bază, al prețurilor reglementate sau al tarifelor reglementate.
(6) Consiliul de administraţie este obligat să examineze cererile privind costurile de bază, privind preţurile reglementate, tarifele reglementate în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unei întreprinderi energetice şi după prezentarea tuturor documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de Agenţie, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate, aprobat de Agenție în conformitate cu legile sectoriale.
(7) Consiliul de administraţie adoptă, în numele Agenţiei, hotărîri. Hotărîrile se adoptă cu votul a cel puţin 3 directori ai Consiliului de administrație. Fiecare director al Consiliului de administrație deţine un singur vot.
(8) Directorii Consiliului de administrație deliberează în camera de deliberare sau pot consimți să delibereze fără a se retrage din sala de ședință. Directorii Consiliului de administraţie nu au dreptul de a se abţine de la vot, cu excepţia cazului în care aceștia sînt în conflict de interese. Directorii care au votat împotrivă îşi consemnează opinia separată ce se anexează la procesul-verbal al şedinţei respective. Pentru fiecare ședință a Consiliului de administrație se întocmește proces-verbal, semnat de directorul general sau de directorul care îl substituie la prezidarea ședinței și de secretarul ședinței.
(9) Pentru soluţionarea neînţelegerilor dintre părţi, un director al Consiliului de administraţie emite, în numele Agenţiei, decizii.
(10) Hotărîrile şi deciziile Agenției trebuie să fie întemeiate, motivate şi să conțină normele legale în baza cărora au fost adoptate, emise. Hotărîrile şi deciziile Agenţiei pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000. Hotărîrile și deciziile Agenţiei produc efecte obligatorii pînă la o eventuală hotărîre judecătorească contrarie, emisă ca urmare a exercitării unei căi de atac. Instanţa de judecată este în drept să dispună suspendarea hotărîrilor şi deciziilor Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 793/2000 şi ale Codului de procedură civilă nr. 225/2003. Hotărîrile Agenţiei prin care se aprobă actele normative de reglementare, costurile de bază, tarifele reglementate şi preţurile reglementate se suspendă doar în raport cu participantul la proces în favoarea căruia a fost dispusă măsura de suspendare.
(11) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea actelor normative de reglementare, a costurilor de bază, a preţurilor reglementate, tarifelor reglementate, precum şi alte hotărîri care pot avea impact asupra pieţelor energeticii şi asupra îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public se publică pe pagina web oficială a Agenţiei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Agenția publică pe pagina sa web oficială informații cu privire la licențele și autorizațiile eliberate pentru activitățile reglementate.
(12) În conformitate cu Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie, Agenţia prezintă, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, informaţiile solicitate, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv a informaţiilor care constituie secret comercial. Informaţia din registrele de licenţiere se prezintă de asemenea la cerere.
    Articolul 17. Expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative
de reglementare ale Agenţiei
(1) Pînă la înaintarea spre examinare de către Consiliul de administraţie, în şedinţă publică, a proiectului unui act normativ de reglementare al Agenţiei, acesta se supune expertizei juridice. Expertiza juridică se efectuează de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul justiţiei.
(2) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul justiţiei examinează proiectul actului normativ de reglementare al Agenţiei în termen de 30 de zile de la data primirii acestuia. La proiectul actului normativ ce urmează a fi aprobat se anexează proiectul hotărîrii de aprobare, nota informativă, analiza impactului de reglementare, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul avizării şi consultării publice şi copiile avizelor primite. Avizul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul justiţiei este consultativ.
(3) După aprobarea de către Consiliul de administraţie a unui act normativ de reglementare, Agenţia expediază actul normativ de reglementare respectiv organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul justiţiei pentru înregistrarea de stat. La actul normativ aprobat se anexează hotărîrea de aprobare, nota informativă, analiza impactului de reglementare, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul avizării şi consultării publice, copiile avizelor primite şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie, în cadrul căreia a fost aprobat actul normativ de reglementare ce urmează a fi înregistrat.
(4) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul justiţiei înregistrează actul normativ de reglementare, aprobat de Consiliul de administraţie, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia şi a materialelor aferente.
(5) În cazul în care organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul justiţiei nu înregistrează în termenul stabilit la alin. (4) actul normativ de reglementare al Agenţiei, acesta se consideră înregistrat, iar Agenţia este în drept să-l expedieze pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Articolul 18. Examinarea neînţelegerilor şi a litigiilor dintre participanţii
la pieţele energeticii
(1) Neînţelegerile dintre întreprinderile energetice în legătură cu prezenta lege și legile sectoriale se examinează de Agenţie. La reclamaţia oricăreia dintre întreprinderile energetice, Agenţia emite o decizie în termen de cel mult 2 luni de la data primirii reclamaţiei respective. Agenţia este în drept să prelungească motivat termenul respectiv cu cel mult 2 luni, comunicînd acest fapt persoanei care a depus reclamaţia. Ulterior, Agenţia este în drept să extindă suplimentar termenul de examinare a reclamaţiei cu acordul persoanei care a depus reclamaţia.
(2) Agenţia examinează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatori, utilizatorii de sistem şi întreprinderile energetice ce survin în legătură cu aplicarea prezentei legi și a legilor sectoriale şi emite decizii în caz de necesitate. Agenţia examinează reclamaţiile depuse de consumatori, de utilizatorii de sistem în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei, iar pe cele care nu necesită o examinare suplimentară – în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care sînt informați consumatorul, utilizatorul de sistem respectiv.
(3) În scopul verificării circumstanțelor expuse în reclamațiile adresate Agenţiei în conformitate cu alin. (1) şi (2), angajaţii Agenției pot efectua ieșiri la fața locului.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, Agenţia remite decizia asupra neînţelegerii spre executare părţilor implicate, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază această decizie.
(5) În cazul în care consumatorul final, utilizatorul de sistem nu sînt de acord cu răspunsul Agenţiei la petiţia depusă, aceștia sînt în drept să conteste răspunsul în instanţa de judecată în conformitate cu Legea nr. 190/1994 cu privire la petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în reclamaţie poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000.
(6) Participanţii la pieţele energeticii se pot adresa în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiilor în legătură cu aplicarea prezentei legi și a legilor sectoriale. În cazul în care un participant la pieţele energeticii adresează Agenţiei o reclamaţie în conformitate cu prevederile alin. (1)–(2), acesta este în drept să se adreseze în instanţa de judecată după examinarea reclamației de către Agenţie şi după primirea răspunsului din partea Agenţiei sau la expirarea perioadei în care urma să primească răspunsul Agenţiei dacă nu a primit vreun răspuns din partea acesteia.
Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în domeniul
energeticii
(1) Întreprinderile energetice poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi a obligaţiilor stabilite în prezenta lege, în legile sectoriale, precum şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(2) Dacă Agenţia constată încălcarea de către întreprinderile energetice a prevederilor prezentei legi, ale legilor sectoriale, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie, aceasta este în drept să iniţieze procedura contravenţională în condiţiile şi în termenele stabilite în Codul contravențional nr. 218/2008.
(3) Agenţia este în drept să aplice titularilor de licenţe, titularilor de autorizaţii şi altor persoane juridice sancţiuni financiare în mărimea şi în cazurile stabilite în legile sectoriale, cu respectarea procedurii stabilite la art. 20 din prezenta lege. Mijloacele bănești obținute din aplicarea sancțiunilor financiare se fac venit în bugetul de stat.
    Articolul 20. Procedura de aplicare a sancțiunilor financiare
(1) Sancțiunile financiare se aplică în baza hotărîrilor Consiliului de administrație, adoptate în cadrul ședințelor organizate în conformitate cu art. 16.
(2) La ședința Consiliului de administrație în cadrul căreia se examinează aplicarea sancțiunii financiare se invită, în mod obligatoriu, administratorul întreprinderii energetice în privința căreia se aplică sancțiunea financiară. Invitația la ședință se expediază administratorului întreprinderii energetice cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru ședință, în formă scrisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Odată cu invitaţia la şedinţă, Agenţia expediază întreprinderii energetice copiile de pe toate materialele care se află în dosarul de aplicare a sancţiunii financiare. Întreprinderea energetică este în drept să prezinte Agenţiei, în scris, opinia argumentată privind aplicarea sancţiunii financiare, cu anexarea documentelor justificative.
(4) În cazul în care administratorul întreprinderii energetice sau reprezentantul legal al acesteia nu se prezintă la şedinţă, Consiliul de administrație amînă ședința și stabilește examinarea dosarului de aplicare a sancțiunii financiare pentru o altă dată, comunicînd acest fapt întreprinderii energetice, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu condiţia că administratorul întreprinderii energetice sau reprezentantul legal al acesteia a comunicat, în scris sau oral, despre imposibilitatea participării la ședință.
(5) La solicitarea scrisă şi motivată a administratorului întreprinderii energetice sau a reprezentantului legal al acesteia, Consiliul de administraţie este obligat să amîne o dată, din cauza neprezentării, şedinţa de examinare a dosarului de aplicare a sancţiunii financiare. Data şedinţei în caz de amînare se stabileşte ţinîndu-se cont de datele comunicate de administratorul întreprinderii energetice sau de reprezentantul legal al acesteia. În cazul în care administratorul întreprinderii energetice sau reprezentantul legal al acesteia nu se prezintă nemotivat şi nu comunică despre imposibilitatea participării la şedinţă, Consiliul de administrație examinează dosarul de aplicare a sancțiunii financiare, consemnînd acest fapt în procesul-verbal al ședinței.
(6) Pentru fiecare ședință a Consiliului de administrație în cadrul căreia se examinează dosarul de aplicare a sancțiunii financiare se întocmește un proces-verbal al ședinței, semnat de directorul general sau de directorul care îl substituie la prezidarea ședinței și de secretarul ședinței. Conform solicitării administratorului întreprinderii energetice sau a reprezentantului legal al acesteia, şedinţa Consiliului de administrație se înregistrează pe suport audio. La solicitarea administratorului întreprinderii energetice sau a reprezentantului legal al acesteia, Agenția este obligată să elibereze extrasul din procesul-verbal şi copia înregistrării audio a ședinței.
(7) Administratorul întreprinderii energetice sau reprezentantul legal al acesteia este în drept să participe la ședința Consiliului de administrație însoțit de un avocat și să depună înscrisuri sau alte probe pentru susținerea poziției sale. În cazul în care, în cadrul ședinței Consiliului de administrație, angajaţii Agenţiei prezintă administratorului întreprinderii energetice sau reprezentantului legal al acesteia înscrisuri, probe care nu i-au fost aduse la cunoștință anterior, la solicitarea acestuia, Consiliul de administrație este obligat să amîne ședința de examinare a dosarului de aplicare a sancțiunii financiare pentru o altă dată.
(8) După audierea administratorului întreprinderii energetice sau a reprezentantului legal al acesteia, a personalului Agenției implicat în pregătirea dosarului de aplicare a sancțiunii financiare, a altor persoane invitate la ședință, precum și după examinarea tuturor probelor prezentate în cadrul ședinței, directorii Consiliului de administrație încep deliberarea. Hotărîrea Consiliului de administrație se comunică în ședință și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
(9) Hotărîrea motivată a Consiliului de administrație cu privire la aplicarea sancțiunii financiare, în formă scrisă, se înmînează sau se expediază întreprinderii energetice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de cel mult  10 zile lucrătoare de la data pronunțării hotăririi. Hotărîrea Consiliului de administrație cu privire la aplicarea sancțiunii financiare se contestă în termenele și în condițiile stabilite în Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000.
(10)  Întreprinderea energetică este în drept să achite jumătate din suma sancțiunii financiare respective dacă o achită în cel mult 72 de ore de la data în care a primit hotărîrea Consiliului de administrație cu privire la aplicarea sancțiunii financiare. În acest caz, se consideră că hotărîrea cu privire la aplicarea sancțiunii financiare este executată integral.
(11)  În cazul în care hotărîrea cu privire la aplicarea sancţiunii financiare a fost anulată, integral sau parţial, printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă, suma corespunzătoare a sancțiunii financiare se restituie plătitorului acesteia din bugetul de stat în termen de 30 de zile calendaristice.
(12)  Termenul de prescripție pentru aplicarea unei sancțiuni financiare, în conformitate cu prezentul articol, este de un an de la data constatării acesteia, fără a depăşi însă 3 ani de la săvîrşirea încălcării. În cazul încălcărilor repetate sau cu caracter continuu, termenul de prescripție începe să curgă de la data încetării încălcării.
(13)  Agenţia va indica în raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent, întocmit în conformitate cu art. 12 alin. (7) din prezenta lege, numărul cazurilor de aplicare a sancţiunilor financiare conform art. 95 din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi conform art. 113 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și va prezenta informații relevante despre acestea, inclusiv sub aspectul respectării principiului eficienţei, proporţionalităţii şi al efectului de descurajare al sancţiunilor financiare.

Capitolul IV
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR
ÎN SECTOARELE ENERGETICII

    Articolul 21. Principii de activitate
(1) Toate întreprinderile energetice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiul eficienței economice, cu respectarea parametrilor şi indicatorilor de calitate, stabiliţi în prezenta lege și în legile sectoriale. Preţurile şi tarifele, inclusiv cele reglementate, aplicate de întreprinderile energetice se stabilesc în conformitate cu legile sectoriale.
(2) Organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile de reglementare, alte autorităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile necomerciale nu au dreptul:
a) să intervină  în activitatea întreprinderilor energetice;
b) să distragă personalul întreprinderilor energetice de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
c) să se implice în relaţiile contractuale dintre întreprinderile energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem, cu excepțiile stabilite în prezenta lege și în legile sectoriale.
(3) Organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile de reglementare, alte autorităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să notifice Guvernul cu privire la înstrăinarea obiectelor energetice aflate în proprietatea lor cu cel puţin 6 luni înainte de încheierea actelor juridice de înstrăinare.
(4) Măsurile întreprinse de Agenţie, de organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de autorităţile de reglementare, de alte autorităţi publice, de autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale, inclusiv privind licenţierea, autorizarea, monitorizarea şi supravegherea activității întreprinderilor energetice, nu se consideră a fi un amestec în activitatea întreprinderilor energetice în sensul alin. (2).
(5) Obiectele energetice pot fi construite și admise în exploatare în conformitate cu Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie. Exploatarea obiectelor energetice se efectuează doar după obținerea de către întreprinderile energetice a licențelor, a autorizațiilor, a altor acte permisive, eliberate în termenele și în condițiile stabilite prin lege.
(6) Întreprinderile energetice, indiferent de tipul de proprietate, inclusiv distribuitorii de energie termică, sînt obligate să prezinte Agenţiei planuri, informații și rapoarte în termenele și în condițiile stabilite în legile sectoriale.
(7) Întreprinderile energetice sînt obligate să efectueze în termen lucrările curente de exploatare şi de reparaţie a obiectelor energetice, cu respectarea actelor normative şi a documentelor normativ-tehnice cu privire la calitate, securitate, inclusiv securitatea industrială, precum şi cu privire la protecţia mediului, astfel încît consumatorii să fie aprovizionaţi cu energie în mod fiabil și continuu.
(8) Întreprinderile energetice au drept de acces la terenurile terţilor, cu condiţia obţinerii acordului proprietarilor terenurilor respective, pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare, a obiectelor energetice. Efectuarea lucrărilor menţionate trebuie să fie coordonată cu proprietarii terenurilor, cu excepţia lucrărilor necesare pentru prevenirea producerii avariilor, incendiilor, electrocutărilor şi/sau a exploziilor ori pentru înlăturarea consecințelor acestora. După finalizarea lucrărilor menţionate, întreprinderile energetice sînt obligate să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială în termenele convenite cu proprietarii terenurilor respective. Întreprinderile energetice sînt obligate să se folosească cu bună-credinţă de drepturile stabilite în prezentul articol şi să achite proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor şi/sau ale exploziilor.
(9) Producătorii care exploatează centralele electrice, centralele termice, care funcţionează pe bază de combustibili fosili, cu excepţia celor care desfăşoară activitate sezonieră şi/sau care produc energie electrică, energie termică exclusiv pentru necesităţi proprii, sînt obligaţi să menţină rezerve de combustibili la nivel suficient pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie, în condiţiile stabilite de Guvern.
(10)  Consumatorii care dispun de centrală electrică sînt în drept să livreze în reţelele electrice surplusul de energie electrică în condițiile stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Articolul 22. Proprietatea în domeniul energeticii
(1) În domeniul energeticii, proprietatea este publică sau privată.
(2) Obiectele energetice proprietate publică pot fi supuse privatizării în cazurile și în condițiile stabilite în Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
(3) Nu sînt pasibile privatizării obiectele energetice proprietate a statului prevăzute în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
(4) Obiectele energetice proprietate privată pot fi expropriate numai în modul şi în cazurile stabilite în Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999, cu condiţia despăgubirii proprietarului obiectului energetic respectiv.
(5) Reţelele electrice, reţelele de gaze naturale, reţelele termice, precum şi obiectele pentru păstrarea şi comercializarea produselor petroliere, indiferent de tipul de proprietate, sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    Articolul 23. Raporturile juridice dintre întreprinderile energetice,
dintre întreprinderile energetice şi consumatori,
utilizatorii de sistem
(1) Raporturile juridice dintre întreprinderile energetice, dintre întreprinderile energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem se stabilesc în conformitate cu contractele încheiate, cu prezenta lege, legile sectoriale, Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor.
(2) Furnizarea energiei se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei legi, legilor sectoriale, Legii nr. 105/2003  privind protecția consumatorilor, precum şi ale Codului civil nr. 1107/2002.
(3) Furnizarea energiei se efectuează în bază de contract, încheiat între furnizor şi consumator, în care se stipulează, în mod obligatoriu, informațiile cu privire la denumirea și adresa furnizorului, obiectul contractului, cantitatea şi parametrii de calitate a energiei, condiţiile de fiabilitate şi regimul de furnizare a energiei, prețurile şi tarifele aplicate, modalitățile de plată, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul al acestora în cazul încălcării de către furnizor a obligaţiilor sale, durata contractului, cazurile şi modalitatea de prelungire, de modificare, de suspendare şi de reziliere a contractului, inclusiv prevederea expresă a dreptului consumatorilor finali de a rezilia contractul în mod unilateral și gratuit, modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, precum şi penalităţile aplicate de furnizor în cazul nerespectării de către consumator a termenelor de plată pentru energia furnizată, dacă părţile consimt cu privire la aplicarea penalităţilor, alte clauze stabilite în legile sectoriale.
(4) Consumatorul are dreptul:
a) să racordeze instalaţiile sale la reţelele electrice, termice, de gaze naturale în condițiile stabilite în legile sectoriale;
b) să solicite majorarea puterii electrice, a debitului de gaze naturale, a puterii termice în modul şi în termenele stabilite în legile sectoriale;
c) să-şi schimbe furnizorul de energie electrică, de gaze naturale în condițiile stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi, respectiv, în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.
(5) Consumatorul în cazul căruia întreruperea, limitarea sau sistarea livrării energiei electrice poate periclita viaţa oamenilor sau poate provoca pierderi materiale trebuie să fie aprovizionat cu energie electrică din două surse distincte. În scopul majorării gradului de fiabilitate, acesta este în drept să instaleze din cont propriu a treia sursă de energie electrică, de rezervă.
(6) În cazul în care consumatorul nu achită integral, în termenele stipulate în contract, plata pentru energia furnizată, furnizorul este în drept să întreprindă măsurile necesare pentru sistarea furnizării la locul de consum, cu  respectarea condițiilor stabilite în legile sectoriale.
(7) Furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării energiei, care a fost sistată în conformitate cu alin. (6), după achitarea de către consumator a datoriei pentru energia furnizată, în condițiile stabilite în legile sectoriale.
(8) Pentru pagubele cauzate consumatorului, furnizorul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, legile sectoriale şi contractele de furnizare încheiate între părți.
(9) Pentru plata întîrziată a consumului de energie, consumatorii plătesc penalitate dacă aceasta este prevăzută în contract şi numai în mărimea stabilită de părţi, în conformitate cu legile sectoriale. Eventualele neînţelegeri survenite între părţi în acest sens nu pot servi drept temei pentru refuzul furnizorului de a încheia contract cu consumatorul dacă acesta a respectat toate condiţiile necesare pentru încheierea contractului, stabilite de prezenta lege şi de legile sectoriale.
(10) Se interzice conectarea instalaţiilor ce aparţin consumatorilor la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale, la reţelele termice fără acordul prealabil al operatorului de sistem, respectiv, al distribuitorului de energie termică. Deconectarea instalaţiilor ce aparţin consumatorului de la reţelele electrice, de la reţelele de gaze naturale, de la reţelele termice se efectuează în condiţiile şi cu respectarea procedurilor stabilite în legile sectoriale.
(11) Consumatorul nu este în drept să împiedice accesul personalului operatorului de sistem, al distribuitorului de energie termică pentru controlul şi pentru citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia reţelelor electrice, a reţelelor de gaze naturale, a reţelelor termice care aparţin operatorului de sistem, respectiv, distribuitorului de energie termică şi sînt amplasate pe proprietatea consumatorului.
(12) Drepturile consumatorilor în raport cu întreprinderile energetice sînt garantate şi protejate de prezenta lege, de legile sectoriale, precum şi de Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor.

Capitolul V
EVIDENŢA ENERGIEI.
RAPOARTELE STATISTICE ŞI TRANSPARENŢA

    Articolul 24. Evidenţa energiei
(1) Cantitatea energiei produse, exportate, importate,  transportate, distribuite, stocate, furnizate şi/sau comercializate se măsoară prin intermediul echipamentelor de măsurare.
(2) Echipamentele de măsurare care servesc la măsurarea, determinarea şi decontarea consumurilor de energie se verifică metrologic, conform Legii metrologiei nr. 19/2016, iar operatorii de sistem, distribuitorii de energie termică sînt responsabili de instalarea şi sigilarea lor în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu întocmirea procesului-verbal în acest sens şi cu respectarea condițiilor stabilite în legile sectoriale. Se permite utilizarea doar a echipamentelor de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Institutului Naţional de Metrologie.
(3) Caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare instalate la consumator se stabilesc de către operatorii de sistem, distribuitorii de energie termică, în funcţie de parametrii și de condiţiile specifice, de tipurile energiei, în conformitate cu prevederile actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(4) Cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii casnici sînt suportate de către operatorii sistemului de distribuţie din sectorul electroenergetic, din sectorul gazelor naturale, de către distribuitorii de energie termică. Cheltuielile respective justificate se includ în tariful reglementat pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale si, respectiv, în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei termice.
(5) Consumatorii casnici sînt în drept să solicite operatorilor de sistem concursul la instalarea echipamentelor de măsurare inteligente care permit înregistrarea orară a cantităţilor de energie electrică şi a volumelor de gaze naturale. În acest caz, costurile aferente procurării, instalării, întreţinerii, reparării şi înlocuirii echipamentelor de măsurare inteligente se suportă integral de consumatorii casnici respectivi.
(6) Cheltuielile privind procurarea, instalarea, sigilarea, verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii noncasnici se suportă de consumatorii noncasnici.
(7) În cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate acestuia se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul de demontare, reparare, verificare metrologică, instalare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat.
Articolul 25. Rapoartele statistice
(1) Întreprinderile energetice prezintă organelor statisticii oficiale, în condițiile Legii nr. 412/2004 cu privire la statistica oficială, rapoarte de un anumit tip despre importul, exportul, producerea şi consumul de energie.
(2) Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii rapoartelor prezentate este pusă pe seama persoanelor cu funcţie de conducere ale întreprinderilor energetice.
    Articolul 26. Transparenţa
(1) Întreprinderile energetice sînt obligate să publice pe paginile lor electronice informațiile privind activitatea desfășurată în modul şi în condițiile stabilite în actele legislative şi normative, inclusiv în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie.
(2) Persoanele cu funcţii de conducere ale întreprinderilor energetice poartă răspundere pentru denaturarea şi tăinuirea informaţiei prevăzute la alin. (1).

Capitolul VI
ASIGURAREA SECURITĂŢII LA FUNCŢIONAREA
OBIECTELOR ENERGETICE ŞI PROTECŢIA LOR

    Articolul 27.  Zonele de protecţie
(1) Obiectele energetice au grad sporit de pericol. Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă se stabilesc zone de protecţie. Modul de delimitare a zonelor respective, dimensiunile şi regimul lor se stabilesc în legile sectoriale şi în regulamentele care reglementează zonele de protecţie ale reţelelor, aprobate de Guvern.
(2) Orice lucrare în zona de protecţie se efectuează cu acordul întreprinderii energetice și cu respectarea cerinţelor stabilite în legile sectoriale.
    Articolul 28.  Protecția obiectelor energetice
(1) Paza obiectelor energetice de importanţă majoră este exercitată de Ministerul Afacerilor Interne sau de întreprinderile care deţin licenţă pentru activitatea particulară de pază.
(2) Lista obiectelor energetice de importanță majoră se stabilește de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii.
(3) Persoanele fizice şi juridice care întreprind acţiuni ce afectează funcţionarea obiectelor energetice poartă răspundere în conformitate cu prevederile Codului civil nr. 1107/2002, ale Codului contravenţional nr. 218/2008 şi ale Codului penal nr. 985/2002.
    Articolul 29.  Formarea profesională
(1) Pentru asigurarea exploatării în condiţii de securitate a obiectelor energetice, personalul administrativ, personalul operativ şi personalul tehnic al întreprinderilor energetice, precum şi al agenţilor economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice, trebuie să aibă studii de specialitate sau instruire specială. Întreprinderile energetice contribuie la formarea profesională şi perfecţionarea specialiştilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt de profil.
(2) Instruirea şi atestarea personalului în domeniul securităţii industriale se efectuează conform prevederilor Legii nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
(3) Personalul operativ şi personalul tehnic al întreprinderilor energetice, precum şi al agenţilor economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice, se supun periodic atestării şi examinării medicale.

Capitolul VII
DEZVOLTAREA ŞI EXPLOATAREA OBIECTELOR DE
INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ DE IMPORTANŢĂ
STRATEGICĂ

    Articolul 30. Obiectele de infrastructură energetică de importanţă
strategică
(1) La propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, Guvernul poate acorda unor interconexiuni sau reţele de transport din sistemul electroenergetic şi cel al gazelor naturale statut de obiecte strategice în măsura în care acestea servesc pentru interesul economic general, precum şi pentru asigurarea securităţii energetice. Acordarea statutului de obiect strategic nu exonerează participanţii la pieţele energeticii de obligaţiile stabilite prin prezenta lege şi prin legile sectoriale în legătură cu obiectul strategic respectiv.
(2) În legătură cu dezvoltarea şi modernizarea obiectelor strategice, precum şi în legătură cu exploatarea şi/sau întreţinerea acestora, Guvernul poate impune, cu respectarea prevederilor alin. (3)–(6) din prezentul articol, obligaţii de serviciu public în conformitate cu art. 31 şi poate institui plăţi pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreţinerea obiectelor strategice în cazul în care venitul obţinut din sau în legătură cu dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreţinerea obiectelor strategice nu acoperă costurile justificate ce ţin de activităţile respective.
(3) Plățile pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor strategice se determină de către organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii în baza calculelor estimative efectuate de Agenţie şi se înaintează spre aprobare Guvernului, cu precizarea obiectului strategic vizat, a mărimii şi structurii plăţilor, a modului de finanţare sau de cofinanţare a obiectului strategic respectiv din contul plăților impuse, a persoanelor care urmează să efectueze plăţile respective şi a perioadei pe parcursul căreia urmează să fie achitate plățile, a mecanismului de colectare şi de evidenţă a plăţilor respective şi a altor argumente justificative.
(4) Plăţile pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor strategice se calculează de Agenţie în baza unei metodologii aprobate în acest sens şi trebuie să corespundă cerinţelor privind obligaţiile de serviciu public, stabilite la art. 31 din prezenta lege, în legile sectoriale, precum şi condițiilor privind acordarea ajutorului de stat prevăzute în Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.
(5) Plăţile pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor strategice pot fi stabilite pentru a acoperi, total sau parţial, costurile justificate aferente dezvoltării, modernizării, exploatării şi/sau întreținerii unui obiect de importanţă strategică şi pot fi impuse unor categorii sau tuturor participanţilor la una dintre pieţele energeticii sau la toate pieţele energeticii, în mod neechivoc, transparent şi nediscriminatoriu, în funcţie de importanţa obiectului strategic a cărui dezvoltare, modernizare, exploatare şi/sau întreținere sînt necesare.
(6) Guvernul, la propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii sau a Agenţiei, este în drept, înainte de expirarea termenului stabilit, să revizuiască sau să anuleze plăţile pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor strategice, cu indicarea argumentelor justificative şi cu condiţia ca, prin revizuirea sau anularea plăţii respective, să nu fie pusă în pericol funcţionarea obiectelor strategice în cauză.
Articolul 31. Obligaţii de serviciu public
(1) Guvernul este în drept să impună obligaţii de serviciu public întreprinderilor energetice pentru a asigura finanţarea dezvoltării, modernizării, exploatării şi/sau a întreținerii obiectelor strategice.
(2) Obligaţiile de serviciu public se stabilesc de Guvern, în mod neechivoc, transparent şi nediscriminatoriu, pentru o perioadă de timp predefinită şi se revizuiesc cu regularitate, din oficiu ori la propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii sau a Agenţiei, în scopul determinării necesităţii menţinerii obligaţiilor respective, în special în cazul în care, datorită circumstanţelor noi, fiabilitatea financiară a obiectelor strategice poate fi asigurată prin aplicarea altor mecanisme, inclusiv a mecanismelor de piaţă.
(3) Obligaţiile de serviciu public pot fi impuse în conformitate cu prezentul articol, cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale şi pot fi justificate în contextul asigurării securităţii, inclusiv a securităţii aprovizionării cu energie, al continuităţii, calităţii şi preţului furnizărilor şi/sau al protecţiei mediului, inclusiv în contextul promovării eficienţei energetice şi/sau al utilizării energiei din surse regenerabile.
(4) Obligaţiile de serviciu public trebuie să fie proporţionale, uşor de verificat şi trebuie să garanteze accesul egal şi pe bază de reciprocitate al întreprinderilor energetice din ţările părți ale Comunităţii Energetice la consumatorii din Republica Moldova.
(5) Hotărîrea cu privire la stabilirea obligaţiilor de serviciu public, aprobată în conformitate cu prezentul articol, cu Legea nr. 107/2016 cu privire la  energia electrică şi cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, trebuie să fie argumentată şi se supune, în prealabil, consultărilor publice în conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, de asemenea fiind consultate autoritățile de resort, inclusiv Agenţia și Consiliul Concurenţei. La argumentarea hotărîrilor cu privire la stabilirea obligaţiilor de serviciu public, aprobate în conformitate cu prezentul articol, trebuie să se ţină cont de necesitatea obligațiilor în cauză pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectului strategic respectiv, în conformitate cu obiectivul său strategic definit. Hotărîrea motivată cu privire la stabilirea obligaţiilor de serviciu public se expediază pentru informare Secretariatului Comunităţii Energetice.
(6) Monitorizarea îndeplinirii de către întreprinderile energetice a obligaţiilor de serviciu public impuse în legătură cu obiectivele strategice este de competenţa Agenţiei.
(7) În baza informaţiei prezentate de Agenţie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii elaborează şi prezintă Guvernului, o dată la doi ani, raportul referitor la îndeplinirea de către întreprinderile energetice a obligaţiilor de serviciu public impuse în conformitate cu prezentul articol și îl publică pe pagina sa web oficială. Raportul respectiv se expediază pentru informare Secretariatului Comunităţii Energetice.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 32. Dispoziții finale şi tranzitorii
(1) Directorii Consiliului de administrație care au fost numiți pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi exercită atribuțiile pînă la finalizarea mandatului.
(2) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul şi Agenţia vor întreprinde acţiunile necesare pentru preluarea de către Agenţie a activităţii de supraveghere energetică de stat. Pentru a asigura continuitate la desfăşurarea activităţii de supraveghere energetică de stat, Agenţia este în drept să angajeze prin transfer angajaţii Inspectoratului Energetic de Stat.
(3) Guvernul, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
– va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
– va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
– va aproba, în temeiul prezentei legi, actele normative care asigură funcţionarea obiectelor energetice.
(4) Agenția, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
– va aduce actele sale normative de reglementare în concordanţă cu prezenta lege;
– va elabora, va aproba şi va pune în aplicare actele normative de reglementare noi, prevăzute de prezenta lege.
(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1525/1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

Nr. 174. Chişinău, 21 septembrie 2017.

 

ANRE
Hotărâre ANRE nr 48 din 11 03 2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice
Închide

HANRE48/2019
ID intern unic: 379946
Версия на русском
Fişa actului juridic
Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 48
din 11.03.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul
de distribuție închis al energiei electrice
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118 art Nr : 549 Data
intrarii in vigoare : 29.04.2019
Înregistrat:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1429 din 14 martie 2019
Ministru______________ Victoria IFTODI
În temeiul art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia
electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413), cu
modificările și completările ulterioare, în scopul reglementării raporturilor juridice
existente în cadrul unui sistem de distribuție închis, Consiliul de Administrație al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind sistemul de distribuție închis al energiei
electrice (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
DIRECTOR GENERAL Veaceslav UNTILA
Director Octavian Calmîc
Director Eugen Carpov
Director Ștefan Creangă
Nr. 48/2019. Chişinău, 11 martie 2019.
Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 48/2019 din 11.03.2019
REGULAMENT
privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice
Secţiunea 1
Domeniul de aplicare
1. Regulamentul privind sistemele de distribuţie (în continuare SDÎ) închise de
livrare a energiei electrice (în continuare – Regulament) reglementează:
1) termenele și condițiile de racordare, deconectare, reconectare a instalațiilor de
utilizare ale utilizatorilor sistemului de distribuție închis (în continuare – utilizatori) la
rețelele electrice ale sistemului de distribuție închis;
2) raporturile juridice dintre operatorul sistemului de distribuţie închis (în
continuate – OSDÎ) şi utilizatori privind contractarea și plata energiei electrice.
2. Prezentul Regulament se aplică OSDÎ şi utilizatorilor la livrarea energiei
electrice, evidenţa consumului, plata energiei electrice, limitarea şi întreruperea
livrării de energie electrică, examinarea reclamaţiilor utilizatorilor şi modalitatea de
soluţionare a litigiilor dintre OSDÎ şi utilizatori.
Secţiunea 2
Dispoziții generale
3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile specificate în Legea nr.
174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică, Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu
privire la energia electrică (în continuare Legea cu privire la energia electrică),
precum și următoarele noţiuni:
act de delimitare – act ce stabilește punctul de delimitare a instalațiilor aflate în
proprietatea întreprinderii electroenergetice de instalaţia electrică a utilizatorului;
operator al sistemului de distribuţie închis – persoană juridică, care are în
proprietate un sistem de distribuție închis, autorizată de Agenție pentru operarea
sistemului de distribuție închis;
utilizator al sistemului de distribuţie închis – persoană fizică sau persoană juridică,
ale căror instalații electrice se află în zona geografică a sistemului de distribuție închis
sau în nemijlocita apropiere a sistemului de distribuție închis, ori care se află în
raporturi de muncă sau alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuție;
date de consum – date privind consumul efectiv de energie electrică înregistrat la
un loc de consum şi determinat prin citirea de către OSDÎ a indicațiilor
echipamentului de măsurare;
interval de citire – intervalul de timp între două citiri consecutive ale indicațiilor
echipamentului de măsurare pentru determinarea cantităţii de energie electrică
corespunzătoare acestui interval;
istoric de consum – consumul de energie electrică realizat într-o anumită perioadă
la un loc de consum;
perioada de facturare – intervalul de timp pentru care se emite factura
reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică din acest interval la locul
de consum al utilizatorului.
4. OSDÎ livrează energie electrică prin sistemul de distribuţie închis (SDÎ) şi
alimentează cu energie electrică utilizatorii în baza autorizației obținute de la Agenția
Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție) în condiţiile
stipulate în art. 50 alin. (3) şi (4) al Legii cu privire la energia electrică.
5. OSDÎ are obligația să exploateze, să întreţină SDÎ și să livreze energie electrică
în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor
menite să asigure protecţia mediului.
Secţiunea 3
Racordarea instalațiilor de utilizare
la sistemul de distribuție închis
6. Racordarea instalației de utilizare a utilizatorului la sistemul de distribuție închis
se efectuează de către OSDÎ.
7. În scopul racordării la sistemul de distribuție închis a instalaţiei de utilizare sau a
modificării instalaţiei de utilizare deja racordate, solicitantul este obligat să obţină de
la OSDÎ condiţiile tehnice necesare. În acest sens, solicitantul transmite prin poștă,
fax, e-mail sau se depune direct la sediul OSDÎ o cerere de eliberare a Avizului tehnic
de racordare. În cerere vor fi indicate cel puțin următoarele informații:
1) datele de identificare a locului de consum;
2) scopul utilizării energiei electrice;
4) puterea electrică solicitată a fi racordată;
5) categoria de fiabilitate a furnizării;
6) tensiunea nominală a rețelei electrice (trifazată sau monofazată).
8. La cererea de eliberare a Avizului tehnic de racordare se anexează următoarele
acte:
1) în cazul persoanelor fizice:
a) copia buletinului de identitate al solicitantului;
b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru
locul de consum respectiv şi, după caz, asupra terenului;
c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului,
împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
2) în cazul persoanelor juridice:
a) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia
altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire
la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul
efectuează plățile;
b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru
locul de consum respectiv;
c) planul de situație, cu amplasarea în zonă a instalației de utilizare sau a centralei
electrice, pentru care se solicită racordarea;
d) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului, după
caz;
e) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului,
împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
f) pentru racordarea instalațiilor de utilizare, date caracteristice locului de consum,
inclusiv tipul și puterea utilajelor ce se vor utiliza.
La momentul înregistrării cererii de eliberare a Avizului tehnic de racordare,
OSDÎ, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, informează solicitantul că
informațiile prezentate conțin date cu caracter personal.
9. În termen de 15 zile, OSDÎ prezintă solicitantului Avizul tehnic de racordare,
care include și devizul de cheltuieli pentru racordarea instalației electrice de utilizare a
solicitantului la sistemul de distribuție închis. Avizul tehnic de racordare se eliberează
gratuit.
10. În cazul în care, la eliberarea Avizului tehnic de racordare solicitantului, OSDÎ
constată că la conectarea instalației de utilizare a acestuia va fi depăşită puterea
contractată convenită cu operatorul de sistem (în continuare OS), operatorul
sistemului de distribuţie închis se va adresa la OS pentru a obţine avizul de majorare a
puterii contractate.
11. În cazul în care solicitantul este de acord cu devizul de cheltuieli, OSDÎ și
solicitantul încheie contractul de racordare în care se prevăd termenele de racordare și
cerințele de realizare a lucrărilor de racordare.
12. Devizul de cheltuieli întocmit de OSDÎ include doar cheltuielile strict necesare
pentru racordarea instalației de utilizare a solicitantului la sistemul de distribuție
închis. Devizul de cheltuieli se întocmește în baza principiilor Metodologiei de
calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare
prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic.
13. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu devizul de cheltuieli, OSDÎ și
solicitantul examinează în comun articolele de cheltuieli incluse în deviz și
soluționează prin negocieri divergențele apărute.
14. Solicitantul achită plata pentru racordare, determinată în baza devizului de
cheltuieli.
15. OSDÎ asigură realizarea lucrărilor de proiectare, montare a instalației de
racordare necesară pentru racordarea instalațiilor de utilizare a solicitantului la
sistemul de distribuție închis.
16. Termenul de executare a instalației de racordare și de punere sub tensiune a
instalației de utilizare la rețeaua electrică a OSDÎ se negociază de părți și se înscrie în
contractul de racordare.
17. Solicitantul este în drept să angajeze un proiectant şi un electrician autorizat
pentru proiectare şi, respectiv, pentru executarea instalaţiei de racordare.
18. Pînă la realizarea racordării instalației de utilizare la sistemul de distribuție
închis, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea
instalaţiei de utilizare.
19. Lucrările de racordare și de montare a instalației de utilizare se efectuează în
conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 2
februarie 1996 și a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr.163
din 9 iulie 2010, în caz contrar, racordarea instalaţiei la sistemul de distribuţie de tip
închis se interzice.
20. După realizarea racordării instalației de utilizare a utilizatorului – consumator
noncasnic, la sistemul de distribuție închis, OSDÎ întocmește actul de delimitare, în
două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Actul de delimitare se semnează de
ambele părți.
21. Punctul de delimitare a proprietăţii se stabileşte la un element fizic care
permite realizarea efectivă a separării sistemului de distribuţie închis, proprietate a
OSDÎ de instalaţiile de utilizare ale utilizatorului.
22. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea şi semnarea actului
de delimitare. În acest caz, OSDÎ este responsabil de exploatarea şi deservirea tehnică
a rețelei electrice pînă la bornele de ieșire ale aparatului de protecție, instalat după
echipamentul de măsurare. Cheltuielile justificate pentru exploatarea şi întreţinerea
acestor reţele electrice se includ în tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice.
Secţiunea 4
Alimentarea cu energie electrică a utilizatorului
23. Alimentarea cu energie electrică a persoanelor fizice și juridice prin sistemul
de distribuție închis se efectuează în baza contractului de alimentare cu energie
electrică încheiat între OSDÎ și utilizator.
24. Parametrii de calitate a energiei electrice livrate de către OSDÎ în sistemul de
distribuție închis trebuie să corespundă standardului de calitate aprobat de organul
național de standardizare. Acești parametri se specifică în contractul încheiat între
OSDÎ şi utilizatorul de sistem.
25. Clauzele contractului de alimentare cu energie electrică elaborat de OSDÎ
trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
1) denumirea şi adresa juridică a OSDÎ;
2) denumirea și adresa juridică a furnizorului de energie electrică (în cazul în care
utilizatorul optează pentru procurarea energiei de la un furnizor);
3) obiectul contractului, parametrii de calitate a energiei electrice livrate, cantităţile
de energie electrică livrate (pentru consumatorii noncasnici);
4) tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis;
5) cazurile şi condiţiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică, de
deconectare şi de reconectare la sistemul de distribuție închis a instalaţiei de utilizare
a utilizatorului;
6) durata contractului de alimentare cu energie electrică, cazurile şi modalitatea de
prelungire, modificare, suspendare şi reziliere a contractului respectiv, inclusiv
dreptul utilizatorului de a rezilia contractul în mod unilateral şi gratuit;
7) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către OSDÎ a utilizatorului
cu privire la majorarea tarifului de operare a sistemului de distribuție închis, înainte de
aplicarea acestuia;
8) termenele de plată, modalităţile de plată, precum şi măsurile ce vor fi luate de
OSDÎ în cazul nerespectării de către utilizator a obligaţiilor contractuale;
9) eventualele compensaţii şi modalităţile de rambursare a cheltuielilor care se
aplică în cazul în care OSDÎ nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, inclusiv în
cazul facturării eronate, sau OSDÎ îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu întîrziere
sau în mod defectuos;
10) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a neînţelegerilor aferente
neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;
11) drepturile şi obligaţiile OSDÎ şi ale utilizatorului.
26. Contractul de alimentare cu energie electrică se întocmește de către OSDÎ și se
prezintă utilizatorului spre examinare și semnare. În cazul în care utilizatorul nu este
de acord cu unele clauze ale contractului propus, OSDÎ și utilizatorul negociază și
stabilesc soluții mutual acceptabile.
27. Pentru a încheia contractul de alimentare cu energie electrică, solicitantul –
potenţialul utilizator este obligat să prezinte OSDÎ următoarele documente:
1) cererea de încheiere a contractului de alimentare cu energie electrică, formularul
căreia este pus la dispoziţie de către OSDÎ;
2) în cazul consumatorului casnic – copia actului de proprietate sau copia
documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face
obiectul locului de consum respectiv;
3) în cazul consumatorului noncasnic – copia deciziei de înregistrare, eliberată de
autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura
activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care
solicitantul derulează plăţile.
28. Utilizatorul este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu
orice furnizor ales de energie electrică sau să procure necesarul de energie electrică de
la OSDÎ.
29. În cazul în care utilizatorul solicită schimbarea furnizorului de energie
electrică, acest fapt este notificat OSDÎ conform termenului prevăzut de
Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de
către consumatorii eligibili, aprobat de Agenție. În acest caz, operatorul sistemului de
distribuţie închis este obligat să recalculeze tariful aplicat în raport cu utilizatorul
respectiv şi să includă în tarif doar costurile aferente serviciului prestat de operatorul
sistemului de distribuţie închis, conform art. 51 alin. (5) din Legea cu privire la
energia electrică.
Secţiunea 5
Drepturile și obligațiile părților
30. OSDÎ are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
1) să asigure livrarea continuă şi fiabilă a energiei electrice, pînă la bornele de
ieșire ale aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare al
utilizatorului – consumator casnic şi pînă la punctul de delimitare în cazul
utilizatorului – consumator noncasnic, la parametrii de calitate stabiliți în standardele
de calitate, aprobate de organismul național de standardizare;
2) să asigure livrarea energiei electrice în condiţii optime şi de siguranţă,
respectînd clauzele specificate în contractul de alimentare cu energie electrică;
3) să asigure încasarea de la utilizator, în termenul prevăzut în contract, a plăţilor
pentru energia electrică livrată;
4) să repare prejudiciul cauzat utilizatorului în cazul nerespectării clauzelor
contractuale;
5) să prezinte lunar utilizatorului factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului
de măsurare pentru plata energiei electrice consumate, la tariful energiei electrice
determinat în baza Metodologiei de calculare a tarifului reglementat pentru operarea
sistemului de distribuţie închis, aprobată de Agenţie, cu cel puţin 10 zile înainte de
expirarea termenului-limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
6) să prezinte utilizatorului calculul cantităților de energie electrică în cazul
conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiilor de utilizare la sistemul de
distribuție închis, consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de
măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare;
7) să prezinte la solicitarea utilizatorului informaţii cu privire la istoricul
consumului de energie electrică la locul de consum al utilizatorului, plăţile şi
penalităţile calculate şi achitate de către utilizator la locul său de consum;
8) să răspundă, în termenele stabilite prin lege, la reclamaţiile depuse în scris de
utilizatori;
9) să restituie datoriile acumulate faţă de utilizator, pînă la data rezilierii
contractului de livrare a energiei electrice;
10) să restituie utilizatorului sumele suplimentare suportate de utilizator cauzate de
erori de facturare;
11) să reconecteze aparatele sau instalaţiile de utilizare ale utilizatorului la sistemul
de distribuţie închis, conform prezentului Regulament şi, respectiv, reluarea livrării
energiei electrice;
12) să asigure accesul utilizatorilor la serviciul telefonic, numărul de telefon al
căruia se indică obligatoriu în factură;
13) să notifice utilizatorul cu privire la majorarea tarifului de operare a sistemului
de distribuție închis, înainte de aplicarea acestuia.
31. OSDÎ are următoarele drepturi:
1) să aibă acces la echipamentul de măsurare, să efectueze citirea indicaţiilor,
controlul echipamentelor de măsurare, precum şi să întreprindă măsurile prevăzute de
prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de
măsurare, instalate la utilizatorii cărora le livrează energie electrică;
2) să recalculeze consumul de energie electrică conform sistemului pauşal prevăzut
în prezentul Regulament în cazul depistării încălcării clauzelor contractuale prin
intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare şi/sau conectării neautorizate
a aparatelor sau a instalaţiilor electrice sau în cazul consumului de energie electrică
prin evitarea echipamentului de măsurare, în baza actului de depistare a încălcării
clauzelor contractuale şi a probelor prezentate de OSDÎ;
3) să efectueze recalcularea consumului de energie electrică luînd în consideraţie
indicii corecţi de facturare şi eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării
de către OSDÎ a majorării neautorizate a debitului sumar sau racordării unor aparate
electrice, fără acordul OSDÎ, sau dacă au fost modificaţi indicii de facturare în cazul
lipsei echipamentului de măsurare;
4) să includă suma cauzată de erori de facturare, ce sunt în defavoarea
utilizatorului, în factura de plată pentru luna viitoare;
5) să aplice utilizatorului penalitate, conform clauzelor contractului de alimentare
cu energie electrică, în condiţiile legii;
6) să deconecteze aparatele sau instalaţiile de utilizare ale utilizatorului cărora le
livrează energie electrică, în cazurile stabilite în prezentul Regulament;
7) în scopul recuperării pagubelor, să prezinte organelor competente documente cu
privire la încălcările prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.
32. Utilizatorul are următoarele obligaţii:
1) să achite integral consumul de energie electrică în termenul indicat în factură;
2) să restituie datoriile acumulate faţă de OSDÎ, pînă la data rezilierii contractului
de livrare a energiei electrice;
3) să întreţină instalaţiile sale de utilizare în stare bună de funcţionare;
4) să solicite OSDÎ acordul privind modificarea, conectarea de noi aparate sau
instalaţii la instalaţia de utilizare existentă;
5) să permită accesul personalului OSDÎ la echipamentul de măsurare şi la
aparatele sau instalaţiile electrice;
6) să permită accesul echipei de intervenţie a OSDÎ, după prezentarea legitimaţiei,
în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări,
racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile
OSDÎ instalat pe proprietatea utilizatorului;
7) să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţiile electrice ale sale, prin
intermediul unităţilor specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de
lucrări;
8) să suporte cheltuielile necesare pentru modificarea instalaţilor de utilizare
solicitată de el;
9) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate echipamentului
de măsurare şi alte dispozitive şi instalaţii montate de OSDÎ la utilizator, precum şi să
se abţină de la orice acţiuni precum conectarea neautorizată a aparatelor sau a
instalaţiilor electrice la sistemul de distribuție închis, consumul de energie electrică
prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea
echipamentului de măsurare;
10) să anunţe imediat OSDÎ în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea
echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
11) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice.
33. Utilizatorul are următoarele drepturi:
1) să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către OSDÎ a
prevederilor prezentului Regulament sau a clauzelor contractului de alimentare cu
energie electrică;
2) să aibă acces la echipamentul de măsurare a consumului de energie electrică,
indiferent de locul amplasării acestora;
3) să solicite OSDÎ să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor
în rețeaua electrică şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de
măsurare;
4) să solicite OSDÎ reducerea plăţii pentru energie electrică consumată ce nu
corespunde parametrilor de calitate stabiliți în standardele de calitate, aprobate de
organismul național de standardizare;
5) să solicite OSDÎ modificarea, suspendarea, prelungirea sau rezilierea
contractului de alimentare cu energie electrică;
6) să solicite OSDÎ deconectarea temporară a livrării de energie electrică;
7) să fie prezent la citirea indicaţiilor, verificarea metrologică şi efectuarea
expertizei metrologice și a expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare;
8) să solicite OSDÎ informaţii cu privire la parametrii de calitate a energiei
electrice livrate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
9) să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor ales.
Secţiunea 6
Deconectarea/reconectarea şi întreruperea
livrării energiei electrice
34. OSDÎ va deconecta de la sistemul de distribuţie închis al energiei electrice
aparatele sau instalaţiile de utilizare ale utilizatorului în cazul:
1) neachitării plăţilor pentru energia electrică consumată la locul de consum în
decurs de 10 zile din data limită de plată a facturii (factura prezentată utilizatorului cu
cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii);
2) conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiilor electrice la sistemul de
distribuție închis, consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de
măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare cu
documentarea acestui fapt printr-un act;
3) consumului fără evidenţă a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depăşeşte
o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a
deteriorării lui din vina utilizatorului;
4) expirării termenului contractului de alimentare cu energie electrică, dacă
utilizatorul nu solicită prelungirea lui;
5) în cazul înaintării prescripţiei de către organul supravegherii energetice de stat,
conform procedurii şi condiţiilor stabilite prin lege;
6) în situaţia în care utilizatorul nu permite accesul personalului OSDÎ la locul de
consum pentru montarea, pentru demontarea, pentru controlul, pentru înlocuirea sau
pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau pentru
înlocuirea utilajului OSDÎ, instalat pe proprietatea utilizatorului. OSDÎ este obligat să
documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act care urmează să fie expediat
utilizatorului împreună cu avizul de deconectare;
7) dacă sunt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau apare pericolul
prejudicierii proprietăţii ;
8) la solicitarea utilizatorului.
35. Deconectarea instalațiilor de utilizare ale utilizatorului este interzisă în zilele
de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte
de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00, și doar
după avizarea utilizatorului. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează
utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de data preconizată pentru deconectare.
Excepție sunt cazurile de depistare a conectării neautorizate la rețelele electrice de
distribuție cînd instalațiile de utilizare conectate neautorizat se deconectează odată cu
depistarea acestor cazuri.
36. În situaţiile prevăzute la pct. 34 subpunctele 1) și 2) din prezentul Regulament,
OSDÎ îl informează pe utilizator, prin intermediul facturii de plată a energiei electrice,
cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
37. OSDÎ deconectează imediat aparatul sau instalaţia de utilizare al utilizatorului
în cazul cînd:
1) aparatul sau instalaţia de utilizare este conectată neautorizat;
2) sunt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor.
38. Aparatul sau instalaţia de utilizare se deconectează de către OSDÎ de la punctul
de delimitare, prin sigilare, iar în cazul în care nu există posibilitate de deconectare
din punctul de delimitare, OSDÎ decide modalitatea de deconectare a instalaţiei de
utilizare.
39. După deconectarea aparatului sau instalaţiei de utilizare, OSDÎ întocmeşte
actul de deconectare a aparatului sau instalaţiei de utilizare, în două exemplare, în
care indică în mod obligatoriu motivul deconectării aparatului sau instalaţiei de
utilizare. Actul de deconectare se semnează de personalul OSDÎ şi de utilizator, iar un
exemplar al acestuia se înmînează utilizatorului.
40. După înlăturarea motivelor deconectării aparatelor sau instalaţiilor de utilizare,
utilizatorul solicită OSDÎ reconectarea instalației sale la rețeaua electrică, iar OSDÎ
reconectează instalația de utilizare a utilizatorului la rețeaua electrică în termen cât
mai mic posibil, dar nu mai mare de 2 zile de la data depunerii solicitării de către
utilizator și achitării tarifului pentru reconectare. Solicitarea cu privire la reconectare
poate fi depusă în scris, prin telefon, poştă electronică, fax.
41. Tariful pentru deconectare/reconectare se achită de utilizator numai în cazul în
care deconectarea a avut loc conform prevederilor prezentului Regulament. OSDÎ nu
este în drept să perceapă tariful pentru reconectare în cazul în care deconectarea
instalaţiilor de utilizare ale utilizatorului a avut loc din vina OSDÎ.
42. OSDÎ este obligat să înregistreze toate cazurile de întreruperi în livrarea
energiei electrice utilizatorilor.
43. În cazul întreruperilor neprogramate a livrării energiei electrice, OSDÎ este
obligat să informeze, prin anunţare, notificare, utilizatorii afectaţi de întrerupere
despre timpul preconizat de reluare a prestării serviciului.
44. OSDÎ este obligat să informeze, în prealabil, utilizatorii, prin anunţare,
notificare, despre întreruperile programate a livrării energiei electrice.
45. În situaţii de forţă majoră, OSDÎ va efectua operativ întreruperea livrării
energiei electrice unor utilizatori din zona afectată, pentru a preveni efectele (avarii)
mai grave în sistemul de distribuţie închis al energiei electrice.
46. OSDÎ nu poartă răspundere pentru întreruperile în livrare a energiei electrice
cauzate de utilizator.
47. Tarifele pentru serviciile auxiliare (deconectare, reconectare, sigilare,
desigilare) prestate de către OSDÎ utilizatorilor se determină de către OSDÎ conform
Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru
serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic,
aprobată de Agenție.
Secţiunea 7
Măsurarea și plata cantităților de energie electrică livrate
prin sistemul de distribuție închis
48. Pentru evidența consumului de energie electrică şi decontările între OSDÎ şi
utilizator, fiecare loc de consum racordat la sistemul de distribuție închis urmează să
fie echipat cu echipament de măsurare.
49. Se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate şi verificate
metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre
utilizare în Republica Moldova. Echipamentele de măsurare utilizate pentru facturare
trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista
Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al
statului L.O.-2016, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie
2016, Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016.
50. OSDÎ este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea
metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a energiei electrice ale
utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică.
51. Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a
consumului de energie electrică la utilizatorii – consumatori casnici, se suportă de
către operatorul sistemului de distribuție închis. Cheltuielile legate de procurarea,
verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea
echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică la utilizatorii –
consumatori noncasnici se suportă de către utilizatori.
52. Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod ca utilizatorul şi
OSDÎ să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice
moment.
53. Utilizatorul este obligat să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi
sigiliile aplicate. El este obligat să informeze OSDÎ imediat ce depistează deteriorarea
echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor aplicate.
54. După instalare, echipamentului de măsurare se pune în funcţiune şi se sigilează
de către personalul OSDÎ, în prezenţa obligatorie a utilizatorului, cu întocmirea
procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare semnat de
OSDÎ şi de utilizator, în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. În procesul-verbal
se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării
lui, numele utilizatorului, denumirea operatorului sistemului de distribuție închis,
indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor etc. Cordonul
sigiliului aplicat de OSDÎ trebuie să fie multifilar, din oţel inox sau galvanizat.
55. Se interzice utilizatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentului
de măsurare, inclusiv în funcţionarea lui, şi asupra sigiliilor aplicate lui sau să
blocheze accesul personalului OSDÎ la echipamentul de măsurare.
56. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării energiei
electrice livrate este efectuată lunar, de către personalul OSDÎ în prezenţa
utilizatorului/reprezentantului acestuia.
57. Plata energiei electrice se efectuează de către utilizator în baza facturii emise
lunar de către OSDÎ, în baza indicațiilor echipamentului de măsurare și a tarifului
pentru operarea sistemului de distribuție închis.
58. Tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis se determină în baza
Metodologiei de calculare a tarifului reglementat pentru operarea sistemului de
distribuţie închis, aprobată de Agenție. În cazul în care Agenția a aprobat tariful
revizuit pentru operarea sistemului de distribuţie închis, OSDÎ va aplica tariful
aprobat.
59. Factura prezentată de operatorul sistemului de distribuție închis utilizatorului
trebuie să conţină obligatoriu următoarea informaţie:
1) numele şi prenumele utilizatorului sau denumirea întreprinderii;
2) adresa locului de consum şi numărul contractului;
3) data emiterii facturii;
4) data-limită de plată a facturii;
5) indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare şi perioada
pentru care este emisă factura;
6) tariful pentru operarea sistemului de distribuție închis aplicat;
7) plata pentru energia electrică consumată;
8) datoriile pentru perioadele precedente;
9) taxele;
10) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente,
dacă există;
11) adresa OSDÎ şi numărul de telefon la care poate fi contactat operatorul
sistemului de distribuție închis.
60. OSDÎ nu este în drept să includă în factură alte plăţi decît cele prevăzute în pct.
59 din prezentul Regulament.
61. În cazul consumului de energie electrică de către utilizator prin conectarea
neautorizată a aparatelor şi a instalaţiilor electrice la sistemul de distribuție închis,
prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenție în funcționarea
echipamentului de măsurare, OSDÎ este în drept să calculeze consumul de energie
electrică în baza sistemului paușal.
Secţiunea 8
Raporturile juridice dintre furnizor, OSDÎ şi utilizator
62. Utilizatorul care încheie contract de furnizare a energiei electrice cu un
furnizor ales, devine consumator final şi se bucură de drepturile şi obligaţiile
prevăzute în Legea cu privire la energia electrică.
63. Cantitatea energiei electrice solicitată de consumatorul final este furnizată de
către furnizor doar pînă la intrarea în sistemul de distribuţie închis.
64. OSDÎ este obligat să livreze cantitatea energiei electrice furnizată de către
Furnizor utilizatorului şi să factureze utilizatorului doar serviciul de operare a
sistemului de distribuție închis, aplicînd tariful pentru operarea sistemului de
distribuție închis.
Secţiunea 9
Petițiile utilizatorilor și procedurile de soluționare a litigiilor
65. În scopul soluţionării problemelor legate de livrarea energiei electrice OSDÎ
este obligat să dispună de oficiu unde utilizatorii ar putea să se adreseze, să acorde
audienţă utilizatorilor care solicită aceasta.
66. Solicitările utilizatorilor cu privire la repararea prejudiciilor materiale cauzate
de livrarea energiei electrice cu încălcarea parametrilor de calitate se vor examina de
către OSDÎ doar dacă au fost depuse în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
presupusei încălcări a parametrilor de calitate. Examinarea solicitărilor utilizatorilor
cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate se
efectuează în cel mult 3 zile calendaristice din momentul înregistrării solicitării la
OSDÎ.
67. Utilizatorii sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale cauzate
de OSDÎ, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, aprobat
prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002.
68. OSDÎ, la solicitarea Agenţiei, este obligat să prezinte informaţii privind
petiţiile, copii ale înregistrărilor, ale deciziilor sau alte documente necesare examinării
şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.
69. OSDÎ trebuie să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a
litigiilor cu utilizatorii pe cale amiabilă şi în termene cît mai restrînse.
70. În caz de dezacord cu răspunsul OSDÎ ori dacă nu a primit în termen răspuns
de la OSDÎ, utilizatorul este în drept să se adreseze Agenţiei pentru soluţionarea
litigiilor apărute sau în instanţa de judecată. În cazul în care utilizatorul nu este de
acord cu răspunsul sau decizia Agenţiei, el este în drept să conteste răspunsul sau
decizia în instanţa de judecată, în conformitate cu legea.

ANRE
Hotărâre ANRE nr 212 din 09 10 2015
Cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice
Închide

Republica Moldova

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 212
din  09.10.2015

cu privire la aprobarea Regulilor

pieței energiei electrice

Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2405

Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1081 din 1 decembrie 2015
Ministru  _____Vladimir CEBOTARI

În conformitate cu prevederile art.8 alin. (1) lit. t) și art. 30 din Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art.311), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulile pieței energiei electrice (se anexează).
2. Se abrogă:
Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr.75 din 12 decembrie 2002 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.47).
Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr.320 din 16 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor Regulilor pieţei energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.155), înregistrată la Ministerul Justiției la data de 16 februarie 2009 cu nr. 650.
3. Prin derogare de la prevederile secțiunii 10 a Regulilor pieței energiei electrice, până la desemnarea furnizorului central, repartizarea energiei electrice produse de sursele reglementate de Agenție se va efectua în conformitate cu Hotărârile Agenției și în baza contractelor de procurare a energiei electrice încheiate de părți.
4. Subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza aplicarea de către participanţii pieței a prevederilor Regulilor pieței energiei electrice.

Sergiu CIOBANU,                                                  Octavian LUNGU,
Director                                                                   Director

Iurie ONICA,                                                          Ghenadie PÂRŢU,
Director                                                                   Director

Nr. 212/2015. Chişinău, 9 octombrie 2015.

 Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr.212/2015 din 9 octombrie 2015

 

REGULILE PIEŢEI ENERGIEI ELECTRICE
Secţiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulile Pieţei Energiei Electrice (în continuare Reguli) au drept scop stabilirea raporturilor juridice dintre Participanţii Pieţei Energiei Electrice din Republica Moldova.
2. Obiectivele principale ale prezentelor Reguli sunt:
1)  Crearea  condiţiilor pentru asigurarea aprovizionării continue, complete şi fiabile cu energie electrică a consumatorilor finali din Republica Moldova;
2) Crearea condiţiilor pentru asigurarea funcţionării fiabile, sigure şi eficiente a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova, bazate pe principiul dirijării operativ-tehnologice unice a Sistemului Electroenergetic, în corespundere cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.
3) Dezvoltarea şi asigurarea relaţiilor comerciale stabile dintre Participanţii Pieţei Energiei Electrice;
4) Stabilirea unor relaţii regulamentare între Participanţii Pieţei şi entităţile economice din Zonele Externe de Dispecerizare pentru asigurarea funcţionării stabile, fiabile şi sigure a Sistemului Electroenergetic;
5)  Stabilirea regulilor de repartizare a cantităţilor  de energie electrică tranzacţionate între Participanţii Pieţei, în fiecare perioadă de facturare, ţinând  cont  de contractele  de procurare, de furnizare a energiei electrice;
6) Asigurarea accesului reglementat şi nediscriminatoriu la Reţeaua Electrică de Transport al  Operatorilor reţelelor de distribuţie, tuturor Producătorilor, Furnizorilor existenţi sau potenţiali şi Consumatorilor Eligibili, precum şi altor utilizatori de sistem;
7) Prezentarea de către Participanţii Pieţei  a informaţiei exacte, actuale, aferente activităţii pe Piaţa de Energie Electrică, respectându-se principiul de transparenţă şi imparţialitate, în conformitate cu cerinţele  Legii cu privire la energia electrică.
3. În sensul prezentelor Reguli, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
Administrarea contractelor – evaluarea de către operatorul rețelei de transport și de sistem (în continuare ORTS), operatorul rețelei de distribuție (în continuare ORD) şi coordonarea privind posibilităţile de realizare tehnică a prevederilor contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice, şi prestarea de către ORTS a serviciului de transport al  energiei electrice sau a serviciului de distribuţie a energiei electrice de către ORD  în conformitate cu prevederile contractelor  de procurare, de furnizare  a energiei electrice.
Alte Surse de Energie Electrică – agenţii economici care se află în afara Zonei de Dispecerizare cu care ORTS, ORD, Furnizorii şi Consumatorii Eligibili pot încheia contracte de  procurare  sau de furnizare a energiei electrice, inclusiv a Energiei Electrice de Echilibrare.
Centrul de Dispecerizare – subdiviziune a ORTS care planifică şi realizează dispecerizarea resurselor Sistemului Electroenergetic pentru acoperirea sarcinii electrice în conformitate cu contractele de procurare sau de furnizare a energiei electrice încheiate de ORTS, ORD, Furnizori,  Consumatorii Eligibili şi alţi utilizatori de sistem şi asigurarea stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării Sistemului Electroenergetic.
Centrală electrică dispecerizabilă – centrală electrică a cărei sarcină electrică poate fi modificată la cererea ORTS.
Contract de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare – contract încheiat între doi sau mai mulţi participanţi ai Pieţei Energiei Electrice, prin care un participant al Pieţei Energiei Electrice îşi  asumă responsabilitatea de furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare, iar ceilalţi participanţi ai Pieţei Energiei Electrice îşi asumă obligaţia de plată a acesteia.
Dispecerizare – proces continuu de dirijare pe parcursul a 24 ore a sarcinii generatoarelor electrice, a sarcinii RED, a sarcinii consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi a fluxurilor coordonate de putere electrică prin interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice.
Energie Electrică de Echilibrare – energie electrică folosită pentru asigurarea echilibrului în sistemul electroenergetic ca urmare a devierilor sarcinii electrice efective a Producătorului, Furnizorului, ORTS, ORD şi Consumatorului Eligibil, faţă de  sarcina electrică conform contractului de procurare, de furnizare a energiei electrice.
Furnizor Central – furnizor desemnat de Guvernul Republicii Moldova  care va achiziţiona şi furniza pe piaţa energiei electrice, energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare care au obţinut statut de prioritate pe piaţa internă la comercializarea energiei electrice produsă în cogenerare şi de centralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie în condiţiile  legii.
Graficul zilnic – bilanţ de putere a Sistemului Electroenergetic, în formă de document, întocmit de ORTS pentru fiecare 24 ore ale Perioadei de Planificare Săptămânală, în baza cererilor înaintate de Furnizori, ORD,  Consumatorii Eligibili şi alţi utilizatori de sistem şi în conformitate cu contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice în care sunt indicate valorile orare medii ale puterii active ale:
1) sarcinii electrice a Furnizorilor, ORD şi Consumatorilor Eligibili;
2) furnizărilor conform contractelor bilaterale;
3) sarcinilor electrice ale centralelor electrice din Sistemul Electroenergetic;
4) fluxurilor de puteri prin interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice.
Operator al reţelei de distribuţie – persoană juridică titular de licenţă pentru distribuţia energiei electrice care dispune de reţele electrice de distribuţie, îndeplineşte funcţii de distribuţie a energiei electrice şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele electrice, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de distribuţie de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a energiei electrice.
Operator al reţelei de transport şi de sistem  – persoană juridică titular de licenţă pentru transportul energiei electrice care dispune de reţele electrice de transport, îndeplineşte funcţii de transport al energiei electrice şi de dirijare operativ-tehnologică a sistemului electroenergetic şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele electrice, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de transport al energiei electrice.
Parte Responsabilă de Echilibrare – Participant al Pieţei Energiei Electrice care are necesitate de  Energie Electrică de Echilibrare.
Participanţii Pieţei –  Titularii de Licenţe, Consumatorii Eligibili şi Producătorii pentru care nu este obligatorie obţinerea Licenţei conform Legii cu privire la energia electrică.
Perioada de Facturare – intervalul de timp egal cu durata lunii calendaristice.
Perioada de Planificare Săptămânală – Perioada de timp care începe sâmbătă la ora 00.00 şi se sfârșește vineri la ora 24.00.
Piaţa Energiei Electrice – sfera de vânzare-procurare a energiei electrice de către Participanţii Pieţei în scopul aprovizionării fiabile a consumatorilor finali cu energie electrică în cadrul Sistemului Electroenergetic.
Pronosticul Sarcinii – pronosticul puterii electrice totale a Sistemului Electroenergetic, în MW, elaborat de ORTS.
Puterea Maximă a centralei electrice – sarcina maximă, în MW, la care Producătorul este disponibil să exploateze sursa generatoare de energie electrică în regim continuu.
Puterea Minimă a centralei electrice – sarcina minimă, în MW, la care Producătorul este disponibil să exploateze sursa generatoare de energie electrică în regim continuu.
Sursele reglementate de Agenţie – centralele electrice la care producerea energiei electrice se efectuează la tarife reglementate, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie).
Titular de Licenţă – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică deţinătoare de licenţă eliberată de către Agenţie.
Tranzacţie Comercială Externă – furnizarea sau procurarea energiei electrice din Zonele Externe de Dispecerizare.
Zona de Dispecerizare – Sistemul Electroenergetic care cuprinde raioanele energetice din partea dreaptă şi stângă a râului Nistru, având interconexiuni cu sistemele electroenergetice ale altor ţări şi care dispun de echipament de măsurare şi/sau de telecomunicare, în limitele căruia ORTS asigură stabilitatea, fiabilitatea, securitatea şi eficienţa funcţionării reţelei electrice de transport, dirijează nemijlocit sarcina surselor de energie electrică şi menţine graficul coordonat al schimburilor transfrontaliere de energie şi putere electrică cu Zonele Externe de Dispecerizare.
Zona Externă de Dispecerizare – zona de dispecerizare a sistemului electroenergetic al altei ţări, cu care Sistemul Electroenergetic este interconectat prin linii electrice de transport.

Secţiunea 2
CERINŢELE FAŢĂ DE PARTICIPANŢII PIEŢEI

    4. Orice persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică, căreia i-a fost eliberată de către Agenţie o Licenţă pentru producerea energiei electrice, pentru distribuţia energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau la tarife nereglementate este obligată să se înregistreze la Operatorul Reţelei de Transport şi de Sistem, în timp de zece zile lucrătoare, după eliberarea licenţei respective. ORD este obligat să prezinte informaţii suficiente ORTS referitoare la orice centrală electrică cu puterea electrică egală cu 1 MW şi mai mult care a fost racordată la reţeaua electrică de distribuţie.
5. Relaţiile dintre Participanţii Pieţei se constituie în bază de contracte. Clauzele contractelor trebuie să corespundă prevederilor din Licenţe, prevederilor Codului civil, Legii cu privire la energia electrică şi actelor normative aprobate pentru aplicarea ei, conform Anexei.
6. ORTS este obligat să organizeze dirijarea operativ-tehnologică unică a Sistemului Electroenergetic şi să efectueze Administrarea contractelor de procurare şi de furnizare a energiei electrice, încheiate de ORD, Furnizori şi Consumatorii Eligibili, în mod echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu graficele  coordonate de părţile care au încheiat contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice. Toate contractele de procurare şi de furnizare a energiei electrice încheiate de ORD, Furnizori şi Consumatorii Eligibili trebuie să includă în mod obligatoriu clauze cu privire la puterea electrică ce urmează a fi asigurată şi responsabilitatea părţilor în cazul în care aceste clauze nu se respectă.
Dirijarea operativ-tehnologică a fluxurilor de energie electrică de la centralele electrice dispecerizabile  se efectuează de către ORTS luându-se în considerare tehnologia de producere a energiei electrice şi acordându-se  prioritate energiei electrice produsă de centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare şi energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie.
7. ORTS poartă răspundere pentru administrarea contractelor de procurare şi de furnizare a energiei electrice încheiate de ORD, Furnizori, Producători şi Consumatorii Eligibili, şi pentru dirijarea fluxurilor de energie electrică din reţeaua electrică de transport în scopul asigurării funcţionării stabile, fiabile, sigure şi eficiente a Sistemului Electroenergetic.
8. Relaţiile dintre ORD, Furnizori, Furnizorul Central, Consumatorii Eligibili, Producători, după caz, şi ORTS sunt bazate pe contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, în conformitate cu prevederile Licenţelor, prezentelor Reguli, Legii cu privire la energia electrică şi a actelor normative de aplicare a ei, conform Anexei. Contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice încheiate cu ORD, Furnizori, Producători, după caz, şi Consumatorii Eligibili trebuie să includă în mod obligatoriu clauze cu privire la puterea electrică ce urmează a fi transportată şi responsabilităţile părţilor în cazul în care aceste clauze nu se respectă.
Contractele de prestare a serviciului de transport al energiei electrice trebuie să includă anexe separate privind obligaţiile părţilor legate de asumarea responsabilităţii pentru echilibrare sau la decizia părţilor se semnează un contract de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare.
9. Participanţii Pieţei sunt obligaţi să respecte prevederile Legii cu privire la energia electrică, a actelor normative de aplicare a ei, conform Anexei, Procedurile Operaţionale şi să se călăuzească, în activitatea lor, de principiul dirijării operativ-tehnologice unice a Sistemului Electroenergetic.
Titularii de Licenţă au dreptul să ia decizii comerciale proprii compatibile cu condiţiile Licenţelor, cu prezentele Reguli, cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.
10. ORTS este obligat să prezinte gratis tuturor ORD, Furnizorilor, Producătorilor şi Consumatorilor Eligibili informaţii cu caracter operativ şi tehnic, privind capacitatea de transport a reţelei electrice de transport. ORTS plasează zilnic informaţii cu caracter operativ şi tehnic pe pagina electronică a sa.
11. ORTS va prezenta ORD, Furnizorilor, inclusiv Furnizorului Central şi Producătorilor, după modelul stabilit de părţi, informaţia operativă privind furnizarea şi consumul zilnic de energie electrică în Sistemul  Electroenergetic conform tranzacţiilor efectuate.
12. Energia electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie se repartizează de către Furnizorul Central între  Furnizori, Consumatorii Eligibili, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate, prezentele Reguli şi hotărârile Agenţiei.
13.  ORTS are dreptul să deconecteze de la reţeaua electrică de transport instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a facturii pentru serviciul de transport al energiei electrice, în termenul-limită indicat în factura de plată şi în alte situaţii prevăzute de Legea cu privire la energia electrică şi clauzele contractului.
14. La cererea scrisă a ORTS, ORD este obligat să deconecteze, în termen de trei zile lucrătoare, instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de distribuţie, în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a serviciului de transport al energiei electrice, în termenul indicat în factură, precum şi în cazul lipsei furnizărilor de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate. În aceste cazuri ORD nu este responsabil pentru consecinţele deconectării.
15. ORD are dreptul să deconecteze de la reţeaua electrică de distribuţie instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil în cazul neîndeplinirii de către ultimul a obligaţiei de plată a serviciului de distribuţie a energiei electrice în conformitate cu contractul de prestare a serviciului de distribuţie şi în termenul indicat în factura de plată a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
16. La cererea scrisă a Producătorului, a Furnizorului, cu care Consumatorul Eligibil are încheiat contract de procurare, de furnizare a energiei electrice, ORTS, ORD, după caz, va deconecta, în termen de trei zile lucrătoare, instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport sau de la reţeaua electrică de distribuţie, după caz. În acest caz Producătorul, Furnizorul, cu care Consumatorul Eligibil are încheiat contract de procurare, de furnizare a energiei electrice şi Consumatorul Eligibil îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele deconectării, iar ORTS,  ORD, după caz, nu este  responsabil pentru consecinţele deconectării.

Secţiunea 3
CONSUMATORUL ELIGIBIL

    17. Consumatorul Eligibil este în drept să încheie contract de  procurare sau de furnizare a energiei electrice cu orice producător sau furnizor, inclusiv din străinătate.
18. Consumatorul Eligibil este obligat să îndeplinească obligaţiile asumate, exigenţele prezentelor Reguli, cerinţele ORTS şi/sau ORD, la reţelele electrice ale căruia sunt racordate instalaţiile electrice.
19. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie contract pentru furnizarea energiei  electrice în cantitatea necesară pentru acoperirea continuă şi integrală a sarcinii electrice planificate a lui în fiecare oră, precum şi contract de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare, în cazul semnării unui contract de procurare a energiei electrice direct cu Producătorul sau din Alte Surse de Energie Electrică. În alte cazuri, responsabilitatea pentru  echilibrare a Consumatorului Eligibil este  obligaţia Furnizorului cu care a fost semnat contractul de furnizare a energiei electrice.
20. Consumatorii Eligibili care consumă energie electrică produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie sunt obligaţi să încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central pentru achiziţionarea energiei electrice produsă de Sursele reglementate de Agenţie. Cota-parte a energiei electrice ce se planifică a fi furnizată Consumatorilor Eligibili de la Sursele reglementate de Agenţie se aprobă anual de către Agenţie în baza cotei-părţi deţinute pe piaţă, determinată în baza consumului de energie electrică.
21. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice cu ORTS şi contract pentru prestarea serviciului de distribuţie cu ORD în cazul în care instalaţiile electrice ale lui sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie. Contract pentru prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice furnizate Consumatorului Eligibil poate fi încheiat şi de către Furnizorul cu care Consumatorul Eligibil are încheiat contract de furnizare a energiei electrice.

Secţiunea 4
CONTRACTELE DE PROCURARE
ŞI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

    22. Fiecare Furnizor  va încheia contracte de procurare, de furnizare a energiei  electrice, care îi va permite să asigure acoperirea continuă şi integrală a sarcinii electrice planificate a tuturor consumatorilor finali ai  săi, în fiecare oră.
Pentru acoperirea orară a consumului tehnologic  planificat de energie electrică la transportul energiei electrice prin reţeaua electrică de transport, ORTS încheie contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice cu condiţia asigurării preţului minim la energia electrică procurată, furnizată.
Pentru acoperirea orară a consumului tehnologic  planificat de energie electrică la distribuţia energiei electrice prin reţeaua electrică de distribuţie, ORD încheie contracte de procurare, de furnizare  a energiei electrice, cu condiţia asigurării preţului minim la energia electrică procurată.
23. Energia electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie se procură de către Furnizorul Central în baza contractelor de procurare a energiei electrice încheiate între Furnizorul Central şi fiecare Producător respectiv de energie electrică.
24. Furnizorii, Consumatorii Eligibili care au încheiate contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie electrică, sunt obligaţi să   încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central pentru a achiziţiona întreaga cantitate de energie electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie şi livrată în reţeaua electrică de transport şi în reţeaua electrică de distribuţie.  Cota-parte a energiei electrice produsă de Sursele reglementate de Agenţie şi revenită Furnizorului, Consumatorului Eligibil care au încheiate contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice produsă exclusiv din surse tradiţionale de energie electrică, se stabileşte în conformitate cu punctul 60 din prezentele Reguli.
25. Proiectele contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice trebuie să fie prezentate ORTS şi, după caz, ORD,  pentru evaluare şi coordonare privind posibilitatea realizării tehnice a clauzelor contractuale, în cazul în care energia electrică va fi transportată prin reţeaua electrică de transport şi respectiv prin reţeaua electrică de distribuţie. Copia contractului, cu excepţia clauzelor referitoare la preţ şi plata energiei electrice, se prezintă ORTS şi ORD, după caz.
26. Contractul de procurare, de furnizare a energiei electrice, copia căruia se prezintă ORTS şi, după caz, ORD,  va conţine:
1) data semnării contractului;
2) perioada de valabilitate a contractului;
3) volumul şi graficul furnizărilor de energie şi putere electrică;
4) punctele de livrare;
5) condiţiile de modificare şi întrerupere a livrării, a furnizării de energie electrică inclusiv limitele devierilor admisibile în graficele zilnice de sarcini, negociate de părți.
6) dreptul Operatorului Reţelei de Transport şi de Sistem la Administrarea contractului.
27. Dacă contractul de procurare, de furnizare a energiei electrice este încheiat între Furnizor, ORD,  Consumatorul Eligibil şi Alte Surse de Energie Electrică, atunci administrarea lui va fi realizată de ORTS în coordonare cu centrul de dispecerizare al Zonei Externe de Dispecerizare în conformitate cu acordurile/contractele sau alte documente în vigoare încheiate între ORTS şi operatorul Zonei Externe de Dispecerizare.
În acest caz contractele de procurare, de furnizare a energiei  electrice vor fi coordonate, obligatoriu şi în modul stabilit, cu operatorul din Zona Externă de Dispecerizare.
28. Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate, ORD, ORTS prezintă Agenţiei, pentru avizare, contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice, cu excepţia contractelor de procurare a energiei electrice încheiate între Furnizorul Central şi Sursele reglementate de Agenţie.
29. Furnizarea energiei şi puterii electrice de la centralele electrice care nu intră în categoria Surselor reglementate de Agenție se va realiza în corespundere cu contractele de procurare, furnizare a energiei electrice încheiate de ORTS, ORD, Furnizori şi Consumatorii Eligibili şi conform graficelor coordonate, inclusiv a contractelor de procurare a Energiei Electrice de Echilibrare.
30.  Energia electrică necesară Producătorului pentru acoperirea consumului propriu tehnologic de energie electrică pe parcursul perioadelor de staţionare a centralei electrice, se achiziţionează de Producător în baza contractului încheiat cu Furnizorul, cu alt Producător sau de la Alte Surse de Energie Electrică. Preţul energiei electrice achiziţionate de Sursele reglementate de Agenţie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic de energie electrică pe parcursul perioadelor de staţionare a centralei electrice nu va depăşi tariful la energia electrică furnizată de Furnizorul la tarife reglementate, în funcţie de nivelul tensiunii la care este racordată centrala electrică.

Secţiunea 5
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE DE ECHILIBRARE

    31. În legătură cu restricţiile de ordin tehnic, provocate de modificarea sarcinilor electrice ale centralelor electrice, şi devierile sarcinii electrice orare efective a Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili de la sarcina electrică orară planificată, în scopul asigurării nivelului adecvat al fiabilităţii aprovizionării cu energie electrică, Producătorii, Furnizorii, Consumatorii Eligibili, ORD şi ORTS sunt Părţi Responsabile pentru Echilibrare.
32. Părțile Responsabile pentru Echilibrare sunt obligate să încheie contracte pentru achiziționarea Energiei Electrice de Echilibrare.
33. În scopul asigurării furnizării Energiei Electrice de Echilibrare, Părțile Responsabile pentru Echilibrare sunt în drept să negocieze şi să semneze contracte de asumare a responsabilităţii pentru echilibrare.
34. Clauzele privind asumarea responsabilităţii de furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare pot fi incluse în contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice, drept anexe separate și se prezintă în mod obligatoriu ORTS cu 10 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare а acestora. Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate, ORD și ORTS sunt obligaţi să informeze Agenţia privind modalităţile de  procurare şi furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare.

Secţiunea 6
PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT
AL ENERGIEI ELECTRICE

    35. ORD, Furnizorul la tarife reglementate sau la tarife nereglementate, Consumatorul Eligibil, după caz, este obligat să încheie cu ORTS contract de prestare a serviciului de  transport al energiei electrice. În acest contract se specifică procedurile de conlucrare şi de divizare a obligaţiilor între ORD, Furnizor la tarife reglementate sau tarife nereglementate, Consumatorul Eligibil şi ORTS, la prestarea serviciului de transport al energiei şi puterii electrice prin reţeaua electrică de transport. În cazul în care Producătorul exportă energie electrică el este obligat să încheie cu ORTS contract de prestare a serviciului de transport al energiei electrice.
36. La transportul energiei şi puterii electrice de la Alte Surse de Energie Electrică, ORTS se va conduce de prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice, încheiate de ORD, Furnizori, Producători şi Consumatori Eligibili, cât şi de acordurile/contractele sau alte documente în vigoare semnate de ORTS şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
37. ORTS este obligat să încheie contract de prestare a serviciului de transport al energiei electrice cu orice solicitant, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării  cu condiţia că contractul de procurare, de furnizare a  energiei electrice  a fost coordonat de către ORTS în privința posibilității realizării tehnice a prevederilor contractelor.
38. ORTS este obligat să elaboreze şi să plaseze pe pagina sa electronică clauzele standard ale contractului de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, care corespund prevederilor Codului civil, Legii cu privire la energia electrică, prezentelor Reguli şi actelor normative enumerate în Anexă.
39. ORD, Furnizorii şi Consumatorii Eligibili, Producătorul, după caz, achită plata pentru serviciul de transport al energiei electrice, în baza facturilor emise conform volumelor efective ale serviciilor prestate, la tarifele stabilite de Agenţie, conform prevederilor contractelor de prestare a serviciului de transport al energiei electrice.
40. ORTS este obligat să procure energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic de energie electrică din reţeaua electrică de transport în mod transparent şi nediscriminatoriu şi cu utilizarea mecanismelor de piaţă, care ar rezulta în cheltuieli minime pentru energia electrică procurată în acest scop și să achiziționeze Energie Electrică de Echilibrare, după necesitate. În cazul în care ORTS nu a reuşit să încheie contracte pentru procurarea energiei electrice necesară acoperirii consumului tehnologic de energie electrică din reţeaua electrică de transport, în rezultatul licitaţiei, ORTS se adresează Furnizorului de energie electrică la tarife reglementate, pentru care a fost aprobat de către Agenţie cel mai mic tarif pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în reţeaua electrică de transport cu solicitarea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, iar Furnizorul respectiv va întreprinde măsurile necesare pentru încheierea contractului solicitat de ORTS.

Secţiunea 7
PRESTAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE
A ENERGIEI ELECTRICE

    41. Furnizorii care furnizează energie electrică consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi Consumatorii Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, după caz, sunt obligaţi să încheie cu ORD contracte de prestare a serviciului de distribuţie a energiei  electrice. În aceste contracte se specifică procedurile de conlucrare şi de divizare a obligaţiilor între Furnizor, Consumatorul Eligibil şi ORD, la prestarea serviciului de distribuţie a  energiei electrice. Contractele de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiate de ORD cu Furnizorii şi Consumatorii Eligibili trebuie să includă în mod obligatoriu clauze cu privire la asigurarea puterii electrice necesare la locurile de consum şi responsabilităţile părţilor în cazul în care aceste clauze nu se respectă.
42. ORD este obligat să încheie contract de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice cu orice solicitant, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, cu condiţia că contractul de procurare, de furnizare a  energiei electrice  a fost coordonat de ORD în privința posibilității realizării tehnice a prevederilor contractelor.
43. Furnizorii şi Consumatorii Eligibili achită plata pentru serviciul de distribuţie a energiei  electrice în conformitate cu volumele efective de energie electrică distribuite, la tarifele aprobate de Agenţie, conform prevederilor contractelor de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
44. ORD este obligat să elaboreze şi să plaseze pe pagina sa electronică clauzele standard ale contractului de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice, care corespund prevederilor Codului civil, Legii cu privire la energia electrică, prezentelor Reguli şi actelor normative enumerate în Anexă.
45. ORD este obligat să procure energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică din reţelele electrice de distribuţie, în mod transparent şi nediscriminatoriu şi cu utilizarea mecanismelor de piaţă, care ar rezulta în cheltuieli minime pentru energia electrică procurată în acest scop și să achiziționeze Energie Electrică de Echilibrare, după necesitate. În cazul, în care ORD nu a reuşit să încheie contracte pentru procurarea energiei electrice necesară acoperirii pierderilor şi a consumului tehnologic de energie electrică din reţeaua electrică de distribuţie în rezultatul licitaţiei, ORD se adresează Furnizorului de energie electrică la tarife reglementate, care furnizează energie electrică în teritoriul autorizat al ORD, cu solicitarea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, iar Furnizorul respectiv va întreprinde măsurile necesare pentru încheierea contractului solicitat de ORD.

Secţiunea 8
PRONOSTICUL BALANŢEI DE ENERGIE
ŞI PUTERE ELECTRICĂ PENTRU ANUL
CALENDARISTIC URMĂTOR

    46. Anual, până la 15 noiembrie, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de transport  trebuie să prezinte ORTS pronosticul lunar al consumului propriu de energie electrică pentru anul calendaristic următor indicând, de asemenea, şi sarcina de vârf în zilele caracteristice, convenite reciproc.
47. Producătorii, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport trebuie să prezinte anual, ORTS, până la 15 noiembrie pronosticul producerii şi livrării de energie electrică, indicând Puterea Maximă şi Puterea Minimă a centralei electrice, valoarea puterii disponibile, posibilităţile şi diapazonul de reglare, modificările planificate în componenţa utilajului generator, reparaţiile anuale planificate şi alţi parametri, care influenţează la funcţionarea utilajului generator. Anual, către 25 noiembrie, în baza datelor primite de la Furnizori, ORD, Consumatorii Eligibili ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de transport,  Producători, precum şi datelor proprii, ORTS va elabora şi prezenta tuturor ORD, Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili pronosticurile lunare de consum de energie electrică şi curbele de sarcină pentru anul calendaristic următor indicând, de asemenea, şi sarcina de vârf în zilele caracteristice, convenite reciproc.
48. Bazându-se pe analiza proprie a pronosticului, indicat în punctul 47 şi pe estimarea lui efectuată de către ORTS, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili trebuie să încheie contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice cu Producătorii, Furnizorii şi cu Alte Surse de Energie Electrică. Aceste contracte trebuie să asigure acoperirea orară a sarcinii electrice a consumatorilor finali, inclusiv a Consumatorilor Eligibili pentru anul calendaristic următor.
49. Sursele reglementate de Agenţie prezintă Furnizorului Central de energie electrică pronosticul producerii şi livrării energiei electrice pentru anul calendaristic următor, în conformitate cu contractele încheiate de părţi.

Secţiunea 9
PRONOSTICUL ŞI FORMAREA BALANŢEI
DE ENERGIE ŞI PUTERE ELECTRICĂ PENTRU
LUNA CALENDARISTICĂ URMĂTOARE

    50. Lunar, până la data de 21, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili, în baza contractelor  de procurare, de furnizare a energiei electrice încheiate, vor coordona cu Producătorii, Furnizorii şi cu Alte Surse de Energie Electrică cantităţile planificate de procurare, de furnizare a energiei şi puterii electrice pentru luna calendaristică următoare.
51. Lunar, până la data de 22, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili transmit ORTS pronosticul consumului de energie şi putere electrică, cu divizarea acoperirii de către Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică, dispunând de confirmările în scris ale furnizărilor planificate de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare. Producătorii informează ORTS, Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili, cu care au încheiate contracte de procurare, de furnizare a energiei şi puterii electrice, despre toate restricţiile tehnice, în termenele indicate în contracte.
52. În baza contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice  şi a volumelor de energie electrică, confirmate de Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică, ORTS, lunar, până la data de 23, elaborează şi transmite operatorului respectiv al Zonei Externe de Dispecerizare cererea pentru furnizarea cantităţii planificate de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare.
53. Primind, lunar, până la data de 25, confirmarea Producătorilor, Furnizorilor şi Altor Surse de Energie Electrică, ORTS va informa despre aceasta Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili, concomitent aducând la cunoştinţa lor şi limitările de capacitate ale reţelei electrice de transport, dacă acestea există.
54. În cazul în care nu sunt confirmate furnizările respective de energie electrică, inclusiv  lipsa sau insuficienţa furnizărilor Energiei Electrice de  Echilibrare, ORTS, lunar, până la data de 26, va preveni Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili despre lipsa resurselor de energie electrică pentru luna calendaristică următoare şi va informa organul central de specialitate al administraţiei publice şi Agenţia despre crearea balanţei deficitare prognozate de energie şi putere electrică.
Cel târziu până la data de 27 a lunii, ORTS va cere, repetat, confirmarea furnizărilor respective de energie electrică, inclusiv  a furnizărilor Energiei Electrice de  Echilibrare,  de la Producători, Furnizori şi Alte Surse de Energie Electrică.
55. În cazul în care lipsesc contractele şi/sau nu sunt confirmate, la solicitarea repetată, furnizările de energie şi putere electrică din partea Producătorilor, Furnizorilor sau Altor Surse de Energie Electrică, lunar, nu mai târziu de data de 28, ORTS va informa organul central de specialitate al administraţiei publice şi Agenţia despre crearea balanţei deficitare prognozate de energie şi putere electrică şi va avertiza Furnizorii, ORD şi Consumatorii Eligibili despre situaţia critică creată.
56. Responsabilitatea pentru formarea balanţei necesare de energie şi putere electrică pentru luna calendaristică următoare este atribuită administratorului Furnizorului, ORD şi Consumatorilor Eligibili, conform Codului civil şi Legii cu privire la energia electrică.
57. Dacă datele calendaristice, indicate în punctele 51-55, coincid cu zilele de odihnă sau cu zilele de sărbătoare, atunci acţiunile descrise în aceste puncte vor fi îndeplinite în zilele de lucru până la data calendaristică respectivă.
58. În lipsa unor contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice  sau în cazul neacoperirii integrale a cererii planificate de energie electrică, deficitul respectiv va fi acoperit în baza contractelor pentru procurarea şi furnizarea Energiei Electrice de Echilibrare.

Secţiunea 10
LIVRAREA ENERGIEI ELECTRICE DE LA SURSELE
REGLEMENTATE DE AGENŢIE

    59. Planificarea regimului de producere şi livrare a energiei electrice în reţeaua electrică în anul viitor, de la Sursele reglementate de Agenţie, se efectuează luându-se în consideraţie pronosticul regimului de termoficare al funcţionării centralelor electrice de termoficare şi a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie.
60. Repartizarea lunară a cantităţii de energie electrică planificată a fi produsă  de Sursele reglementate de Agenţie, pentru anul calendaristic următor, între Furnizori, şi Consumatorii Eligibili care au încheiate contracte de furnizare  a energiei electrice cu Furnizorul Central se efectuează în conformitate cu cota-parte a consumului de energie electrică, revenită fiecărui Furnizor,  Consumator Eligibil, în cantitatea totală de energie electrică consumată de către toţi Furnizorii şi Consumatorii Eligibili. Valoarea lunară a cotei-părţi a consumului planificat de energie electrică se aprobă de Agenţie. Repartizarea lunară a cantităţii efective de energie electrică produsă de Sursele reglementate de Agenţie între Furnizorii şi Consumatorii Eligibili se efectuează de către Furnizorul Central, proporţional cantităţilor  lunare efective de energie electrică furnizată de către Furnizori consumatorilor finali, consumată de fiecare  Consumator Eligibil care a încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central.
61. Valoarea lunară planificată a cotei-părţi a consumului de energie electrică, pentru anul calendaristic următor, revenită fiecărui Furnizor, Consumatorilor Eligibili, din consumul total de energie electrică pe Piaţa Energiei Electrice  se calculează de către ORTS şi respectiv ORD pentru perioada octombrie anul trecut – septembrie anul curent şi se prezintă Agenţiei pentru evaluare şi aprobare.
62. Sursele reglementate de Agenţie, racordate la Reţeaua Electrică de Transport cât şi cele dispecerizabile, indiferent de punctul de racordare, trebuie să prezinte ORTS la timp şi în conformitate cu Secţiunile 7 şi 8 din prezentele Reguli, curbele proprii de sarcină, corespunzător contractelor de procurare a energiei electrice semnate.
63. În cazul în care pe parcursul anului calendaristic ORTS, ORD  încheie contract de furnizare a energiei electrice necesară acoperirii consumului tehnologic din reţeaua electrică de transport, a pierderilor de energie electrică şi a consumului tehnologic din reţeaua electrică de distribuţie,  cu Furnizorii la tarife reglementate, Agenţia, la solicitarea ORTS, ORD va modifica repartizarea efectuată conform punctului 60 din prezentele Reguli.
64. ORTS şi ORD citesc indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la Producătorii, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi  prezintă lunar, în termen de până la data de 8 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare, Furnizorului Central şi Producătorilor  informaţiile cu privire la cantităţile de energie electrică produsă în luna precedentă de către fiecare Producător. În baza acestor date Sursele reglementate de Agenţie emit facturile pentru energia electrică procurată de Furnizorul Central. Ceilalţi Producători emit facturile pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică în conformitate cu prevederile contractelor de procurare a energiei electrice.
65. Lunar, până la data de 8 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare ORTS prezintă Furnizorului Central informaţii cu privire la cantităţile  de energie electrică furnizate de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi cantităţile de energie electrică consumate de fiecare Consumator Eligibil instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică.  Lunar, până la data de 11 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare ORD prezintă ORTS şi Furnizorului Central informaţii cu privire la cantităţile de energie electrică furnizate de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi cantităţile de energie electrică consumate de fiecare Consumator Eligibil instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică.
66. În baza datelor prezentate de către ORTS şi ORD, Furnizorul Central determină cantitatea totală de energie electrică livrată în reţelele electrice de către Sursele reglementate de Agenţie în Perioada de Facturare. În baza datelor prezentate, Furnizorul Central calculează cantităţile de energie electrică livrate în reţelele electrice de Sursele reglementate de Agenţie şi revenite fiecărui Furnizor şi fiecărui Consumator Eligibil care are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică şi emite facturile respective părţilor cu care are încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.
67. Furnizorul Central transmite către ORTS până la data de 12 a lunii ulterioare Perioadei de Facturare repartizarea cantităţilor de energie electrică livrate în reţelele electrice de Sursele reglementate de Agenţie şi revenite  fiecărui Furnizor şi fiecărui Consumator Eligibil care are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul sau cu Alte Surse de Energie Electrică.
68.  Furnizorii şi Consumatorii Eligibili care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul Central achită facturile respective în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.

Secţiunea 11
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE DIN
ALTE SISTEME ELECTROENERGETICE

    69. Furnizarea energiei şi puterii electrice din Ucraina în Republica Moldova se va realiza în conformitate cu:
1) contractele de procurare, furnizare a energiei electrice, încheiate de ORTS, ORD,  Furnizori şi Consumatorii Eligibili, graficele coordonate de părţile contractelor şi contractele pentru furnizarea Energiei Electrice de Echilibrare
2) acordurile/contractele sau alte documente în vigoare semnate de ORTS şi operatorul din Zona Externă de Dispecerizare a Ucrainei privind realizarea furnizării de energie şi putere electrică.
70. Planificarea regimurilor şi gestionarea fluxurilor de energie electrică din sistemul electroenergetic al Ucrainei intrate în Reţeaua electrică de transport se efectuează de către ORTS respectându-se principiul de transparenţă şi imparţialitate, în conformitate cu contractele bilaterale de procurare, furnizare a energiei electrice.
71. Condiţiile tehnice, cantitatea şi procedura realizării furnizărilor de energie şi putere electrică din sistemul electroenergetic al României se indică în acordurile/contractele şi alte documente în vigoare, semnate de ORTS şi operatorul din Zona Externă de Dispecerizare a României, cât şi în contractele bilaterale de procurare, furnizare a energiei electrice, încheiate de ORTS, ORD,  Furnizori şi Consumatorii Eligibili.

Secţiunea 12
INTERACŢIUNEA OPERATIV-TEHNOLOGICĂ
LA TRANSPORTUL ENERGIEI ŞI PUTERII ELECTRICE

    72. Interacţiunea operativ-tehnologică dintre ORD, Producători, Furnizori, Consumatorii Eligibili şi ORTS se efectuează în baza contractelor bilaterale de prestare a serviciilor de transport al energiei electrice, Legii cu privire la energia electrică şi actelor normative prevăzute în Anexă, acordurilor/contractelor şi altor documente în vigoare semnate de ORTS şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
73. Producătorii de energie electrică trebuie să organizeze interacţiunea operativ-tehnologică cu ORTS în baza regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecer a Sistemului Electroenergetic şi în baza curbelor de sarcină zilnică prezentate de Producător pentru Perioada de planificare săptămânală.
74. ORD, Furnizorii, Producătorii, Consumatorii Eligibili şi ORTS sunt obligaţi să respecte  prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice şi contractele de prestare a serviciilor de transport al energiei electrice.
75. ORD şi Consumatorii Eligibili trebuie să prezinte ORTS graficul de reducere a puterii electrice consumate în rețeaua electrică de distribuție a  ORD și a puterii electrice consumate  de Consumatorul Eligibil în cazul deficitului de energie şi putere electrică în valoare de 10%, 20%, 30%, 50%, cât şi în cazurile de avarii în Sistemul Electroenergetic, cu indicarea  sarcinilor electrice  limită ale staţiilor electrice de 110 kV.
76. ORTS va lua măsuri pentru a limita consumul de energie electrică de către Furnizori, şi Consumatorii Eligibili, dacă aceştia nu dispun de contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice, în cazul în care contractele nu asigură balanţa electroenergetică a Furnizorului, a Consumatorului Eligibil şi au fost utilizate complet cantităţile de Energie Electrică de Echilibrare, furnizate în conformitate cu contractele de procurare şi furnizare a Energiei Electrice de Echilibrare.
77. Procesul de dispecerizare se va desfăşura continuu, în conformitate cu prevederile Licenţei pentru transportul energiei electrice, precum şi dreptul ORTS de administrare a  contractelor  de procurare, de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile Secţiunilor 4 şi  5 din prezentele Reguli.
78. ORTS va coordona cu Agenţia toate acordurile/contractele şi alte documente în vigoare semnate de el şi operatorii din Zonele Externe de Dispecerizare.
În timp de 10 zile calendaristice, după coordonarea lor, ORTS le va plasa pe pagina electronică pentru ca Producătorii, ORD, Furnizorii şi Consumatorii Eligibili să se conducă în activitatea lor.

Secţiunea 13
EVIDENŢA ENERGIEI ELECTRICE

    79. ORTS înregistrează şi duce evidenţa orară a cantităţii de energie electrică transportată prin reţeaua electrică de transport, folosind în acest scop echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare la hotarele externe şi interne ale reţelei electrice de transport, inclusiv a Energiei Electrice de Echilibrare. Hotarele externe ale reţelei electrice de transport corespund hotarelor de delimitare a proprietăţii liniilor electrice de interconexiune între sistemele electroenergetice şi liniilor de transport a energiei electrice de la Producători, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, inclusiv de la centralele electrice dispecerizabile.
80. În cazul dacă ORTS depistează încălcări în evidența energiei electrice care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a energiei electrice intrate sau ieşite din reţeaua electrică de transport, ORTS, împreună cu Participantul respectiv al pieţei, întocmesc şi semnează Actul de depistare a încălcării evidenței energiei electrice cu indicaţia motivului şi perioadei respective. ORTS în conformitate cu Actul semnat efectuează calculul energiei electrice neînregistrate şi transmite spre semnare Participantului pieţei.
Termenul  de coordonare a cantităţii recalculate de energie electrică constituie  2 zile lucrătoare.
81. Operatorul Reţelei de Transport şi de Sistem calculează  lunar:
1) cantităţile   efective de energie electrică intrate şi ieşite din reţeaua electrică de transport, inclusiv de la Producători, de la Alte Surse de Energie electrică şi pentru export;
2) valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin reţeaua electrică de transport;
3) cantităţile efective de energie electrică intrate în reţeaua electrică de distribuţie a fiecărui ORD;
4) cantitatea efective de energie electrică produsă de fiecare Producător;
5) cantităţile de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor consumatorilor instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, inclusiv de fiecare Consumator Eligibil, instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi are încheiat contract de procurare a energiei electrice cu Producătorul, Furnizorul Central;
6) cantităţile efective de Energie Electrică de Echilibrare furnizate şi revenite fiecărui Furnizor, ORTS, ORD, Producător,  sau Consumator Eligibil.
82. ORTS, luând în consideraţie propunerile Participanţilor Pieţei, elaborează setul iniţial de proceduri pentru calcularea cantităţii de energie electrică transportată fiecărui Furnizor, care furnizează energie electrică consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, energia electrică  intrată în fiecare reţea electrică de distribuţie, energia electrică furnizată fiecărui Consumator Eligibil, instalaţiile electrice ale căruia sunt racordate la reţeaua electrică de transport,  energia electrică livrată de la Alte Surse de Energie Electrică, precum şi energia electrică generată de către fiecare Producător, centrala electrică a căruia este racordată la reţeaua electrică de transport, sau este centrală electrică dispecerizabilă, precum şi energia electrică aferentă tranzacţiilor transfrontaliere, transportată prin reţeaua electrică de transport. Acest set de proceduri va asigura corectitudinea şi claritatea calculării tranzacţiilor cu energia electrică transportată prin reţeaua electrică de transport.
rocedurile de calculare se coordonează cu Agenţia.
83. ORD şi Furnizorii au dreptul la verificarea cantităţii de energie electrică furnizată în conformitate cu tranzacţiile lor.
84. ORTS prezintă lunar fiecărui ORD, Producător, centrala electrică a căruia este racordată la reţeaua electrică de transport, Furnizor şi Consumator Eligibil, instalaţiile căruia sunt racordate la reţeaua de transport, cantitățile de energie electrică ce se referă la tranzacţiile lui cu energie electrică transportată prin reţeaua electrică de transport pe parcursul Perioadei de Facturare.
85. Cantitatea de energie electrică intrată, pe parcursul Perioadei de Facturare, în reţeaua electrică de transport şi consumată de către Consumatorii Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, se calculează de către ORTS folosind în acest scop indicațiile echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare, la punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de transport şi instalaţiile electrice ale Consumatorilor Eligibili.
86. Lista punctelor de măsurare, procedura de calculare a cantităţii de energie electrică intrate în reţeaua electrică de distribuţie şi în instalaţiile electrice ale consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport,  procedura de calculare folosită în cazul ieşirii din funcţie a echipamentului de măsurare, verificarea corespunderii erorii echipamentului de măsurare cu cea admisibilă, precum şi obligaţiile pentru deservirea acestora trebuie să fie indicate, separat, în anexele la contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei  electrice.
87. Cantitatea de energie electrică livrată de Producători în reţeaua electrică de transport, intrată în reţeaua electrică de distribuţie, furnizată de către Furnizori consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi consumată de către Consumatorii Eligibili instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport şi consumul tehnologic efectiv de energie electrică la transportul ei prin reţeaua electrică de transport se calculează lunar de către ORTS în baza proceselor-verbale de citire a indicaţiilor echipamentelor  de măsurare existente, semnate, după caz, de personalul ORD şi/sau Consumatorii Eligibili.
88. Pe parcursul perioadelor de staţionare a centralelor electrice, evidenţa energiei electrice utilizate de Producători pentru consumul propriu tehnologic din reţeaua electrică de transport şi reţeaua electrică de distribuţie şi evidenţa energiei electrice livrată la barele centralelor electrice de către Producători se efectuează pentru perioada concretă de timp.
În cazul în care pe parcursul perioadelor de staţionare a centralelor electrice, ORTS utilizează instalaţiile electrice ale Producătorului pentru livrarea energiei electrice în reţeaua electrică de distribuţie, atunci consumul tehnologic de energie electrică în instalaţiile Producătorului, revenite cantităţii de energie electrică livrată în reţeaua electrică de distribuţie, este atribuit ORTS.

Secţiunea 14
CALCULAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC DE
ENERGIE ELECTRICĂ ÎN REŢEAUA ELECTRICĂ
DE TRANSPORT ŞI REŢEAUA ELECTRICĂ DE
DISTRIBUŢIE

    89. Consumul tehnologic de energie electrică la transportul şi distribuţia ei prin reţeaua electrică de transport şi prin reţeaua electrică de distribuţie se calculează pentru fiecare Perioadă de Facturare.
90. Valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la transportul ei prin reţeaua electrică de transport, ∆Wt, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează conform formulei:

∆Wt = Wintrt – Wiest,

unde:
Wintrt – cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport pe parcursul Perioadei de Facturare;
Wiest – cantitatea de energie electrică ieşită din reţeaua electrică de transport/livrată în reţeaua electrică de distribuţie şi  consumatorilor finali, inclusiv Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de transport, pe parcursul Perioadei de Facturare.
91. Valoarea efectivă a consumului tehnologic de energie electrică la distribuţia ei prin reţeaua electrică de distribuţie, ∆Wd, pe parcursul Perioadei de Facturare, se calculează conform formulei:

∆Wd = Wintrd – Wiestd ,

unde:
Wintrd – cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie pe parcursul Perioadei de Facturare;
Wiesd – cantitatea de energie electrică ieşită din reţeaua electrică de distribuţie/livrată consumatorilor finali, inclusiv Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, pe parcursul Perioadei de Facturare.

Secţiunea 15
DETERMINAREA CANTITĂŢII DE ENERGIE
ELECTRICĂ DE ECHILIBRARE

    92. ORTS, ORD, în conformitate cu prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei şi puterii electrice, indicațiile echipamentelor de măsurare, graficelor zilnice coordonate de furnizare a energiei electrice şi reieşind din cantitatea efectivă a energiei electrice intrate în fiecare reţea electrică de distribuţie şi pentru Consumatorii Eligibili, determină lunar cantitatea de energie electrică procurată, furnizată  în conformitate cu contractele de procurare, furnizare a energiei electrice şi, separat, cantitatea Energiei Electrice de Echilibrare pentru fiecare Parte Responsabilă pentru Echilibrare.
93. Cantitatea de Energie Electrică de Echilibrare revenită fiecărei Părți Responsabile pentru Echilibrare se determină lunar ca diferenţa dintre cantitatea efectivă de energie electrică revenită fiecărei Părți Responsabile pentru Echilibrare şi cantitatea de energie electrică furnizată în conformitate cu contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice pentru acoperirea curbei de sarcină zilnică prognozată.
94. Energia Electrică de Echilibrare, revenită ORTS și utilizată pentru acoperirea pierderilor de energie electrică din  rețeaua  electrică de transport și Consumatorilor Eligibili, instalațiile electrice ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport se determină de către ORTS.
Repartizarea Energiei Electrice de Echilibrare revenită ORD, Furnizorilor care au încheiate contracte de prestare a serviciului de distribuţie şi Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, se efectuează de către ORD.
95. Datele cu privire la repartizarea Energiei Electrice de Echilibrare efectuată de către ORD se transmit lunar ORTS şi, respectiv, fiecărei Părţi Responsabile pentru Echilibrare, care are încheiat contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.
96. Pentru ORD şi Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate şi la tarife nereglementate, în cazul în care furnizorii la tarife nereglementate au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatorii casnici la care nu sunt instalate contoare electronice care permit înregistrarea orară a consumului de energie electrică, și  instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, cota-parte a Energiei Electrice de Echilibrare revenită  ORD, fiecărui Furnizor, pe parcursul Perioadei de Facturare, se determină drept proporţie dintre consumul ORD, cantitatea de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor şi cantitatea totală de energie electrică consumată de ORD şi furnizată de Furnizorii respectivi pe parcursul Perioadei de Facturare.

Secţiunea 16
ÎNTOCMIREA ACTELOR CU PRIVIRE
LA CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ FURNIZATĂ

    97. Calcularea cantităţii de energie electrică furnizată de Furnizori, Producători şi Alte Surse de Energie electrică, pentru Furnizori, ORTS, ORD şi Consumatorilor Eligibili se efectuează în conformitate cu prevederile contractelor de procurare, de furnizare a energiei electrice încheiate de Participanţii Pieţei şi datele prezentate de către ORTS şi ORD, în urma citirii indicaţiilor echipamentelor de măsurare.
98. ORD calculează cantităţile de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, inclusiv Consumatorilor Eligibili şi cantităţile de energie electrică care au fost utilizate pentru acoperirea pierderilor de energie electrică şi a consumului tehnologic din reţeaua electrică de distribuţie. ORD transmite lunar, până la data de 11 a lunii următoare Perioadei de Facturare, datele respective ORTS, Furnizorilor şi Producătorilor cu care Furnizorii şi Consumatorii Eligibili au încheiat contracte de procurare, de furnizare a energiei electrice. Responsabilitatea pentru autenticitatea datelor transmise o poartă ORD.
99. ORTS coordonează şi semnează cu operatorii din sistemele electroenergetice vecine, documentele privind cantităţile efective de energie electrică furnizate Participanţilor Pieţei, inclusiv repartizate pe fiecare Furnizor, ORD şi Consumator Eligibil.
100. Până la data de 14 a lunii următoare Perioadei de Facturare, ORTS întocmeşte, semnează şi transmite către ORD, Furnizori şi Consumatorilor Eligibili, în două exemplare, actele referitoare la volumele efective ale serviciilor de transport al energiei prestate pe parcursul Perioadei de Facturare.
101. ORD, Consumatorii Eligibili şi Furnizorii semnează actele cu privire la volumele efective ale serviciilor de transport al energiei şi puterii electrice prestate pe parcursul Perioadei de Facturare şi restituie un exemplar Operatorului de Sistem până la data de 15 a lunii următoare Perioadei de Facturare.
102. Producătorii, ORTS, ORD, Consumatorii Eligibili şi Furnizorii întocmesc actele de primire-predare a energiei electrice în conformitate cu contractele de procurare, de furnizare a energiei electrice, coordonând, după caz, cu ORTS, cu ORD cantităţile efective de energie electrică procurată, furnizată.
103. După efectuarea măsurilor prevăzute la punctele 98-102 Producătorii, ORTS, ORD şi Furnizorii emit facturile pentru cantităţile de energie electrică procurată, furnizată şi pentru serviciile prestate de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

Secţiunea 17
ACTIVITĂŢI SPECIFICE ALE OPERATORULUI REŢELEI
DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM

    104. În scopul aprovizionării fiabile cu energie electrică a consumatorilor finali, ORTS este obligat să presteze servicii calitative de transport al energiei electrice tuturor ORD, Consumatorilor Eligibili şi Furnizorilor şi altor utilizatori de sistem în corespundere cu condiţiile Licenţelor, prevederile contractelor bilaterale, Legii cu privire la energia electrică.
105. ORTS este obligat să supravegheze şi să asigure permanent balanţa de producere, livrare şi consum de energie şi putere electrică în Sistemul Electroenergetic.
106. În activitatea sa, ORTS se conduce de principiul asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării Sistemului Electroenergetic în conformitate cu condiţiile Licenţelor, prevederile contractelor bilaterale, Legii cu privire la energia electrică şi dirijării operativ-tehnologice unice a Sistemului Electroenergetic.
107. În activitatea sa ORTS se conduce de acordurile/contractele interstatale şi/sau alte documente în vigoare ce reglementează funcţionarea în paralel a sistemelor electroenergetice din ţările vecine.
108. În cazul prestării serviciului de transport al energiei electrice pentru export,  ORTS este obligat să nu admită limitări sau pagube faţă de Furnizori, ORD, Consumatorii Eligibili şi Producători.
109. Pentru minimizarea cheltuielilor cauzate de devierea de la consumul sau producţia planificată ca urmare a necesităţii de echilibrare, Participanţii la Piaţa de Energie electrică sunt în drept să solicite modificarea graficului de consum sau producere cel târziu până la 12:00 a zilei de tranzacţionare şi cu cel puţin 30 minute  înainte de la începutul perioadei de tranzacţionare.
110. ORTS este obligat, lunar, să ducă evidenţa şi analiza fluxurilor efective de energie electrică, să efectueze calcularea cantităţilor de energie electrică furnizată în conformitate cu contractele  de procurare, de furnizare a energiei electrice şi să prezinte ORD, Consumatorilor Eligibili şi Furnizorilor rapoarte cu privire la tranzacţiile acestora pe Piaţa Energiei Electrice pe parcursul Perioadei de Facturare.
111. ORTS are dreptul să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport în cazul neachitării, de către Consumatorul Eligibil, a plăţii pentru serviciul de transport al energiei electrice. În acest caz, ORTS poate deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport după trei zile lucrătoare din ziua avizării Consumatorului Eligibil, despre deconectare, prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de comunicare.
112. ORTS are dreptul să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de transport, dacă instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil induc perturbări în reţeaua electrică de transport, care rezultă în înrăutăţirea calităţii energiei electrice furnizate altor consumatori finali.
113. ORTS va deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil, de la reţeaua electrică de transport, dacă Consumatorul Eligibil nu dispune de contracte bilaterale de furnizare a energiei şi puterii electrice sau lipsesc furnizările de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate.
114. La adresarea scrisă a unui Furnizor, Producător, ORTS va deconecta, în termen de trei zile lucrătoare, de la reţeaua electrică de transport, instalaţiile electrice ale oricărui consumator final racordate la reţeaua electrică de transport, inclusiv a Consumatorului Eligibil, care nu achită plata pentru energia electrică consumată. Furnizorul, Producătorul îşi asumă toată responsabilitatea pentru consecinţele deconectării, în cazul în care deconectarea nu a fost motivată.

Secţiunea 18
SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

    115. Serviciul de distribuţie a energiei electrice se prestează de către ORD Furnizorilor şi Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie a ORD, în corespundere cu condiţiile licenţei pentru distribuţia energiei electrice, conform prevederilor contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie, actelor normative şi a Legii cu privire la energia electrică.
116. ORD este obligat să supravegheze şi să asigure prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conducându-se de principiul asigurării stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi eficienţei funcţionării reţelei electrice de distribuţie în conformitate cu condiţiile Licenţei, prevederile contractelor  de procurare, furnizare a energiei electrice, Legii cu privire la energia electrică şi a actele normative prevăzute în Anexă.
117. ORD este obligat să ducă evidenţa şi, să efectueze calculele cantităţilor de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de distribuţie de Producătorii, centralele electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie şi a energiei electrice livrate consumatorilor finali, inclusiv Consumatorilor Eligibili, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuție şi să calculeze cantităţile de energie electrică furnizată de fiecare Furnizor consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, inclusiv cantităţile de Energie Electrică de Echilibrare.
118. ORD  este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de distribuţie în cazul neachitării, de către Consumatorul Eligibil, a plăţii pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, după trei zile lucrătoare din ziua avizării Consumatorului Eligibil, despre deconectare prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de comunicare.
119. ORD este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil de la reţeaua electrică de distribuţie, dacă instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil induc perturbări în reţeaua electrică de distribuţie, care rezultă în înrăutăţirea calităţii energiei electrice furnizate altor consumatori finali.
120. ORD va deconecta instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil, de la reţeaua electrică de distribuţie, dacă Consumatorul Eligibil nu dispune de contracte de procurare, furnizare a energiei electrice sau lipsesc livrările, furnizările de energie şi putere electrică conform contractelor încheiate.
121. La adresarea scrisă a unui Furnizor sau Producător, ORD va deconecta, în termen de trei zile lucrătoare, de la reţeaua electrică de distribuţie instalaţiile electrice ale consumatorului final, care nu achită plata pentru energia electrică consumată. În acest caz, Furnizorul îşi asumă toată responsabilitatea pentru consecinţele deconectării.

Secţiunea 19
DEPISTAREA ŞI EXAMINAREA ÎNCĂLCĂRII
CLAUZELOR CONTRACTUALE

    122. În cazul în care ORD depistează că Consumatorul Eligibil a încălcat clauzele contractuale, care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, ORD este obligat să demonstreze acest fapt Consumatorului Eligibil şi să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Personalul operatorului de reţea indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea în care Consumatorul Eligibil a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
123. ORD transmite Furnizorului, Producătorului cu care Consumatorul Eligibil a încheiat contractul de procurare, furnizare a energiei electrice toate materialele legate de depistarea încălcării clauzelor contractuale, care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
124.  Furnizorul, Producătorul  examinează documentele şi probele, care indică circumstanţele şi mijloacele ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data primirii actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi/sau a concluziilor raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării metrologice de expertiză şi a altor documente, după caz. Dacă Furnizorul, Producătorul stabileşte că, Consumatorul Eligibil nu a încălcat clauzele contractuale, Furnizorul, Producătorul informează despre acest fapt Consumatorul Eligibil respectiv, precum şi operatorul de reţea, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data luării deciziei respective.
125. În cazul în care Furnizorul, Producătorul a stabilit încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, furnizorul emite o decizie argumentată privind încălcarea clauzelor contractuale, cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Furnizorul, Producătorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului final privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare. După adoptarea deciziei, furnizorul emite factura pentru consumul de energie electrică ca rezultat al încălcării de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
126. Decizia Furnizorului, Producătorului privind încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, precum şi factura emisă în baza acesteia  se expediază Consumatorului Eligibil respectiv şi ORD, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare după luarea deciziei.
127.  Decizia Furnizorului, Producătorului privind încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată se contestă de Consumatorul Eligibil în conformitate cu Legea contenciosului administrativ. În cazul în care, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, instanţa de judecată dispune anularea deciziei, Furnizorul, Producătorul este obligat să anuleze factura pentru consumul de energie electrică în urma încălcării de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, emisă în baza acestei decizii.
128. Furnizorul, Producătorul  nu este în drept să solicite, iar ORTS nu este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale Consumatorului Eligibil pentru neachitarea facturii pentru consumul de energie electrică în rezultatul încălcării de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, emisă în baza deciziei contestate, în cazul în care:
1) Consumatorul Eligibil a depus o cerere prealabilă referitor la contestarea deciziei  Furnizorului, Producătorului privind încălcarea de către Consumatorul Eligibil a clauzelor contractuale ce au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
2) a depus o cerere de chemare în judecată privind contestarea deciziei  furnizorului, însă aceasta nu scuteşte Consumatorul Eligibil de obligaţia de plată a facturilor pentru consumul curent al energiei electrice.

Secţiunea 20
SOLUŢIONAREA NEÎNŢELEGERILOR

    129. În cazul apariţiei neînţelegerilor între Participanţii Pieţei, ce rezultă din aplicarea prezentelor Reguli, ei vor depune toate eforturile întru soluţionarea neînţelegerilor respective prin negocieri, pe cale amiabilă în limitele actelor normative şi legii.
130. Dacă Participanţii Pieţei nu vor putea soluţiona neînţelegerile prin negocieri, pe cale amiabilă, ei vor adresa o petiţie Agenţiei, pentru soluţionarea neînţelegerii respective. Agenţia va examina  neînţelegerea şi va convoca o şedinţă cu Participanţii Pieţei aflaţi în conflict.
131. Dacă în urma şedinţei se va ajunge la o soluţie ce satisface Participanţii Pieţei care se află în conflict, atunci neînţelegerea se va considera soluţionată, iar Agenţia va fixa rezultatul într-un proces-verbal expediat  părţilor respective.
132. În cazul dacă în urma şedinţei nu se ajunge la o soluţie ce satisface Participanţii Pieţei care se află în conflict, atunci Agenţia va lua o decizie, în limitele competenţei sale.
Această decizie este obligatorie spre executare pentru Participanţii Pieţei respectivi.
133. Decizia  Agenţiei poate fi atacată în instanţa de judecată, conform prevederilor legii.
134. Adresarea în instanţa de judecată nu eliberează Participanţii Pieţei de îndeplinirea deciziei Agenţiei.
135. Dacă Participanţii Pieţei care s-au adresat Agenţiei cu o petiţie de soluţionare a neînţelegerii, vor ajunge la o soluţie  acceptabilă de ambele părţi, atunci ei îşi vor retrage, în scris, şi la orice etapă, petiţia lor. În acest caz, neînţelegerea se va considera soluţionată.

Anexă
la Regulile pieței energiei electrice aprobate prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.212/2015 din 9 octombrie 2015

 

Actele normative de aplicare a Legii cu privire la energia electrică

1. Hotărârea ANRE nr.534 din 20 noiembrie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili (Monitorul Oficial, 2014, nr. 24-26, art. 107).
2. Hotărârea ANRE nr.406 din 25 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice (Monitorul Oficial, 2011, nr. 131-133, art. 1125).
3. Hotărârea ANRE nr.393 din 15 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (Monitorul Oficial, 2011, nr. 59-62, art.308) .
4. Hotărârea  ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Monitorul Oficial, 2010, nr. 214-220, art. 765).
5. Hotărârea ANRE  nr.266 din 20 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport (Monitorul Oficial, 2007, nr. 188-191, art. 694).

 

ANRE
Hotărâre ANRE nr 282 din 11 11 2016
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice
Închide

Republica Moldova

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 282
din  11.11.2016

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor
de transport și de distribuție a energiei electrice

Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2146

    MODIFICAT
HANRE49 din 11.03.19, MO111-118/29.03.19 art.550; în vigoare 29.04.19

În temeiul art.7 alin. (1) lit. i), art.54 din Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art.413), în scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorul sistemului de transport, operatorii sistemului de distribuție și consumatorii finali cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice prestate, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (se anexează).
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.406 din 25 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art.1125), сu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr.836 din 4 august 2011.
3. Subdiviziunile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului aprobat.

Sergiu CIOBANU,                                                Octavian LUNGU,
Director                                                                Director

Iurie ONICA,                                                         Ghenadie PÂRŢU,
Director                                                                  Director

Nr. 282/2016. Chişinău, 11 noiembrie 2016.

regulamentul
    [Regulamentul modificat prin HANRE49 din 11.03.19, MO111-118/29.03.19 art.550; în vigoare 29.04.19]

 

 

 

 

 

 

Aprobat

prin Hotărârea Consiliului

de Administraţie al Agenţiei Naţionale

pentru Reglementare în Energetică

 1. 282/2016 din 11 noiembrie 2016

 

 

REGULAMENT

cu privire la calitatea serviciilor de transport

şi de distribuţie a energiei electrice

Secţiunea 1

DOMENIUL DE APLICARE

 1. Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice (în continuare Regulament), stabileşte indicatori de calitate, ce reflectă continuitatea livrării energiei electrice şi calitatea relaţiilor dintre operatorul sistemului de transport (în continuare OST), operatorii sistemelor de distribuţie (în continuare OSD) şi consumatorii finali sau utilizatorii sistemului, precum şi consecinţele nerespectării de către OST şi OSD, a valorilor minime stabilite ale acestor indicatori.
 2. Prevederile prezentului Regulament se aplică în relaţiile dintre OST, OSD şi consumatorii finali, utilizatorii de sistem sau solicitanţii care au depus cereri de racordare la sistemul de distribuție sau sistemul de transport. În cazul consumatorilor finali, a utilizatorilor de sistem, care dispun de mai multe locuri de consum, prevederile prezentului Regulament se aplică pentru fiecare loc de consum separat.

Secţiunea 2

NOŢIUNI PRINCIPALE

 1. În sensul Regulamentului, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

Condiţii meteorologice speciale – fenomene naturale severe, manifestate prin vânt puternic, depuneri de chiciură, precipitații abundente și alte calamități naturale  care au provocat  întreruperi în masă a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice;

Gol de tensiune – reducere bruscă a tensiunii mai jos de 90% de la valoarea nominală, urmată de revenirea tensiunii la valoarea iniţială după o perioadă scurtă de timp, în conformitate cu parametrii de calitate stabiliţi în standardul naţional;

Întrerupere programată – întrerupere, anunțată în prealabil de OST şi/sau OSD, și realizată cu scopul efectuării de lucrări de reparație, întreținere, profilaxie a liniilor electrice şi/sau a utilajului electric, care nu pot fi executate sub tensiune, inclusiv întreruperi efectuate la solicitarea unor terțe persoane;

Întrerupere neprogramată – întrerupere despre care consumatorii nu au fost anunțați în prealabil de OST şi/sau OSD, produsă din cauza defecțiunii utilajului sistemului de distribuție sau a sistemului de transport, cât și din alte cauze externe.

Întrerupere de lungă durată – întrerupere cu durata mai mare de 3 minute;

Întrerupere de scurtă durată – întrerupere cu durata mai mică sau egală  cu 3 minute, dar mai mare de 1 secundă;

Întrerupere tranzitorie – întrerupere cu durata t ≤ 1 secundă;

Întrerupere de manevră – întreruperi realizate de OSD cu scopul pregătirii efectuării de lucrări programate, precum si a lucrărilor de restabilire a schemei normale de exploatare; Întreruperile de manevră pot fi efectuate între orele 1:00 şi 5:00 dimineaţa, şi pot avea o durată de până la 30 minute;

Reţea electrică de distribuţie de medie tensiune – reţea electrică mărginită de izolatoarele de trecere a celulelor  de plecare 6-10 kV a staţiilor de transformare şi bornele de joasă tensiune a transformatoarelor de putere de 6-10/0,4 kV;

Punct de delimitare – loc în care instalaţiile electrice ale utilizatorului de sistem se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalaţiile operatorului de sistem;

Serviciu de distribuţie a energiei electrice – ansamblu de servicii prestate de OSD, conform condiţiilor licenţei;

Serviciu de transport a energiei electrice – ansamblu de servicii prestate de OST, conform condiţiilor licenţei;

Supratensiune – majorare a tensiunii într-un punct al reţelei electrice până la o valoare mai mare de 1,1 Uc (tensiunea contractată) pe o durată mai mare de 10 ms, care apare în urma comutaţiilor sau scurtcircuitelor;

Tensiune de alimentare – valoarea momentană a tensiunii în punctul de racordare, măsurată pe parcursul unei perioade de timp stabilite;

Tensiune nominală (Un) – tensiunea pentru care a fost proiectată funcționarea sistemului de distribuție sau sistemului de transport a energiei electrice;

Tensiune contractată (Uc) – valoare a tensiunii in punctul de delimitare, stabilită de comun acord de operatorii de sistem și utilizatorii de sistem și stipulată în contractele bilaterale. Pentru utilizatorii racordați la rețelele de distribuție de joasă tensiune, în mod normal valoarea tensiunii contractate coincide cu valoarea tensiunii nominale a rețelei. În cazul racordării instalațiilor electrice ale utilizatorilor de sistem la rețelele de medie și înaltă tensiune, nivelul tensiunii contractate în punctele de delimitare se stabilește prin acorduri bilaterale și poate fi diferit de tensiunea nominală.

Secţiunea 3

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI SISTEMULUI DE TRANSPORT

PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITĂŢII LIVRĂRII ENERGIEI

ELECTRICE CONSUMATORILOR FINALI

 1. OST are obligaţia să asigure continuitatea serviciului de transport al energiei electrice  în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și să întreprindă toate măsurile pentru a reduce durata și numărul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.
 2. Dacă reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune, este conectată la celulele din staţiile de transformare ce aparţin OST, ultimul este obligat să asigure, la solicitarea OSD, prezenţa  echipelor sale de intervenţie operativă, într-un timp ce nu va depăşi 60 minute, cu scopul executării manevrelor necesare.
 3. OST este obligat să informeze OSD imediat sau într-un termen nu mai mare de 15 minute din momentul producerii evenimentului, despre declanşarea avariată a întrerupătoarelor 6-10 kV a fiderelor de plecare și/sau a barelor de alimentare, amplasate pe teritoriul staţiilor electrice ale OST, cu prezentarea ulterioară a datelor privind  cauzele declanșării.
 4. Pentru nerespectarea cerinţelor specificate la pct. 5 şi pct. 6 din prezentul Regulament, Agenţia este în drept să reducă tariful pentru serviciul de transport a energiei electrice, în limitele stabilite de art. 54 al Legii cu privire la energia electrică şi conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Reducerea nu se aplică în cazul în care obligaţiile respective au fost respectate la nivel de cel puţin 95% din totalul de cazuri înregistrate în baza mijloacelor automatizate. Concluziile privind gradul de respectare de către OST a prevederilor pct. 5 și 6 se vor face în urma analizei informației prezentate de OSD și de OST cu privire la întreruperile fiderelor 10 kV, alimentate din  stațiile electrice al OST. În cazul neprezentării  informației de către OST, drept temei pentru emiterea Hotărârii Agenției cu privire la reducerea tarifului de transport al energiei electrice, poate servi informația prezentata de OSD.
 5. Pentru aprecierea continuităţii serviciului de transport a energiei electrice, OST înregistrează şi calculează anual următorii indicatori de calitate generali:
 6. a)  numărul de întreruperi de lungă durată;
 7. b)  durata totală, exprimată în minute, a întreruperilor de lungă durată;
 8. c) Energia Nelivrată – ENS (Energy Not Supplied), care este definită ca energia nelivrată consumatorilor finali, din cauza întreruperilor;
 9. d) Timpul Mediu de Întrerupere – AIT (Average Interruption Time), care reprezintă perioada medie echivalentă de timp, exprimată în minute, în care a fost întreruptă livrarea energiei electrice pe parcursul anului:

 

unde, în formulele de mai sus, notaţiile reprezintă:

Pi – puterea electrică întreruptă (MW) la întreruperea i (ultima putere măsurată înainte de întrerupere);

Di – durata (timpul în minute) de întrerupere (din momentul dispariţiei tensiunii până la restabilire) a livrării energiei electrice  la locurile de consum la întreruperea i;

AD – consumul anual de energie electrică (Annual Demand), fără/minus pierderile din reţeaua electrică de transport, de distribuţie şi exportul (MWh).

 1. Indicatorii prevăzuţi la pct. 8 din prezentul Regulament se calculează pentru întreruperile programate şi, separat, pentru cele neprogramate. Pentru întreruperile neprogramate, indicatorii se diferenţiază după următoarele cauze:
 2. a) forţa majoră sau condiţii meteorologice speciale;
 3. b) evenimente cauzate de terţe persoane;
 4. c) întreruperi cauzate de instalațiile utilizatorilor de sistem;
 5. d) motive interne (din cauza OST).

SECŢIUNEA 4

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITĂŢII LIVRĂRII ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATORILOR FINALI

 1. OSD sunt obligaţi să asigure continuitatea în livrarea energiei electrice consumatorilor finali și utilizatorilor de sistem, în conformitate cu valorile indicatorilor de calitate, stabilite în prezentul Regulament, elaborat în baza Legii cu privire la energia electrică.
 2. Pentru aprecierea continuităţii în livrarea energiei electrice la nivel de OSD se calculează şi se înregistrează următorii indicatori generali de calitate:

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – Durata medie a întreruperii în reţeaua electrică a OSD;

 

2) SAIFI  (System Average Interruption Frequency Index) – Frecvenţa medie a întreruperilor în reţeaua de distribuţie;

 

3) CAIDI  (Customer Average Interruption Duration Index) – Durata medie а unei întreruperi pentru/ un consumator final;

 

 

 

unde:

NCi – numărul de consumatori finali și/sau utilizatori de sistem afectaţi de întreruperea i în livrarea energiei electrice;

Ti – durata întreruperii i în livrarea energiei electrice, minute;

NCt – numărul total al consumatorilor finali, deserviţi pe parcursul perioadei de referinţă.

 1. Indicatorii generali se calculează anual, pentru OSD în ansamblu şi, separat, pentru fiecare raion al republicii din teritoriul deservit de OSD. La calculul indicatorilor se exclude, după caz, timpul utilizat pentru deplasarea și executarea manevrelor sau lucrărilor necesare de către echipa de intervenție operativă a OST. Valorile indicatorilor se prezintă Agenţiei în conformitate cu Tabelul 3 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
 2. Fiecare OSD este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru a menţine valoarea anuală (de la 1 ianuarie până la 31 decembrie) a indicatorului SAIDI pe întreprindere, calculat pentru toate întreruperile neprogramate de lungă durată ce s-au produs în reţelele electrice de distribuție de medie tensiune, cu excepția celor stipulate la pct. 19, lit. a), b) și c)  din prezentul Regulament, în limitele stabilite de Agenție. Limitele admisibile ale indicatorului SAIDI se stabilesc o dată la 3 ani, separat pentru fiecare OSD și se aprobă prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției. La stabilirea limitelor admisibile ale indicatorului SAIDI se va ține cont atât de informația statistică cu privire la întreruperi, acumulată pe parcursul ultimilor 5 ani, cât și de starea rețelelor din gestiunea OSD. Pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019 se stabilesc următoarele valori ale indicatorului SAIDI:

– „RED Nord” S.A. – 155 minute;

– „RED Nord-Vest” S.A. – 115 minute;

–  Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. – 270 minute.

Pentru perioadele următoare, hotărârile  Agenției referitor la  valorile admisibile  ale indicatorului SAIDI vor fi adoptate și aduse la cunoștința operatorilor de sistem până la data de 31 august a anului anterior perioadei planificate. Dacă termenul respectiv este depășit, valoarea în vigoare a indicatorului SAIDI se va aplica și pentru anul următor.

[Pct.13 modificat prin HANRE49 din 11.03.19, MO111-118/29.03.19 art.550; în vigoare 29.04.19]

 1. Pentru nerespectarea valorilor  minime  ale indicatorului SAIDI, stabilite conform pct. 13, Agenţia este în drept să reducă tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în limitele stabilite de art. 54 al Legii cu privire la energia electrică şi conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
 2. La planificarea și efectuarea întreruperilor programate, OSD este obligat să respecte următorii indicatori garantaţi de continuitate în livrarea energiei electrice oricărui consumator final:

1) Durata unei întreruperi programate nu poate depăşi:

– 8 ore – în cazul efectuării lucrărilor de reparație curentă, mentenanță;

– 24 ore în cazul reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a reţelelor electrice de distribuţie.

Dacă la executarea lucrărilor de reconstrucție sau reparație capitală a rețelelor nu este posibil de a asigura realimentarea consumatorilor finali timp de 24 de ore, durata necesară întreruperii programate se coordonează obligatoriu în scris cu autorităţile administraţiei publice locale, iar OSD va aduce la cunoştinţa fiecărui consumator final afectat, informația privind durata preconizată a întreruperii programate. Nerespectarea condiţiei de coordonare oficială în scris şi de anunţare a întreruperilor obligă OSD  să achite compensaţii consumatorilor finali în mărimea stabilită în Anexa 3 la prezentul Regulament, pentru fiecare oră a întreruperii, după expirarea duratei admise de 24 de ore.

2) Numărul anual de întreruperi programate pentru un consumator final nu poate fi mai mare de 5 pentru mediul urban şi mai mare de 8 pentru mediul rural, iar numărul de întreruperi de manevră nu poate depăşi dublul numărului de întreruperi programate admise. Pentru efectuarea lucrărilor de racordare, deconectare sau reconectare a instalațiilor de utilizare a consumatorilor la rețea, cât și în scopul realizării lucrărilor de reconstrucție sau reparație capitală a rețelelor, se acceptă ca OSD să efectueze într-un an calendaristic

2 întreruperi programate, cu durata de maxim 8 ore fiecare, în plus faţă de numărul întreruperilor prevăzut anterior.

 1. În cazul întreruperilor neprogramate de lungă durată, OSD este obligat să respecte următorii indicatori garantaţi de continuitate în livrarea energiei electrice oricărui consumator final:

1) Durata unei întreruperi neprogramate nu poate depăşi:

 1. a) în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018 – 8 ore pentru mediul urban şi 16 ore pentru mediul rural;
 2. b) începând cu 1 ianuarie 2019 – 6 ore pentru mediul urban şi 12 ore pentru mediul rural.

La calculul duratei întreruperii neprogramate se va exclude, după caz, timpul utilizat pentru deplasarea și executarea manevrelor sau lucrărilor necesare de către echipa de intervenție operativă a OST. În cazul întreruperilor produse în condiții de forță majoră sau condiții meteorologice speciale, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor urmează să fie restabilită într-un termen care nu va depăși 48 ore de la expirarea perioadei declarate ca perioadă cu evenimente de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite.

2) Numărul anual de întreruperi neprogramate în livrarea energiei electrice oricărui consumator final, în funcţie de nivelul de tensiune la care este racordată instalaţia sa de utilizare, nu poate fi mai mare de:

 1. a) pentru mediul urban – 6 (la nivelul de medie tensiune), 9 (la nivelul de joasă tensiune);
 2. b) pentru mediul rural – 9 (la nivelul de medie tensiune), 12 (la nivelul de joasă tensiune).
 3. Pentru consumatorii alimentați conform categoriilor de fiabilitate I și II nu se admite întreruperea programată simultană a ambelor surse de alimentare.
 4. În cazul nerespectării indicatorilor garantaţi de continuitate, stabiliţi la pct. 15  şi 16 din prezentul Regulament, OSD este obligat să achite utilizatorilor de sistem, compensaţii conform prevederilor art. 54 al Legii cu privire la energia electrică și ale pct. 47 al prezentului Regulament. Suma compensaţiei se calculează după cum urmează:

C = (Ireal – Ist) * Cmin,

unde:  C – compensaţia calculată, în lei;

Ist – valoarea minimă stabilită a indicatorului de calitate;

Ireal – valoarea reală înregistrată a indicatorului de calitate;

Cmin – compensația  minimă, care reprezintă produsul dintre consumul mediu zilnic de energie electrică al utilizatorului de sistem și prețul reglementat pentru energia electrica livrata  de  furnizorul   serviciului universal.

Suma maximă a compensaţiei, de care poate beneficia consumatorul nu poate depăși valoarea a 10 compensații minime.

Secţiunea 5

ÎNREGISTRAREA DATELOR CU PRIVIRE

LA CONTINUITATEA LIVRĂRII ENERGIEI ELECTRICE

 1. OSD înregistrează toate întreruperile în livrarea energiei electrice. Întreruperile neprogramate se înregistrează în baza mijloacelor automatizate ale OST și OSD cât și în baza apelurilor consumatorilor finali sau utilizatorilor de rețea, înregistrate de serviciile 24 din 24 ore, ale operatorilor.

În cazul lipsei echipamentelor de telesemnalizare, durata unei întreruperi se calculează din momentul înregistrării acesteia la serviciul 24 din 24 ore, la apelul consumatorului final până la momentul reluării livrării energiei electrice.

Întreruperile programate (inclusiv întreruperile de manevră) şi cele neprogramate se înregistrează separat.

Pentru fiecare din întreruperile neprogramate se înregistrează cauza întreruperii:

 1. a) forţă majoră sau condiţii meteorologice speciale;
 2. b) evenimente cauzate de terţe persoane;
 3. c) defecţiuni în instalaţiile electrice ale utilizatorilor de sistem;
 4. d) alte cauze.

Clasificarea întreruperilor conform cauzelor menționate în lit. a), b) și c) se va efectua în baza probelor.

 1. Calculul duratei întreruperilor:
 2. a) Durata întreruperilor neprogramate se va calcula, după caz, din momentul în care operatorul de sistem a luat cunoștință despre faptul producerii întreruperii în urma apelului unui utilizator al sistemului către serviciul 24 din 24, sau ca urmare a semnalizării echipamentelor automatizate ale OSD sau din informația OTS.
 3. b) Dacă în procesul de înlăturare a cauzelor unei întreruperi neprogramate, sau la executarea lucrărilor de reparații curente, se produc mai multe întreruperi succesive, atunci acestea sunt considerate ca una singură. Durata acestor întreruperi se va calcula ca suma duratelor tuturor întreruperilor succesive și nu trebuie să depășească valorile stabilite la pct. 15 alin. 1) și pct. 16 alin. 1) din prezentul Regulament.
 4. c) Durata întreruperilor programate se va calcula din momentul când operatorul a executat manevra de deconectare a circuitelor electrice care asigură alimentarea utilizatorilor sistemului.
 5. d)  În cazul unor întreruperi programate pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie sau reparaţie capitală a rețelei, operatorul de sistem este obligat să anunțe în prealabil consumatorii despre perioada planificată de efectuare a lucrărilor. Dacă în perioada anunțată au loc întreruperi multiple urmate de realimentări temporare, aceste întreruperi se consideră ca una singură, cu condiţia ca durata sumară a întreruperilor operate în perioada anunțată să nu depășească 24 de ore.
 6. Informaţia despre întreruperi se prezintă lunar (până la data de 10 a lunii următoare celei de dare de seamă) Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), de către OST și OSD, în conformitate cu Anexele nr. 1 şi 2 la prezentul Regulament. Informaţia se prezintă în format electronic, confirmată prin semnătură digitală sau în format electronic şi pe suport de hârtie.
 7. În cazul întreruperilor ce s-au produs în situații de forță majoră sau condiții meteorologice speciale,  operatorii de sistem sunt obligați să raporteze Agenției evenimentele date, în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului, cu prezentarea în format electronic a informației referitor la localitățile, numărul de consumatori finali și utilizatori ai sistemului afectați de întreruperi. În termen de 30 de zile după lichidarea tuturor consecințelor, operatorii de sistem vor prezenta ANRE un raport detaliat, cu indicarea localităților, numărului de consumatori, liniilor electrice și posturilor de transformare afectate, cât și a probelor corespunzătoare (materiale foto, video, certificate eliberate de instituțiile abilitate). În baza informației prezentate, ANRE adoptă decizia privind recunoașterea evenimentelor de forță majoră sau condiții meteorologice speciale, cu scopul excluderii întreruperilor produse în condițiile respective din calculul indicatorilor de calitate a serviciului. Decizia Agenției va fi comunicată operatorului de sistem în termenele stabilite de legislație.

Secţiunea 6

OBLIGAŢIILE OPERATORULUI SISTEMULUI

DE TRANSPORT ŞI ALE OPERATORILOR SISTEMELOR DE

DISTRIBUŢIE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE

 1. OST este obligat să întreprindă măsurile necesare în vederea menţinerii variaţiei tensiunii în punctele de delimitare, în conformitate cu standardul național în vigoare și în limitele stabilite de acordurile încheiate cu OSD sau alți utilizatori ai rețelei de transport.
 2. La cererea OSD, OST este obligat să prezinte informaţii privind parametrii de sistem (tensiunea, curentul, puterea), inclusiv în timp real (prin intermediul sistemelor automatizate disponibile), de la staţiile de transformare la care sunt racordate reţelele electrice de distribuţie.
 3. Pentru nerespectarea de către OST a prevederilor p. 23 referitor la menținerea variației de tensiune, Agenția este în drept să reducă tariful de transport al energiei electrice conform prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea cu privire la energia electrică și în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
 4. OSD sunt obligaţi să livreze energie electrică până la punctele de delimitare a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor finali și utilizatorilor sistemului la rețeaua de distribuție, la parametrii de calitate stabiliţi de standardele naționale, prezentul Regulament și contractele încheiate intre  OSD şi furnizor sau furnizor și consumatorul final.
 5. OSD sunt obligaţi să înlăture cauzele situaţiilor de supratensiuni şi goluri repetate de tensiune, generate de defecţiunile liniilor electrice de distribuţie şi/sau a utilajului electric al OSD, în termen nu mai mare de 24 de ore de la primirea şi înregistrarea solicitărilor verbale sau scrise ale consumatorilor finali.
 6. Examinarea solicitărilor consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate se va efectua în cel mult 3 zile calendaristice din momentul înregistrării solicitării la operatorul de sistem. Dacă consumatorul a depus solicitarea la furnizorul de energie electrică, acesta va transmite solicitarea respectivă OSD în cel mult 3 zile calendaristice.
 7. Solicitările consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice (altele decât cele specificate la pct. 27 din prezentul Regulament) se examinează de OSD, cu efectuarea măsurărilor necesare, iar rezultatul examinării se expune într-un act, de modelul stabilit în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, întocmit în două exemplare şi semnat de consumatorul final şi personalul OSD. În act se indică, obligatoriu, termenul de soluţionare a cazului, care nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice din ziua înregistrării solicitării la operatorul de sistem.
 8. Măsurarea parametrilor de calitate a energiei electrice se efectuează gratuit de OSD, în termenul stabilit în pct. 28. Dacă OSD depășește termenul menționat, sau apar suspiciuni  privind corectitudinea măsurărilor efectuate, consumatorul/utilizatorul de sistem este în drept să solicite efectuarea măsurărilor de către o persoană autorizată. În cazul în care măsurările se efectuează de o persoană  autorizată, consumatorul final achită costul serviciului. Dacă în urma măsurărilor suspiciunile  consumatorului final/utilizatorului de sistem se adeveresc  – OSD este obligat să restituie cheltuielile suportate pentru achitarea serviciului de măsurare a parametrilor de calitate a energiei electrice.
 9. Dacă OSD nu respectă termenul de 30 de zile calendaristice, stabilit în pct. 29, acesta este obligat să achite consumatorului final compensaţii, conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament, pentru toată perioada, de la data înregistrării solicitării şi până la data soluţionării cazului.
 10. În situațiile documentate, când pentru soluționarea cazului este necesar de a obține decizia autorităților administrației publice locale privind transmiterea  terenurilor pentru amplasarea instalațiilor de distribuție, autorizația de construire pentru obiectele sistemului de distribuție a energiei electrice, termenul de 30 de zile calendaristice se va calcula din ziua recepționării de către OSD a tuturor actelor solicitate.
 11. Prevederile pct. 31 din prezentul Regulament nu se aplică în cazul în care se constata  că încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice a avut loc din cauza instalaţiei de utilizare a consumatorului final.
 12. Dacă se constată  că încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice livrate consumatorului final se datorează nerespectării de către OST a prevederilor pct. 23 şi 24  din prezentul Regulament, OSD este obligat să achite consumatorilor finali sau utilizatorilor sistemului de distribuție afectaţi compensaţii, în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. OST este obligat să restituie sumele respective OSD în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării solicitării.

Secţiunea 7

CALITATEA RELAŢIILOR DINTRE OPERATORUL SISTEMULUI DE TRANSPORT, OPERATORII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE ŞI

CONSUMATORII FINALI EXISTENŢI SAU POTENŢIALI

 1. OST şi OSD sunt obligaţi să anunţe consumatorii finali şi alţi utilizatori de sistem despre întreruperile programate. Întreruperile se programează, pe cât e posibil, la date şi ore care vor afecta cât mai puţin consumatorii finali și/sau utilizatorii de sistem.
 2. OST este obligat să prezinte anual, până la data de 10 decembrie, OSD şi altor utilizatori de sistem, programul anual de retrageri din exploatare a echipamentului său, care asigură fiabilitatea livrării energiei electrice în reţelele 6, 10, 35, 110 kV ale OSD și altor utilizatori de sistem. Modificările ulterioare ale programului sunt anunţate utilizatorilor de sistem care pot fi afectaţi cu minimum 15 zile calendaristice înainte de întrerupere, indicându-se data, perioada de întrerupere şi zona sau instalaţiile electrice care vor fi afectate. Dacă modificările programului  vor duce la majorarea numărului de întreruperi pentru consumatorii finali şi utilizatorii de sistem  se coordonează obligatoriu cu OSD. După posibilitate, OSD va programa lucrările de reparații și mentenanță a instalațiilor sale ținând cont de programul de retrageri din exploatare a echipamentului OST.
 3. OSD este obligat să informeze consumatorii finali și utilizatorii sistemului de distribuție despre întreruperile programate a serviciului de distribuție. Informația respectivă se  difuzează prin telefon, mass-media sau alte mijloace de informare cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de întreruperile programate. Anunţul difuzat trebuie să conţină informaţii privind data, cauzele, durata întreruperii. Consumatorii finali cu puterea de 100 kW şi mai mult sunt informaţi în scris cu cel puţin 7 zile calendaristice  înainte de întreruperea programată. În cazul racordării sau reconectării instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, anunțul poate fi difuzat cu o zi înainte de deconectare.
 4. După înregistrarea solicitării și prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea, OST, OSD eliberează avizele de racordare în următoarele termene:

– 10 zile calendaristice în cazul solicitărilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice ale unui potențial consumator final;

– 15 zile în cazul solicitării de racordare la rețeaua electrică de transport a instalațiilor electrice ale unui potențial consumator final;

– 30 de zile în cazul solicitării de racordare la rețeaua electrică a unei centrale electrice.

 1. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de pct. 36, pct. 37, pct. 38 din prezentul Regulament, Agenţia este în drept să reducă tariful pentru serviciul de transport sau tariful pentru serviciul de distribuţie, în limitele stabilite de art. 54 al Legii cu privire la energia electrică şi conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
 2. OST sau OSD racordează instalaţiile de utilizare ale solicitanţilor (consumatori finali potenţiali sau existenţi) la reţeaua electrică în termen de 2 zile lucrătoare de la data admiterii în exploatare a instalaţiei de utilizare şi achitării tarifului de punere sub tensiune.
 3. Termenul pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final la reţeaua electrică este de cel mult 2 zile lucrătoare de la data achitării plăţii pentru reconectare.
 4. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute de pct. 40, pct. 41 din prezentul Regulament, OST şi/sau OSD este obligat să achite consumatorului final/utilizatorului de sistem  potenţial sau existent, o compensaţie conform prevederilor art. 54 al Legii cu privire la energia electrică, în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Secţiunea 8

PROCEDURA DE REDUCERE A TARIFULUI

ȘI PLATA COMPENSAŢIILOR

 1. Reducerile de tarif, prevăzute de prezentul Regulament, se calculează de către Agenţie pentru fiecare an de activitate şi se iau în consideraţie la următoarea actualizare a tarifelor pentru serviciile de transport sau de distribuţie a energiei electrice.
 2. Agenția este în drept să aplice o reducere în mărime de 1% din tariful de distribuție sau de transport, în cazul în care se constată că operatorul de sistem nu și-a respectat obligațiile de plată a compensațiilor în mai mult de 5% din cazurile înregistrate.
 3. În cazul nerespectării valorilor indicatorilor de calitate, reducerea tarifului pentru serviciile de transport și de distribuţie se aplică în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Pentru serviciile de distribuție reducerea se aplică pentru toată cantitatea de energie electrică distribuită consumatorilor finali în anul pentru care s-a efectuat analiza indicatorilor de calitate. Reducerea tarifului pentru serviciul de transport a energiei electrice se va aplica, după caz, în raport cu cantitatea totală de energie electrică transportată pe parcursul anului prin reţeaua electrică de transport, sau cu cantitatea de energie electrică livrată utilizatorilor sistemului prin unul sau mai multe puncte de racordare, într-o perioadă stabilită de timp.
 4. Dacă, în urma verificării efectuate de ANRE, se constată că OST sau OSD au prezentat în rapoarte informații eronate în ce privește datele care stau la baza calculului indicatorilor de calitate, iar rezultatul erorii este diminuarea indicatorilor, astfel încât poate fi evitată o eventuală reducere de tarif sau plată de compensații, Agenția este în drept să aplice reducerea maximă de tarif, prevăzută pentru nerespectarea indicatorului respectiv.
 5. Compensațiile prevăzute de prezentul Regulament se acordă fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor sistemului. Operatorii de sistem au obligația să asigure evidența tuturor situațiilor de încălcare a indicatorilor de calitate a serviciilor, pentru toți utilizatorii sistemului, cu transmiterea lunară a datelor respective către furnizorii de energie electrică. În baza datelor prezentate, furnizorii calculează  compensațiile individuale incluzându-le în factura lunară pentru energia electrică consumată. În situațiile descrise în pct. 15 alin. 2) și pct. 16 alin. 2), compensațiile se vor calcula si se vor include în factura pentru luna  februarie a anului următor perioadei de gestiune. Suma calculată a compensațiilor poate fi utilizată  pentru stingerea datoriilor. Sumele compensațiilor achitate consumatorilor de către furnizori vor fi ulterior restituite de către operatorii de sistem furnizorilor respectivi. Pentru situațiile stipulate în pct. 31, 40 și 41, compensațiile vor fi achitate direct de operatorul de sistem.
 6. Dacă se constată că durata întreruperii programate sau neprogramate, stabilită la pct. 15 și 16 din prezentul Regulament, a fost depăşită din cauza acţiunilor sau a inacţiunilor OST, OSD prezintă furnizorului de energie electrică informația respectivă, coordonată cu OST, iar procedura de achitare a compensației este analogică celei descrise în pct.47 al prezentului Regulament.
 7. Operatorii de sistem sunt scutiți de plata compensațiilor în cazul întreruperilor neprogramate, produse în circumstanțele descrise la pct. 19 lit. a), b) și c), situațiile respective fiind confirmate prin probe.
 8. În conformitate cu prevederile legislaţiei civile şi/sau clauzele contractuale, consumatorii finali au dreptul să ceară OST, OSD restituirea prejudiciilor morale şi/sau materiale suportate în urma prestării serviciilor necalitative.

Secţiunea 9

DISPOZIŢII FINALE

 1. OST şi OSD sunt obligaţi să înregistreze toate cererile, sesizările, solicitările legate de indicatorii de calitate a serviciului de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi să prezinte Agenţiei anual, până la 25 februarie, rapoarte privind calitatea serviciului de transport şi distribuţie a energiei electrice. Rapoartele se vor întocmi conform Anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul Regulament și se vor prezenta în format electronic cu semnătură digitală.
 2. OST, OSD sunt obligaţi să asigure păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de continuitate pe o durată de cel puţin 6 ani.
 3. OSD şi OST sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consumatorilor finali cerinţele privind calitatea serviciilor de distribuţie/transport a energiei electrice prin afişarea Anexei nr. 3 la prezentul Regulament în toate oficiile sale comerciale, în centrele pentru relaţii cu consumatorii.
 4. În planurile de dezvoltare şi în planurile anuale de investiţii, OST, OSD trebuie să prevadă surse necesare pentru instalarea sistemelor de telemecanică şi de semnalizare de la distanţă, de reglare automată a tensiunii, precum şi de restabilire a tuturor sistemelor existente conform proiectelor inițiale, dar care la moment sunt scoase din funcțiune.
 5. Rezultatele analizei rapoartelor anuale cu privire la calitatea serviciilor se publică pe pagina electronică  a Agenţiei.
 6. Plata  compensațiilor stabilită în condițiile  pct. 47 se va implementa  etapizat, după cum urmează:
 7. a)  pentru compensațiile prevăzute la pct. 31, 40 și 41  –  începând cu 1 iulie 2017;
 8. b) pentru compensaţiile prevăzute la pct.15 şi 16:

– în cazul întreruperilor provocate de deranjamente sau lucrări programate în rețelele electrice de distribuție cu tensiunea de 6-10 kV – începând cu 1 ianuarie 2020;

– în cazul întreruperilor provocate de deranjamente sau lucrări programate în rețelele de distribuție cu tensiunea  0,4 kV – începând cu 1 ianuarie 2021.

[Pct.56 lit.b) în redacția HANRE49 din 11.03.19, MO111-118/29.03.19 art.550; în vigoare 29.04.19]

 1. Până la punerea în aplicare a prevederilor pct. 56, compensațiile se vor achita în termen de cel mult 30 zile calendaristice după depunerea de către  potenţialul consumator sau de utilizatorul de sistem a unei cereri scrise în adresa Furnizorului sau operatorului de sistem, după caz.

 

 

ANRE
Hotărâre ANRE nr 317 din 09 11 2018
Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice
Închide

Republica Moldova

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 317
din  09.11.2018

cu privire la aprobarea Metodologiei
de calculare a tarifului pentru operarea
sistemului de distribuție închis
al energiei electrice

Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 1707

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1383 din 16 noiembrie 2018
Ministru _______ Victoria Iftodi

În temeiul art. 51 alin. (2) și art. 87 din Legea nr. 107  din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413) cu modificările ulterioare, în scopul stabilirii modului de calcul a tarifelor pentru serviciul de operare a sistemului de distribuţie închis prestat de către operatorii sistemelor de distribuție închise, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Tudor COPACI,
director general

Sergiu CIOBANU,
director

Octavian LUNGU,
director

Iurie ONICA,
director

Ghenadie PÂRŢU,
director

Nr. 317/2018. Chişinău, 9 noiembrie 2018.

Aprobată:
prinHotărîreaConsiliului
de Administraţie al ANRE
nr.317/2018 din 09.11.2018

 

METODOLOGIA

de calcularea tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis al energiei electrice

 

Secțiunea 1

DISPOZIȚII GENERALE

    1. Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis al energiei electrice (în continuare Metodologie) stabilește modul de calcul a tarifelor pentru serviciul de operare a sistemului de distribuţie închis prestat de către operatorii sistemelor de distribuție închise, și anume:

a) modul de determinare a tarifelorpentru operarea sistemului de distribuţie închis;

b) modul de determinare a costului energiei electrice livrate utilizatorilor sistemului de distribuţie închis;

c) structura și modul de determinare a cheltuielilor justificate,necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de distribuție închis;

d) modul de determinare a cheltuielilor necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis;

e) metoda de calculare a profitului de la prestarea activității autorizate în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.

    2.Tariful pentruoperarea sistemului de distribuție închis este de tip binom şi constă din două componente tarifare:

a) preţulpentru energia electrică livrată utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, lei/kWh;

b) tariful pentru serviciul de operareasistemului de distribuţie închis, lei/kW.

Prețul pentru energia electricălivrată utilizatorilor sistemului de distribuție închis este prețul de procurare a energiei electrice achitat de către operatorul sistemului de distribuție închis furnizorului cu care are încheiat contract de furnizare a energiei electrice.

    3.Tariful pentru operarea sistemului de distribuţie închis se stabileşte în baza prezentei metodologiide către fiecare operator alsistemului de distribuţie închis, autorizat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică,pentru sistemul de distribuţie închis pe care îl exploatează.

    4. În sensul prezentei Metodologii se aplică noţiunile definite în Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică.

Secțiunea 2

DETERMINAREA TARIFULUI

    5. Venitul operatorului sistemului de distribuție închis ce urmează a fi obţinut în legătură cu alimentarea cu energie electricăa utilizatorilor sistemului de distribuţie închisîn anul “n” (Vsdî) se determină reieşind din cantitatea de energieelectrică livrată (consumată)utilizatorilor sistemului de distribuţie închisprecum şi din puterea electrică contractată de către utilizatorii sistemului de distribuție închis, conform formulei:

 

Vn = ELn × TFC+ ∑PCn*12×TPn,(1)

unde:

    ELn– cantitatea de energie electrică livrată utilizatorilor sistemului de distribuţie închis în anul ,,n”, kWh;

    TFC – preţul de procurare a energiei electrice achitat furnizorului de către operatorul sistemului de distribuție închis în anul ,,n”, lei/kWh;

    PCn – puterea electrică contractatăde cătreutilizatorii sistemului de distribuție închis la locurile de consum în anul “n”, kW;

    TPn – tariful pentru serviciul de operareasistemuluide distribuţie închisîn anul “n”, lei/kW/lună.

    6.Tarifulpentru serviciul de operareasistemului de distribuţie închisse determină în baza formulei:

COn+CEn+Rn
TPn = ––––––––––– , (2)
PTn×12

unde:

    COn– cheltuielile justificate ale operatorului sistemului de distribuţie închis necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului de distribuţie închis, precumşi pentru livrarea energiei electriceutilizatorilor  prin sistemul de distribuţie închisîn anul ,,n”;

    CEn– cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis în anul ,,n”;

    Rn– profitul anului ,,n” aloperatorului sistemului de distribuţie închis de la desfășurarea  activității autorizate. Profitul se calculează numai pentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.

    PTn –Puterea maximă permisă, indicată în actul de delimitare, încheiat în legătură cu racordarea sistemului de distribuție închis la reţeaua electrică de distribuţie sau de transport, kW. În cazul în care valoarea cumulată a puterilor electrice contractate de către toţi utilizatorii sistemului de distribuție închis (∑ PCn ) este mai mare decât puterea maximă permisă PTn, în calcule se va utiliza valoarea (∑ PCn ).

Secțiunea 3

DETERMINAREA CHELTUIELILOR,

CARE SE INCLUD ÎN STRUCTURA TARIFULUI

    7. Cheltuielile justificate (COn) ale operatorului sistemului distribuţie închisîn anul ,,n”sunt constituite din:

a) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor (CAIn);

b) cheltuielile materiale (CMn);

c) cheltuielile de întreținere și exploatare a sistemului de distribuție închis (CÎEn);

d) cheltuielile de distribuire și administrative (CDAn).

În așa mod:

COn = CAIn+ CMn + CÎEn + CDAn ,      (3).

   

    8.Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor (CAIn) utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată desfășurată în anul „n” se determină conform formulei:

unde:

    VIin– costul de intrare al imobilizărilor de categoria „i” în anul „n”. La calcularea amortizării imobilizărilor în costul de intrare a activelor nu se include valoarea imobilizărilor conservate, aflate în curs de execuție, date în locațiune, imobilizărilor finanțate din donații, transmise operatoruluisistemului de distribuţie închis cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, neutilizate în activitatea autorizată, a obiectelor locative, de menire social–culturală și altor imobilizări care nu sunt destinate activității autorizate desfășurate  de operatorulsistemului de distribuţie închis, imobilizări finanțate de la bugetele de stat și locale, de agenți economici sau de către utilizatorii sistemului de distribuție închis.

    DVi – durata de utilizare a imobilizărilor corporale și necorporale amortizabilede categoria „i”, care nu poate fi mai mică decât durata indicată în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003. Grupele de categorii „i” se formează prin gruparea imobilizărilor corporale și necorporale cu durată de utilizare identică.

    9. Cheltuielile materiale (CMn) cuprind cheltuielile legate de procurarea materialelor, pieselor de schimb, combustibilului, carburanților, lubrifianților, și altor resurse materiale necesare pentru asigurarea procesului tehnologic, întreținerea, exploatarea și reparația sistemului de distribuție închis.Cheltuielilemateriale se determină de operatorul sistemului de distribuţie închisreieșind din cantitatea fiecărui tip de material necesar, determinată în baza normelor de consumși a analizei materialelor, pieselor de schimb, aparatelor, instrumentelorși a mijloacelor de protecție personală utilizate în anul precedent (n-1), pentru întreținerea și pentru exploatarea sistemului de distribuție închisși reieșind din prețurile minime de pe piață.

    10. Cheltuielile de exploatare și întreținere a sistemului de distribuție închis (CÎEn) includ: cheltuielile legate de retribuirea muncii șicheltuielile legate de contribuțiile pentru asigurările sociale și cele medicaleale personalului antrenat nemijlocitîn deservirea tehnică, întreținerea, exploatarea și reparația sistemului de distribuție închis precum șiplățile pentru serviciile prestate de terțe părți pentru verificarea, deservirea tehnică, întreținerea, exploatarea și reparația sistemului de distribuție închis. Cheltuielile de întreținere și exploatare se determină de operatorul sistemului de distribuţie închis în baza devizelor de cheltuieli aprobate, prețurilor pe piață, și contractelor încheiate cu terțe părți pentru efectuarea lucrărilor sus-menționate.

    11. Cheltuielile de distribuire și administrative(CDAn)se determină de operatorul sistemului de distribuţieînchis și cuprind cheltuielile aferente controlului echipamentelor de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale și citirii lunare a echipamentelor de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, instalate la punctele de delimitare cu instalaţiile electrice ale utilizatorilor sistemului de distribuție închis, cheltuielile privind facturarea utilizatorilor, precum și taxele și impozitele achitate nemijlocit pentru desfăşurarea activităţii autorizate.

    12.Cheltuielile necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de distribuţie închis în anul ,,n”se determină conform formulei:

CEn = CTEj × TFC, (5)

unde:

    CTEj – consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică în sistemul de distribuţie închis în anul ,,n”. Consumul tehnologicşi pierderilede energie electrică în fiecare an „n” se determină de operatorul sistemului de distribuţie închis în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 246 din 02 mai 2007.Valoarea consumului tehnologicşi a pierderilor de energie electrică în anul „n”, admisă în calculul tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis pentru anul respectiv nu poate fi mai mare decât valoarea efectivă a consumuluitehnologicşi a pierderilor de energie electrică, înregistrată în anul precedent.

Secțiunea 4

DETERMINAREA PROFITULUI

13.Profitul anului ,,n” al operatorului sistemului de distribuţie închis de la desfășurarea activității autorizatese determină conform formulei:

 

Rn = VNAn × Rr/100, (6)

unde:

    VNAn – valoarea netă în anul ,,n” a imobilizărilor utilizate de operatorul sistemului de distribuţie închis în legătură cu activitatea autorizată.Această valoare se determină ca diferența dintre costul de intrare și amortizareaacestor imobilizări acumulată până la începutul anului „n”:

 

VNAn = VIAn UAn-1, (7)

unde:

    VIAn– costul de intrare alimobilizărilor, date în exploatare până la începutul anului „n”;

    UAn-1– amortizareaimobilizărilor acumulată din perioada de dare în exploatare până la începutul anului „n”.

    Rrmarja de profit, care nu va depăși 5% pentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător,iarpentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător aceasta constituie 0%.

Secțiunea 5.

PREVEDERI SPECIALE

    14. Tarifulpentru operarea sistemului de distribuţie închis se determină și se aplică de către operatorul sistemului de distribuție închis.

    15. La solicitarea unuia dintre utilizatorii sistemului de distribuţie închis, Agenţia verifică dacă tariful aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis corespunde principiilor stabilite în prezenta Metodologie, iar operatorul sistemului de distribuţie închis prezintă Agenţiei toate documentele necesare acesteia pentru verificarea respectării de către operator a prezentei Metodologii. În cazul în care Agenţia constată că tariful respectiv include mai multe costuri decât cele stabilite în Metodologie, aceasta va aproba prin hotărâretariful care trebuie să fie aplicat de operatorul sistemului de distribuţie închis în raport cu utilizatorii sistemului său ținând cont, după caz, de costurile specifice de distribuție a energiei electrice suportate de către titularii de licență pentru distribuția energiei electrice.

    16.În cazul în care utilizatorul sistemului de distribuţie închis încheie contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul ales, operatorul sistemului de distribuţie închis va aplica în raport cu utilizatorul respectiv doar tariful pentru serviciul de operareasistemului de distribuţie închis, determinat conform pct. 6 din prezenta Metodologie.

 

ANRE
Hotărâre ANRE nr 126 din 14 05 2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică
Închide

Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. HANRE126/2020

din 14.05.2020

cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de

schimbare a furnizorului de energie electrică

Publicat : 20.06.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 152 art. 557 Data intrării în vigoare

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

 1. 1571 din 2 iunie 2020

Ministru_________F. NAGACEVSCHI

În temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413), cu modificările
ulterioare, în scopul reglementării raporturilor juridice dintre furnizorii de energie electrică
și consumatorii finali, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de
energie electrică (se anexează).
2. Se abrogă Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de
energie electrică de către consumatorii eligibili, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 534 din 20
noiembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.24-26, art. 107),
înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 956 din 17 ianuarie 2014.
3. În termen de o lună de la intrarea în vigoare a Regulamentului furnizorii de
energie electrică vor plasa pe paginile web oficiale procedura de schimbare a furnizorului
de energie electrică și formularul cererii pentru schimbarea furnizorului de energie
electrică, care trebuie să conțină informațiile obligatorii specificate în anexa la Regulament.
4. În cazul în care furnizorul nu dispune de pagină web oficială, furnizorul este
obligat să publice informațiile specificate la pct. 3 prin intermediul panoului informativ și să
le pună la dispoziția consumatorului final la solicitare.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
DIRECTORUL GENERAL Veaceslav UNTILA
DIRECTORI Octavian CALMÎC
Eugen CARPOV
Ștefan CREANGĂ
Violina ȘPAC
Nr. 126/2020. Chişinău, 14 mai 2020.
Aprobat
prin Hotărârea Consiliului de administraţie
al ANRE nr.126/2020 din 14 mai 2020
REGULAMENT
privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică
(în continuare Regulament) stabileşte:
1) etapele procesului de schimbare a furnizorului;
2) condiţiile care trebuie îndeplinite de către furnizorul nou;
3) drepturile şi obligaţiile furnizorului nou în raport cu celelalte părţi implicate în
procesul de schimbare a furnizorului;
4) drepturile şi obligaţiile furnizorului actual în contextul rezoluțiunii contractului de
furnizare a energiei electrice;
5) drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem care exploatează reţelele electrice
la care sunt racordate instalaţiile electrice ale consumatorului final;
6) drepturile şi obligaţiile consumatorului final care iniţiază procedura de schimbare
a furnizorului;
7) modalităţile de soluţionare a obligaţiilor financiare anterioare ale consumatorului
final.
2. Regulamentul se aplică, consumatorilor finali, furnizorilor de energie electrică,
operatorilor sistemelor de distribuţie, operatorilor sistemelor de distribuție închise şi
operatorului sistemului de transport.
3. Regulamentul nu se aplică în cazul stabilirii furnizorului de ultima opţiune care va
furniza energie electrică consumatorilor finali în baza hotărârii aprobate în acest scop de
către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), în
temeiul Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică (în continuare Legea cu privire la
energia electrică). Modalitatea de contractare a serviciului de furnizare a energiei electrice
în cazul stabilirii furnizorului de ultima opţiune se realizează conform prevederilor
Regulamentului privind furnizarea energiei, aprobat de Agenție prin Hotărârea nr.
169/2019.
4. În sensul Regulamentului, se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 174/2017 cu
privire la energetică, Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind
furnizarea energiei electrice, precum şi următoarele noţiuni:
furnizor actual – furnizor de energie electrică care, potrivit contractului încheiat,
furnizează energie electrică unui consumator final până la data de la care îşi produce
efectele un nou contract de furnizare a energiei electrice, încheiat cu un furnizor nou;
furnizor nou – furnizor de energie electrică care furnizează energie electrică
consumatorului final, în baza unui nou contract de furnizare a energiei electrice, care îşi
produce efectele din ziua schimbării furnizorului de energie electrică;
schimbarea furnizorului de energie electrică – acţiune prin care, pe parcursul
derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, un consumator final decide, prin
opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual pentru toate
sau pentru unele locuri de consum, şi să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu
un furnizor nou;
factură finală de plată – factură pentru plata energiei electrice consumată până la
data schimbării furnizorului de energie electrică.
Secțiunea 2
Etapele procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică
5. Un consumator final este în drept să opteze pentru schimbarea furnizorului de
energie electrică la unul (-ele) din locurile sale de consum sau la toate locurile de consum
care îi aparțin.
6. Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică este gestionată de
consumatorul final sau, de furnizorul nou, în baza procurii de reprezentare a
consumatorului final, întocmită cu respectarea prevederilor Codului civil.
7. Pentru iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică,
consumatorul final mai întâi îşi alege un furnizor nou de energie electrică.
8. Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică cuprinde următoarele
etape:
1) Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice între consumatorul final
și furnizorul nou;
2) Depunerea cererii privind schimbarea furnizorului de energie electrică;
3) Notificarea privind inițierea procedurii schimbării furnizorului de energie
electrică;
4) Prezentarea de către operatorul de sistem a informațiilor privind locul (-rile) de
consum la care se preconizează schimbarea furnizorului;
5) Încheierea de către operatorii de sistem și furnizori a acordurilor adiționale la
contractele de prestare a serviciului de transport sau a serviciului de distribuție a energiei
electrice;
6) Controlul echipamentului de măsurare și citirea indicațiilor echipamentului de
măsurare;
7) Furnizarea energiei electrice de către furnizorul nou;
8) Emiterea facturii finale de plată pentru energia electrică consumată conform
contractului cu furnizorul actual;
9) Achitarea de către consumatorul final a datoriilor față de furnizorul actual.
Secțiunea 3
Condiții generale privind schimbarea furnizorului
de energie electrică
9. În scopul încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice, consumatorul
final negociază cu furnizorul nou și transmite acestuia toate datele necesare pentru
întocmirea contractului de furnizare a energiei electrice prevăzute în Regulamentul privind
furnizarea energiei electrice, precum și denumirea furnizorului actual, adresa locului (-rilor)
de consum la care se preconizează consumul energiei electrice şi puterile electrice
contractate. Furnizorul nou este obligat să asigure cantităţi suficiente de energie electrică
pentru a acoperi consumul de energie electrică al consumatorului final, în conformitate cu
prevederile contractului încheiat.
10. Furnizorul nou este obligat să-și asume responsabilitatea echilibrării pentru
întreaga cantitate de energie electrică consumată la locul (-rile) de consum pentru care se
realizează procedura de schimbare a furnizorului începând din momentul schimbării
furnizorului, acest lucru fiind specificat în contractul pentru furnizarea energiei electrice.
11. În scopul asigurării respectării termenului legal stabilit pentru parcurgerea
procedurii de schimbare a furnizorului prevăzută de prezentul Regulament, furnizorii noi
sunt obligați să dispună de contracte pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei
electrice, contract pentru prestarea serviciul de transport al energiei electrice și contract
pentru prestarea serviciului de echilibrare a energiei electrice încheiate până la inițierea
procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică. În cazul în care consumatorul a
inițiat procedura de schimbare în baza unui contract de furnizare a energiei electrice
semnat cu un furnizor care nu are încheiate contractele menționate, operatorul de sistem
anunță despre acest fapt consumatorul final, furnizorul actual și furnizorul nou de energie
electrică în termen de o zi lucrătoare din momentul primirii notificării privind inițierea
procedurii de schimbare a furnizorului. Procedura se consideră suspendată din momentul
transmiterii notificării de către operatorul de sistem până la semnarea contractelor
respective.
12. În baza acordului exprimat în scris al consumatorului final sau în baza
contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumatorul final şi furnizorul
nou de energie electrică, ultimul este în drept să solicite de la operatorul de sistem
informaţii din baza de date privind locurile de consum ale consumatorului final.
13. Furnizorul nou are obligația să verifice corectitudinea informaţiilor privind locul
(-urile) de consum pentru care se încheie contracte de furnizare a energiei electrice, iar în
cazul în care constată neconcordanţe, să sesizeze consumatorul final și operatorul de
sistem.
14. Pentru consumatorul final care schimbă furnizorul de energie electrică se aplică
principiul “capacitatea urmează consumatorul”.
15. Pentru fiecare loc de consum, operatorul de sistem care îşi desfăşoară
activitatea în limitele teritoriului autorizat de Agenţie are obligaţia să dețină înregistrări la
cel puţin următoarele informaţii:
1) adresa locului de consum şi denumirea consumatorului final, care deţine locul de
consum;
2) numărul specific al locului de consum;
3) puterea contractată;
4) punctul de racordare;
5) punctul de delimitare;
6) tensiunea nominală în punctul de delimitare;
7) caracteristicile echipamentului de măsurare instalat la locul de consum respectiv;
8) persoana (furnizorul sau furnizorii) cu care este încheiat contractul de prestare a
serviciului de transport al energiei electrice, contractul de prestare a serviciului de
distribuţie a energiei electrice.
16. Operatorul de sistem este responsabil pentru citirea indicaţiilor echipamentului
de măsurare la locul de consum al consumatorului final, care a depus cerere de schimbare a
furnizorului de energie electrică.
17. În cazul schimbării furnizorului de energie electrică, pentru locul (-rile) de
consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică, operatorul de
sistem la rețeaua electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum,
furnizorul actual și furnizorul nou sunt obligați să încheie acorduri adiționale la contractul
pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice sau contractul pentru
prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, după caz, prin atribuirea locului (-
rilor) de consum indicat(e) furnizorului nou și excluderea lor din contractul (-ele) încheiat (-
e) cu furnizorul actual.
18. Ziua schimbării furnizorului de energie electrică se consideră ziua citirii
indicațiilor echipamentului de măsurare a energiei electrice de către operatorul de sistem în
condițiile Regulamentului.
19. Până la schimbarea furnizorului consumatorul final este în drept, în orice
moment, să decidă asupra sistării procedurii de schimbare a furnizorului de energie
electrică, informând despre acest fapt furnizorul nou. Furnizorul nou anunță neîntârziat
furnizorul actual şi operatorul de sistem la reţeaua electrică a căruia este (sunt) racordat (-
e) locul (-rile) de consum respective privind sistarea procedurii de schimbare a furnizorului
la inițiativa consumatorului final.
20. Echipamentul de măsurare montat la locul (-rile) de consum al (-e)
consumatorului noncasnic, care solicită schimbarea furnizorului de energie electrică,
trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în
scopuri comerciale, aprobat de Agenţie și să permită înregistrarea orară a consumului de
energie electrică.
21. În situaţia, în care echipamentul de măsurare instalat la locul de consum al
consumatorului noncasnic, pentru care se intenționează schimbarea furnizorului de energie
electrică, nu corespunde cerinţelor stabilite în pct. 20, echipamentul de măsurare se
înlocuieşte din contul consumatorului noncasnic în conformitate cu Regulamentul privind
racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a
energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.
168/2019 (în continuare Regulamentul privind racordarea).
22. Operatorii de sistem și furnizorii raportează, trimestrial, Agenţiei în legătură cu
aplicarea şi respectarea prezentului Regulament, inclusiv cu privire la reclamaţiile
parvenite de la consumatorii finali în contextul schimbării furnizorului în conformitate cu
Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licență din sectoarele electroenergetic și
termoenergetic, aprobată de Agenție prin Hotărârea nr. 157/2018.
23. Se interzice furnizorilor de energie electrică, operatorilor de sistem să perceapă
de la consumatorii finali orice plăţi pentru schimbarea furnizorului de energie electrică,
pentru încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice sau să împiedice în vreun
mod derularea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică de către
consumatorul final.
Secțiunea 4
Procedura de schimbare a furnizorului
de energie electrică
24. După ce consumatorul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor
contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, consumatorul final sau furnizorul
nou în condițiile existenței procurii menționate la pct. 6, este obligat să depună la
furnizorul actual cererea pentru schimbarea furnizorului de energie electrică (în continuare
– cerere) prin următoarele modalități:
1) depunerea cererii nemijlocit la oficiul furnizorului actual;
2) expedierea prin intermediului scrisorii recomandate;
3) expedierea în format electronic prin intermediului poștei electronice, doar în
cazul în care cererea este autentificată prin semnătură electronică. Adresa poștală
electronică la care poate fi transmisă cererea este publicată pe pagina web oficială a
furnizorului actual.
25. În prima zi lucrătoare ulterioară primirii cererii, furnizorul actual informează
printr-o notificare consumatorul final, furnizorul nou și operatorul de sistem la rețeaua
electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum despre primirea cererii.
Informația privind primirea cererii este transmisă prin poştă electronică, fax sau prin alte
mijloace de comunicare în scris.
26. În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data expedierii cererii, consumatorul
final este obligat să achite toate facturile pentru locul(-rile) de consum pentru care a fost
iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, emise de furnizorul
actual pentru energia electrică consumată anterior depunerii cererii și, după caz, toate
penalităţile, calculate în conformitate cu şi în temeiul contractului de furnizare a energie
electrice, pentru consumul de energie electrică la locul(-rile) de consum pentru care a fost
iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică.
27. În cazul constatării neîndeplinirii cerințelor pct. 26, în termen de o zi lucrătoare
de la expirarea termenului stabilit la pct. 26, furnizorul actual notifică consumatorul final,
furnizorul nou și operatorul de sistem, la rețeaua electrică a căruia este (sunt) racordat (-e)
locul(-rile) de consum pentru care s-a iniţiat procedura de schimbare a furnizorului de
energie electrică despre existenţa datoriilor la locul(-rile) de consum pentru care se solicită
schimbarea furnizorului de energie electrică. Procedura de schimbare a furnizorului se
consideră suspendată pentru locul (-rile) de consum la care există datorii până la
îndeplinirea de către consumatorul final a cerințelor pct. 26. Furnizorul actual anunță
neîntârziat furnizorul nou și operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia este (sunt)
racordat (-e) locul(-rile) de consum care s-a iniţiat procedura de schimbare a furnizorului de
energie electrică despre înlăturarea cauzelor suspendării procedurii de schimbare a
furnizorului.
28. În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data primirii notificării privind inițierea
procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică operatorul de sistem, la rețeaua
electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat
procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, verifică îndeplinirea de către
consumatorul noncasnic a cerințelor pct. 20 și notifică, în cazul constatării neîndeplinirii
cerințelor pct. 20, consumatorul noncasnic, furnizorul actual și furnizorul nou despre acest
fapt. Procedura de schimbare a furnizorului se consideră suspendată pentru locul (-rile) de
consum care nu corespund cerințelor pct. 20 până la îndeplinirea de către consumatorul
noncasnic a cerințelor pct. 20. Operatorul de sistem anunță neîntârziat furnizorul actual și
furnizorul nou despre înlăturarea cauzelor suspendării procedurii de schimbare a
furnizorului.
29. În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data primirii notificării privind inițierea
procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, operatorul de sistem, la rețeaua
electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat
procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, transmite consumatorului final,
şi furnizorului nou următoarele informaţii:
1) numele/denumirea consumatorului final, adresa și numărul specific al locului(-
rilor) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică;
2) modul de efectuare și data (-ele) actuală (-le) de citire a indicaţiilor
echipamentului (-elor) de măsurare, respectiv dacă citirea se face la distanţă sau la faţa
locului;
3) copiile actelor semnate de operatorul de sistem și de consumator final, prevăzute
de pct. 82 al Regulamentului privind racordarea.
30. În termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea notificării privind inițierea
procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, operatorul de sistem la rețeaua
electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat
procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, transmite furnizorului actual și
furnizorului nou acordurile adiționale privind modificarea locurilor de consum din cadrul
contractului pentru prestarea serviciului de transport sau a contractului pentru prestarea
serviciului de distribuţie a energiei electrice, după caz. Nu se admite includerea în
acordurile adiționale privind modificarea locurilor de consum a altor clauze decât
modificarea locului (-urilor) de consum.
31. În termen de o zi lucrătoare din momentul primirii informațiilor specificate la
pct. 29 furnizorul actual și furnizorul nou verifică informațiile primite de la operatorul de
sistem la rețeaua electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru
care s-a iniţiat procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, iar în cazul în
care constată neconcordanţe, sesizează consumatorul final și operatorul de sistem.
32. În termen de o zi lucrătoare de la primirea acordurilor adiționale privind
modificarea locurilor de consum din cadrul contractului pentru prestarea serviciului de
transport sau a contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice,
furnizorul actual și furnizorul nou semnează și transmit operatorului de sistem la rețeaua
electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat
procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică acordurile adiționale specificate
la pct. 30.
33. Dacă furnizorul actual sau furnizorul nou refuză neargumentat semnarea
acordului adițional la contractul pentru prestarea serviciului de transport sau la contractul
pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul(-rile) de consum
indicate de consumatorul final care solicită schimbarea furnizorului de energie electrică,
acest fapt se consideră ca împiedicare de către furnizorul actual/furnizorul nou a exercitării
dreptului de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorul final. În
cazul refuzului neargumentat de către furnizorul actual/furnizorul nou a semnării acordului
adițional, operatorul de sistem modifică unilateral contractul pentru prestarea serviciului de
transport/distribuție al energiei electrice pentru locul (-rile) de consum respective.
34. În termen de 5 (cinci) zile, dar nu mai devreme de 2 (două) zile din momentul
îndeplinirii prevederilor descrise în pct. 28, 29 și 30, operatorul de sistem la rețeaua
electrică a căruia este (sunt) racordat (-e) locul (-rile) de consum pentru care s-a iniţiat
procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, este obligat, în prezenţa
consumatorului final sau a reprezentantului consumatorului final, să efectueze controlul
echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate acestuia, să efectueze citirea indicațiilor
echipamentului de măsurare, să verifice schema de conectare a echipamentului de
măsurare şi să întocmească actul de control al echipamentului de măsurare şi, în caz de
necesitate, actul de delimitare a proprietății instalațiilor electrice, în două exemplare
fiecare.
35. În scopul efectuării activităților descrise în pct. 34, în termen de cel mult 7
(șapte) zile de la primirea notificării privind inițierea procedurii de schimbare a furnizorului
de energie electrică, operatorul de sistem informează consumatorul final, furnizorul actual
şi furnizorul nou despre data şi ora efectuării acestor activităţi. Dacă la momentul
controlului echipamentului de măsurare de către operatorul de sistem una dintre părţi nu
este prezentă, activitățile se vor efectua în lipsa ei, cu indicarea acestui fapt în actul de
citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare și în actul de control al echipamentului de
măsurare. În cazul neprezentării consumatorului final, actul de control al echipamentului de
măsurare, semnat de către persoana responsabilă a operatorului de sistem se expediază
consumatorului final prin poştă cu scrisoare recomandată, în termen de cel mult 3 zile de la
data efectuării controlului respectiv. În cazul situațiilor neprevăzute ce împiedică
prezentarea operatorului de sistem la data şi ora fixate, el este obligat să notifice despre
acest fapt consumatorul final, furnizorul actual şi furnizorul nou și să stabilească altă dată și
oră ce nu ar depăși 5 (cinci) zile din momentul îndeplinirii prevederilor descrise în pct. 28,
29 și 30, în caz contrar, neprezentarea reprezentanților operatorului de sistem la data şi
ora fixate comunicate furnizorilor și consumatorului final, se consideră împiedicare de către
operatorul de sistem a dreptului de schimbare a furnizorului de către consumatorul final și
se sancționează conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică.
36. În cazul consumatorului casnic și a consumatorului noncasnic la care
echipamentul de măsurare instalat nu permite transmiterea datelor la distanță, operatorul
de sistem indică în actul de citire a indicațiilor echipamentului de măsurare instalat la
locul(-rile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică,
indicaţiile echipamentului de măsurare la momentul citirii.
37. În cazul în care echipamentul de măsurare instalat la consumatorul noncasnic
permite transmiterea datelor la distanță, operatorul de sistem este obligat să citească
indicaţiile echipamentului de măsurare instalat la locul(-rile) de consum pentru care se
solicită schimbarea furnizorului de energie electrică, preluând indicaţiile echipamentului de
măsurare respectiv din înregistrările electronice, fixând valoarea înregistrată la orele 00-00
CET (Central European Time – Ora Europei Centrale) a datei citirii indicațiilor
echipamentului de măsurare, şi să le introducă în actul de citire a indicaţiilor
echipamentului de măsurare.
38. În cazul, în care se constată că echipamentul de măsurare, instalat la locul(-rile)
de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie
electrică, este defectat nu din vina consumatorului final, cantitatea de energie electrică
consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicilor echipamentului de măsurare
și până la momentul stabilit pentru citirea indicațiilor echipamentului de măsurare conform
pct. 34-35, se determină conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea energiei
electrice.
39. Actul de control al echipamentului de măsurare şi actul de delimitare a
proprietății instalaţilor electrice, după caz, întocmit conform pct. 34 se semnează de către
operatorul de sistem şi de consumatorul final. Câte un exemplar al actului de control al
echipamentului de măsurare şi a actului de delimitare а proprietății, după caz, se înmânează
consumatorului final, iar o copie a actelor se transmite de către operatorul de sistem
furnizorului actual și furnizorului nou, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data semnării
acestora. În cazul echipamentelor de măsurare monofazate, operatorul sistemului de
distribuţie indică suplimentar în actul de control al echipamentului de măsurare la care
bornă este conectat conductorul de fază.
40. În cazul în care în momentul controlului echipamentului de măsurare conform
pct. 34 se atestă condițiile necesare pentru calcularea consumului tehnologic de energie
electrică în reţeaua electrică de distribuţie datorat factorului de putere al instalației de
utilizare, operatorul de sistem determină cantitatea respectivă de energie electrică conform
Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de
distribuţie, în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale
consumatorilor, aprobată de Agenție prin Hotărârea nr. 89/2003 și transmite informația
furnizorului actual, care va include cantitatea respectivă de energie electrică în factura
finală de plată, iar cantitatea de energie electrică datorită factorului de putere al instalației
de utilizare, consumată până la momentul următoarei citiri a indicațiilor se va transmite
spre facturare furnizorului nou.
41. În cazul care, pentru un loc de consum la care a fost schimbat furnizorul în luna
respectivă, în momentul controlului echipamentului de măsurare conform pct. 34 nu se
atestă condițiile necesare pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în
reţeaua electrică de distribuţie datorat factorului de putere al instalației de utilizare,
operatorul de sistem analizează îndeplinirea condițiilor respective repetat în baza
indicațiilor lunare și, după caz, transmite spre facturare furnizorului nou cantitatea de
energie electrică determinată în baza consumului tehnologic de energie electrică datorat
factorului de putere ale instalației de utilizare.
42. În termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la citirea indicaţiilor
echipamentului de măsurare, operatorul de sistem transmite furnizorului actual şi
furnizorului nou indicaţiile echipamentului de măsurare citite conform pct. 36-37, punând
la dispoziţia furnizorului actual și furnizorului nou câte o copie a actului de citire a
indicaţiilor echipamentului de măsurare.
43. În termen de cel mult 2 (două) săptămâni de la schimbarea furnizorului, în baza
indicaţiilor echipamentului de măsurare transmise de către operatorul de sistem, furnizorul
actual emite şi expediază consumatorului factura finală de plată pentru energia electrică.
44. Consumatorul este obligat să achite factura finală de plată conform cerințelor și
termenelor stabilite în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.
45. În cazul existenţei unor datorii ale furnizorului actual faţă de consumatorul final,
furnizorul actual este obligat să le restituie consumatorului în termen de 15 (cincisprezece)
zile de la data schimbării furnizorului.
46. În cazul în care, după ce consumatorul final a depus la furnizorul actual cererea
privind schimbarea furnizorului de energie electrică, se constată consumul de energie
electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor
echipamentului de măsurare sau alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul
de măsurare, procedura de schimbare a furnizorului se sistează pentru locurile de consum
unde a fost constatată încălcarea, urmând ca pentru aceste locuri de consum procedura să
fie parcursă repetat după ce se achită cantitatea de energie electrică determinată conform
prevederilor Regulamentului privind furnizarea energiei electrice. În acest caz operatorul
de sistem la rețeaua electrică a căruia este (sunt) racordat(-e) locul(-rile) de consum, este
obligat să notifice consumatorul final, furnizorul nou și furnizorul actual despre depistarea
cazului(-rilor) de neînregistrare sau înregistrare incompletă a consumului de energie
electrică cu indicarea locului(-rilor) de consum respective și mențiunea privind sistarea
procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică.
Secțiunea 5
Schimbarea furnizorului de energie electrică de către utilizatorul
sistemului de distribuție închis, instalațiile căruia sunt racordate la sistemul de
distribuție închis
47. Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică reglementată prin
prezentul Regulament se aplică și în cazul utilizatorul sistemului de distribuție închis care
achiziționează energia electrică de la operatorul sistemului de distribuție închis în condițiile
Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice, aprobat de
Agenție.
48. În cazul schimbării furnizorului de energie electrică de către utilizatorul
sistemului de distribuție închis, care are încheiat contract de alimentare cu energie electrică
cu operatorul sistemului de distribuție închis, operatorul sistemului de distribuție închis
îndeplinește obligațiile furnizorului actual și operatorului de sistem ce reies din
Regulament.
Secțiunea 6
Rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice
49. Cu condiţia că procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică nu a
fost suspendată sau sistată conform prevederilor Regulamentului, începând cu ziua
schimbării furnizorului de energie electrică stabilită conform pct. 18, furnizarea energiei
electrice la locul(-rile) de consum la care a fost realizată procedura de schimbare a
furnizorului de energie electrică este realizată de către furnizorul nou în conformitate cu
contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu consumatorul final în acest sens.
50. Contractul de furnizare a energiei electrice la locurile de consum la care a avut
loc schimbarea furnizorului de energie electrică, încheiat între consumatorul final și
furnizorul actual se consideră rezoluționat din momentul schimbării furnizorului de energie
electrică, cu excepția cazului când consumatorul final își exprimă în scris dorința de a
menține relațiile contractuale.
Secțiunea 7
Prevederi speciale
51. În cazul în care procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică a
fost suspendată sau sistată conform condițiilor stipulate în Regulament, furnizarea energiei
electrice la locul(-rile) de consum pentru care a fost inițiată procedura de schimbare a
furnizorului de energie electrică se realizează conform contractului de furnizare a energiei
electric încheiat cu furnizorul actual.
52. Operatorul de sistem şi furnizorii de energie electrică ţin evidenţă separată a
reclamaţiilor referitoare la schimbarea furnizorului de energie electrică.
53. Furnizorul actual, furnizorul nou, operatorul sistemului de distribuție,
operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie închis sunt obligați
să asigure că procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică nu va depăși 20 de
zile din momentul depunerii cererii de către consumatorul final. Întreprinderea
electroenergetică acțiunile căreia au dus la nerespectarea termenului de 20 de zile, stabilit
pentru schimbarea furnizorului de energie electrică poate fi sancționată conform
prevederilor art. 94 și 95 din Legea cu privire la energia electrică.
54. Eventualele litigii ce survin între furnizorul actual, furnizorul nou şi operatorul
de sistem în legătură cu schimbarea furnizorului se soluţionează pe cale amiabilă sau în
instanţa de judecată.
55. Orice litigiu dintre furnizorul actual şi consumatorul final care nu ţine de
achitarea plăţii pentru furnizarea energiei electrice nu suspendă procedura de schimbare a
furnizorului şi punerea în aplicare a unui nou contract de furnizare a energiei electrice
Anexă
la Regulamentul privind procedura de schimbare a
furnizorului de energie electrică
aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr. 126/2020 din 14 mai 2020
Informațiile obligatorii care trebuie specificate în cererea
de schimbare a furnizorului de energie electrică
1. Conținutul cererii de schimbare a furnizorului de energie electrică depusă
de consumatorul casnic:
a) Numele, prenumele consumatorului casnic;
b) IDNP;
c) Adresa de domiciliu;
d) Date de contact (adresa de contact, telefon, fax, email);
e) Adresa locului (-rilor) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului;
f) Denumirea furnizorului nou;
g) Datele de contact ale furnizorului nou;
2. Conținutul cererii de schimbare a furnizorului de energie electrică depusă
de consumatorul noncasnic:
a) Denumirea consumatorului noncasnic;
b) IDNO ;
c) Adresa juridică;
d) Date de contact (adresa de contact, telefon, fax, email);
e) Enumerarea locurilor de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului
cu menționarea numărul specific al locului de consum , precum și denumirea operatorului
de sistem la rețelele electrice ale căruia este racordat locul de consum;
f) Adresa locului (-rilor) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului;
g) Denumirea furnizorului nou;
h) Datele de contact ale furnizorului nou;

ANRE
Hotărâre ANRE nr 168 din 31 05 2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice
Închide

Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 168
din 31-05-2019

cu privire la aprobarea Regulamentului privind
racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor
de transport și de distribuție a energiei electrice

Publicat : 28-06-2019 în Monitor Nr. 209-216 art. 1093

Înregistrat:

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

nr. 1463 din 21 iunie 2019

Ministru _____________ Victoria IFTODI

În temeiul art. 7 alin.(1) lit. h) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107  din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413), cu modificările ulterioare, în scopul  reglementării adecvate a activităţilor întreprinderilor de transport și distribuţie a energiei electrice, protecţia intereselor consumatorilor și producătorilor de energie electrică, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1.       Se aprobă Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (se anexează).

2.       Prezentul Regulament se aplică de toate întreprinderile de transport și distribuţie a energiei electrice indiferent de forma de proprietate care conform legislaţiei sunt supuse reglementării de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

 

DIRECTOR GENERAL                                      Veaceslav UNTILA

DIRECTOR                                                            Octavian CALMÎC

DIRECTOR                                                            Eugen CARPOV

DIRECTOR                                                            Ștefan CREANGĂ

 

Nr. 168/2019. Chişinău, 31 mai 2019.   

 

Aprobat

prin Hotărârea Consiliului

de Administrație al ANRE

nr. 168/2019  din 31 mai 2019

 

REGULAMENT

privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Capitolul I

Secțiunea 1

Domeniul de aplicare

1. Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (în continuare – Regulament) reglementează:

1) etapele, procedurile, termenele și condițiile de racordare a instalațiilor de utilizare și a centralelor electrice la rețelele electrice ale operatorilor de sistem;

2) raporturile juridice dintre operatorii de sistem și utilizatorii de sistem privind prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;

3) termenele și condițiile de sistare a prestării serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice, de întrerupere, de limitare a livrării energiei electrice, de deconectare și de reconectare la rețelele electrice a instalațiilor de utilizare și a centralelor  electrice.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplică la stabilirea soluțiilor de racordare a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice ale solicitanților la rețeaua electrică, modificarea instalațiilor de racordare, modificarea avizelor de racordare, precum și în relațiile dintre operatorii de sistem cu utilizatorii de sistem privind contractarea serviciilor de transport și/sau de distribuție a energiei electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

Secțiunea 2

Termeni și definiții

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează termenii definiți în Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (în continuare Legea 107/2016), precum și următorii termeni și definiții:

act de delimitare – act ce stabilește punctul de delimitare a instalațiilor electrice aflate în bilanțul  întreprinderii electroenergetice de instalația electrică a consumatorului final sau de centrala electrică a producătorului;

aviz de racordare – aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unei persoane fizice sau juridice, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a instalației de utilizare sau a centralei electrice, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice respective;

contract de racordare – contractul încheiat între operatorul de sistem și solicitant, potențial consumator final sau producător, având ca obiect racordarea instalației de utilizare sau a centralei electrice la rețeaua electrică a operatorului de sistem, prin realizarea lucrărilor de racordare conform cerințelor stabilite în avizul de racordare;

control al echipamentului de măsurare – ansamblu de operațiuni efectuate de către operatorul de sistem, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcționare a echipamentului de măsurare și pentru constatarea intervențiilor în funcționarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrității echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate;

convenție de interacțiune – act semnat de operatorul de sistem și un consumator noncasnic/producător, prin care se precizează puterea maximă racordată, puterea consumată în orele sarcinii de vârf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricțiilor în furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirijării operaționale prin dispecer, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente și programul de activitate al consumatorului noncasnic/producătorului;

condiții de interconectare – aviz scris, eliberat de operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuție unui alt operator de sistem care solicită interconectarea rețelelor electrice. Avizul respectiv conține condițiile tehnico-economice de interconectare a rețelelor electrice;

deconectare – desfacere a legăturii dintre rețeaua electrică a operatorului de sistem și instalațiile electrice ale consumatorului final, sau centrala electrică prin intermediul aparatelor de comutație ori prin decuplarea conductoarelor sau a cablurilor de la rețeaua electrică;

limitarea livrării energiei electrice – diminuarea de către operatorul de sistem a cantității de energie electrică livrată utilizatorului de sistem;

putere aprobată – putere activă maximă pe care utilizatorul de sistem are dreptul de a o absorbi sau evacua prin instalația de racordare, indicată în avizul de racordare și pentru care se dimensionează instalația de racordare, instalația de utilizare sau centrala electrică, ținând cont de cerințele avizului de racordare față de factorul de putere;

putere contractată – putere activă specificată în contractul de furnizare a energiei electrice determinată ca:

a) putere nominală a stației electrice (transformator);

b) puterea electrică determinată utilizînd tensiunea nominală (Un) și sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului;

c) puterea electrică determinată utilizând tensiunea nominală (Un) și curentul nominal (In) al disjunctorului aparatului de protecție, ales conform proiectului.

Puterea contractată nu poate depăși puterea aprobată specificată în avizul de racordare.

putere minimă de avarie – putere electrică strict necesară consumatorului final pentru menținerea în funcțiune a mijloacelor tehnice care asigură securitatea utilajului și a personalului;

putere minimă tehnologică – cea mai mică putere electrică necesară unui consumator final pentru menținerea în funcțiune a echipamentelor și a instalațiilor, a căror funcționare este impusă de procesul tehnologic, în scopul evitării unor pierderi de producție irecuperabile;

rețea internă – sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutație și alte instalații care asigură distribuția energiei electrice în blocul de locuit pînă la aparatul de comutație, instalat pentru fiecare apartament din blocul de locuit;

situație de avarie în sistemul electroenergetic – situație în care, din cauza avarierii unor instalații și utilaje electroenergetice sau a dezechilibrării balanței de producere și de consum a energiei și puterii electrice, parametrii de funcționare ai sistemului electroenergetic nu pot fi menținuți în limite admisibile;

sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice – suspendarea temporară a prestării serviciului de transport sau de distribuție în punctele de racordare la  rețelele electrice  sau în alt punct convenit de către părți;

solicitant – persoană fizică sau juridică care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de racordare la rețeaua electrică de transport sau de distribuție;

violarea sigiliului – falsificarea sigiliului aplicat de către operatorul de sistem; înlăturarea sigiliului aplicat de către operatorul de sistem; deteriorarea sau altă intervenție asupra sigiliului autentic aplicat de către operatorul de sistem, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de către operatorul de sistem.

Secțiunea 3

Etapele procesului de racordare la rețeaua electrică

4. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalației de utilizare, a centralei electrice ce îi aparține, la rețeaua electrică de transport sau de distribuție a operatorului de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență.

5. Pentru realizarea racordării la rețeaua electrică se stabilesc următoarele etape:

1) depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;

2) eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;

3) încheierea contractului de racordare și achitarea costului de proiectare și a tarifului de racordare, după caz;

4) proiectarea instalațiilor de racordare, de utilizare sau a centralei electrice;

5) coordonarea proiectului de executare a instalației de utilizare sau a centralei electrice și instalației de racordare, după caz;

6) executarea instalației de racordare;

7) admiterea în exploatare a instalației de racordare;

8) semnarea actului de delimitare, procesului verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare și, în cazul consumatorilor noncasnici și a producătorilor, a convenției de interacțiune;

9)  semnarea contractului de furnizare sau achiziționare a energiei electrice;

10) punerea sub tensiune a instalației de utilizare, a centralei electrice.

Secțiunea 4

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare

6. În scopul racordării la rețeaua electrică a instalației de utilizare și sau a centralei electrice, solicitantul este obligat să obțină de la operatorul de sistem avizul de racordare.

7. Pentru obținerea avizului de racordare solicitantul depune cererea pentru eliberarea avizului de racordare la operatorul de sistem, la rețeaua electrică a căruia se preconizează racordarea instalației de utilizare / centralei electrice.

8. Formularul cererii pentru eliberarea avizului de racordare, procedura, condițiile și actele necesare de prezentat în scopul obținerii avizului de racordare se elaborează de către operatorul de sistem și se publică pe pagina web oficială a acestuia.

9. Înainte de depunerea cererii pentru eliberarea avizului de racordare, solicitantul este în drept să se adreseze la operatorul de sistem pentru consultații privind procedura, condițiile și actele necesare de prezentat în scopul obținerii avizului de racordare.

10. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune de către solicitant în următoarele cazuri:

1) necesitatea racordării unei instalații de utilizare sau a unei centrale electrice;

2) modificarea instalației de racordare existente – (modificarea puterii electrice a locului de consum sau a centralei electrice, reamplasarea instalației de racordare, modificarea nivelului de tensiune, îndeplinirea unor condiții care necesită introducerea de noi elemente sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalația de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice);

3) separarea evidenței energiei electrice consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice;

4) asigurarea cerințelor de securitate în instalațiile electrice ce aparțin operatorului sistemului de distribuție închis, întovărășirilor pomicole, cooperativelor de construcție a garajelor sau altor asociații de coproprietari;

5) modificarea unui loc de consum prin racordarea de generatoare electrice la instalația de utilizare existentă.

11. Operatorul de sistem nu este în drept să elibereze avize de racordare în alte cazuri decât cele prevăzute la pct. 10 din prezentul Regulament.

12.  În scopul obținerii avizului de racordare pentru instalațiile electrice sau centrale electrice cu putere solicitată mai mică de 1 MW, solicitantul se adresează operatorului sistemului de distribuție, iar în cazul în care primește refuz de la operatorul sistemului de distribuție din motive argumentate în conformitate cu prezentul Regulament, solicitantul, se adresează operatorului sistemului de transport.

13. În cazurile racordării instalațiilor de utilizare ale consumatorilor finali la rețeaua electrică de distribuție cu tensiunea de 10 – 110 kV, precum și în cazul racordării la rețelele electrice de distribuție a centralelor electrice cu o putere instalată mai mare sau egală cu 1 MW, condițiile avizului de racordare se  coordonează cu operatorul sistemului de transport pentru asigurarea funcționării fiabile, siguranței rețelelor electrice interconectate și respectarea parametrilor și a indicatorilor de calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii de sistem din zona deservită.

14. În cererea pentru eliberarea avizului de racordare sunt indicate cel puțin următoarele informații:

1) datele de identificare ale solicitantului;

2) scopul utilizării energiei electrice (în cazul locurilor de consum);

3) tipul instalației;

4) calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată/generată;

5) categoria receptoarelor electrice conform cerințelor de fiabilitatea alimentării cu energie electrică;

6) tipul receptoarelor electrice ce urmează a fi utilizate (trifazat, monofazat etc.);

7) datele de identificare a locului de consum/producere, inclusiv amplasarea geografică sau adresa.

15. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează următoarele acte:

1) în cazul persoanelor fizice:

a) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum/producere respectiv și, după caz, asupra terenului;

b) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

2) în cazul persoanelor juridice:

a) copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenția Servicii Publice;

b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum/producere respectiv;

c) planul de amplasare în zonă a instalației de utilizare sau a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea;

d) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului, după caz;

e) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

f) pentru racordarea instalațiilor de utilizare, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul și  puterea utilajelor ce se vor utiliza.

16. La etapa de înregistrare a cererii pentru eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este în drept să solicite prezentarea unor date suplimentare față de cele specificate la pct. 15 în conformitate cu cerințele Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport și de distribuție și Codului rețelelor electrice, în condițiile art. 96 alin. (8) din Legea cu privire la energia electrică (în continuare Normele tehnice ale rețelelor electrice). Datele suplimentare care necesită a fi prezentate la etapa de înregistrare a cererii pentru eliberarea avizului de racordare sunt publicate de operatorul de sistem pe pagina web oficială, împreună cu informațiile publicate conform pct. 8 din prezentul regulament.

17. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare, însoțită de actele menționate în pct. 15 și 16 ale prezentului

Regulament, se transmite operatorului de sistem prin poștă, fax, e-mail sau se depune direct la oficiul operatorului de sistem.

18. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se semnează în mod obligatoriu de solicitant sau de împuternicitul legal al solicitantului și se consideră completă dacă au fost anexate toate actele menționate la punctele 15 și 16 din prezentul Regulament.

19. Dacă setul de acte anexate cererii pentru eliberarea avizului de racordare nu este complet, operatorul de sistem notifică solicitantul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea completării acestuia, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem. În acest caz termenul de eliberare a avizului de racordare se consideră din momentul prezentării de către solicitant a setului de acte complet.

20. Dacă solicitantul nu prezintă actele relevante în termen de 10 zile lucrătoare, operatorul de sistem  clasează cererea pentru eliberarea avizului de racordare și  informează solicitantul despre aceasta. Aceasta nu împiedică solicitantul să depună o nouă cerere pentru eliberarea avizului de racordare, cu anexarea actelor solicitate.

21. Conectarea unei rețele electrice de transport cu altă rețea electrică de transport, a unei rețele electrice de transport cu o rețea electrică de distribuție se efectuează în baza condițiilor de conectare a rețelelor electrice stabilite în conformitate cu cerințele Normelor tehnice ale rețelelor electrice.

22. Operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia se solicită conectarea eliberează condiții de conectare a rețelelor electrice operatorului de sistem solicitant.

23. Cheltuielile de conectare sunt suportate de solicitant.

Secțiunea 5

Eliberarea, prelungirea termenului de valabilitate,

modificarea și anularea avizului de racordare

24. După înregistrarea cererii pentru eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu solicitantul în scopul alegerii celei mai avantajoase soluții de racordare.

25. În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem informează solicitantul despre acest fapt, iar solicitantul urmează să selecteze una din posibilitățile de racordare identificate.

26. În cazul eliberării avizului de racordare pentru separarea evidenței la consumatorii casnici pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice, operatorul de sistem nu  solicită modificarea instalației de racordare dacă aceasta permite tranzitarea întregii puteri electrice necesare pentru consumul casnic și noncasnic și nu se majorează puterea contractată de persoana respectivă.

27. Termenele de eliberare de către operatorul de sistem a avizului de racordare, care se numără de la  data înregistrării cererii de racordare și prezentarea actelor și informațiilor stabilite la pct. 14-19 sunt următoarele:

1) pentru solicitările de racordare a locurilor de consum la rețelele electrice de distribuție – 10 zile calendaristice;

2) pentru solicitările de racordare a locurilor de consum la rețelele electrice de transport – 15 zile calendaristice;

3) pentru solicitările de racordare a centralelor electrice la rețelele electrice de transport sau de distribuție – 30 de zile calendaristice.

28. Modelul avizului de racordare este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. La eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să comunice solicitantului costul estimat pentru executarea instalației de racordare.

29. Operatorul de sistem eliberează solicitanților avizele de racordare în limitele capacităților disponibile ale rețelei electrice la care se solicită racordarea, în baza principiului „primul venit, primul servit”. Pentru gestionarea capacității rețelei, operatorul de sistem ține evidența avizelor de racordare valabile eliberate solicitanților în registrul de evidență a avizelor de racordare. Registrul de evidență a avizelor de racordare  conține cel puțin următoarele informații: denumirea solicitantului, data înregistrării cererii pentru eliberarea avizului de racordare, data eliberării avizului de racordare, data expirării valabilității avizului de racordare, o mențiune care să indice termenul de valabilitate a avizului de racordare care a fost prelungit, dacă au fost operate alte modificări în avizul de racordare, locul amplasării instalației de utilizare, a centralei electrice, puterea electrică solicitată, punctul de racordare la rețea. Operatorul de sistem este obligat să publice pe pagina web oficială informația privind avizele de racordare eliberate și cererile respinse, indicând pentru fiecare aviz de racordare cel puțin următoarele informații: data, perioada de valabilitate, locația (date despre locația fizică, adresa electrică), capacitatea solicitată, dacă valabilitatea avizului de racordare a fost deja extinsă. Informația respectivă se actualizează lunar.

30. În avizul de racordare se indică în mod obligatoriu condițiile tehnice-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum sau a centralei electrice, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului de sistem, precizate în cerere cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice.

31. Avizul de racordare se eliberează gratuit.

32. Prin avizul de racordare eliberat, solicitantul poate fi obligat să suporte doar cheltuielile de construcție a instalației de racordare, care să corespundă puterii electrice solicitate.

33. După caz, solicitantul sau reprezentantul acestuia este în drept să solicite informație suplimentară de la operatorul de sistem aferentă puterii transformatorului, secțiunii conductoarelor şi altă informație necesară proiectantului pentru a realiza proiectul de execuție. Operatorul de sistem prezintă informația solicitată în termen de 15 zile lucrătoare.

34. Pentru zonele economice libere sau parcuri industriale, operatorul de sistem emite un aviz de racordare unic administratorului zonei economice libere/parcului industrial.

35. Condițiile tehnice incluse în avizul de racordare sunt valabile până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice și, ulterior, pentru toată durata de exploatare a instalației date.

36.  Avizul de racordare se eliberează pentru un termen de:

1) 12 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru instalația de utilizare;

2) 24 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru centrala electrică.

37. La cererea solicitantului, termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungește de către operatorul de sistem pentru o perioadă de 12 luni pentru instalațiile de utilizare și 24 de luni pentru centralele electrice. La cererea de prelungire a termenului de valabilitate a avizului solicitantul obligatoriu prezintă autorizația de construire valabilă pentru construcția obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Operatorul de sistem prelungește termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 5 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripției respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare se prelungește o singură dată.

38. Prin derogare de la pct. 36 din prezentul Regulament, dacă termenul de punere în funcțiune a unei centrale electrice este stabilit printr-o hotărâre de Guvern sau a Agenției, termenul de valabilitate al avizului de racordare se stabilește de operatorul de sistem conform termenului de punere în funcțiune a centralei electrice respective.

39. Avizul de racordare își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

1) la expirarea termenului de valabilitate a avizului;

2) la cererea solicitantului, dacă nu a fost pusă sub tensiune instalația de utilizare sau centrala electrică;

3) la emiterea unui nou aviz de racordare pentru același loc de consum/generare;

4) în situația în care după emiterea avizului de racordare se impune schimbarea soluției tehnice de racordare, ca urmare a informațiilor prevăzute în avizele deținătorilor de utilități;

5) în cazul în care a fost adoptată decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a solicitantului – persoană juridică sau întreprinzătorului individual;

6) în condițiile prevăzute în Capitolul II, Secțiunea 8 din prezentul Regulament.

40. În cazul încetării valabilității unui aviz de racordare în conformitate cu pct. 39, operatorul de sistem radiază avizul de racordare respectiv și datele asociate acestuia din Registrul avizelor de racordare.

41. Avizul de racordare se modifică gratuit de către operatorul de sistem la cererea solicitantului în cazul schimbării numelui sau a denumirii titularului sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, cu condiția menținerii termenului prevăzut în avizul de racordare eliberat inițial.

42. Avizul de racordare poate fi modificat din oficiu de către operatorul de sistem, cu indicarea în avizul de racordare modificat a puterii aprobate care corespunde puterii electrice determinate conform documentației de proiect, în cazul în care, la examinarea documentației de proiect, prezentată pentru coordonare operatorului de sistem conform prevederilor Secțiunii 6 a prezentului Regulament, se constată faptul că puterea electrică indicată în avizul de racordare este mai mare decât puterea activă maximă pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalația de racordare conform proiectului instalației de utilizare sau a centralei electrice respective. Avizul de racordare modificat se prezintă odată cu documentația de proiect coordonată.

43. Avizul de racordare emis unui solicitant poate fi transmis de către solicitant unei persoane terțe, doar odată cu transmiterea dreptului de proprietate, sau de folosință, prezentat de solicitant operatorului de sistem conform pct. 15 și 16 din prezentul Regulament la etapa de depunere a cererii pentru eliberarea avizului de racordare. Pentru modificarea avizului de racordare, succesorul dreptului de proprietate sau de folosință asupra imobilului, sau terenului pentru care a fost emis avizul de racordare trebuie să depună la operatorul de sistem o cerere în acest sens, cu anexarea documentelor care atestă schimbul dreptului de proprietate sau folosință. Operatorul de sistem emite avizul de racordare modificat în termen de 5 zile lucrătoare. Operatorul de sistem nu operează alte modificări în avizul de racordare decât substituirea denumirii persoanei fizice sau juridice căreia i s-a eliberat avizul de racordare.

44. Operatorul de sistem refuză eliberarea avizului de racordare doar în lipsa de capacitate a rețelei electrice, motivată de faptul că nu există rețea electrică sau că rețeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerințele solicitantului.

45. În caz de refuz de eliberare a avizului de racordare din motiv de lipsă de capacitate conform pct. 44 din prezentul Regulament, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris solicitantul despre acest fapt, cu indicarea motivelor și a argumentelor justificate din punct de vedere tehnic care au stat la baza refuzului și să prezinte informații pertinente despre capacitatea maximă de absorbție/injecție care poate fi acceptată în punctul de racordare respectiv, măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor de refuz, inclusiv despre măsurile necesare pentru dezvoltarea rețelelor electrice de transport sau de distribuție și despre termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora. Solicitantul căruia i-a fost refuzată eliberarea avizului de racordare este în drept să modifice puterea solicitată

în cererea de eliberare a avizului de racordare în limitele capacității disponibile sau să solicite operatorului de sistem respectiv să fie inclus în lista de așteptare a avizelor de racordare, întocmită de operator în conformitate cu pct. 46 din prezentul Regulament.

46. Lista de așteptare a avizelor de racordare (în continuare – Lista de așteptare) cuprinde cererile de eliberare a avizului de racordare, înregistrate, dar respinse pe motivul lipsei de capacitate pentru care s-a solicitat menținerea în așteptare a cererii conform punctului 45 din Regulament. Cererile de eliberare a avizelor de racordare se ordonează cronologic, în ordinea primirii solicitărilor privind includerea în lista de așteptare, prin aplicarea principiului „primul venit, primul servit”. În Lista de așteptare se indică cel puțin următoarele informații: denumirea solicitantului, data primirii solicitării privind includerea în lista de așteptare, locul amplasării instalației de utilizare sau a centralei electrice pentru care se solicită racordarea, puterea electrică solicitată, informații cu privire la capacitățile rețelei electrice în punctul solicitat/porțiunea rețelei electrice la care se solicită racordarea și motivele imposibilității emiterii avizului de racordare.

47. Capacitatea rămasă disponibilă urmare a expirării valabilității, a anulării avizelor de racordare sau în urma reducerii puterii electrice în conformitate cu prevederilor pct. 42 din prezentul Regulament se pune la dispoziție solicitanților aflați pe Lista de așteptare, care au solicitat eliberarea avizului de racordare la aceeași porțiune de rețea electrică și ale căror puteri electrice solicitate în cererile de racordare nu depășesc cumulativ capacitatea rămasă disponibilă. Operatorul de sistem notifică în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, solicitanții respectivi cu privire la capacitatea disponibilă și eliberează avizele de racordare cu respectarea termenelor stabilite în prezentul Regulament. Concomitent, operatorul de sistem exclude cererile pentru eliberarea avizelor de racordare din lista de așteptare și completează Registrul avizelor de racordare.

48. În cazul în care capacitatea rămasă disponibilă este mai mică decât puterea electrică indicată în cererea pentru eliberarea avizului de racordare a solicitantului, plasat primul pe lista de așteptare, solicitantul în cauză este în drept să revizuiască puterea electrică solicitată inițial în limitele capacității disponibile, notificate de operatorul de sistem. Solicitantul informează în scris operatorul de sistem în termen de 5 zile lucrătoare din momentul primirii notificării despre decizia privind reducerea puterii electrice solicitate conform limitelor capacității disponibile, modificând corespunzător cererea de eliberare a avizului de racordare. Operatorul de sistem eliberează solicitantului avizul de racordare pentru noua putere electrică solicitată, cu respectarea procedurii și a termenelor stabilite în prezentul Regulament. Concomitent, operatorul de sistem exclude cererile pentru eliberarea avizelor de racordare din Lista de așteptare și completează Registrul avizelor de racordare.

49. În cazul în care solicitantul refuză reducerea puterii electrice aprobate în limitele capacității rămase disponibile, sau dacă nu informează operatorul de sistem despre decizia luată în termenul stabilit la pct. 48 din prezentul Regulament, operatorul de sistem notifică cu privire la capacitatea disponibilă următorul solicitant din Lista de așteptare.

50. În cazul în care, în urma examinării cererii de racordare pentru un solicitant, potențial producător de energie electrică din surse regenerabile, operatorul de sistem constată că racordarea centralei electrice este posibilă realizând dezvoltarea rețelei electrice respective în beneficiul exclusiv al solicitantului și nu este necesară pentru alți utilizatori de sistem, operatorul de sistem și solicitantul acționează conform prevederilor art. 28 alin. (61) al Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

51. Fiecare operator de sistem publică pe pagina sa web oficială informația din Lista de așteptare (numărul cererilor de racordare incluse în Lista de așteptare, cu indicarea puterilor solicitate, instalația operatorului de sistem la care este atribuită cererea, precum și informația cu privire la capacitățile rămase disponibile).

52. La publicarea informației stabilite la pct. 51 din prezentul Regulament, operatorii de sistem se  abțin de la divulgarea informațiilor care constituie secret comercial, a informațiilor oficiale cu accesibilitate limitate și a datelor cu caracter personal, precum denumirea sau numele solicitanților, adresa acestora etc.

53. Solicitantul căruia i s-a refuzat eliberarea avizului de racordare la rețeaua electrică este în drept să adreseze Agenției o reclamație în acest sens, în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică.

Secțiunea 6

Proiectarea și executarea instalației de racordare

54. Proiectarea și executarea instalației de racordare se efectuează la solicitarea potențialului consumator final sau producător de operatorul de sistem. Potențialul consumator final este în drept să angajeze un proiectant și un electrician autorizat pentru efectuarea proiectării și executării instalației de racordare.

55. În cazul în care proiectarea și executarea instalației de racordare se realizează de către operatorul de sistem, solicitantul  achită operatorului de sistem costul de proiectare și tariful de racordare, calculat conform Metodologiei de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic (în continuare Metodologia privind serviciile auxiliare), aprobate de Agenție. Dacă solicitantul contractează un proiectant și un electrician autorizat, acesta  achită operatorului de sistem doar tariful de punere sub tensiune, calculat conform Metodologiei privind serviciile auxiliare.

56. În cazul în care solicitantul optează pentru proiectarea și pentru executarea instalației de racordare de către operatorul de sistem, operatorul de sistem și solicitantul încheie contractul de racordare în condițiile prezentului Regulament.

57. Obiectul contractului de racordare îl constituie proiectarea, montarea, recepția și punerea sub tensiune a instalației de racordare.

58. Contractul de racordare  include următoarele clauze:

1) datele de identificare ale părților contractante;

2) obiectul contractului;

3) lucrările de proiectare și de executare a instalației de racordare, precum și lucrările de punere sub tensiune ce urmează a fi realizate de către operatorul de sistem;

4) drepturile și obligațiile părților;

5) termenele și condițiile de realizare a lucrărilor destinate racordării;

6) dreptul de proprietate asupra instalației de racordare, după caz;

7) costul de proiectare, acordul cu privire la utilizarea terenului de amplasare a instalației de racordare, după caz, și valoarea tarifului de racordare, calculat în baza Metodologiei privind serviciile auxiliare aprobate de Agenție, și modalitățile de achitare a acestora;

8) durata și condițiile de valabilitate ale contractului;

9) responsabilitatea părților;

10) soluționarea litigiilor.

59. Contractul de racordare se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași forță juridică.

60. După semnarea contractului de racordare operatorul de sistem prezintă solicitantului bonul de plată pentru achitarea costului de proiectare și a tarifului de racordare.

61. Solicitantul achită costul de proiectare și tariful de racordare, după care, operatorul de sistem asigură proiectarea și execută lucrările de montare a instalației de racordare. După finalizarea lucrărilor de montare se efectuează admiterea în exploatare a instalației de racordare conform Secțiunii 7 din prezentul Regulament.

62. Termenul de executare a instalației de racordare și de punere sub tensiune a instalației de utilizare, după achitarea tarifului de racordare, nu  depășește:

1) 10 zile lucrătoare, pentru racordarea instalației de utilizare la rețeaua electrică de tensiune joasă, cu condiția că nu sunt necesare lucrări de terasament;

2) 40 de zile calendaristice, pentru celelalte cazuri de racordare a instalației de utilizare la rețeaua electrică de tensiune joasă;

3) 60 de zile calendaristice, pentru racordarea instalației de utilizare la rețeaua de tensiune medie și la rețelele electrice de tensiune înaltă.

4) Prin derogare de la subpunctele 1), 2) și 3), în cazul racordării specifice a instalațiilor de utilizare la stațiile electrice de 35 kV sau 110 kV, precum și la instalațiile electrice de 6 kV sau 10 kV, operatorul de sistem și solicitantul sunt în drept să negocieze și să stabilească alte termene de racordare.

63. Operatorul de sistem pune sub tensiune instalația de utilizare în termenul indicat în contractul de racordare dacă solicitantul a prezentat copia actului de recepție a instalației de utilizare cu condiția existenței unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv. Operatorul de sistem pune sub tensiune centrala electrică în termenul indicat în contractul de racordare dacă solicitantul a prezentat copia actului de recepție a centralei electrice cu condiția existenței unui contract de furnizare a energiei electrice și a unui contract de achiziționare a energiei electrice de la producătorul respectiv. Operatorul nu poartă răspundere pentru încălcarea termenului de punere sub tensiune a instalației de racordare în cazul când solicitantul nu prezintă contractul de furnizare a energiei electrice și/sau contractul de achiziționare a energiei electrice de la producător.

64. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant și un electrician autorizat să proiecteze și să execute instalația de racordare, proiectul instalației de racordare se prezintă spre coordonare operatorului de sistem.

65. Operatorul de sistem examinează și coordonează documentația de proiect în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea centralelor electrice la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile calendaristice. În cazul în care operatorul de sistem constată că documentația de proiect nu corespunde normelor de proiectare și/sau condițiilor expuse în avizul de racordare, atunci el notifică în scris solicitantul cu privire la necesitatea înlăturării neconformităților.

66. Modificarea documentației de proiect se efectuează de către proiectant și se coordonează cu operatorul de sistem. În cazul întreruperii activității proiectantului sau apariției altor circumstanțe, care fac imposibilă operarea modificărilor, solicitantul  recurge la serviciile altor persoane autorizate.

67. Îndeplinirea condițiilor stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de sistem, este obligatorie pentru solicitant, proiectant și electricianul autorizat.

68. Documentația de proiect pentru instalația de racordare a locului de consum, a centralei electrice a solicitantului include întregul complex de lucrări aferente racordării acestuia la rețeaua electrică, inclusiv măsurile de amenajare a terenului afectat în urma construcției.

69. Documentația de proiect urmează a fi coordonată repetat cu operatorul de sistem, dacă instalația electrică nu a fost admisă în exploatare în termen de 24 luni din ziua coordonării proiectului, cu condiția deținerii unui aviz de racordare valabil.

70. După coordonarea proiectului de către operatorul de sistem, electricianul autorizat angajat de solicitant execută lucrările de montare a instalației de racordare. După finalizarea lucrărilor de montare se efectuează admiterea în exploatare a instalației de racordare conform Secțiunii 7 din prezentul Regulament.

71. După admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, solicitantul se adresează la operatorul de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalației de racordare. Bonul de achitare a tarifului de punere sub tensiune se eliberează de către operatorul de sistem în ziua adresării solicitantului. Operatorul de sistem este obligat să efectueze lucrările de punere sub tensiune a instalației de racordare care aparține solicitantului, potențial consumator final sau producător, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la achitarea tarifului de punere sub tensiune.

72. Lucrările de executare și racordare a instalațiilor de racordare se efectuează în baza documentației de proiect și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice ale rețelelor electrice, Normelor de amenajare a instalațiilor electrice și documentelor normativ-tehnice. Se interzice racordarea la rețeaua electrică a instalației solicitantului care nu corespunde proiectului și prevederilor Normelor tehnice ale rețelelor electrice, Normelor de amenajare a instalațiilor electrice, documentelor normativ-tehnice. În acest caz, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris solicitantul despre acest fapt, argumentând refuzul de racordare a instalației electrice a solicitantului prin indicarea actelor normative și documentației normativ-tehnice care au stat la baza refuzului și cu prezentarea argumentelor justificate din punct de vedere tehnic.

73. Racordarea instalațiilor electrice ale întovărășirilor pomicole, ale cooperativelor de construcție a garajelor și a altor asociații de coproprietari se efectuează în baza unui proiect unic.

74. Dacă solicitantul cere racordarea la rețeaua electrică a unor receptoare electrice cu puterea electrică de până la 100 W, nu este obligatorie cerința instalării echipamentului de măsurare, iar consumul de energie electrică se determină aplicând sistemul paușal (produsul dintre puterea electrică a receptoarelor și durata de utilizare a ei de 24 ore). La instalarea acestor echipamente în blocurile locative, solicitantul este obligat să coordoneze proiectul cu administratorul imobilului cu destinație locativă.

75. Cerința instalării echipamentului de măsurare nu este obligatorie în cazul în care solicitantul cere racordarea la rețeaua electrică a unei instalații de utilizare temporare, pentru o perioadă de până la 72 de ore, necesare pentru realizarea unor lucrări, evenimente, concerte. Consumul de energie electrică în acest caz se determină aplicând sistemul paușal.

76. În cazul în care pentru montarea instalației de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane și să suporte cheltuielile aferente.

Secțiunea 7

Admiterea în exploatare a instalațiilor electrice

77. Punerea sub tensiune și reconectarea la rețeaua electrică a instalației de utilizare sau a centralei electrice este efectuată în exclusivitate de către operatorul de sistem în prezența utilizatorului de sistem. Utilizatorul de sistem este obligat să ofere operatorului de sistem accesul la instalațiile sale electrice.

78. În cazul racordării unei centrale electrice la rețeaua electrică, admiterea în exploatare a centralei electrice și a instalației de racordare se confirmă prin actul de corespundere, eliberat de organul supravegherii energetice de stat.

79. În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la rețeaua electrică de distribuție de tensiune joasă și medie, admiterea în exploatare a instalației electrice se confirmă prin declarația electricianului autorizat, cu excepția grădinițelor, școlilor, spitalelor, azilurilor de bătrâni și a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se confirmă prin actul de corespundere emis de către organul supravegherii energetice de stat.

80.  În cazul racordării locului de consum cu o putere mai mare de 150 kW, admiterea în exploatare a instalației electrice se confirmă prin actul de corespundere eliberat de către organul supravegherii energetice de stat în urma examinării instalațiilor electrice respective.

81. La emiterea declarației electricianului autorizat, a actului de corespundere, electricianul autorizat, respectiv, reprezentantul organului supravegherii energetice de stat respectă prevederile Normelor tehnice ale rețelelor electrice , Normelor de amenajare a instalațiilor electrice, documentelor normativ-tehnice. În situația unui loc de consum și/sau a unei centrale electrice care se dezvoltă în etape, admiterea în exploatare a instalației electrice are loc corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul de racordare, cu anularea actului de admitere în exploatare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară.

82. În cazul racordării instalației de utilizare sau a centralei electrice a consumatorului noncasnic, după admiterea în exploatare a obiectului, confirmată conform prevederilor punctelor 78-80 din prezentul Regulament, în termen 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de punere sub tensiune conform pct. 71 din prezentul Regulament, operatorul de sistem și consumatorul noncasnic/producătorul semnează:

1) Actul de delimitare întocmit conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament;

2) Procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare întocmit conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament;

3) Convenția de interacțiune;

4) Alte documente prevăzute de Normele tehnice ale rețelelor electrice.

Pînă la finalizarea termenului prevăzut în primul alineat, solicitantul este obligat să prezinte operatorului de sistem contractul de furnizare, iar în cazul producătorului și contractul de achiziționare a energiei electrice produse. În termen de 5 zile lucrătoare după punerea sub tensiune a instalațiilor electrice operatorul de sistem este obligat să transmită furnizorului copiile actului de delimitare,

procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare și convenției de interacțiune.

Modelul convenției de interacțiune se elaborează de operatorul de sistem și se publică pe pagina web oficială a acestuia.

83. În cazul în care pentru racordarea instalației de utilizare sau a centralei electrice este necesară realizarea unor lucrări și/sau instalarea unor echipamente în instalațiile electrice aflate în proprietatea operatorului de sistem, lucrările respective sunt realizate de către operatorul de sistem, iar costurile de realizare a lucrărilor și cheltuielile pentru procurarea echipamentelor în aceste cazuri sunt suportate integral de solicitant.

84. În cazul în care pentru anumite instalații electrice, conform Normelor tehnice ale rețelelor electrice, sunt prevăzute mai multe etape pentru admiterea instalației electrice, Actul de corespundere se întocmește la etapa de punere sub tensiune a instalației electrice, iar etapele ulterioare sunt confirmate prin Notificările privind funcționarea instalațiilor electrice, eliberate de operatorul de sistem. Operatorul de sistem este obligat să transmită Notificările privind funcționarea instalațiilor electrice atât utilizatorului de sistem, cât și organului de supraveghere energetică de stat.

Secțiunea 8

Apartenența și delimitarea instalațiilor electrice

ale operatorului de sistem și ale consumatorilor finali și/sau producătorilor

85. Punctul de delimitare a proprietății se stabilește la un element fizic care permite realizarea efectivă a separării rețelelor electrice, proprietate a operatorului de sistem, sau deservite tehnic de operatorul de sistem, de instalațiile electrice ale altui operator de sistem, ale consumatorului final și/sau ale producătorului.

86. În situația unui loc de consum și/sau a unei centrale electrice care se dezvoltă în etape, se semnează succesiv acte de delimitare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul de racordare, cu anularea actului de delimitare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară.

87. Actul de delimitare se semnează după admiterea în exploatare a instalației de racordare și a instalației de utilizare sau a centralei electrice în trei exemplare, două pentru operatorul de sistem și unul pentru utilizatorul de sistem.

88. Actul de delimitare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1) datele de identificare a locului de consum sau a centralei electrice;

2) parametrii tehnici ai instalației de racordare;

3) puterea aprobată pentru evacuare și/sau consum;

4) pentru locurile de producere, puterea instalată totală;

5) schema monofilară  cu indicarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de măsurare și a caracteristicilor aparatului de protecție de la intrare.

89. Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului, care este responsabil de exploatarea, întreținerea și modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate de electricieni autorizați rămân în proprietatea și în gestiunea  consumatorilor finali, care sunt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică.

90. Pentru consumatorii noncasnici/producători punctul de delimitare se stabilește în baza înțelegerii dintre consumatorul noncasnic/producător și operatorul de sistem și se consemnează în actul de delimitare, un exemplar al căruia se prezintă de către operatorul de sistem în pachetul de documente furnizorului. Rețelele electrice existente din amonte de punctul de delimitare sunt în responsabilitatea operatorului de sistem care asigură exploatarea și deservirea tehnică a lor.

91. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea și semnarea actului de delimitare și a convenției de interacțiune. În acest caz operatorul sistemului de distribuție este responsabil de exploatarea și deservirea tehnică a rețelei electrice până la bornele de ieșire ale aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare. Cheltuielile justificate pentru exploatarea și întreținerea acestor rețele electrice se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

92. Consumatorul final/producătorul este responsabil de întreținerea și deservirea tehnică a instalației sale de utilizare și/sau a centralei electrice cei aparține, până la punctul de delimitare.

93. Exploatarea și deservirea tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici/producătorilor, situate în aval de punctul de delimitare, se realizează de către consumatorul noncasnic/producător sau în bază de contract, în conformitate cu cerințele Normelor de amenajare a instalațiilor electrice, Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici și Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, Normelor tehnice ale rețelelor electrice.

94. Elementele fizice de separare din punctul de delimitare sunt exploatate și deservite tehnic de operatorul de sistem, delimitarea făcându-se la bornele de ieșire a echipamentului de delimitare.

95. În cazul modificării informațiilor tehnice aferente rețelei electrice, menționate în actul de delimitare urmare a reconstrucției, reconfigurării sau modificării rețelei electrice la care este racordată instalația electrică a utilizatorului de sistem, operatorul de sistem modifică în modul corespunzător actul de delimitare al instalațiilor electrice și prezintă actul de delimitare modificat utilizatorului de sistem. Utilizatorul de sistem semnează actul de delimitare modificat și transmite operatorului de sistem două exemplare al acestuia. Operatorul de sistem  transmite un exemplar al actului de delimitare furnizorului în decurs de 5 zile lucrătoare.

Capitolul II

Prestarea serviciului de transport și de distribuție

a energiei electrice

Secțiunea 1

Contractarea serviciului de transport

și de distribuție a energiei electrice

96. Prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice se efectuează de către operatorul de sistem în baza contractului de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, încheiat cu participanții pieței angro de energie electrică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică și a prezentului Regulament.

97. Operatorul de sistem publică pe pagina web oficială modelul contractului de prestare a serviciului de transport, a serviciului de distribuție a energiei electrice care conține clauzele obligatorii stabilite în anexele nr. 4 și nr. 5 la prezentul Regulament.

98. La solicitare, operatorul de sistem prezintă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice.

99. În cazul în care solicitantul acceptă prevederile contractuale fără obiecții, contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice semnat este transmis operatorului de sistem.

100. În cazul în care solicitantul are obiecții la proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, acestea sunt formulate în scris și remise în adresa operatorului de sistem pentru a fi negociate.

101. Operatorul de sistem verifică dacă sunt întrunite condițiile necesare încheierii contractului și dacă este de acord cu propunerile și obiecțiile motivate ale solicitantului, transmite acestuia contractul semnat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea negocierilor. Refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice trebuie să fie motivat cu indicarea expresă a temeiului legal de refuz.

102. Dacă solicitantul consideră neîntemeiat refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, transmis de operatorul de sistem în condițiile pct. 101, primul este în drept să solicite examinarea refuzului operatorului de sistem de către Agenție. În vederea soluționării neînțelegerilor dintre solicitant şi operatorul de sistem cu privire la încheierea contractului de transport sau de distribuție a energiei electrice, Agenţia emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile legii.

103. Contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași forță juridică.

Secțiunea 2

Drepturile și obligațiile părților

104. Operatorul de sistem are următoarele obligații:

1) să transporte sau să distribuie energia electrică conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică și în condițiile contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, încheiat cu utilizatorul de sistem;

2) să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice, stabiliți în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat de Agenție în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, și să asigure livrarea energiei electrice, la parametrii de calitate stabiliți de standardul național în vigoare;

3) să întrețină, să exploateze și să înlocuiască rețelele electrice ce-i aparțin în caz de degradare, cu excepția situației deteriorării acestora de către utilizatorii de sistem sau alte persoane, cazuri în care aceștia sunt obligați să suporte integral cheltuielile generate;

4) să asigure succesiunea inițială a fazelor curentului electric, după efectuarea lucrărilor de reparații, exploatare și întreținere a rețelelor electrice;

5) să întrețină și să exploateze instalațiile de racordare prin intermediul cărora se livrează energie electrică consumatorilor casnici;

6) să anunțe utilizatorii de sistem, despre întreruperile programate și limitările în livrarea energiei electrice în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, menționând motivele întreruperii;

7) să presteze serviciul de transport sau de distribuție a energiei electrice în mod continuu și fiabil și să restabilească în cel mai scurt timp posibil, livrarea energiei electrice în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din rețeaua electrică;

8) să reconecteze instalațiile de utilizare ale consumatorilor finali, conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică, prezentului Regulament, Regulamentului privind furnizarea energiei electrice și Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și să reia livrarea energiei electrice;

9) să prezinte la solicitarea utilizatorului de sistem informații cu privire la parametrii de calitate a energiei electrice furnizate la locul de consum și să examineze petițiile cu privire la calitatea energiei electrice în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;

10) în cazul în care un utilizator de sistem a adresat operatorului de sistem o petiție care urmează să fie examinată și soluționată de furnizor, operatorul de sistem este obligat să transmită petiția furnizorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare și să informeze despre acest fapt petiționarul;

11) să țină evidența tuturor consumatorilor finali ale căror instalații electrice au fost deconectate de la rețeaua electrică, și să informeze furnizorul despre toate deconectările efectuate;

12) să ofere utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali, informații suficiente pentru asigurarea unui acces eficient la rețelele electrice și să răspundă în termenele stabilite prin lege, la reclamațiile depuse în scris de consumatorii finali;

13) să repare prejudiciile cauzate utilizatorilor de sistem, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

14) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a energiei electrice furnizate consumatorului casnic;

15) să informeze consumatorii finali și solicitanții privind modalitățile de soluționare a problemelor abordate de către aceștia;

16) să monteze la consumatorul casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice periodice sau defectat nu din vina consumatorului casnic, iar în cazul în care în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică operatorul sistemului de distribuție nu a instalat un alt echipament de măsurare – să restabilească evidența energiei electrice consumatorului casnic în termen de cel mult 10 zile calendaristice;

17) să permită accesul utilizatorului de sistem la echipamentul său de măsurare instalat pe teritoriul operatorului de sistem, în cazul în care a fost anunțat în prealabil;

18) la solicitarea furnizorului central de energie electrică, să verifice centrala electrică ce produce energie electrică din surse regenerabile pentru a confirma faptul că energia electrică este produsă din surse regenerabile;

19) să întocmească actul de depistare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare și să transmită actul întocmit și probele aferente furnizorului;

20) să citească lunar indicațiile echipamentelor de măsurare și să prezinte furnizorului datele respective pentru facturare, în termenele stabilite cu furnizorul, în baza contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice;

21) să deconecteze instalațiile electrice ale utilizatorilor de sistem, cu respectarea prevederilor Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, prezentului Regulament și a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice;

22) să deconecteze instalațiile utilizatorului de sistem la cererea organului de supraveghere energetică de stat în cazul neîndeplinirii acțiunilor indicate în prescripțiile emise în acest sens, ceea ce poate provoca avarii, incendii, electrocutări și/sau explozii;

23) să asigure accesul utilizatorilor de sistem la serviciul telefonic 24/24 ore al operatorului de sistem, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în factura emisă de furnizor.

105. În scopul prestării serviciilor de transport și de distribuție, operatorul de sistem este obligat să întrețină în stare bună de funcționare rețelele electrice ce-i aparțin, precum și rețelele electrice de întreținerea cărora este responsabil conform prevederilor prezentului Regulament, să efectueze exploatarea și reparația lor în corespundere cu cerințele documentelor normativ-tehnice obligatorii și prezentului Regulament, și să respecte normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

106. Operatorul de sistem este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau pentru înlăturarea neîntârziată a defectelor și a deranjamentelor din instalațiile electrice proprii, precum și din instalațiile electrice pe care le întreține și le deservește cu respectarea cerințelor Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice.

107.  Operatorul sistemului de distribuție întreține și exploatează instalațiile de racordare ale consumatorilor casnici, iar cheltuielile justificate, suportate în acest sens, se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

108. Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de exploatarea și de întreținerea rețelelor interne din blocurile de locuit prin intermediul cărora sunt alimentați cu energie electrică consumatorii casnici, deținători de apartamente/odăi din aceste blocuri. Cheltuielile pentru întreținerea și pentru deservirea rețelelor interne se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

109. Personalul operatorului de sistem, care instalează echipamente noi, efectuează reparația sau modifică instalațiile existente, este obligat să readucă la starea inițială terenul, elementele de construcții și instalațiile consumatorului final sau ale proprietarului terț, afectate în procesul executării acestor lucrări.

110. Operatorul de sistem este obligat să aducă periodic la cunoștința utilizatorilor de sistem următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relații cu utilizatorii de sistem:

1) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24/24 și adresele poștei electronice (dacă sunt disponibile) unde utilizatorii de sistem pot adresa reclamații;

2) programul de lucru, de cel puțin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia utilizatorul de sistem poate adresa reclamația.

111. Operatorul de sistem este obligat să dispună de centre pentru relații cu utilizatorii de sistem, unde au acces liber toți utilizatorii de sistem, pe parcursul programului de lucru, și să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamațiilor și de soluționarea problemelor utilizatorilor de sistem legate de prestarea serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice.

112.  Personalul responsabil de examinarea reclamațiilor trebuie să dispună de aptitudini și împuterniciri pentru:

1) a examina reclamațiile și a soluționa neînțelegerile direct, prin negocieri, cu utilizatorii de sistem;

2) a remite reclamația, în cazurile prevăzute de lege;

3) a informa utilizatorul de sistem despre drepturile lui în procesul de soluționare a neînțelegerilor.

Întreg personalul de conducere al operatorului de sistem este obligat să acorde audiență utilizatorilor de sistem care solicită aceasta, în scopul soluționării problemelor utilizatorilor de sistem.

113. Utilizatorii de sistem sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale și morale cauzate de operatorul de sistem, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și a Legii 107/2016 сu privire la energia electrică.

114. Operatorul de sistem este obligat să examineze petițiile și să soluționeze problemele utilizatorilor de sistem parvenite în legătură cu racordarea, delimitarea, întreruperea și limitarea livrării energiei electrice, referitor la calitatea energiei electrice, precum și să achite utilizatorilor de sistem compensații calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

115. Operatorul de sistem este obligat să țină evidența petițiilor. Informația despre petiții include cel puțin:

1) data depunerii;

2) numele persoanei care a depus petiția;

3) esența problemei abordate;

4) acțiunile întreprinse de operatorul de sistem pentru soluționarea problemelor abordate;

5) decizia operatorului de sistem.

116. Operatorul de sistem este obligat să prezinte Agenției orice informație solicitată privind reclamațiile, copiile înregistrărilor și ale deciziilor sau alte documente necesare examinării și soluționării de către Agenție a problemelor abordate în petiții.

117.  Operatorul de sistem este obligat să depună toate eforturile pentru soluționarea rezonabilă a neînțelegerilor cu utilizatorii de sistem, pe cale amiabilă, și în termene cât mai restrânse.

118.  În cazul în care neînțelegerea dintre utilizatorul de sistem și operatorul de sistem nu este soluționată pe cale amiabilă, operatorul de sistem este obligat să examineze situația creată și să răspundă în scris utilizatorului de sistem, în termenele prevăzute de lege.

119.  În caz de dezacord cu răspunsul operatorului de sistem, ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la operatorul de sistem, utilizatorul de sistem este în drept să se adreseze Agenției, pentru soluționarea neînțelegerii iscate sau în instanța de judecată pentru soluționarea litigiului.

120. În cazul în care utilizatorul de sistem nu este de acord cu răspunsul Agenției el este în drept să conteste acest răspuns în instanța de judecată.

121. Operatorii de sistem au următoarele drepturi de care beneficiază:

1) să aibă acces la locul de consum/producere pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea/demontarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice, ce aparțin operatorului de sistem, și sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final;

2) să deconecteze instalațiile electrice în cazurile prevăzute de Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, prezentul Regulament și de Regulamentul privind furnizarea energiei electrice;

3) să sisteze livrarea energiei electrice consumatorului final în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică și prezentul Regulament.

4) să solicite efectuarea expertizei metrologice a echipamentului de măsurare al altui operator de sistem la care sunt racordate rețelele electrice ale sale. Expertiza metrologică se efectuează în prezența personalului acestuia;

5) să solicite producătorului prezentarea rezultatele încercărilor performanței centralei electrice.

122. Utilizatorul de sistem are următoarele drepturi de care beneficiază:

1) să solicite operatorului de sistem să efectueze citirea indicațiilor, precum și să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de măsurare, instalate la utilizatorii de sistem racordați la rețelele operatorului de sistem;

2) să solicite operatorului de sistem sistarea livrării energiei electrice, inclusiv deconectarea instalațiilor sale de utilizare cu respectarea prevederilor prezentului Regulament;

3) la furnizarea continuă și fiabilă a energiei electrice, până la bornele de ieșire a aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare, în cazul consumatorilor casnici, și până la punctul de delimitare, în cazul consumatorilor noncasnici, la parametrii de calitate, stabiliți conform standardului național;

4) să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către operatorul de sistem a prevederilor prezentului Regulament;

5)  să aibă acces la echipamentul de măsurare a energiei electrice, indiferent de locul amplasării;

6) să solicite operatorului de sistem să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în rețeaua electrică și în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;

7) să solicite operatorului de sistem remedierea operativă a deranjamentelor din rețelele electrice și/sau rețelele interne ale blocurilor de locuit;

8) la compensații din partea operatorului de sistem pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului de distribuție și de transport al energiei electrice;

9)  să fie prezent la citirea indicațiilor, verificarea metrologică, efectuarea expertizei metrologice și expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate.

123. Utilizatorul de sistem are următoarele obligații:

1) să achite integral contravaloarea serviciilor prestate de operatorul de sistem în termenul indicat în factură;

2) să întrețină instalațiile electrice din proprietatea sa în stare bună de funcționare;

3) să respecte regulile de exploatare a instalațiilor electrice;

4) să permită accesul personalului operatorului de sistem, la echipamentul de măsurare amplasat pe proprietatea sa;

5) să permită accesul echipei de intervenție a operatorului de sistem, după prezentarea legitimației, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparații, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum și de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalațiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa;

6) să efectueze remedierea defecțiunilor din instalațiile electrice aflate în proprietate/posesie, prin intermediul unităților specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;

7) să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el;

8) să instaleze și să utilizeze numai aparate, generatoare, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege;

9) să repare daunele provocate de instalațiile sale electrice, în cazul în care instalațiile electrice ce-i aparțin au cauzat înrăutățirea parametrilor de calitate a energiei electrice livrate altor utilizatori de sistem sau au împiedicat transportul sau distribuția energiei electrice altor utilizatori de sistem;

10) să păstreze intacte echipamentul de măsurare și sigiliile aplicate echipamentului de măsurare și alte dispozitive și instalații montate de operatorul de sistem pe proprietatea sa, să nu întreprindă acțiuni menite să consume energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare și să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate de către operatorul de sistem;

11) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice;

12) să solicite de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în situațiile stabilite în pct. 10 din prezentul Regulament;

13) să asigure accesul operatorului de sistem pentru verificarea centralei electrice ce produce energie electrică din surse regenerabile pentru confirmarea faptului că energia este produsă din surse regenerabile.

124. Instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem nu trebuie să pună în pericol viața și sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcționarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic și la transportul sau distribuția energiei electrice altor utilizatori de sistem.

125. Se interzice utilizatorului de sistem, să ridice în zona de protecție a liniilor electrice construcții, să depoziteze materiale, să sădească arbori, precum și să execute lucrări subterane sau alte lucrări, care pot crea obstacole, pun în pericol viața oamenilor sau împiedică operatorul de sistem să efectueze operațiile de exploatare și de întreținere a instalațiilor ce-i aparțin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 nr.59-61, art.603).

Secțiunea 3

Sistarea prestării serviciului, întreruperea,

limitarea livrării energiei electrice

126. Sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, întreruperea, limitarea livrării energiei electrice utilizatorului de sistem poate fi dispusă de către operatorul de sistem, pentru executarea lucrărilor programate și neprogramate.

127. Operatorul de sistem întrerupe sau limitează livrarea energiei electrice utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

1) sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor;

2) apare pericolul prejudicierii proprietății;

3) se încalcă balanța de puteri în sistemul electroenergetic;

4) se încalcă regimul de funcționare a  obiectelor sistemului electroenergetic;

5) se efectuează racordări și alte operațiuni de exploatare și de întreținere care nu pot fi executate în alt mod;

6) s-au produs avarii ori se lichidează consecințele lor;

7) depășirea de către utilizatorul de sistem a puterii contractate, care afectează instalațiile operatorului de sistem sau siguranța livrării energiei electrice către alți utilizatori de sistem, fapt confirmat documentar;

8) încălcarea de către utilizatorul de sistem a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării energiei electrice și/sau punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau mediului;

9) criză de combustibil, survenită la scară națională, care duce la apariția unei crize de energie electrică sau în cazul unor interese ce țin de apărarea națională;

10) apariția situațiilor excepționale pe piața energiei electrice.

128. Operatorul de sistem nu repară prejudiciile, care au fost cauzate prin limitarea sau întreruperea livrării de energie electrică, în condițiile specificate de Legea cu privire la energia electrică.

129. Operatorul sistemului de distribuție, este obligat să planifice și să efectueze lucrările de exploatare, de întreținere, de revizie și de reparație a rețelelor electrice de distribuție, inclusiv a rețelelor electrice interne din blocurile locative în cazul când beneficiarii de apartamente dețin contracte de furnizare a energiei electrice, astfel încât să fie asigurată cea mai mică durată a întreruperii programate a livrării energiei electrice consumatorilor finali. Pe parcursul lunilor decembrie, ianuarie, februarie durata întreruperii programate a livrării energiei electrice nu poate depăși 4 ore în zi, în condițiile când temperatura atmosferică este mai mică de 00C.

130. În cazul întreruperilor neprogramate a livrării energiei electrice, operatorul de sistem este obligat să restabilească livrarea energiei electrice către utilizatori în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depășească, însă, termenul stabilit prin contract, precum și limitele stabilite de Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

131. Operatorul de sistem  asigură activitatea nonstop a unor echipe de intervenție operativă și a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor finali la serviciul 24/24 de ore. În cazul unor întreruperi neprogramate a livrării energiei electrice, operatorul sistemului de distribuție înregistrează fiecare apel (inclusiv data și ora) și informează consumatorul final despre numărul de înregistrare al apelului.

132. Operatorul sistemului de distribuție informează utilizatorul de sistem despre durata probabilă de restabilire a livrării energiei electrice, precum și despre mersul lucrărilor de remediere.

133. Operatorul de sistem întrerupe livrarea energiei electrice consumatorilor finali prin automatizări de sistem, în condițiile legii.

134. Operatorul de sistem înștiințează consumatorii finali care dețin receptoare electrice de categoria I și II de fiabilitate a alimentării cu energie electrică despre condițiile de conectare a instalațiilor lor electrice la sistemele de descărcare automată a sarcinii prin frecvență (DASF) sau la sistemele de descărcare automată a sarcinii de sistem (DAS).

135. Se permite conectarea la sistemele DASF sau DAS doar a unor instalații electrice ale consumatorilor finali, echipate cu receptoare electrice de categoria II și III de fiabilitate a alimentării cu energie electrică, stabilit în Normele de amenajare a instalațiilor electrice. Se interzice conectarea la sistemele DASF sau DAS a unor instalații electrice ale consumatori finali, echipate cu receptoare electrice de categoria I a fiabilității alimentării cu energie electrică, în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice.

136. În regimul de limitări și de restricții din sistemul electroenergetic, operatorul de sistem este în drept să aplice marilor consumatori finali tranșele de limitare a puterii electrice consumate. Tranșele de limitare a puterii, puterea minimă de avarie și puterea tehnologică sunt stipulate în convenția de interacțiune. Operatorul de sistem informează consumatorii finali vizați și furnizorii acestora despre durata de aplicare a limitărilor de putere cu cel puțin 4 ore înainte de aplicarea limitărilor în cauză prin intermediul mass-media, al telefonului, al faxului, precum și prin alte modalități.

137. Operatorul sistemului de distribuție este în drept să aplice, la indicația operatorului sistemului de transport, măsuri de deconectare manuală sau automată a instalațiilor electrice ale utilizatorilor de sistem în situații de avarie sau în scopul prevenirii unor posibile avarii în sistemul electroenergetic.

138. Operatorul de sistem nu poartă răspundere față de utilizatorul de sistem pentru întreruperile în livrarea energiei electrice dacă acestea nu se datorează culpei sale.

139. În cazul în care operatorul de sistem constată documentar conectarea neautorizată la rețeaua electrică  a instalațiilor electrice sau receptoare electrice ce aparțin persoanelor fizice sau juridice în lipsa unui contract de furnizare a energiei electrice, operatorul de sistem calculează valoarea prejudiciului material cauzat reieșind din consumul de energie electrică  și tariful de furnizare aprobat de Agenție în vigoare pe parcursul perioadei pentru care se face calculul. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu achită contravaloarea prejudiciului material cauzat, operatorul de sistem se adresează în instanța de judecată.

Secțiunea 4

Deconectarea și reconectarea la rețeaua electrică

a instalației utilizatorului de sistem

140. Deconectarea de la rețeaua electrică se efectuează de către operatorul de sistem, la cererea organului de supraveghere energetică de stat, a furnizorului sau din inițiativă proprie, în cazurile și condițiile stabilite de Lega cu privire la energetică, Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind furnizarea energiei electrice și de prezentul Regulament.

141. Operatorul de sistem deconectează de la rețeaua electrică instalațiile utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

1) la cererea organului de supraveghere energetică de stat în cazul neîndeplinirii acțiunilor indicate în prescripțiile emise în acest sens, ceea ce poate provoca avarii, incendii, electrocutări și/sau explozii;

2) în cazul în care consumatorul final utilizează receptoarele electrice într-un mod ce afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar consumatorul final refuză să deconecteze aceste receptoare electrice, la solicitarea operatorului de sistem, fapt indicat în actul de deconectare;

3) refuzul nemotivat al utilizatorului de sistem de a acorda accesul personalului operatorului de sistem, pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea/demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, expertizei extrajudiciare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice, ce aparțin operatorului de sistem, și sunt amplasate pe proprietatea utilizatorului de sistem. Operatorul de sistem este obligat să documenteze acest fapt prin întocmirea actului de constatare a refuzului nemotivat  care urmează să fie expediat utilizatorului de sistem împreună cu avizul de deconectare;

4) în cazul în care utilizatorul de sistem modifică în mod unilateral reglajele instalațiilor de protecție și control automat, stabilite de comun acord cu operatorul de sistem;

5) neîndeplinirea de către utilizatorul de sistem, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea/înlocuirea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum;

6) în cazul consumului fără evidență a energiei electrice sau al consumului fără evidență a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depășește 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final;

7) modificarea neautorizată de către utilizatorul de sistem a parametrilor echipamentului de măsurare;

8) încălcarea prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării energiei electrice;

9) sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor, sau apare pericolul prejudicierii proprietății;

10)  la solicitarea furnizorului, în cazurile și condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.

142. Deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în conformitate cu pct. 141 subpunctele  3), 5), 6), și 8) ale prezentului Regulament se efectuează doar după avizarea consumatorului final. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează utilizatorului de sistem cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare. Se interzice deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum și în celelalte zile după ora 18.00, excepție fiind cazurile prevăzute la pct. 145. În situația descrisă la pct. 141 subpunctul 2), avizul de deconectare se înmânează utilizatorului de sistem în momentul depistării faptului că instalația electrică a acestuia afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali.

143. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem se efectuează doar prin ordin de deconectare, semnat de către persoana responsabilă a operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de deconectare în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, motivul deconectării instalațiilor de la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare a utilizatorului de sistem.

144. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul, în ziua deconectării, despre deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de deconectare în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data deconectării, indiferent din inițiativa cui a fost efectuată deconectarea.

145. Operatorul de sistem deconectează imediat instalația electrică (instalația de utilizare sau centrala electrică) de la rețeaua electrică, cu documentarea acestui fapt, în următoarele cazuri:

1) instalația electrică este conectată neautorizat;

2) sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor, sau apare pericolul prejudicierii proprietății.

146. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ale utilizatorului de sistem se  efectuează de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalațiile – proprietate ale utilizatorului de sistem, ultimul este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor respective, să asigure posibilitatea deconectării.

147.  În ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, personalul operatorului de sistem trebuie să înmâneze utilizatorului de sistem o copie a ordinului de deconectare a instalațiilor sale de utilizare, semnată de persoana responsabilă a operatorului de sistem. Dacă utilizatorul de sistem demonstrează că a înlăturat motivele care au condiționat emiterea ordinului de deconectare, personalul operatorului de sistem nu este în drept să deconecteze instalațiile utilizatorului de sistem respectiv. În situațiile prevăzute la pct. 145 subp. 2) operatorul de sistem în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deconectării transmite ordinul de deconectare utilizatorului de sistem.

148. Operatorul de sistem este obligat în cel mult 2 zile lucrătoare să notifice furnizorul despre nerealizarea deconectării în condițiile punctului 147, dacă deconectarea instalațiilor consumatorului final a fost solicitată de furnizor.

149. În cazul în care în ziua preconizată pentru

deconectarea instalațiilor de utilizare, utilizatorul de sistem sau reprezentantul său nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de sistem deconectează instalațiile utilizatorului de sistem, lăsându-i acestuia copia ordinului de deconectare și actul de deconectare, în care se indică că a fost efectuată deconectarea, motivul deconectării, numele persoanei responsabile de deconectare, adresa și telefonul de contact al operatorului de sistem, precum și alte informații relevante. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul despre deconectarea consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de deconectare, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data deconectării.

150. Copia actului de deconectare și a ordinului de deconectare se expediază de furnizor consumatorului casnic, prin poștă cu aviz, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii actului de deconectare de la operatorul de sistem. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 2 zile lucrătoare, copia actului menționat nu se expediază prin poștă cu aviz. Concomitent, furnizorul informează operatorul sistemului de distribuție despre acest fapt și prezintă consumatorului casnic respectiv copia actului de deconectare, transmisă lui de operatorul sistemului de distribuție, în notificare.

151. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației de utilizare ce aparține consumatorului final, este obligat să întocmească actul de deconectare în 3 (trei) exemplare, indicând în act motivele deconectării și informația relevantă privind echipamentul de măsurare al consumatorului final. Actul de deconectare se semnează de către personalul operatorului de sistem și consumatorul final, un exemplar al acestuia se înmânează consumatorului final.

152. Actele întocmite în urma activităților personalului Operatorului de sistem în instalațiile de evidență comercială a Utilizatorului de sistem urmează a fi contrasemnate de ambele părți. Utilizatorul de sistem este în drept să aleagă modalitatea de primirea a copiei actului întocmit, și anume: prin selectarea formatului electronic prin e-mail, scrisoare sau act completat la fața locului pe suport de hârtie. Operatorul de sistem  asigură posibilitățile tehnice de digitalizare a semnăturii Utilizatorului de sistem, aplicate pe actul electronic și transmise ulterior prin e-mail sau pe suport de hârtie prin poștă. În acest context semnăturile ambelor părți, aplicate pe formatul electronic al actului, vor avea aceeași putere juridică ca și în cazul contrasemnării directe pe suport de hârtie.

153. Reconectarea instalației utilizatorului de sistem la rețeaua electrică se  efectuează doar după înlăturarea de către utilizatorul de sistem a cauzelor care au dus la deconectare.

154. Reconectarea instalației utilizatorului de sistem se  efectuează în termen cât mai restrâns, însă nu mai târziu de 2 zile calendaristice după înlăturarea cauzei de deconectare, depunerii/înregistrării cererii la furnizor, confirmării executării prescripției, după caz și achitării tarifului pentru reconectare.

155. După ce producătorul a înlăturat motivele deconectării instalației sale, acesta solicită operatorului de sistem reconectarea la rețeaua electrică. Operatorul de sistem este obligat să reconecteze la rețeaua electrică instalația producătorului în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data depunerii solicitării de către producător în scris, prin telefon, poștă electronică, fax, prezentarea dovezilor corespunzătoare și achitării tarifului pentru reconectare.

156. După ce consumatorul final a înlăturat motivele deconectării instalației sale de utilizare, acesta solicită furnizorului reconectarea instalației de utilizare la rețeaua electrică a operatorului de sistem. Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la rețeaua electrică instalația de utilizare ce aparține consumatorului final în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data depunerii solicitării de către consumatorul final în scris, prin telefon, poștă electronică, fax, prezentarea dovezilor corespunzătoare și achitării tarifului pentru reconectare.

157. Reconectarea la rețeaua electrică a instalației de utilizare a consumatorului final se efectuează de către operatorul de sistem, la solicitarea furnizorului în cazurile și condițiile stabilite de Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, precum și de prezentul Regulament.

158. În cazurile când din momentul deconectării instalațiilor electrice până la înlăturarea cauzelor deconectării a trecut mai mult de un an calendaristic, înainte de a solicita la furnizor reconectarea instalației, utilizatorul de sistem este obligat să obțină de la organul supravegherii energetici de stat actul de corespundere sau declarația electricianului autorizat, care confirmă corespunderea instalației electrice cerințelor de securitate. Actul de corespundere sau declarația electricianului autorizat se prezintă furnizorului odată cu cererea pentru reconectare a instalației electrice.

159. Reconectarea la rețeaua electrică a instalației utilizatorului de sistem se efectuează doar prin ordinul de reconectare, semnat de către persoana responsabilă a operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem, care efectuează reconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de reconectare, în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, temeiul reconectării instalației la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare.

160. Tariful pentru reconectare se achită de utilizatorul de sistem numai în cazul în care deconectarea a avut loc conform prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului privind furnizarea energiei electrice. Se interzice perceperea tarifului pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalației utilizatorului de sistem a avut loc din vina furnizorului sau a operatorului de sistem.

161. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul, în ziua reconectării, despre reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de reconectare, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data reconectării.

Secțiunea 5

Repararea prejudiciului cauzat

162. Operatorul de sistem poartă răspundere pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice conform Legii nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică.

163. Solicitările consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice sunt soluționate conform prevederilor Regulamentului privind calitatea serviciului de transport și distribuție a energiei electrice aprobat de Agenție.

164. Modalitatea de examinare și soluționare a solicitărilor consumatorilor noncasnici legate de deteriorarea receptoarelor și/sau a utilajului electric se stabilește de comun acord de consumatorul noncasnic și operatorul de sistem. În acest caz suma maximă a despăgubirilor  nu poate depăși valoare de piață a receptoarelor și/sau utilajului electric deteriorat.

165. În cazul în care, urmare a supratensiunii sau golurilor de tensiune, sunt defectate receptoarele electrice ale consumatorului casnic, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției/depistării evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice, consumatorul casnic depune în scris la operatorul de sistem o solicitare de recuperare a prejudiciului cauzat, în care indică receptoarele defectate.

166. În termen de până la 5 zile lucrătoare din momentul adresării solicitării de recuperare a prejudiciului cauzat, operatorul de sistem este obligat să stabilească cauzele care au dus la defectarea receptoarelor consumatorului casnic și transmite rezultatul cercetării consumatorului. Operatorul de sistem informează consumatorul casnic și furnizorul acestuia despre data și ora când este planificată examinarea la fața locului a cauzelor care au dus la deteriorarea receptoarelor electrice, astfel ca aceștia să poată participa la examinare.

167. Dacă în rezultatul examinării se constată faptul că supratensiunea sau  golul de tensiune, invocat de consumatorul casnic, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice s-a produs din culpa operatorului de sistem, consumatorul casnic în decurs de 30 de zile calendaristice din data înregistrării solicitării de recuperare a prejudiciului prezintă documente confirmative din care reiese suma cheltuielilor achitate pentru reparația receptoarelor electrice, precum și  numărul patentei de întreprinzător al persoanei care a efectuat reparația receptoarelor electrice.

168. În cazul deteriorării receptoarelor electrice ale consumatorului casnic, repararea prejudiciului are loc cu respectarea următoarelor condiții:

1) consumatorul casnic a depus la operatorul sistemului de distribuție o cerere în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției/depistării evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;

2) în rezultatul examinării, efectuate, în comun, de către consumatorul casnic, furnizor și operatorul sistemului de distribuție, se constată faptul producerii supratensiunii sau a golului de tensiune, invocat de consumatorul casnic, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului casnic

3) consumatorul casnic a prezentat operatorului sistemului de distribuție documente care confirmă suma cheltuielilor achitate pentru reparația receptoarelor electrice și cheltuielile rezonabile de transportare a receptoarelor la atelierul de reparație și înapoi.

169. La solicitarea consumatorului casnic, operatorul sistemului de distribuție este obligat să organizeze reparația receptoarelor electrice defectate ale consumatorului casnic, inclusiv transportul lor la atelierul de reparație și înapoi.

170. Se interzice operatorului sistemului de distribuție să solicite alte documente decât cele stabilite la punctul 168.

171. Dacă un receptor electric defectat nu poate fi reparat și acest fapt este demonstrat corespunzător, operatorul sistemului de distribuție este obligat să achite consumatorului casnic contravaloarea acestuia determinat conform prețului de piață a unui produs similar.

172. Consumatorul final va pune la dispoziția operatorului sistemului de distribuție toate datele legate de susținerea reclamației și cererea de reparare a prejudiciului.

173. Operatorul de sistem este obligat să plătească despăgubirile în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării actelor confirmative prevăzute la punctul 168, acceptând cererea păgubitului privind modalitatea de plată a despăgubirii, care poate fi:

1) în numerar;

2) prin virament în cont bancar;

3) prin virament în cont bancar al unității de specialitate care a efectuat sau va efectua reparația.

174. Utilizatorul de sistem nu poate pretinde despăgubiri pentru pagubele cauzate urmare a accidentelor produse la instalațiile electrice ce-i aparțin din cauza nerespectării de către acesta a normelor și a instrucțiunilor de exploatare.

175. În caz de dezacord al consumatorului final cu rezultatul cercetării cauzelor care au dus la deteriorarea receptoarelor electrice primit de la operatorul de sistem, consumatorul este în drept să se adreseze organului supravegherii energetice de stat, pentru examinarea circumstanțelor în care a avut loc incidentul respectiv, precum și a cauzelor care au dus la deteriorarea receptoarelor electrice. În acest caz operatorul de sistem oferă reprezentantului organului supravegherii energetice de stat informațiile necesare argumentând decizia luată inițial. În cazul în care părțile nu soluționează pe cale amiabilă litigiul apărut în legătură cu deteriorarea receptoarelor electrice, consumatorul final este în drept să se adreseze în instanța de judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

Secțiunea 6

Evidența consumului de energie electrică

176. Pentru evidența consumului de energie electrică și decontările între producător, furnizor și consumatorul final se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate, adecvate și verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare care dețin certificat de aprobare de model, permise spre utilizare în Republica Moldova.

177. Echipamentele de măsurare utilizate pentru facturare, trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legea metrologiei nr. 19 din 04martie 2016, și numai în laboratoarele metrologice autorizate.

178. Fiecare loc de consum sau generare este dotat, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidența energiei electrice consumate sau generate, în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

179. Echipamentul de măsurare se amplasează de regulă în limitele teritoriului utilizatorului de sistem. Echipamentul de măsurare urmează a fi instalat în așa mod încât utilizatorul de sistem, furnizorul și operatorul de sistem să aibă acces liber pentru a citi indicațiile echipamentului de măsurare în orice moment. În cazul amplasării echipamentului de măsurare pe teritoriul operatorului de sistem, acesta este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare.

180. În cazul, în care echipamentul de măsurare nu este instalat în punctul de delimitare, la cantitatea energiei electrice înregistrate de echipamentul de măsurare se adaugă pierderile de energie electrică în elementele de rețea, cuprinse între cele două puncte, calculate conform Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 246 din 02 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art. 415).

181. Operatorul de sistem este obligat să informeze solicitantul, potențial utilizator de sistem, despre parametrii și caracteristicele tehnice ale echipamentelor de măsurare ce urmează a fi instalate, precum și despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova.

182. Cheltuielile legate de verificarea metrologică periodică, exploatarea, întreținerea, repararea și înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice utilizată la casele departamentale, locurile de uz comun și la funcționarea ascensoarelor se efectuează de către operatorul sistemului de distribuție.

183. Operatorul de sistem este obligat să accepte pentru instalare doar echipamente de măsurare verificate metrologic și legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul de sistem este obligat să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant, dacă acest echipament nu este adecvat, nu este legalizat, nu este verificat metrologic, este demonstrat faptul că a fost sustras, și/sau dacă echipamentul de măsurare nu corespunde prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică.

184. Echipamentul de măsurare  se instalează conform Normelor de amenajare a instalațiilor electrice. Este obligatorie asigurarea protecției echipamentului de măsurare contra deteriorării și a vibrațiilor, precum și excluderea accesului liber al persoanelor terțe la echipamentul de măsurare.

185. După instalare, echipamentul de măsurare se sigilează și se pune sub tensiune de către personalul operatorului de sistem, în prezența obligatorie a utilizatorului de sistem, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare, în două exemplare. Formularul procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se elaborează de operatorul de sistem luând ca bază conținutul din modelul stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul și numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele sau denumirea utilizatorului de sistem, denumirea operatorului de sistem, indicațiile inițiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor, alte informații. În cazul consumatorilor finali, o copie a procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se transmite de operatorul de sistem furnizorului, în termen de 1 zi lucrătoare din momentul semnării.

186. Operatorul de sistem este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea și pentru eliminarea intervențiilor în funcționarea echipamentului de măsurare. Măsurile respective se indică, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare sau în actul de control al echipamentului de măsurare, întocmit în prezența obligatorie a utilizatorului de sistem. Operatorul de sistem informează în mod obligatoriu utilizatorul de sistem despre acest fapt și despre consecințele ce pot surveni în cazul în care utilizatorul de sistem intervine în funcționarea echipamentului de măsurare.

187. Consumatorul, instalația de utilizare a căruia, nu este deconectată de la rețeaua electrică are drept de acces la întrerupătorul instalat după echipamentul de măsurare, în vederea efectuării de comutații.

188. Se interzice utilizatorului de sistem să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare, inclusiv în funcționarea lui, și asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalații ale operatorului de sistem, precum și să blocheze accesul personalului operatorului de sistem la acestea.

189. Consumatorul final este obligat să informeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare și/sau violarea sigiliilor aplicate. Furnizorul notifică de îndată acest fapt operatorului de sistem. Imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare producătorul este obligat să informeze operatorul de sistem.

190. Personalul operatorului de sistem este obligat să prezinte utilizatorului de sistem legitimația de serviciu și să comunice scopul vizitei în situația în care solicită acces pe proprietatea utilizatorului de sistem, în scopul controlului echipamentului de măsurare și a porțiunii de linie electrică dintre punctul de delimitare și echipamentul de măsurare, pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare, în vederea efectuării de lucrări la instalațiile, proprietate a operatorului de sistem și care sunt situate pe proprietatea utilizatorului de sistem sau în scopul deconectării de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ale utilizatorului de sistem, conform prevederilor prezentului Regulament. În situațiile menționate, utilizatorul de sistem este obligat să asigure imediat și necondiționat accesul personalului operatorului de sistem la echipamentul de măsurare și la instalațiile respective. În caz de refuz,  operatorul de sistem este în drept să aplice prevederile punctului 141 din prezentul Regulament.

191. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților stipulate la pct. 190 din prezentul Regulament.

192. În cazul înlocuirii echipamentului de măsurare la consumatorii casnici, operatorul sistemului de distribuție informează consumatorii casnici despre data și intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările de înlocuire a echipamentului de măsurare, însă intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 2 ore în cazul consumatorilor casnici din localitățile urbane și de 4 ore în cazul consumatorilor casnici din localitățile rurale.

193. Citirea indicațiilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice se face lunar de către personalul operatorului de sistem. Totodată, operatorul de sistem este obligat să contacteze utilizatorul de sistem pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare. În cazul în care utilizatorul de sistem nu reacționează la solicitările operatorului de sistem mai mult de 3 luni consecutive, acesta deconectează instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

194. Calculul consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem, se efectuează de către operatorul de sistem conform Instrucțiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr.89 din 13martie2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr.99-103, art.139).

195. Operatorul de sistem efectuează controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate în funcție de necesitate și numai în prezența utilizatorului de sistem sau a reprezentantului utilizatorului de sistem, cu întocmirea actului de control în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Utilizatorul de sistem este obligat să informeze operatorul de sistem privind funcțiile persoanelor responsabile care sunt împuternicite să fie prezente la efectuarea controlului echipamentului de măsurare.

Pentru utilizatorul de sistem, cu consum/producere lunară de 100 mii kWh și mai mult, controlul echipamentului de măsurare se efectuează de către operatorul de sistem o dată la trei luni.

196. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate, la consumatorul casnic, se efectuează de către operatorul sistemului de distribuție în funcție de necesitate și numai în prezența consumatorului casnic sau a reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei care locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de control în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

197. La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum care nu sunt deconectate de la rețeaua electrică, operatorul de sistem, la solicitarea furnizorului, este obligat în termen de 5 zile calendaristice să efectueze controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia, să verifice schema de conectare a echipamentului de măsurare și să întocmească actul de control  al echipamentului de măsurare și actul de delimitare a instalaților electrice, în două exemplare fiecare. Actul de control al echipamentului de măsurare și actul de delimitare a instalaților electrice se semnează de către operatorul de sistem și de consumatorul final. Câte un exemplar al actului de control al echipamentului de măsurare și a actului de delimitare se înmânează consumatorului final, iar o copie a actelor se transmit de către operatorul de sistem furnizorului, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data semnării acestora. În cazul echipamentelor de măsurare monofazate, operatorul sistemului de distribuție indică suplimentar în actul de control al echipamentului de măsurare la care bornă este conectat conductorul de fază.

198. Personalul operatorului de sistem nu este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare în lipsa utilizatorului de sistem sau a reprezentantului acestuia. Personalul operatorului de sistem este obligat să examineze vizual integritatea echipamentului de măsurare și sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care personalul operatorului de sistem depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat și/sau că sigiliile sunt violate, el demonstrează încălcările respective utilizatorului de sistem. În scopul verificării schemei de conectare a echipamentului de măsurare, după ce a examinat vizual echipamentul de măsurare și sigiliile aplicate lui, personalul operatorului de sistem este în drept să înlăture sigiliile aplicate. Personalul operatorului de sistem, de asemenea, este în drept să verifice integritatea liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare și echipamentul de măsurare. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate și după verificarea integrității liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare și echipamentul de măsurare, personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească un act de control în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Actul de control urmează să fie contrasemnat de ambele părți.

199. În cazul în care utilizatorul de sistem sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la controlul echipamentului de măsurare, personalul operatorului de sistem efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de control al echipamentului de măsurare în care se indică faptul refuzului. Actul de control al echipamentului de măsurare, semnat de către persoana responsabilă a operatorului de sistem se expediază utilizatorului de sistem prin poștă cu scrisoare recomandată, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data efectuării controlului respectiv.

200. În cazul, în care personalul operatorului de sistem depistează faptul că un consumator final a consumat energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească un Act de depistare în 2 exemplare – câte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul operatorului de sistem indică obligatoriu în actul de depistare modalitatea prin care consumatorul final a consumat energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare. Actul de depistare este semnat de personalul operatorului de sistem și de consumatorul final sau reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare respectiv, personalul operatorului de sistem indică în act faptul și motivele refuzului.

201. În cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, personalul operatorului de sistem înlătură încălcările depistate și transmite probele respective furnizorului odată cu prezentarea actului de depistare.

202. În cazul în care în rezultatul controlului echipamentului de măsurare, se constată mersul în gol al acestuia, confirmat prin actul de control întocmit de către operatorul de sistem și contrasemnat de consumatorul final, operatorul de sistem efectuează recalculul energiei electrice consumate pe parcursul ultimelor 3 luni. Recalculul energiei electrice consumate se efectuează ținându-se cont de faptul că mersul în gol al echipamentului de măsurare are loc în decursul intervalelor de timp în care sarcina electrică a consumatorului final este nulă. Intervalele de timp respective constituie 6 ore din 24 ore.

203. În cazul neînregistrării sau înregistrării incomplete a producerii energiei electrice, recalculul energiei electrice neînregistrate sau înregistrate incomplet se efectuează de către operatorul de sistem de comun acord cu producătorul. Dacă operatorul de sistem și producătorul nu pot stabili pe cale amiabilă cantitatea de energie electrică neînregistrată sau înregistrată incomplet, părțile acționează conform punctelor 245 și 246 al prezentului Regulament.

204. Personalul operatorului de sistem este în drept să demonteze, în prezența utilizatorului de sistem, echipamentul de măsurare, pentru expertiza extrajudiciară, în cazul în care presupune că respectivul echipament de măsurare este deteriorat, că s-a intervenit în echipamentul de măsurare, că sigiliile aplicate sunt violate, sau se presupune că echipamentul de măsurare a fost influențat cu diferite mijloace tehnice în scopul denaturării rezultatelor măsurării energiei consumate. Personalul operatorului de sistem este obligat să întocmească un act de demontare în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. În actul de demontare se indică, în mod obligatoriu, numărul și indicațiile echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate, precum și motivele demontării. Personalul operatorului de sistem împachetează echipamentul de măsurare și/sau sigiliile aplicate într-o sacoșă proprie, aplică sigiliul la sacoșă și prezintă echipamentul de măsurare utilizatorului de sistem pentru a fi prezentat la expertiza extrajudiciară, în termen de 5 zile lucrătoare. Utilizatorul de sistem nu este în drept să desigileze sacoșa în care a fost plasat echipamentul de măsurare și/sau sigiliile aplicate.

Instituția în care urmează să fie efectuată expertiza extrajudiciară se alege de către utilizatorul de sistem.

Înainte de efectuarea expertizei extrajudiciare, utilizatorul de sistem este în drept să solicite efectuarea expertizei metrologice a echipamentului de măsurare, cheltuielile pentru expertiza metrologică fiind suportate de către utilizatorul de sistem. Operatorul de sistem informează obligatoriu despre acest drept utilizatorul de sistem. În acest caz utilizatorul de sistem prezintă echipamentul de măsurare, la instituția în care urmează să fie efectuată expertiza extrajudiciară, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea raportului de expertiză metrologică.

205. Operatorul de sistem, utilizatorul de sistem au dreptul să solicite efectuarea expertizei extrajudiciare repetate.

206. După efectuarea expertizei extrajudiciare, operatorul de sistem sau utilizatorul de sistem, după caz, este obligat să prezinte celuilalt, în termen de 5 zile calendaristice, echipamentul de măsurare și/sau sigiliile aplicate lui și raportul expertizei extrajudiciare efectuate. Operatorul de sistem este obligat să transmită furnizorului, în termen de cel mult 5 zile calendaristice, de la intrarea în posesie, raportul expertizei extrajudiciare efectuate.

207. În caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a echipamentului de măsurare și/sau a sigiliilor aplicate lui, sau în cazul în care consumatorul final nu prezintă echipamentul de măsurare, sigilat și/sau sigiliile aplicate echipamentului de măsurare, la expertiza extrajudiciară sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoșei în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sunt violate, sau dacă sacoșa în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorată, operatorul de sistem informează despre acest fapt furnizorul, iar furnizorul calculează consumul de energie electrică al consumatorului final conform sistemului paușal, ținând cont de cantitatea energiei electrice  facturate și achitate de către consumatorul final pentru perioada recalculării aplicând prevederile Regulamentului privind furnizarea energiei electrice.

208. În cazul în care operatorul de sistem consideră că, utilizatorul de sistem poate să întreprindă măsuri care pot duce la înlăturarea dovezilor prin care se poate demonstra violarea sigiliilor operatorului de sistem sau faptul intervenției în echipamentul de măsurare, operatorul de sistem este în drept să solicite efectuarea expertizei extrajudiciare în ziua depistării violării sigiliilor operatorului de sistem sau a intervenției în echipamentul de măsurare, cu participarea nemijlocită a părților. În cazul în care utilizatorul de sistem refuză să participe la expertiza extrajudiciară, fapt indicat în actul de demontare a echipamentului de măsurare, operatorul de sistem  prezentă unilateral echipamentul de măsurare și/sau sigiliile aplicate, ambalate și sigilate, pentru a fi prezentate la instituția care efectuează expertiza extrajudiciară. Ulterior, raportul expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare instalat la locul de consum este transmis de operatorul de sistem furnizorului în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la intrarea în posesie.

209. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei extrajudiciare se achită de partea care a inițiat-o.

210. Operatorul de sistem este obligat să transmită furnizorului o copie de pe actul de depistare în cel mult o zi lucrătoare, precum și probele corespunzătoare, care indică circumstanțele și mijloacele ce au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.

211. În cazul în care consumatorul final informează furnizorul despre deteriorarea echipamentului de măsurare și/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcare, dacă în rezultatul examinării nu se demonstrează încălcarea dată de către consumatorul final.

212. Furnizorul, operatorul de sistem și utilizatorul de sistem sau reprezentanții acestora au dreptul să fie prezenți la verificarea metrologică a echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziția furnizorului/operatorului de sistem și utilizatorului de sistem.

213. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare, la cererea utilizatorului de sistem, sunt suportate integral de către utilizatorul de sistem.

214. Cererea pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se depune de consumatorul final la oficiul furnizorului, care transmite cererea operatorului de sistem în ziua înregistrării. Plata pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se încasează de furnizor și se transmite operatorului de sistem.

215. Cererea pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se depune de producător la operatorul de sistem. Plata pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se încasează în acest caz de operatorul de sistem.

216. Utilizatorul de sistem suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică și remontare a echipamentului de măsurare deteriorat sau de înlocuire a lui, precum și este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de energie electrică în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina acestuia.

217. Furnizorul, operatorul de sistem și utilizatorul de sistem pot iniția expertiza metrologică a echipamentului de măsurare în cazul, în care una din părți are reclamații. Plata pentru expertiza metrologică se efectuează de partea care a inițiat-o. Dacă, în urma expertizei, reclamația capătă confirmare, furnizorul efectuează recalculări a consumului de energie electrică al consumatorului final, ținând cont de cantitatea energiei electrice facturate și achitate de către consumatorul final pentru perioada recalculării aplicând prevederile Regulamentului privind furnizarea energiei electrice. Utilizatorul de sistem  suportă cheltuielile pentru expertiză în cazul în care reclamația lui nu capătă confirmare.

218. Demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea utilizatorului de sistem, se efectuează de către operatorul de sistem, în decurs de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii respective. Furnizorul este obligat să transmită operatorului de sistem solicitarea privind demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea expertizei metrologice în ziua înregistrării acesteia. Furnizorul este obligat să aducă la cunoștință consumatorului casnic obligația achitării de către consumatorul casnic a cheltuielilor pentru demontarea, remontarea echipamentului de măsurare și pentru expertiza metrologică, dacă, în urma expertizei metrologice, solicitată de consumatorul casnic, se demonstrează că echipamentul de măsurare funcționează în limitele erorii admisibile.

219. La demontarea echipamentului de măsurare, pentru expertiza metrologică, personalul operatorului de sistem întocmește actul de demontare a echipamentului de măsurare în 2 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul echipamentului de măsurare și al sigiliilor, indicațiile echipamentului de măsurare, precum și cauzele demontării. Echipamentul de măsurare se împachetează și se sigilează de către operatorul de sistem și se înmânează utilizatorului de sistem pentru a fi prezentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de către utilizatorul de sistem, spre expertiza metrologică, la un laborator metrologic independent care dispune de autorizația corespunzătoare, eliberată în condițiile legii. Producătorul este obligat să prezinte operatorului de sistem concluziile expertizei metrologice și echipamentul de măsurare, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data primirii concluziilor în cauză. Consumatorul final este obligat să prezinte furnizorului concluziile expertizei metrologice și echipamentul de măsurare, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data primirii concluziilor în cauză. Furnizorul  transmite operatorului de sistem concluziile expertizei metrologice si echipamentul de măsurare în cel mult 1 zi lucrătoare.

220. Operatorul de sistem este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul echipamentului de măsurare demontat pentru efectuarea verificării metrologice periodice, expertiza metrologică sau pentru efectuarea expertizei extrajudiciare, iar în cazul în care în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică operatorul sistemului de distribuție nu a instalat un alt echipament de măsurare, operatorul de sistem restabilește evidența energiei electrice consumatorului casnic în termen de cel mult 10 zile calendaristice.

221. În cazul în care, la consumatorul noncasnic, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificarea metrologică periodică, pentru expertiza metrologică sau pentru expertiza extrajudiciară, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, operatorul de sistem determină cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul noncasnic, pe parcursul perioadei respective, în baza consumului mediu zilnic de energie electrică, înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul a 3 luni anterioare demontării sau a 3 luni după remontarea echipamentului de măsurare ori potrivit consumului mediu zilnic, înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare din anul precedent, informând despre acest fapt furnizorul.

222. Operatorului de sistem și consumatorul noncasnic sunt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a cantității de energie electrică consumată pe perioada respectivă de timp, întocmind și semnând un acord în acest sens.

223. Operatorul de sistem sigilează dispozitivele de acționare a separatoarelor transformatoarelor de tensiune, care alimentează echipamentele de măsurare. Reparația acestora se efectuează din contul utilizatorului de sistem, cu acordul operatorului de sistem, și în baza solicitării utilizatorului de sistem. Furnizorul expediază solicitarea consumatorului final  operatorului de sistem în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei.

224. Reamplasarea, înlocuirea, din inițiativa consumatorului noncasnic, a transformatoarelor de măsură (care alimentează echipamentul de măsurare), inclusiv instalarea unor transformatoare de măsură cu alt coeficient de transformare, se efectuează din contul consumatorului noncasnic, cu acordul operatorului de sistem în baza solicitării consumatorului depusă la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de sistem în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei.

225. Înainte de a instala lacătul său la panoul în care sunt montate echipamentele de măsurare, operatorul de sistem este obligat să efectueze, în prezența utilizatorului de sistem, controlul echipamentelor de măsurare, al sigiliilor aplicate și al schemei de conectare a echipamentelor de măsurare, cu întocmirea actului de control, în modul stabilit.

226. Utilizatorul de sistem este obligat să obțină acordul operatorului de sistem înainte de demararea lucrărilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de măsurare. Solicitarea respectivă se depune de către producător la operatorul de sistem. Solicitarea de demararea lucrărilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de măsurare se depune de către consumatorul final la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de sistem în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei. Pe durata efectuării acestor lucrări, evidența consumului de energie electrică se ține conform procedurii convenite a priori între operatorul de sistem și consumatorul final.

227. Controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate în locurile de uz comun se efectuează de către operatorului sistemului de distribuție în prezența administratorului imobilului cu destinație locativă.

228. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabilitatea pentru integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate acestuia îi revine operatorului de sistem, iar utilizatorul de sistem este în drept să aplice sigiliul său la echipamentul de măsurare. Operatorul de sistem este obligat să asigure, la solicitare, accesul utilizatorului de sistem la echipamentul de măsurare.

Secțiunea 7

Condiții referitoare la funcționarea instalațiilor

electrice ale utilizatorilor de sistem

229. Utilizatorii de sistem care au montate instalații de compensare a puterii reactive, sunt obligați să le exploateze conform regimului prevăzut în convenția de interacțiune semnată cu operatorul de sistem.

230. Timpul pentru efectuarea lucrărilor de reparație a instalațiilor operatorului de sistem, situate pe proprietatea utilizatorul de sistem, se stabilește de comun acord cu utilizatorul de sistem.

231. Se interzice persoanelor fizice și juridice, indiferent dacă instalațiile electrice a acestora sunt racordate la rețeaua electrică sau nu, să ridice pe traseele liniilor electrice construcții, să depoziteze materiale, să sădească arbori, precum și să execute lucrări subterane sau alte lucrări care pot crea obstacole, pun în pericol viața oamenilor sau împiedică operatorul de rețea să efectueze operațiile de exploatare și de întreținere a instalațiilor ce-i aparțin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 23 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 nr.59-61, art.603).

232. Consumatorii finali sunt obligați să instaleze și să utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege.

233. Instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem nu trebuie să pună în pericol viața și sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcționarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic și a altor utilizatori de sistem.

234. Utilizatorul de sistem repară daunele provocate de instalațiile sale electrice, în cazul în care instalațiile electrice ce-i aparțin au cauzat înrăutățirea parametrilor de calitate sau au împiedicat livrarea continuă a energiei electrice consumatorilor finali.

Secțiunea 8

Dispoziții speciale

235. La etapa de încheiere a contractelor de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu art. 23 alin. (8) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011, pct. 54 al Cerințelor fata de asigurarea securității datelor cu caracter personal,  la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate  prin HG nr. 1123 din 14 decembrie 2010, pct. 35 al Regulamentului Registrului de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin HG nr. 296 din 1mai 2012, operatorul de sistem informează solicitanții despre faptul ca ele conțin date cu caracter personal.

236. Operatorii de sistem informează solicitanții referitor la procedura de racordare la rețeaua electrică, precum și cu privire la condițiile și cerințele care trebuie respectate în legătură cu prestarea serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice prin publicarea pe paginile lor web oficiale și afișarea pe panoul informativ amplasat în incinta oficiului a următoarelor informații:

1) programul de lucru și datele de contact;

2) Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat de către Agenție;

3) modelul cererii pentru eliberarea avizului de racordare;

4) lista actelor necesare de a fi anexate la cererea pentru eliberarea avizului de racordare;

5) tarifele pentru serviciile auxiliare, aprobate de Agenție;

6) modelul cererii de deconectare/reconectare;

7) tarifele în vigoare pentru serviciile de transport sau de distribuție a energiei electrice;

8) alte informații utile aferente procesului de racordare la rețeaua electrică și de prestare a serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice.

237. Cererile pentru eliberarea avizului de racordare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, pentru care nu au fost emise avizele de racordare, se examinează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

238. Avizele de racordare pentru locurile de consum, eliberate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.

239. Avizele de racordare la rețea a centralelor electrice, eliberate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, care la momentul intrării în vigoare a Regulamentului au termen de valabilitate mai mare de 24 de luni, sunt valabile pentru o perioadă de 24 de luni din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

240. Pentru a putea utiliza în continuare avizul de racordare a centralei electrice, eliberat pentru centrala ce urmează a fi racordată la nivelul de tensiune medie sau înaltă, titularul avizului este obligat să reconfirme angajamentul de a utiliza capacitatea rețelei rezervată în acest sens, prin expedierea unei notificări scrise în adresa operatorului de sistem care a emis avizul. În termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, operatorii de sistem sunt obligați să notifice în scris, prin scrisoare recomandată, toți titularii avizelor de racordare a centralelor electrice despre obligația prevăzută în acest punct.

241. Nerespectarea de către titularul avizului de racordare a centralei electrice a obligației stabilită la pct. 240 a prezentului Regulament, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile din momentul primirii notificării operatorului de sistem, transmisă conform pct. 240, servește drept temei pentru declararea nulității avizului de racordare.

242. În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, operatorii de sistem întocmesc și publică pe paginile lor web oficiale lista avizelor de racordare eliberate potențialilor producători de energie electrică, indicând pentru fiecare aviz de racordare cel puțin următoarele informații: data, termenul de valabilitate, locația (date despre locația fizică, adresa electrică), capacitatea solicitată, dacă valabilitatea avizului de racordare a fost deja extinsă. Lista respectivă se actualizează lunar.

243. În termen de 30 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, operatorii de sistem vor plasa pe paginile lor web oficiale modelul contractului de racordare la rețeaua electrică, modelul convenției de interacțiune, precum și a contractului pentru prestarea serviciului de transport, a contractului pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, elaborate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

244. În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, operatorii de sistem colaborează cu organele de specialitate a administrației publice centrale, cu autoritățile publice locale, cu asociațiile consumatorilor și cu societatea civilă.

245. Solicitanții sunt în drept să informeze Agenția despre orice încălcare de către operatorii de sistem a prevederilor prezentului Regulament. Totodată, pentru apărarea drepturilor pe care le consideră lezate, solicitanții sunt în drept să se adreseze în instanța de judecată competentă.

246. Neînțelegerile între părți ce țin de racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție se examinează pe cale extrajudiciară de către Agenţie, la reclamaţia uneia dintre părţi. În vederea soluționării neînțelegerilor dintre părți, Agenţia emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova.

ANRE
Hotărâre ANRE nr 169 din 31 05 2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice
Închide

Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 169
din 31-05-2019

cu privire la aprobarea Regulamentului
privind furnizarea energiei electrice

Publicat : 28-06-2019 în Monitorul Oficial Nr. 209-216 art. 1094

 

Înregistrat:

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

nr. 1464 din 21 iunie 2019

Ministru  ____________ Victoria IFTODI

În temeiul art. 63 alin. (7) și art. 96 alin (23) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413), cu modificările ulterioare, în scopul reglementării raporturilor juridice dintre furnizorii de energiei electrică și consumatorii finali, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1.       Se aprobă Regulamentul privind furnizarea energiei electrice (se anexează).

2. Se abrogă Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al  Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 393 din 15 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62, art. 308), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 811 din 10 martie 2011.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

 

DIRECTOR GENERAL                                      Veaceslav UNTILA

DIRECTOR                                                            Octavian CALMÎC

DIRECTOR                                                            Eugen CARPOV

DIRECTOR                                                            Ștefan CREANGĂ

 

Nr. 169/2019. Chişinău, 31 mai 2019.   

 

    Aprobat

prin Hotărârea Consiliului de administraţie

al ANRE nr. 169/2019 din 31 mai 2019

 

 

REGULAMENT

privind furnizarea energiei electrice

Secțiunea 1

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

1. Regulamentul privind furnizarea energiei electrice (în continuare Regulament) are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final cu privire la contractarea, furnizarea și plata energiei electrice, care au loc pe piața energiei electrice cu amănuntul.

2. Prezentul Regulament se aplică la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, la plata energiei electrice, la deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, la limitarea și la întreruperea furnizării energiei electrice, la examinarea reclamațiilor consumatorilor finali și la soluționarea neînțelegerilor dintre furnizori și consumatorii finali.

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică și raporturilor juridice ce apar în legătură cu furnizarea energiei electrice prin instalații electrice provizorii.

Secțiunea 2

PREVEDERI GENERALE

4. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică, Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciului de transport și distribuție a energiei electrice (în continuare Regulamentul privind racordarea), aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenție), precum și următoarele noțiuni:

Administrator al imobilului cu destinaţie de locuinţă – persoană fizică sau juridică învestită cu împuterniciri pentru exercitarea efectivă a obligaţiilor ce ţin de administrarea, întreţinerea şi exploatarea imobilelor cu destinaţie de locuinţă;

Aviz de deconectare – comunicare scrisă, expediată consumatorului final de către furnizor, de către operatorul de sistem prin care acesta este prevenit de posibila deconectare a instalațiilor electrice de la rețeaua electrică;

Factură eronată – factură pentru plata energiei electrice în care furnizorul a indicat valori incorecte (greșite) ale contravalorii energiei electrice consumate, ale prețului sau ale cantității de energie electrică, calculată în baza indicilor reali ai echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată;

Instalație de compensare – ansamblu de utilaje, parte componentă a instalației de utilizare, cu destinație de compensare a puterii reactive;

Instalație electrică provizorie – instalație de utilizare amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care nu depășește un an;

Locuri de uz comun – coridoarele, casa scării, ascensorul, logiile, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile și uscătoriile comune, sălile de festivități, alte spații, în care energia electrică este consumată pentru necesitățile comune ale locatarilor din blocul de locuit;

Putere contractată – putere electrică pe care consumatorul final are dreptul să o absoarbă în perioada de consum din rețeaua electrică, la un loc de consum, convenită de părți la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

5. Furnizarea energiei electrice se efectuează doar în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumatorul final și furnizor. Furnizorul este obligat să furnizeze fiabil și continuu energie electrică consumatorului final în conformitate cu condițiile stipulate în Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice și prezentul Regulament.

6. Furnizorul încheie cu consumatorul final contractul de furnizare a energiei electrice până la locul de consum al consumatorului final, în condițiile prezentului Regulament. Pentru asigurarea furnizării energiei electrice consumatorului final, furnizorul încheie contract de prestare a serviciului de transport, contract de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice cu operatorul de sistem. Eventualele raporturi juridice dintre operatorul de sistem și consumatorul final se reglementează în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind racordarea și prezentul Regulament.

7. Consumatorul final este în drept să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor, la alegere. Prețul energiei electrice furnizate se negociază de furnizor și consumatorul final, cu excepția situațiilor cînd contractul de furnizare a energiei electrice se încheie cu furnizorul serviciului universal sau furnizorul de ultimă opțiune conform Legii cu privire la energia electrică. Durata contractului de furnizare a energiei electrice se stabilește de părți, cu excepția situației de încheiere a contractului de furnizare cu furnizorul de ultimă opțiune, cînd durata contractului de furnizare a energiei electrice nu poate depăși termenul de 90 de zile calendaristice stabilit în articolul 73 din Legea cu privire la energia electrică.

8. Consumatorul final poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum, luat aparte, ce aparține consumatorului final.

9. În cazul blocurilor de locuit sau al căminelor, fiecare apartament sau încăpere de locuit din cămin este considerată loc de consum separat. Blocul de locuit sau căminul este considerat un loc de consum separat în cazul în care este proprietate a unei singure persoane fizice sau juridice, cu excepția cooperativelor de construcție a locuințelor, a asociațiilor de proprietari de locuințe privatizate și a asociațiilor de coproprietari ai condominiului în fondul locativ.

10. Furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic până la clemele de ieșire din aparatul de protecție, instalat după echipamentul de măsurare, sau până la clemele de ieșire ale echipamentului de măsurare. În cazul schimbării de către operatorul sistemului de distribuție a locului amplasării echipamentelor de măsurare din blocurile cu multe apartamente, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic până la aparatul de protecție instalat conform proiectului inițial.

11. Furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului noncasnic până la punctul de delimitare

12. Administratorul imobilului cu destinație de locuință este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare a energiei electrice utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun și pentru funcționarea ascensoarelor, precum și pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelelor electrice ce servesc la alimentarea cu energie electrică a locurilor de uz comun și a ascensoarelor.

13. Consumatorul final este responsabil de exploatarea și de întreținerea instalațiilor electrice ce îi aparțin și este obligat să respecte regulile tehnicii securității la exploatarea instalațiilor sale, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și a exigențelor stabilite de Legea cu privire la energia electrică. În acest scop, consumatorul final este obligat să consume energie electrică utilizînd receptoare electrice omologate, să posede cunoștințe necesare privind normele de utilizare a energiei electrice și privind tehnica securității.

Secțiunea 3

CONTRACTAREA

14. Orice persoană fizică sau juridică, instalațiile electrice ale căreia sunt racordate la rețeaua electrică sau care a depus cerere de racordare la rețeaua electrică și a îndeplinit condițiile și lucrările prevăzute în Regulamentul privind racordarea, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

15. Pentru a încheia contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator casnic, este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

1) cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a furnizorului sau pus la dispoziție de către acesta;

2) actul de proprietate sau a alt act care atestă dreptul de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

3) buletinul de identitate;

4) copia declarației electricianului autorizat, în cazul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat.

16. Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator noncasnic, este obligat să prezinte următoarele documente:

1) cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a furnizorului sau pus la dispoziție de către acesta;

2) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile;

3) actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;

4) actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul;

5) copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice (actul de corespundere sau declarația electricianului autorizat).

17. Solicitantul prezintă furnizorului originalele actelor sau copiile legalizate ale acestora.

18. Furnizorul nu solicită actele specificate în pct. 15-16 care sunt disponibile electronic în baza sistemelor de date la care furnizorul are acces.

19. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice, fără discriminare, cu orice solicitant care a îndeplinit toate condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică, de Regulamentul privind racordarea și de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp și cu solicitantul care deține imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a energiei electrice condiția de plată preventivă a consumului de energie electrică și doar după prezentarea acordului prealabil scris al proprietarului locului de consum. Pentru același loc de consum furnizorul nu poate încheia concomitent două contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatori finali diferiți.

20. Contractele de furnizare a energiei electrice ale consumatorilor noncasnici se încheie cu respectarea condițiilor prezentului Regulament, în baza actelor semnate de operatorul de sistem și consumatorul noncasnic în conformitate cu Regulamentul privind racordarea. Actele semnate de operator se prezintă furnizorului de către consumatorul final, cel târziu în ziua preconizată pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

21. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să elaboreze clauzele contractuale standard ale contractului de furnizare a energiei electrice, propus pentru negocieri potențialilor consumatorilor finali, care corespund cerințelor obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice stabilite de Legea cu privire la energia electrică și prezentul Regulament. Clauzele contractuale standard pot fi detaliate în contract și completate în anexele contractului. Furnizorul publică clauzele standard ale contractului de furnizare a energiei electrice pe pagina web oficială a sa și/sau le comunică prin utilizarea altor metode transparente.

22. Clauzele contractuale trebuie să fie echitabile, clare, univoce și a căror înțelegere nu necesită cunoștințe speciale. Clauzele contractuale trebuie să fie prezentate potențialului consumator final înainte de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice este încheiat prin reprezentanți, furnizorul este obligat să notifice în prealabil consumatorul final potențial cu privire la clauzele contractuale.

23. Contractul de furnizare a energiei electrice elaborat de furnizorul de energie electrică trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:

1) denumirea și adresa juridică a furnizorului și consumatorului final;

2) obiectul contractului, parametrii de calitate a energiei electrice furnizate, cantitățile orare de energie electrică contractate;

3) mijloacele prin care se pot obține informații despre prețurile la energia electrică în vigoare;

4) cazurile și condițiile de întrerupere a furnizării energiei electrice, de deconectare și de reconectare la rețelele electrice a instalației de utilizare a consumatorului final;

5) durata contractului de furnizare a energiei electrice, cazurile și modalitatea de revocare, modificare și rezoluțiune a contractului, inclusiv să prevadă expres dreptul consumatorului final de a revoca contractul în temeiul corespunzător, prevăzut de Codul civil al Republicii Moldova;

6) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la majorarea prețului de furnizare a energiei electrice înainte de aplicarea acestuia;

7) termenele de plată, modalitățile de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să solicite plata preventivă pentru consumul energiei electrice, precum și măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării de către consumatorul final a obligațiilor contractuale;

8) eventualele compensații și modalitățile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate, sau dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale cu întârziere sau în mod defectuos;

9) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a neînțelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;

10) informații cu privire la gestionarea reclamațiilor;

11) drepturile și obligațiile furnizorului și ale consumatorului final și informațiile referitoare la drepturile consumatorilor prevăzute de lege, inclusiv soluționarea reclamațiilor consumatorilor finali, acordul cu furnizorul privind dreptul la datele de evidentă a consumului său de energie electrică deținute de operatorul de sistem;

12) datele de contact ale persoanelor autorizate și/sau ale serviciului telefonic al furnizorului, inclusiv programul de lucru, unde consumatorul final poate să primească toate informațiile necesare privind executarea contractului de furnizare a energiei electrice;

13) răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de părțile contractului de furnizare a energiei electrice;

14) în vederea asigurării respectării prevederilor art. 23

alin. (8) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, pct. 54 al cerințelor

față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1123 din 14 decembrie 2010, pct. 35 al Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 296 din 1 mai 2012, în contract se includ indicații desprefaptul că contractul conține date cu caracter personal.

24. Contractul de furnizare a energiei electrice se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Furnizorul are obligația de a pune la dispoziția consumatorului final gratuit, la cerere, un exemplar de contract pe care îl propune în formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.

25. Clauzele contractuale stabilite în temeiul actelor legislative și/sau a actelor normative de reglementare se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor legislative și/sau normative de reglementare respective. În acest caz, furnizorul este obligat să aducă la cunoștința consumatorului final modificările efectuate.

26. La cererea oricărei părți și cu acordul celeilalte, clauzele contractului de furnizare pot fi modificate și/sau completate prin acte adiționale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

27. În legătură cu încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se interzice furnizorului să oblige consumatorii finali la:

1) prezentarea altor documente decât cele prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și prezentul Regulament;

2) să pună în sarcina consumatorilor finali obligații administrative excesive;

3) să recurgă la practici de vânzare incorecte sau înșelătoare;

4) să introducă în contract clauze care să interzică sau să condiționeze schimbarea furnizorului de către consumatorul final;

5) să perceapă de la consumatorul final taxă pentru revocarea sau rezoluțiunea contractului.

28. La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum care nu este deconectat de la rețeaua electrică, furnizorul solicită operatorului de sistem, întocmirea pentru locul de consum respectiv a actului de control al echipamentului de măsurare și actului de delimitare a instalaților electrice, după caz, în două exemplare fiecare. Operatorul de sistem transmite actele solicitate furnizorului în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea.

29. Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre propunerea de a modifica contractul de furnizare a energiei electrice cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, precum și despre faptul că acesta din urmă este în drept să nu accepte modificarea sau să declare rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice în caz de dezacord. Modalitatea de transmitere a notificării se specifică în contractul de furnizare a energiei electrice.

30. Furnizorul este obligat să notifice consumatorului final, în mod direct și într-o manieră transparentă și clară, despre orice majorare a prețului pentru energia electrică nu mai târziu de sfârșitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării.

31. Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau pentru mai multe locuri de consum, în cazul acordului în scris al consumatorului casnic, cu condiția indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract de furnizare a energiei electrice pentru mai multe locuri de consum, furnizorul indică separat în factura de plată, transmisă consumatorului casnic, valoarea plății pentru energia electrică consumată la fiecare loc de consum.

32. Furnizorul încheie cu consumatorul noncasnic un singur contract de furnizare a energiei electrice pentru mai multe locuri de consum, cu condiția indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract. Furnizorul este obligat să indice separat în factura de plată transmisă consumatorului noncasnic valoarea plății pentru energia electrică consumată la fiecare loc de consum.

33. Furnizarea energiei electrice la locurile de consum ale consumatorului final se efectuează în baza unui singur contract de furnizare a energiei electrice sau în baza mai multor contracte de furnizare a energiei electrice negociate, încheiate cu furnizori diferiți. În cazul soților, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie cu oricare dintre ei și acționează asupra tuturor membrilor familiei.

34. Furnizarea energiei electrice la un loc de consum a unui consumator noncasnic, în baza mai multor contracte de furnizare a energiei electrice, este permisă exclusiv în situația în care unul dintre furnizori, denumit în continuare furnizorul responsabil pentru echilibrare la locul respectiv de consum, își asumă responsabilitatea echilibrării pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată la locul de consum respectiv. Responsabilitatea dată este inclusă expres în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între acest furnizor și consumatorul noncasnic. Consumatorul noncasnic și furnizorul responsabil pentru echilibrare la locul respectiv de consum informează operatorul de sistem la rețeaua electrică a căruia este racordat locul de consum despre asumarea responsabilității pentru echilibrare. Consumatorul noncasnic, de asemenea, demonstrează celorlalți furnizori asumarea responsabilității pentru echilibrare de către furnizorul respectiv.

35. Furnizorul încheie un singur contract de furnizare a energiei electrice cu întovărășirile pomicole, cooperativele de construcție a garajelor și alte asociații de coproprietari de acest tip.

36. Furnizorul serviciului universal și/sau furnizorul de ultimă opțiune își îndeplinește obligațiile în limitele teritoriului stabilit de Agenție și încheie, la solicitare, contracte de furnizare a energiei electrice cu orice consumator final care are dreptul la acest serviciu conform Legii cu privire la energia electrică, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, și la prețurile reglementate, aprobate de Agenție.

37. Furnizorul este în drept să refuze încheierea sau modificarea contractului de furnizare a energiei electrice cu solicitantul pentru un loc de consum, în cazul în care solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Furnizorul este obligat să încheie, să modifice contractul de furnizare a energiei electrice, în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea furnizorului.

38. Furnizorul serviciului universal nu are dreptul să refuze încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final care are dreptul la serviciul universal și care îndeplinește cerințele pct. 15 sau 16

din prezentul Regulament, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 37 din prezentul Regulament.

39. Un consumator final care are dreptul la serviciul universal și care și-a exercitat dreptul de eligibilitate poate să revină la furnizorul serviciului universal și să beneficieze de furnizarea energiei electrice în regim de serviciu universal, cu respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului.

40. Pentru a beneficia de serviciul universal, consumatorul noncasnic care solicită încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul serviciului universal, suplimentar la cerințele punctul 16 prezintă pe propria răspundere documentul care confirmă calificarea sa drept societate comercială mică, conform definiției din Legea cu privire la energia electrică:

1) numărul de angajați;

2) cifră anuală de afaceri sau bilanțul contabil.

41. Contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat de consumatorii casnici cu furnizorul serviciului universal sau cu furnizorul de ultimă opțiune, conține în mod imperativ clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

Contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat de consumatorii noncasnici cu furnizorul serviciului universal sau cu furnizorul de ultimă opțiune, conține în mod imperativ clauzele obligatorii specificate în Anexa nr.2 la prezentul Regulament.

42. La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul serviciului universal, consumatorii finali sunt în drept să aleagă între tarif monom, tarif binom sau prețurile diferențiate în funcție de orele de consum. La expirarea termenului de 12 luni de la alegerea unui tip de tarif, preț consumatorul final este în drept să solicite alt tarif, preț la care urmează să i se furnizeze energie electrică, adresând o cerere furnizorului serviciului universal. Furnizorul serviciului universal precaută solicitarea consumatorului final în termen de 15 zile calendaristice.

43. Locurile de uz comun din blocul de locuit cu multe apartamente sunt considerate drept un loc de consum separat. Pentru acest loc de consum furnizorul încheie contract de furnizare a energiei electrice cu proprietarul sau administratorul imobilului cu destinație de locuință (cooperativa de construcție a locuințelor, asociația proprietarilor de locuințe privatizate, asociația de coproprietari în condominiu).

44. Furnizorul încheie cu solicitantul, potențial consumator final, contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data primirii cererii solicitantului privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, cu respectarea cerințelor prezentului Regulament. Furnizorul informează operatorul de sistem despre încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final respectiv, la data semnării contractului.

Termenul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice cu un consumator final, a cărui instalații electrice sunt racordate la rețeaua electrică, este de cel mult 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Furnizorul este obligat să informeze în scris potențialul consumator final despre refuzul de încheiere a contractului, pînă la expirarea termenului specificat mai sus, indicând în mod obligatoriu motivele refuzului.

45. În cazul nerespectării termenului indicat la pct. 44 din prezentul Regulament, solicitantul este în drept să solicite compensarea de către furnizor a prejudiciului

cauzat urmare a neîncheierii în termenul stabilit al contractului de furnizare a energiei electrice.

46. Solicitantul are dreptul să conteste la Agenție refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice.

47. Agenția examinează și soluționează, în procedură extrajudiciară, neînțelegerile referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice survenite între consumatorii finali și furnizori.

La soluționarea neînțelegerilor dintre solicitant și furnizor cu privire la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, Agenția emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanța de judecată, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova.

48. Consumatorul final are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova. Preavizul este depus la furnizor cu cel puțin 7 zile calendaristice până la data rezoluțiunii contractului, cu excepția cazurilor când contractul de furnizare a energiei electrice prevede alte termene. Rezoluțiunea contractului are loc după achitarea integrală, de către consumatorul final, a plăților pentru energia electrică consumată, furnizarea energiei electrice fiind întreruptă din data solicitată pentru rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice.

49. Consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice care a înstrăinat un imobil sau a cărui drept de folosință asupra imobilului care a servit temei pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice a încetat, este obligat să achite integral plata și datoriile pentru energia electrică consumată, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, și să preavizeze furnizorul privind rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv. În cazul în care consumatorul final a înstrăinat imobilul, care constituie obiect al contractului de furnizare a energiei electrice, dar a omis să preavizeze furnizorul despre rezoluțiunea contractului respectiv, cu condiția că nu există datorii față de furnizor, ultimul are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru neexecutare anticipată și la încheierea contractului de furnizare cu solicitantul care a dobândit imobilul respectiv.

Furnizorul va rezoluționa contractul de furnizare a energiei electrice pentru neexecutare anticipată în cazul în care la locul de consum există datorii pentru energia electrică consumată, dar imobilul a fost cumpărat de un nou proprietar la licitație, sau ca rezultat al realizării bunurilor în cadrul procedurii de insolvabilitate. În acest caz furnizorul urmează să-și satisfacă creanțele în cadrul procedurii de insolvabilitate, conform prevederilor Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Furnizorul nu este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un solicitant, dacă contractul de furnizare a energiei electrice încheiat anterior cu un consumator final, pentru locul de consum respectiv a încetat sau a fost rezoluționat și dacă obligațiile ce rezultă din contractul de furnizare a energiei electrice în cauză au fost stinse, în modul și în condițiile stabilite de prezentul Regulament sau de Codul civil adoptat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002.

50. Persoana fizică sau juridică, care a obținut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la rețeaua electrică, este obligată să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, furnizorul este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze locul de consum, preîntâmpinând persoana în cauză prin aviz de deconectare, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte. Furnizorul este în drept să solicite persoanei fizice sau juridice achitarea plății pentru consumul de energie electrică neînregistrat sau înregistrat incomplet (dacă acesta există), consumat de noul proprietar începând din momentul dobândirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv.

51. Furnizorul este obligat să preavizeze consumatorul final, cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte, despre expirarea termenului de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice sau despre posibila rezoluțiune a acestuia.

52. În cazul decesului consumatorului casnic, până la stabilirea moștenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, pretendentul sau unul din pretendenții la moștenire sunt obligați să achite plata pentru consumul de energie electrică. Dacă pretendentul(ții) la moștenire nu îndeplinește(esc) această cerință, furnizorul este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze de la rețeaua electrică instalațiile electrice respective.

53. În cazul în care este stabilit un singur moștenitor al imobilului persoanei decedate, moștenitorul achită datoriile existente pentru consumul de energie electrică și încheie un nou contract de furnizare a energiei electrice. Dacă moștenitorul refuză să achite datoriile respective și/sau să încheie contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze instalațiile electrice respective de la rețeaua electrică.

54. În situația în care există mai mulți moștenitori

ai imobilului persoanei decedate, aceștia achită datoriile existente pentru consumul de energie electrică, iar unul dintre ei încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Dacă moștenitorii nu îndeplinesc aceste cerințe, furnizorul este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze de la rețeaua electrică instalațiile electrice respective.

55. În cazul în care consumatorul noncasnic își schimbă denumirea, codul TVA, datele bancare sau adresa juridică, consumatorul noncasnic respectiv este obligat să prezinte furnizorului, în termen de 10 zile calendaristice, documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a energiei electrice.

56. Dacă se schimbă destinația spațiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului este obligat să solicite furnizorului încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice.

57. În cazul utilizării parțiale a spațiului locativ în alte scopuri, consumatorul final este obligat să instaleze echipament de măsurare separat pentru evidența cantității de energie electrică consumată în această parte a imobilului și să încheie contract de furnizare separat. În acest scop consumatorul realizează separarea evidenței energiei electrice conform prevederilor Regulamentului privind racordarea.

58. În cazul constatării de către furnizor a nerespectării de către consumatorul final a prevederilor punctului 57, furnizorul notifică consumatorul final privind obligația separării evidenței energiei electrice, ultimul fiind obligat să realizeze separarea evidenței energiei electrice în termen de 30 de zile calendaristice.

59. Dacă consumatorul final nu realizează separarea evidenței energiei electrice pentru spațiul locativ utilizat în alte scopuri în termenul prevăzut la punctul 58, furnizorul este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze locul de consum respectiv după 10 zile calendaristice de la data preîntâmpinării consumatorului final prin aviz de deconectare.

60. Modificarea puterii contractate la locul de consum se efectuează după îndeplinirea prevederilor Regulamentului privind racordarea.

61. Consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, este în drept să solicite sistarea furnizării energiei electrice, prin deconectare de la rețeaua electrică, pentru o perioadă de timp de cel puțin o lună. Cererea respectivă se depune la furnizor cu cel puțin 7 zile calendaristice până la data sistării furnizării energiei electrice, cu excepția cazurilor în care contractul de furnizare a energiei electrice prevede alt termen. Furnizorul acceptă solicitarea, iar consumatorul final achită integral plata pentru energia electrică consumată până la data sistării furnizării, precum și tariful pentru deconectare, calculat conform Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobate de Agenție. În ziua încasării tarifului pentru deconectare, furnizorul solicită operatorului de sistem deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului final respectiv. Operatorul de sistem deconectează instalația de utilizare a consumatorului la data indicată în solicitare.

62. Pentru perioada în care este sistată furnizarea energiei electrice, consumatorul final nu are obligații de plată față de furnizor.

63. În cazul deconectării instalațiilor electrice ale consumatorului final de la rețeaua electrică, conform punctelor 115, 117 și 120 ale prezentului Regulament, contractul de furnizare a energiei electrice se consideră suspendat pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, după această perioadă, consumatorul final nu înlătură motivele pentru care au fost deconectate instalațiile electrice și nu solicită reconectarea la rețeaua electrică a lor, furnizorul are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice pentru neexecutare esențială.

64. Contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat cu consumatorul final pentru o perioadă nedeterminată, își produce efectele până la rezoluțiunea contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, prezentului Regulament și contractul de furnizare a energiei electrice. Furnizorul preavizeză consumatorul final despre rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de rezoluțiunea lui în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice. Furnizorul transmite preavizul privind rezoluțiunea contractului prin poștă, fax, email, poștă electronică, anexă la factură sau prin telefon. Modalitatea de transmitere a preavizului se specifică în contractul de furnizare a energiei electrice. După caz, furnizorul este obligat să restituie datoriile față de consumatorul final cel târziu până la data rezoluțiunii contractului de furnizare a energiei electrice.

65. În termen de maximum 2 săptămâni de la rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova, furnizorul are obligația de a transmite consumatorului final factura cu decontul final ori factura estimată pentru ultimul consum, în cazul în care consumatorul final nu asigură operatorului de sistem acces la echipamentul de măsurare. Consumatorul final are obligația să plătească contravaloarea energiei electrice consumate inclusă în factură până la termenul limită indicat în factură.

66. Se interzice furnizorului să solicite careva plăți pentru încheierea, modificarea sau rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice.

67. Consumatorii finali care și-au pierdut furnizorul în anumite circumstanțe (furnizorul își încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) se preiau de către furnizorul de ultimă opțiune pentru o perioadă limitată de timp, de cel mult 90 de zile calendaristice, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică și cu prezentul Regulament. Furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune se efectuează la prețuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii și ușor de comparat.

68. În cazul furnizării de ultimă opțiune, contractul de furnizare a energiei electrice se consideră încheiat începînd cu ziua în care furnizarea fizică de energie electrică către consumatorul final este stabilită și asigurată de furnizorul de ultimă opțiune, indiferent de faptul că respectivul consumator final a depus sau nu a depus cererea privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în condițiile prezentului Regulament.

69. Furnizorul de ultimă opțiune pune la dispoziția consumatorului final contractul de furnizare a energiei electrice, în formă scrisă, în termen de cel mult 8 zile calendaristice de la data începerii furnizării de ultimă opțiune.

70. Furnizorul de ultimă opțiune are obligația de a notifică fără întârziere consumatorului final condițiile care se aplică furnizării de ultimă opțiune și prețurile aferente. Furnizorul de ultimă opțiune informează, de asemenea, consumatorul final cu privire la dreptul său de a alege în mod liber un alt furnizor în conformitate cu prezentul Regulament și cu Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului aprobat de Agenție. Aceste informații sunt prezentate împreună cu contractul de furnizare energiei electrice în conformitate cu punctul 69 din prezentul Regulament și publicat pe pagina web oficială a furnizorului de ultimă opțiune.

71. La expirarea termenului de 90 de zile calendaristice din momentul preluării de către furnizorul de ultimă opțiune, consumatorii finali sunt obligați să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor, care furnizează energie electrică la prețuri negociate, sau cu furnizorul serviciului universal, în cazul în care un astfel de consumator final întrunește condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și de prezentul Regulament.

72. Contravaloarea energiei electrice consumate de consumatorul final, inclusiv eventualele penalități, din momentul preluării consumatorului final de către furnizorul de ultimă opțiune, pentru furnizarea în regim de ultimă opțiune și până în momentul încetării contractului de furnizare a energiei electrice, se datorează furnizorului de ultimă opțiune și se achită de către consumatorul final la prețurile corespunzătoare acestui regim de furnizare, inclusiv pentru perioada în care furnizarea s-a realizat fără contract semnat.

73. Refuzul consumatorului final de a semna contractul de furnizare a energiei electrice, după perioada maximă admisă de furnizare a energiei electrice fără contract încheiat, dă dreptul furnizorului de ultimă opțiune să solicite operatorului de sistem deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua electrică conform punctelor 115 și 117 din prezentul Regulament.

Secțiunea 4

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

74. Consumatorul final are următoarele drepturi:

1) să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor, la alegere;

2) să schimbe furnizorul în termenii și condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;

3) la furnizarea continuă a energiei electrice cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți în standardul național de calitate a energiei electrice;

4) la prezentarea de către furnizor a informațiilor privind istoricul de consum, privind plățile și penalitățile calculate și achitate;

5) să solicite și să obțină repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii condițiilor contractuale, nerespectării parametrilor și indicatorilor de calitate la furnizarea energiei electrice sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a contractului încheiat;

6) la sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mică de o lună;

7) la modificarea, revocarea sau rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice;

8) să verifice respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;

9) să negocieze cu furnizorul prețul la energia electrică furnizată, cu excepția situațiilor cînd energia electrică este furnizată la prețuri reglementate;

10) la solicitare să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem;

11) să fie prezent la citirea indicațiilor, la controlul, la verificarea și la efectuarea expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare;

12) să beneficieze, pentru o perioadă de timp de pînă la 90 de zile calendaristice de furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune, în cazul în care și-a pierdut furnizorul în condițiile Legii cu privire la energia electrică;

13) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului de la rețeaua electrică a căruia este racordată instalația de utilizare, la serviciul telefonic al furnizorului, numerele de telefoane ale cărora se indică în mod obligatoriu în factură;

14) să primească, la cerere, informații privind prețurile și tarifele în vigoare;

15) să primească răspuns la petițiile adresate în modul și în termenele stabilite de lege;

16) în cazul consumatorilor casnici și societăților comerciale mici, să fie aprovizionați cu energie electrică de către furnizorul serviciului universal la parametrii de calitate stabiliți și la prețuri reglementate;

17) în cazul consumatorilor noncasnici care nu pot să își aleagă furnizorul cu care să semneze contract de furnizare la prețuri negociate, să solicite semnarea contractelor de furnizare a energiei electrice cu furnizorii serviciului universal, pînă la retragerea acestui drept prin Hotărîre de Guvern.

18) în cazul perturbărilor tehnice sau de altă natură în furnizarea energiei electrice care nu sunt cauzate de instalațiile sale, consumatorul final este în drept să solicite eliminarea acestor perturbări în cel mai mic termen posibil;

19) alte drepturi prevăzute de Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind racordarea și prezentul Regulament.

75. Consumatorul final are următoarele obligații:

1) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii cu privire la energia electrică și prevederile prezentului Regulament;

2) să utilizeze energia electrică în mod rațional, inofensiv, eficient și fără fraude;

3) să consume energie electrică numai prin receptoare electrice omologate;

4) să nu consume energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;

5) să achite integral plata datorată pentru energia electrică furnizată și penalitățile prevăzute de contract, în termenele stabilite și indicate în factură de plată;

6) să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem;

7) să declare rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă nu necesită energie electrică, dacă a înstrăinat imobilul ce reprezintă locul de consum, sau dacă a încetat dreptul de folosință asupra imobilului care a servit temei pentru încheierea contractului de furnizare a energiei și să achite integral furnizorului plata energiei electrice consumate și penalitățile, dacă acestea din urmă sunt prevăzute în contract;

8) să asigure, la prezentarea legitimației corespunzătoare, acces liber personalului furnizorului, operatorului de sistem pentru controlul și citirea indicilor echipamentului de măsurare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice ce aparțin operatorului de sistem și care sunt situate pe proprietatea consumatorului final;

9) să păstreze intacte echipamentul de măsurare și sigiliile aplicate, precum și să nu intervină în utilajul rețelei electrice a operatorului de sistem, instalat pe proprietatea consumatorului final;

10) să nu permită altor persoane să intervină în echipamentul de măsurare sau în instalațiile operatorului de sistem, situate pe proprietatea consumatorului final;

11) să instaleze și să utilizeze doar aparate, utilaj și materiale electrice care corespund normelor tehnice;

12) să solicite operatorului de sistem condițiile pentru separarea evidenței energiei electrice consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice, în condițiile Regulamentului privind racordarea;

13) să nu utilizeze receptoarele electrice care provoacă deranjamente în funcționarea utilajului operatorului de sistem sau influențează negativ asupra calității energiei electrice furnizată altor consumatori finali;

14) alte obligații prevăzute de Legea cu privire la energia electrică, prezentul Regulament și Regulamentul privind racordarea.

76. Furnizorul are următoarele drepturi:

1) să verifice și să constate respectarea de către consumatorul final a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

2) să recalculeze consumul de energie electrică, conform sistemului paușal, aplicând prevederile pct. 95 – 97 din prezentul Regulament;

3) să corecteze factura eronată, conform pct.92 – 94 din prezentul Regulament.

4) să aplice penalități pentru întârzierea la plata energiei electrice facturate în mărime determinată și în modul stabilit prin contract în urma negocierilor;

5) să solicite operatorului de sistem deconectarea instalațiilor de utilizare ale consumatorilor finali, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Regulamentul privind racordarea și ale contractului de furnizare a energiei electrice;

6) să solicite plata preventivă de la consumatorul final, în situațiile prevăzute de prezentul Regulament;

7) să negocieze cu consumatorul final prețul la energia electrică furnizată în conformitate cu cererea și oferta pe piața energiei electrice, cu excepția situațiilor cînd energia electrică este furnizată la prețuri reglementate;

8) să solicite operatorului de sistem să efectueze citirea indicilor, controlul echipamentelor de măsurare, precum și să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali;

9) să participe la citirea indicilor, la verificarea și la controlul echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali cărora le furnizează energie electrică și să aibă acces la echipamentele de măsurare;

10) să aplice mecanisme de susținere pentru a evita întreruperea furnizării energiei electrice către consumatorii vulnerabili, inclusiv în cazul neachitării la timp a facturilor de plată pentru energia electrică consumată;

11) alte drepturi prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind racordarea.

77. Furnizorul are următoarele obligații:

1) să asigure furnizarea fiabilă și continuă a energiei electrice până la bornele de ieșire ale aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare al consumatorului casnic, sau până la clemele de ieșire ale echipamentului de măsurare (conform pct. 10 din prezentul Regulament) și până la punctul de delimitare – în cazul consumatorilor noncasnici (conform pct. 11 din prezentul Regulament);

2) să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică;

3) să colaboreze cu producătorii, operatorii de sistem și operatorul pieței energiei electrice în conformitate cu principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului electroenergetic;

4) să îndeplinească obligația de serviciu public de a asigura serviciul universal și/sau furnizarea de ultimă opțiune în limitele teritoriului specificat de Agenție, în conformitate cu termenele și condițiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică;

5) să țină contabilitate separată pe tip de activitate și pe categorii de consumatori finali, în cazul cînd furnizează energie electrică la prețuri reglementate și la prețuri negociate;

6) să prezinte consumatorului final, lunar, factura emisă în baza indicilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei electrice la prețul în vigoare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;

7) să prezinte, la solicitarea consumatorului noncasnic, calculele sumelor, incluse în factură, pentru pierderile de energie electrică în transformatorul de forță sau în linia electrică, care aparțin consumatorului noncasnic;

8) să solicite operatorului de sistem reconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului final la rețeaua electrică, conform pct. 128 din prezentul Regulament și, respectiv, reluarea furnizării energiei electrice;

9) să prezinte gratuit, la cererea consumatorului final sau prestatorului de servicii energetice, desemnat de către consumatorul final, în formă scrisă sau electronică, informații despre consumul anterior de energie electrică, despre plățile și despre penalitățile achitate;

10)  să determine și să prezinte consumatorului final și operatorului de sistem calculul cantității de energie electrică în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;

11) să ofere consumatorilor finali posibilitatea de a achita consumul de energie electrică prin mai multe modalități de plată, aplicate față de consumatorii finali în mod nediscriminatoriu;

12) să răspundă la reclamațiile depuse în scris de consumatorii finali în termenele stabilite prin lege;

13) să notifice consumatorul final, în mod direct și într-o manieră transparentă și clară, despre orice modificare a prețului energiei electrice și/sau alte servicii în cadrul contractului de furnizare a energiei electrice, nu mai târziu de sfârșitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a modificării;

14) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final;

15) să restituie datoriile acumulate față de consumatorul final până la data suspendării sau a rezoluțiunii contractului de furnizare a energiei electrice;

16) să informeze consumatorii finali și solicitanții privind modalitățile de soluționare a problemelor abordate de către aceștia;

17) să indice în factura de plată, în materialele promoționale informația cu privire la consumul de energie electrică al consumatorului final, astfel încît acesta să aibă posibilitatea să-și regularizeze propriul consum de energie electrică, cu privire la prețurile aplicate, precum și cu privire la costul energiei electrice consumate;

18) să publice pe pagina web oficială informații cu privire la impactul asupra mediului, inclusiv sub aspectul emisiilor de bioxid de carbon și al deșeurilor radioactive rezultate din structura generală a combustibilului folosit la producerea energiei electrice furnizată în anul precedent;

19) să asigure încasarea plăților de la consumatorul final pentru energia electrică furnizată, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament;

20) să indice în factura emisă consumatorului final numărul de telefon al serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem, și numărul de telefon al furnizorului;

21) să solicite operatorului de sistem anularea măsurii de deconectare a instalațiilor electrice ale consumatorului final în cazul în care furnizorul obține informația despre înlăturarea cauzelor care au dus la solicitarea deconectării instalației electrice;

22) să reia furnizarea energiei electrice în cel mult 2 zile calendaristice după înlăturarea motivelor care au dus la deconectare și achitarea tarifului pentru reconectare;

23) să anunțe consumatorii cărora le furnizează energie electrică cu cel puțin 3 luni înainte despre intenția de a solicita suspendarea sau retragerea licenței ori cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea licenței despre intenția de a nu prelungi licența;

24) să stocheze și să actualizeze datele referitoare la calcularea și plata facturilor și orice alte date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor furnizorului, inclusiv păstrarea înregistrărilor periodice privind suspendările și încetările furnizării energiei electrice care pot fi utilizate ca baza de stabilire a motivelor și durata acestor suspendări și încetări, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică și / sau alte acte legislative aplicabile;

25) să asigure confidențialitatea informațiilor despre consumatorii săi finali. Toate informațiile despre consumatori finali sunt considerate confidențiale și pot fi divulgate numai în cazurile prevăzute de legislație;

26) să depună toată diligența pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a neînțelegerilor aferente executării contractului de furnizare a energiei electrice și să pună în aplicare un mecanism eficient și nediscriminatoriu de rambursare a cheltuielilor sau de achitare a compensațiilor consumatorilor finali;

27) să plătească consumatorilor finali compensații în mărimea și în termenele stabilite în prezentul Regulament în cazul încălcării obligațiilor stabilite în Legea cu privire la energia electrică și prezentul Regulament;

28) alte obligații prevăzute de Legea cu privire la energie electrică, Legea cu privire la eficiența energetică, prezentul Regulament și Regulamentul privind racordarea.

78. Operatorul de sistem are următoarele obligații:

1) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea;

2) să efectueze măsurarea parametrilor de calitate a energiei electrice, la solicitarea consumatorului final și să examineze petițiile consumatorilor finali cu privire la calitatea energiei electrice în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;

3) să întocmească actul de depistare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare și să transmită actul întocmit și probele aferente furnizorului;

4) să citească lunar indicii echipamentelor de măsurare și să prezinte furnizorului datele respective pentru facturare, în termenii stabiliți cu furnizorul, în baza contractului de prestare a serviciului transport sau a serviciului de distribuție a energiei electrice;

5) să calculeze și să prezinte furnizorului pentru facturare cantitățile de energie electrică în cazurile și conform condițiilor descrise în prezentul Regulament;

6) să deconecteze instalațiile electrice ale consumatorilor finali, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului privind racordarea;

7) să asigure accesul în mod gratuit, în condiții de securitate și confidențialitate, la datele cu privire la evidența consumului de energie electrică;

8) să asigure accesul la datele cu privire la evidența consumului de energie electrică deținut, în termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării consumatorului final/furnizorului.

79. Operatorul de sistem are următoarele drepturi:

1) să aibă acces la locul de consum pentru montarea, demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului operatorului de rețea, instalat pe proprietatea consumatorului final;

2) să deconecteze instalațiile electrice ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute de prezentul Regulament și de Regulamentul privind racordarea.

Secțiunea 5

PLATA ENERGIEI ELECTRICE

80. Plata energiei electrice consumate se efectuează în baza facturii, emisă lunar de către furnizor, și înmânată consumatorului final sau expediată prin poștă sau, în cazul acordului consumatorului final, prin poştă electronică. În unele cazuri, plata poate fi efectuată prin alte metode și în alte termene, specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.

81. Prin derogare de la prevederile pct. 80 din prezentul Regulament, în cazul în care consumul lunar de energie electrică nu depășește 20 kWh, furnizorul poate emite, cu acordul în scris al consumatorului casnic, o singură factură de plată a energiei electrice pentru o perioadă convenită de părți, dar care nu poate depăși 3 luni.

82. În cazul în care echipamentul de măsurare al consumatorului noncasnic nu este instalat în punctul de delimitare, la cantitatea energiei electrice înregistrate de echipamentul de măsurare se adaugă pierderile de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea, cuprinse între cele două puncte, calculate conform Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 246 din 2 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr. 94-97, art. 415).

83. Calculul și plata consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale consumatorului noncasnic, se efectuează conform Instrucțiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 89 din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 99-103, art. 139).

84. Facturile de plată a energiei electrice se emit în baza indicilor echipamentului de măsurare, a prețurilor și tarifelor aprobate de Agenție și a prețurilor negociate cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

În cazul în care se modifică prețul la energia electrică furnizată în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru energia electrică, operatorul de sistem determină cantitatea de energie electrică furnizată consumatorului final, în perioada de până la data intrării în vigoare a noului preț, și după, în baza consumului mediu zilnic de energie electrică calculat pentru perioada respectivă de facturare, conform indicilor echipamentului de măsurare.

La cererea consumatorului final, factura poate fi expediată în format electronic.

85. Energia electrică, utilizată în locurile de uz comun din blocurile locative și din cămine, se facturează la prețul aprobat pentru consumatorii casnici sau la prețul negociat și în baza indicilor echipamentului de măsurare.

86. Prețurile reglementate pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali de către furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune se aprobă de Agenție și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Furnizorul serviciului universal și furnizorul de ultimă opțiune sunt obligați să publice pe pagina sa oficială, să afișeze în fiecare oficiu comercial o copie a hotărârii Agenției cu privire la aprobarea prețurilor reglementate.

87. Factura prezentată consumatorului final de către furnizor trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele date:

1) numele și prenumele (denumirea) consumatorului final;

2) adresa locului de consum și numărul contractului;

3) indicii actuali și cei precedenți ai echipamentului de măsurare și perioada pentru care este emisă factura și, după caz, indicii actuali și cei precedenți ai echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate la locurile de uz comun, precum și cota-parte ce-i revine consumatorului final din energia electrică, consumată la locurile de uz comun;

4) cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, inclusiv, după caz, pierderile de energie electrică din instalațiile consumatorului noncasnic, situate între punctul de delimitare și locul instalării echipamentului de măsurare, consumul tehnologic de energie electrică cauzat de nerespectarea de către consumatorul noncasnic a factorului de putere normat și inclus în contractul de furnizare a energiei electrice;

5) prețul aplicat;

6) plata pentru energia electrică consumată, inclusiv:

– costul serviciului de transport al energiei electrice,

– costul serviciului de distribuție;

7) data expedierii facturii;

8) data-limită de plată a facturii;

9) datoriile pentru perioadele precedente;

10) taxe;

11) compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de transport, serviciilor de distribuție a energiei electrice;

12) suma totală spre achitare ce include și datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;

13) modalitățile de plată a facturii;

14) informații cu privire la contribuția fiecărei surse de energie electrică în structura totală a surselor de energie utilizate de furnizor în anul precedent;

15) comparaţiile dintre consumul actual de energie şi consumul corespunzător al consumatorului final din aceeaşi perioadă a anului precedent, preferabil sub formă grafică;

16) informații cu privire la dreptul consumatorilor de a soluționa pe cale extrajudiciară neînțelegerile cu furnizorul, precum și termenele în care sunt în drept să conteste decizia furnizorului în instanța de judecată de drept comun;

17) adresa și numărul de telefon al furnizorului, pagina web oficială;

18) datele de contact ale autorităţii responsabile de implementarea politicilor în domeniul eficienţei energetice, inclusiv paginile web oficiale de unde pot fi obţinute informaţii privind măsurile de eficienţă energetică disponibile, profilurile comparative ale consumatorilor finali şi specificaţiile tehnice obiective privind instalaţiile, utilajele şi/sau echipamentele energetice;

19) alte informații prevăzute de Legea cu privire la energia electrică, Legea cu privire la eficiența energetică, prezentul Regulament sau incluse de furnizor pentru informare.

88. Factura trebuie să includă și următoarele notații:

“ATENȚIE!

În cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în ea, în conformitate cu legislația, furnizorul este în drept să deconecteze de la rețeaua electrică instalațiile electrice ce vă aparține. Reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare și după achitarea tarifului pentru reconectare.”

“Activitatea furnizorului este reglementată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, adresa …..”.

89. Suplimentar, cel puţin o dată pe an, prin intermediul facturii, furnizorul trebuie să pună la dispoziţia consumatorului final informaţii comparative cu privire la consumul acestuia şi consumul mediu de energie pe persoană, normalizat sau etalonat, din aceeaşi categorie de consum, prezentate într-o formă clară şi uşor de înţeles.

90. Furnizorul nu este în drept să includă în factură alte sume decât cele indicate la pct. 87 din prezentul Regulament.

91. Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor finali pentru fiecare zi de întârziere a plății pentru energia electrică consumată, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma penalităților este prezentată consumatorului final spre achitare separat. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice. Cuantumul penalității este negociabil, dar nu poate depăși rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în monedă națională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent și publicată în raportul Băncii Naționale a Moldovei. La solicitarea consumatorilor finali, furnizorii renegociază cuantumul penalității stabilite în contractele încheiate cu consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit. Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor eronate.

92. În cazul în care consumatorul final depistează că a fost emisă o factură eronată în defavoarea sa, furnizorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului final, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.

93. Furnizorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei facturi eronate a fost depistat după expirarea termenului de prescripție stabilit de Codul civil al Republicii Moldova sau în cazul în care consumatorul final nu poate demonstra faptul în cauză și nu poate indica data emiterii facturii eronate.

94. Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea furnizorului, furnizorul este obligat să demonstreze consumatorului final acest fapt, suma cauzată de eroare incluzîndu-se în factură suplimentar, cu aplicarea prețului pentru energia electrică, în vigoare în perioada în care a fost comisă eroarea. La solicitarea consumatorului final, această sumă poate fi reeșalonată pe o perioadă de cel mult 3 luni în cazul sumelor de până la 300 lei inclusiv și de cel mult 6 luni pentru sumele care depășesc 300 lei. La solicitarea consumatorului final, furnizorul include în factură suplimentar întreaga sumă cauzată de eroare. Furnizorul nu este în drept să solicite achitarea unei plăți cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripție stabilit de Codul civil al Republicii Moldova sau dacă furnizorul nu poate demonstra faptul în cauză și nu poate indica data emiterii facturii eronate.

95. În cazul constatării documentare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, furnizorul este obligat să calculeze cantitatea de energie electrică consumată conform sistemului paușal ținând cont de cantitatea de energie electrică facturată pentru perioada recalculării.

Furnizorul aplică sistemul paușal în următoarele condiții:

1) În cazul intervenției vizibile în funcționarea echipamentului de măsurare (defectul sau lipsa sticlei la contor, defectarea corpului contorului electric, deteriorarea sau intervenția asupra sigiliului operatorului de sistem, ruperea cordonului sigiliului operatorului de sistem sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului operatorului de sistem, etc.), la calcularea consumului de energie electrică, conform sistemului paușal, se ia în considerație perioada de timp de la data ultimei citiri a indicilor echipamentului de măsurare și până la data depistării, dar nu mai mare de 3 luni în cazul lipsei accesului la citirea indicilor echipamentului de măsurare;

2) În cazul constatării documentare a evitării echipamentului de măsurare sau contrafacerii sigiliului operatorului de sistem, la efectuarea calculelor consumului de energie electrică, conform sistemului paușal, se ia în calcul perioada de la data ultimului control al echipamentului de măsurare sau perioada de la data comiterii acestor încălcări în cazul contoarelor electronice cu memorie și până la data depistării, dar nu mai mare de 1 an;

3) În cazul constatării documentare a consumului energiei electrice de către consumatorul final prin intervenție nevizibilă în funcționarea echipamentului de măsurare (șuntare, modificarea mecanismului de integrare, schimbarea indicilor mecanismului de totalizare a echipamentului de măsurare etc.) perioada pentru efectuarea recalculărilor se stabilește de la ultimul control al echipamentului de măsurare și până la data depistării, dar nu mai mare de 1 an;

4) În cazul constatării documentare a consumului energiei electrice de către consumatorul final prin montarea unor circuite suplimentare în echipamentul de măsurare, în circuitul de alimentare a echipamentului de măsurare, prin deconectarea/modificarea bobinei de tensiune din echipamentul de măsurare, perioada pentru efectuarea recalculărilor se stabilește de la data instalării echipamentului de măsurare și pînă la data depistării, dar nu mai mare de 3 ani.

96. În cazul constatării documentare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, furnizorul calculează contravaloarea energiei electrice consumate conform sistemului paușal, aplicînd prețul în vigoare pe parcursul perioadei pentru care se face recalculul și ia în considerare numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de receptoare electrice, indicate în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament. Dacă consumatorul casnic nu permite personalului operatorului de sistem accesul pentru efectuarea inventarierii receptoarelor electrice din imobil, acest fapt se documentează, iar energia electrică consumată, dar neînregistrată sau înregistrată incomplet, se calculează în baza puterii aparatului de protecție sau a puterii contractate, furnizorul alegînd-o pe cea mai mică și pentru perioada de utilizare egală cu 12 ore în zi.

97. În cazul în care se constată documentar consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare furnizorul calculează contravaloarea energiei electrice consumate în baza puterii stabilite în contract și reieșind din numărul orelor de utilizare a puterii contractate, în conformitate cu programul de activitate al consumatorului noncasnic, aplicând prețul în vigoare pentru perioada pentru care se face recalculul.

98. Pentru a determina prejudiciul pretins a fi cauzat, la efectuarea calculelor, în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, furnizorul este obligat să ia în considerație parametrii înregistrați de contorul electronic de energie electrică cu memorie, valoarea curenților ce au curs prin șunt și prin echipamentul de măsurare, raportul mecanismului de integrare al echipamentului de măsurare, stabilit în urma expertizei extrajudiciare.

99. În cazul depistării, de către operatorul de sistem a violării sigiliilor sale, acesta prezintă consumatorului final și furnizorului sau Agenției (la solicitare) documente care demonstrează că sigiliile operatorului de sistem au fost aplicate și care indică momentul aplicării sigiliului, numărul sigiliului, data verificării metrologice periodice a echipamentului de măsurare. În cazul lipsei acestor documente, violarea sigiliilor operatorului de sistem nu poate servi drept temei pentru aplicarea prevederilor punctelor privind consumul de energie electrică prin intervenție în funcționarea echipamentului de măsurare.

100. În cazul în care consumatorul final a consumat energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, energia electrică pentru facturare se determină ca diferența dintre cantitatea de energie electrică calculată conform pct. 95 – 97 din prezentul Regulament și cantitatea de energie electrică facturată pentru perioada respectivă. În cazul consumului de energie electrică de către consumatorul final prin evitarea echipamentului de măsurare cantitatea de energie electrică neînregistrată se calculează cu luarea în considerare doar a sarcinii electrice conectate prin evitarea echipamentului de măsurare.

101. În cazul în care eroarea echipamentului de măsurare depășește limitele admisibile, operatorul de sistem recalculează energia electrică consumată pe parcursul ultimelor 3 luni, luând ca bază a calculului eroarea medie indicată în raportul de expertiză metrologică a echipamentului de măsurare, eliberat de laboratorul metrologic autorizat, pentru regimurile de consum ce pot fi real înregistrate.

Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care expertiza metrologică a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări metrologice succesive.

102. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat (nu se înregistrează energia electrică consumată) nu din vina consumatorului final, determinarea cantității de energie electrică, consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicilor echipamentului de măsurare și până la momentul restabilirii evidenței consumului de energie electrică, se efectuează de către operatorul de sistem conform consumului mediu zilnic de energie electrică, înregistrat pe parcursul perioadei de 3 luni anterioare ultimei citiri a indicilor echipamentului de măsurare sau pe parcursul a 3 luni ulterioare restabilirii evidenței consumului energiei electrice ori potrivit consumului mediu zilnic, înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare din anul precedent. Perioada de determinare a energiei electrice în baza consumului mediu zilnic nu va depăși 3 luni.

Operatorului de sistem și consumatorul final sunt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a energiei electrice consumată, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare, întocmind și semnând un acord în acest sens.

103. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat din motivele stipulate în pct. 102 din prezentul Regulament, consumatorul noncasnic restabilește evidența consumului de energie electrică nu mai târziu de o lună de la data demontării pentru verificare metrologică a echipamentului de măsurare. Depășirea acestui termen conduce la aplicarea prevederilor Regulamentului privind racordarea. Restabilirea evidenței consumului de energie electrică la consumatorii casnici se efectuează de către operatorul de sistem pe parcursul a 10 zile calendaristice de la data demontării echipamentului de măsurare.

104. În cazul în care echipamentul de măsurare este sustras, pierdut sau defectat consumatorul final este obligat să anunțe imediat furnizorul. Furnizorul este obligat să anunțe operatorul de sistem cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul primirii înștiințării. În aceste situații, calcularea cantității de energie electrică consumată se efectuează conform prevederilor pct. 102 din prezentul Regulament. Restabilirea evidenței consumului de energie electrică se face din contul consumatorului final nu mai târziu de o lună de la data înregistrării documentate a sustragerii, pierderii sau defectării echipamentului de măsurare. În cazul neconformării consumatorului final acestor prevederi, operatorul de sistem este în drept să aplice prevederile Regulamentului privind racordarea.

105. În cazul în care operatorul de sistem constată că echipamentul de măsurare trifazat al consumatorului final, nu înregistrează energia electrică consumată prin una sau două faze și dacă nu se demonstrează vina consumatorului final, operatorul de sistem în comun cu consumatorul final efectuează, la fața locului, măsurările necesare, determină eroarea de înregistrare a energiei electrice și întocmește actul de control al echipamentului de măsurare în două exemplare. Operatorul de sistem expediază furnizorului o copie a actului de control al echipamentului de măsurare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. După înlăturarea cauzelor ce au dus la dereglări în funcționarea normală a echipamentului de măsurare, operatorul de sistem recalculează energia electrică neînregistrată din momentul producerii evenimentului respectiv, dacă există dovezi documentate (înregistrarea indicilor echipamentului de măsurare, echipamentul de măsurare permite stabilirea momentului producerii evenimentului respectiv), luând în considerare eroarea de înregistrare determinată.

În celelalte cazuri, energia electrică consumată, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare trifazat prin una sau două faze, se determină pentru perioada de la ultima citire a indicilor echipamentului de măsurare și până la data depistării, dar nu mai mare de o lună.

Operatorului de sistem și consumatorul final sunt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a energiei electrice consumată, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare trifazat, întocmind și semnând un acord în acest sens.

106. În cazul în care în rezultatul controlului echipamentului de măsurare, se constată mersul în gol al acestuia, confirmat prin actul de control întocmit de către operatorul de sistem și contrasemnat de consumatorul final, operatorul de sistem efectuează recalculul energiei electrice consumate pe parcursul ultimelor 3 luni. Recalculul energiei electrice consumate se efectuează ținându-se cont de faptul că mersul în gol al echipamentului de măsurare are loc în decursul intervalelor de timp în care sarcina electrică a consumatorului final este nulă. Intervalele de timp respective constituie 6 ore din 24 ore.

107. Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul de energie electrică de la consumatorii finali care solicită reconectarea instalațiilor de utilizare la rețeaua electrică, dacă acestea au fost deconectate pentru neachitarea facturilor pentru consumul de energie electrică și a penalităților stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice.

108. Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă de la consumatorii finali în următoarele cazuri:

1) în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate în baza altui drept decât cel de proprietate a imobilului;

2) în cazul în care consumatorul noncasnic se află în procedura de insolvabilitate;

3) în cazul în care imobilul pentru care se solicită încheierea contractului de furnizare a energiei electrice este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată.

109. Plata preventivă este efectuată de către consumatorul final deconectat de la rețeaua electrică, înainte de reconectare și de reluarea furnizării energiei electrice.

110. Suma plății preventive se stabilește de către furnizor și nu trebuie să depășească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. Valoarea plății preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a energiei electrice. În cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu noii consumatori finali, suma plații preventive se stabilește de părți prin negocieri conform estimărilor probabile in baza puterii contractate și timpul utilizării acesteia. La solicitarea noilor consumatori finali, suma plăți preventive poate fi revizuită după primele trei luni de contract și stabilită conform consumului mediu lunar de energie electrică.

111. Furnizorul îl eliberează de plata preventivă pe consumatorul care și-a onorat obligațiile pe parcursul unui an, cu excepția consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice pentru imobilele ipotecate, sechestrate, sau dacă drepturile asupra acestora constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată, precum și în cazul consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice în baza altui drept decât cel de proprietate și a consumatorilor noncasnici pentru care a fost inițiată procedura de insolvabilitate.

112. În caz de rezoluțiune a contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul efectuează calculul definitiv al consumului și al plății pentru energia electrică furnizată și restituie, după caz, consumatorului final diferența până la rezoluțiunea contractului de furnizare a energiei electrice.

113. Furnizorul ține evidența plăților preventive primite de la consumatorii finali. Datele privind plățile preventive includ obligatoriu:

a) numele, prenumele sau denumirea consumatorului final și numărul contractului încheiat cu el;

b) adresa consumatorului final și a locului de consum, dacă diferă;

c) suma plății preventive.

114. În cazul deteriorării sau lipsei temporare a echipamentului de măsurare a energiei electrice pentru locurile de uz comun, cantitatea de energie electrică se determină în conformitate cu prevederile pct. 102 din prezentul Regulament.

Secțiunea 6

DECONECTAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI

ÎNTRERUPEREA FURNIZĂRII ENERGIEI ELECTRICE

115. Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul sistemului de distribuție deconectează de la rețeaua electrică de distribuție în termen de cel mult 4 zile lucrătoare instalațiile electrice ce aparțin consumatorului casnic în următoarele cazuri:

1) în caz de neachitare de către consumatorul casnic a facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată a facturii indicată în factura, prezentată consumatorului casnic cu respectarea termenului prevăzut la pct. 77 subpunct 6) din prezentul Regulament;

2) în caz de neachitare de către consumatorul casnic a plății pentru energia electrică determinată de către furnizor conform sistemului paușal în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;

3) în caz de refuz din partea consumatorului casnic de a încheia un nou contract de furnizare a energiei electrice la schimbarea destinației spațiului locativ;

4) în caz de utilizare parțială a spațiului locativ în alte scopuri decât cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare, pentru evidența separată a cantității de energie electrică, consumată în partea respectivă a imobilului;

5) dacă a expirat termenul contractului de furnizare a energiei electrice, iar consumatorul casnic nu solicită prelungirea acestuia;

6) refuzului consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune.

116. Deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului casnic, în conformitate cu pct. 115 din prezentul Regulament se efectuează doar pe parcursul zilelor de luni, marți, miercuri și joi, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 18.00. Deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului casnic în conformitate cu pct. 115 subpunctele 3)-6) din prezentul Regulament se efectuează numai după avizarea consumatorului casnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează consumatorului casnic de furnizor cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare. Consumatorul casnic se notifică despre deconectarea de la rețeaua electrică a locului de consum conform pct.115 subpunctele 5) și 6) cu 15 zile calendaristice înainte.

În situațiile prevăzute la pct. 115 subpunctele 1) și 2) din prezentul Regulament furnizorul îl informează pe consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a energiei electrice, cu privire la posibilele consecințe în cazul neachitării în termen a facturii.

117. Furnizorul este în drept să solicite, iar operatorul de sistem deconectează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare instalațiile electrice ce aparțin consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:

1) în caz de neachitare de către consumatorul noncasnic a facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factura, prezentată consumatorului noncasnic cu respectarea termenului prevăzut la pct. 77 subpunct 6) din prezentul Regulament;

2) în caz de neachitare de către consumatorul noncasnic a plății pentru energia electrică determinată de către furnizor conform sistemului paușal în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;

3) dacă a expirat termenul contractului de furnizare a energiei electrice, iar consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;

4) refuzului consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune, cu o notificare prealabilă a consumatorului cu 15 zile calendaristice.

118. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ale consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul zilelor de luni, marți, miercuri și joi, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 18.00. Deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului noncasnic în conformitate cu pct. 117 subpunctele 3) și 4) din prezentul Regulament se efectuează numai după avizarea consumatorului noncasnic. Avizul de deconectare se expediază sau înmânează consumatorului noncasnic de furnizor cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

În situațiile prevăzute la pct. 117 subpunctele 1) și 2) din prezentul Regulament furnizorul îl informează pe consumatorul noncasnic prin intermediul facturii de plată a energiei electrice, cu privire la posibilele consecințe în cazul neachitării în termen a facturii.

119. Avizul de deconectare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament, se transmite consumatorului final prin una din următoarele modalități:

1) prin poștă;

2) prin fax;

3) prin mijloacele electronice indicate de consumatorul final.

120. Avizul de deconectare include motivul, termenul după care urmează deconectarea, precum și condițiile reconectării și reluării furnizării energiei electrice.

121. În cazul în care furnizarea energiei electrice la un loc de consum al consumatorului noncasnic mare se efectuează în baza mai multor contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu furnizori diferiți, fiecare furnizor este în drept să solicite operatorului de sistem, la rețeaua electrică a căruia este racordat locul de consum, să deconecteze locul de consum din cauza neachitării facturii emise de furnizor în termenul indicat în factură.

122. Operatorul de sistem deconectează de la rețeaua electrică de distribuție instalațiile electrice ce aparțin consumatorului final în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, Regulamentului privind racordarea și prezentului Regulament.

123. Este interzisă deconectarea instalațiilor electrice ce aparțin consumatorului final în alte cazuri decît cele prevăzute în prezentul Regulament și în Regulamentul privind racordarea. În cazul în care, după ce solicitarea de deconectare a instalațiilor electrice ale consumatorului final a fost expediată operatorului de sistem, la furnizor parvine informația despre achitarea facturii sau înlăturarea motivului care a determinat deconectarea, furnizorul este obligat să solicite operatorului de sistem, în ziua în care informația despre achitarea facturii sau înlăturarea motivului care a determinat deconectarea a parvenit la furnizor, să nu deconecteze instalațiile electrice ale consumatorului final. În aceste circumstanțe operatorul de sistem anulează imediat ordinul de deconectare, în cazul în care el a fost emis.

124. Este interzisă deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ce aparțin consumatorului final în următoarele cazuri:

1) consumatorul final a contestat la furnizor factura de plată a consumului de energie electrică, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma constatării documentare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;

2) consumatorul final a contestat în instanța de judecată factura de plată a energiei electrice, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma constatării documentare consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;

3) neachitarea facturii bazate pe calcule estimative, care indică un consum de energie electrică ce depășește consumul real înregistrat anterior cu peste 25%.

Consumatorul final este obligat să înștiințeze în scris furnizorul în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanța de judecată, anexând copia cererii de chemare în judecată.

Consumatorul final este obligat să achite facturile pentru consumul curent de energie electrică expediate lui de către furnizor.

125. La examinarea petiției consumatorului final, Agenția adoptă decizii privind interzicerea deconectării de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice sau privind reluarea furnizării energiei electrice pe parcursul examinării petiției consumatorului final.

126. Adresarea consumatorului final la Agenție sau în instanța de judecată, în vederea soluționării neînțelegerilor ce nu țin de facturarea energiei electrice, nu scutește consumatorul final de obligația de plată a facturii pentru consumul energiei electrice și a penalității prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.

127. Furnizorul și operatorul de sistem sunt obligați să țină evidența tuturor consumatorilor finali ale căror instalații electrice au fost deconectate de la rețeaua electrică. Operatorul de sistem informează furnizorul despre toate deconectările efectuate.

128. Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalațiilor electrice ale acestuia. Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la rețeaua electrică instalațiile electrice ce aparțin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice de la data achitării tarifului pentru reconectare.

129. Tariful pentru reconectarea instalațiilor electrice ce aparțin consumatorului final, la solicitarea sau din vina acestuia, se achită de consumatorul final și se calculează conform Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată de Agenție.

130. Consumatorul final achită tariful pentru reconectare numai în cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului Regulament și/sau Regulamentului privind racordarea. Furnizorului îi este interzis să perceapă plata pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalațiilor electrice ce aparțin consumatorului final a avut loc cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament și/sau a Regulamentului privind racordarea.

131. Furnizorul nu poartă răspundere față de consumatorul final pentru întreruperile în furnizarea energiei electrice dacă acestea nu se datorează culpei sale.

Secțiunea 7

EVIDENȚA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ

132. Evidența consumului de energie electrică se realizează cu echipamente de măsurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova, adecvate și verificate metrologic.

133. Drepturile și obligațiile consumatorului final, operatorului de sistem și furnizorului privind evidența consumului de energie electrică sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, Regulamentului privind racordarea și prezentului Regulament.

134. Fiecare loc de consum se dotează, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidența consumului de energie electrică, iar caracteristicile acestuia sunt specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.

135. După instalare, echipamentul de măsurare se sigilează și se pune sub tensiune de către personalul operatorului de sistem, în prezența obligatorie a consumatorului final, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare, în două exemplare. O copie a procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se transmite de operatorul de sistem furnizorului, în termen de 1 zi lucrătoare din momentul semnării.

136. Consumatorul final sau persoana responsabilă de integritatea echipamentului de măsurare este obligat să înștiințeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem. Furnizorul notifică imediat acest fapt operatorului de sistem.

137. În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare în scopul citirii indicațiilor echipamentului de măsurare, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă nu mai mare de 3 luni.

138. La informarea de către operatorul de sistem despre distrugerea, sustragerea sau pierderea echipamentului de măsurare și/sau a sigiliilor aplicate lui, despre faptul că consumatorul final nu prezintă echipamentul de măsurare, sigilat și/sau sigiliile aplicate lui, la expertiza extrajudiciară sau dacă s-a constatat că sigiliile aplicate sacoșei în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sunt violate, sau că sacoșa în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorată, furnizorul calculează consumul de energie electrică al consumatorului final conform sistemului paușal, ținând cont de cantitatea facturată și achitată de către consumatorul final pentru perioada recalculării aplicând prevederile prezentului Regulament.

139. Drept bază pentru emiterea deciziei privind constatarea documentară de către furnizor a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare, sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, dacă acestea indică circumstanțele și mijloacele ce au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantității de energie electrică consumată servesc actul de depistare a consumului energie electrică întocmit de operatorul de sistem, concluziile raportului expertizei extrajudiciare, concluziile raportului expertizei metrologice, precum și rezultatele examinării de către furnizor a altor probe.

140. Se interzice furnizorului să aplice prevederile pct. 95 – 97 din prezentul Regulament în cazul în care nu a fost stabilită sau demonstrată modalitatea prin care consumatorul final a consumat energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare.

141.  Furnizorul examinează documentele și probele care indică circumstanțele și mijloacele care au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data primirii actului de depistare și/sau a concluziilor raportului expertizei extrajudiciare, a concluziilor raportului expertizei metrologice și a altor documente, după caz. Dacă furnizorul stabilește că, consumatorul final nu a consumat energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, furnizorul informează despre acest fapt consumatorul final respectiv, precum și operatorul de sistem, în termen de cel mult 5 zile calendaristice din data adoptării deciziei respective.

142. În cazul în care consumatorul final informează furnizorul despre deteriorarea echipamentului de măsurare și/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcare, dacă în rezultatul examinării acestora nu se demonstrează că încălcarea dată a fost comisă de către consumator.

143. În cazul în care furnizorul a stabilit că consumatorul final a consumat energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, furnizorul emite o decizie argumentată, cu indicarea circumstanțelor și a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Furnizorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului final privind contestarea acesteia în caz de dezacord, inclusiv modul și termenul de contestare. După adoptarea deciziei, furnizorul emite factura pentru consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare.

144. Decizia furnizorului privind consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, precum și factura emisă în baza acesteia se expediază consumatorului final respectiv și operatorului de sistem, în termen de cel mult 5 zile calendaristice după luarea deciziei.

145. Decizia furnizorului privind consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare poate fi contestată de consumatorul final în instanța de judecată de drept comun. În cazul în care, instanța de judecată dispune anularea deciziei, furnizorul este obligat să anuleze factura pentru consumul de energie electrică emisă în baza acestei decizii.

146. Furnizorul nu este în drept să solicite deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorului final pentru neachitarea facturii pentru consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare, sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, emisă în baza deciziei contestate, în cazul în care:

1) consumatorul final a depus o cerere prealabilă referitor la contestarea deciziei furnizorului;

2) a depus o cerere de chemare în judecată privind contestarea deciziei furnizorului.

Consumatorul final este obligat să înștiințeze în scris furnizorul în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanța de judecată, anexând copia cererii de chemare în judecată, însă aceasta nu scutește consumatorul final de obligația de plată a facturilor pentru consumul curent al energiei electrice.

147. Pe perioada examinării de către furnizor a cererii prealabile sau în instanța de judecată a cererii de chemare în judecată depusă de consumatorul final, referitor la contestarea deciziei furnizorului privind consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare, sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, consumatorul final este în drept să se adreseze cu o petiție la Agenție, în care se expună cu privire la corectitudinea aplicării de către operatorul de sistem, de către furnizor a prevederilor prezentului Regulament în legătură cu consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare.

148. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare, la cererea consumatorului final, sunt suportate integral de către consumatorul final. Cererea pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se depune de consumatorul final la oficiul furnizorului, care transmite cererea operatorului de sistem în ziua înregistrării. Plata pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se încasează de furnizor și se transmite operatorului de sistem conform clauzelor contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, sau a clauzelor contractului pentru presarea serviciului de distribuție al energiei electrice, după caz.

149. Consumatorul final suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică și remontare a echipamentului de măsurare deteriorat sau de înlocuire a lui, precum și este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de energie electrică în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina acestuia.

150. Furnizorul, operatorul de sistem și consumatorul final sau reprezentanții acestora au dreptul să fie prezenți la verificarea metrologică a echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziția furnizorului, a operatorului de sistem și a consumatorului final.

151. Furnizorul, operatorul de sistem și consumatorul final pot iniția efectuarea expertizei metrologice și expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare în cazul în care una din părți are reclamații aplicând prevederile Regulamentului privind racordarea. Consumatorul final suportă cheltuielile pentru expertiză în cazul în care reclamația lui nu se confirmă.

152. În cazul în care, la consumatorul noncasnic, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificarea metrologică periodică, pentru expertiza metrologică, pentru expertiza extrajudiciară, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, operatorul de sistem determină cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul noncasnic, pe parcursul perioadei respective, în baza consumului mediu zilnic de energie electrică, înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul a 3 luni anterioare demontării sau a 3 luni după remontarea echipamentului de măsurare ori potrivit consumului mediu zilnic, înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare din anul precedent, informând despre acest fapt furnizorul.

153. Reparația echipamentului de măsurare se efectuează din contul consumatorului noncasnic, cu acordul operatorului de sistem, și în baza solicitării consumatorului noncasnic depusă la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de sistem în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei.

154. Reamplasarea, înlocuirea, din inițiativa consumatorului final, a transformatoarelor de măsură (care alimentează echipamentul de măsurare), inclusiv instalarea unor transformatoare de măsură cu alt coeficient de transformare, se efectuează din contul consumatorului final, cu acordul operatorului de sistem în baza solicitării consumatorului final depusă la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de sistem în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei.

155. Consumatorul final este obligat să obțină acordul operatorului de sistem înainte de demararea lucrărilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de măsurare. Solicitarea respectivă se depune de către consumatorul final la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de sistem în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei. Pe durata efectuării acestor lucrări, evidența consumului de energie electrică se ține conform procedurii convenite a priori între părți.

Secțiunea 8

RECLAMAȚIILE CONSUMATORILOR FINALI

ȘI PROCEDURILE DE SOLUȚIONARE

A NEÎNȚELEGERILOR

156. Furnizorul este obligat să dispună de centre de deservire a consumatorilor finali, unde au acces liber toți consumatorii finali, pe parcursul programului de lucru, și să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamațiilor și de soluționarea problemelor consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea și facturarea.

157. La centrele de deservire ale furnizorului, consumatorii finali pot primi toate informațiile necesare care să le permită să facă uz de drepturile stabilite prin lege și prin actele normative în domeniu, inclusiv prin actele normative de reglementare aprobate de Agenție, în special:

1) informații privind prețurile practicate, precum și privind clauzele contractuale standard, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice și alte informații relevante;

2) informații privind modalitățile de plată, posibilele consecințe în cazul neachitării facturilor pentru energia electrică consumată, precum și privind situațiile în care furnizorul este în drept să perceapă plata preventivă pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali;

3) informații privind procedura de schimbare a furnizorului, privind dreptul consumatorilor finali de a schimba furnizorul necondiționat și fără perceperea unei taxe, precum și privind dreptul consumatorului final de a primi, în termen de cel mult două săptămâni după schimbarea furnizorului, o factură finală de plată pentru energia electrică consumată;

4) informații privind modalitățile de soluționare pe cale extrajudiciară a eventualelor neînțelegeri cu consumatorii finali, privind compensațiile ce urmează a fi achitate consumatorilor finali în cazul încălcării de către furnizor a obligațiilor sale, precum și privind termenele de soluționare a reclamațiilor primite de la consumatorii finali;

5) informații privind modalitățile prin care furnizorul urmează să comunice consumatorilor finali datele cu privire la consumul real de energie electrică și la costurile reale;

6) informații privind furnizarea către consumatorii finali a energiei electrice conform parametrilor de calitate stabiliți, precum și privind drepturile de care dispun în calitate de beneficiari ai serviciului universal sau în calitate de beneficiari ai serviciului de ultimă opțiune;

7) alte informații în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind racordarea și cu prezentul Regulament.

158. Furnizorul este obligat să aducă periodic la cunoștința consumatorilor finali și să prezinte Agenției următoarele date referitoare la activitatea centrelor de deservire a consumatorilor finali:

1) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului telefonic 24/24 al operatorului de sistem, precum și adresele poștei electronice unde consumatorii finali pot adresa reclamații;

2) programul de lucru, de cel puțin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia consumatorul final poate adresa reclamația.

159. Personalul responsabil de examinarea reclamațiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de aptitudini și împuterniciri pentru:

1) a examina reclamațiile și a soluționa neînțelegerile direct, prin negocieri cu consumatorul final;

2) a remite reclamația, în condițiile prevăzute de lege;

3) a informa consumatorul final despre drepturile sale legitime în procesul de soluționare a neînțelegerilor.

160. Întreg personalul de conducere al furnizorului este obligat să acorde audiență consumatorilor finali care solicită aceasta, în scopul soluționării problemelor consumatorilor finali.

161. Petițiile consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea, facturarea, precum și referitor la consumul de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, se examinează și se soluționează de furnizor, în termenele stabilite de lege. Furnizorul este obligat să colaboreze cu operatorul de sistem, prin prezentarea informațiilor solicitate și necesare pentru soluționarea problemelor abordate în petițiile consumatorilor finali.

162. Petițiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează și se soluționează de furnizor indiferent dacă deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din inițiativa operatorului de sistem. În cazul în care la examinarea petițiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensația calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice și solicită operatorului de sistem să restituie contravaloarea compensației. Operatorul de sistem este obligat să restituie furnizorului cheltuielile suportate în legătură cu achitarea compensației pentru prejudicierea consumatorului final din vina operatorului de sistem.

163. Consumatorii finali sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale și morale cauzate de furnizor, de operatorul de sistem, în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.

164. În cazul în care un consumator final a adresat furnizorului o petiție care urmează să fie examinată și soluționată de operatorul de sistem, furnizorul este obligat să transmită petiția operatorului de sistem în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamației și să informeze despre acest fapt consumatorul final.

165. Furnizorul este obligat să țină evidența reclamațiilor. Informația despre reclamații include cel puțin:

1) data depunerii reclamației;

2) numele persoanei care a depus reclamația;

3) esența problemei abordate în reclamație;

4) acțiunile întreprinse de furnizor pentru soluționarea problemelor abordate în reclamație;

5) decizia furnizorului.

166. Furnizorul este obligat să prezinte Agenției orice informație solicitată privind reclamațiile, copiile înregistrărilor și ale deciziilor sau alte documente necesare examinării și soluționării de către Agenție a problemelor abordate în petiții.

167. Furnizorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluționarea rezonabilă a neînțelegerilor cu consumatorii finali, pe cale amiabilă, și în termene cât mai restrânse.

168. În cazul în care neînțelegerea dintre consumatorul final și furnizor nu este soluționată pe cale amiabilă, furnizorul este obligat să examineze situația creată și să răspundă în scris consumatorului final, în termenele prevăzute de lege.

169. În caz de dezacord cu răspunsul furnizorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la furnizor, consumatorul final este în drept să se adreseze Agenției, pentru soluționarea neînțelegerii apărute sau în instanța de judecată pentru soluționarea litigiului.

170. Deciziile Agenției, de soluționare a problemelor invocate în petiție pot fi contestate în instanța de contencios administrativ, în termenul prevăzut de Codul administrativ al Republicii Moldova. În cazul în care consumatorul final nu este de acord cu răspunsul Agenției el de asemenea este în drept să conteste acest răspuns în instanța de contencios administrativ, în termenul prevăzut de Codul adminidstrativ al Republicii Moldova.

Secțiunea 9

DISPOZIȚII SPECIALE

171. Prin depășirea consumului lunar contractat, dar fără depășirea puterii contractate, consumatorul final are dreptul să consume, cu acordul furnizorului, cantitatea de energie electrică pe care nu a consumat-o din cauza limitărilor.

172. Intentarea procedurii de insolvabilitate nu servește temei pentru întreruperea furnizării energiei electrice consumatorului noncasnic.

173. Administratorul/lichidatorul insolvabilității urmează să încheie contract pentru furnizarea energiei electrice la locurile de consum ale consumatorului final căruia i-a fost intentată procedura de insolvabilitate.

174. Furnizorul are dreptul să solicite deconectarea consumatorului asupra căruia a fost intentată procedura de insolvabilitate dacă consumatorul sau administratorul/lichidatorul nu achită plata pentru consumul curent de energie electrică.

175. Prevederile pct. 42 din prezentul Regulament vor fi puse în aplicare cu condiţia ca tariful binom sau preţurile diferenţiate în funcţie de orele de consum să fie aprobate de Agenţie la constatarea premiselor necesare pe piaţa energiei electrice.

176. În procesul îndeplinirii atribuțiilor sale, furnizorii colaborează cu organele de specialitate a administrației publice centrale, cu autoritățile publice locale, cu asociațiile consumatorilor și cu societatea civilă.